Skrifterna
2 Nephi 27


Kapitel 27

Mörker och avfall ska täcka jorden i de sista dagarna – Mormons bok ska komma fram – Tre vittnen ska vittna om boken – Den lärde mannen ska säga att han inte kan läsa den förseglade boken – Herren ska utföra ett underbart och förunderligt verk – Jämför Jesaja 29. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Men se, i de asista dagarna eller i icke-judarnas dagar – ja, då ska alla icke-judarnas nationer och likaså judarna, både de som ska komma till detta land och de som är i andra länder, ja, i alla jordens länder, vara berusade av ondska och alla slags avskyvärdheter.

2 Och när den dagen kommer ska de hemsökas av Härskarornas Herre med åska och med jordbävning och med stort larm och med storm och med oväder och med alågor av förtärande eld.

3 Och alla de anationer som bstrider mot Sion och som oroar henne ska vara som en drömsyn om natten. Ja, med dem ska det vara som när en hungrig man drömmer att han äter, men han vaknar och hans själ är tom, eller likt en törstig man som drömmer att han dricker, men han vaknar och försmäktar, och hans själ törstar. Ja, just så ska det vara med hela skaran av nationer som strider mot Sions berg.

4 För se, alla ni som gör ondskefulla gärningar, hejda er och förundras, för ni ska skria och ropa. Ja, ni ska vara druckna men inte av vin, ni ska ragla men inte av starka drycker.

5 För se, Herren har utgjutit över er en tung sömns ande. För se, ni har tillslutit era ögon och ni har förkastat profeterna. Och era styresmän och siarna har han gömt på grund av er ondska.

6 Och det ska ske att Herren Gud till aer ska frambringa en bboks ord, och de ska vara de avsomnades ord.

7 Och se, boken ska vara aförseglad, och i boken ska finnas en buppenbarelse från Gud från världens begynnelse till dess cslut.

8 Och på grund av det som är aförseglat ska det som är förseglat binte överlämnas på folkets ogudaktighets och avskyvärdheters dag. Därför ska boken undanhållas dem.

9 Men boken ska överlämnas åt en aman, och han ska överlämna bokens ord, vilka är orden från dem som har insomnat i stoftet, och han ska överlämna dessa ord till ben annan.

10 Men de ord som är förseglade ska han inte överlämna, inte heller ska han överlämna boken. För boken ska vara förseglad genom Guds makt, och den uppenbarelse som var förseglad ska behållas i boken intill Herrens egen rätta tid så att de kan komma fram. För se, de uppenbarar allt från världens grundläggning till dess slut.

11 Och dagen kommer då orden i boken vilka förseglades ska läsas från hustaken. Och de ska läsas genom Kristi kraft. Och allt som någonsin ägt rum bland människobarnen och som någonsin kommer att ske intill jordens ände ska auppenbaras för människobarnen.

12 Därför ska boken, den dag då boken ska överlämnas till den man jag har talat om, döljas för världens ögon så att ingens ögon ska se den utom atre bvittnen som förutom han som boken ska överlämnas till ska se den genom Guds makt. Och dessa ska vittna om bokens och dess innehålls sanning.

13 Och det finns ingen annan som ska se den, förutom några få enligt Guds vilja för att bära vittnesbörd om hans ord till människobarnen. För Herren Gud har sagt att de trofastas ord ska tala som om det kom afrån de döda.

14 Därför ska Herren Gud börja frambringa bokens ord. Och genom så många vittnens mun som synes honom gott ska han stadfästa sitt ord. Och ve den som aförkastar Guds ord!

15 Men se, det ska ske att Herren Gud ska säga till den åt vilken han överlämnar boken: ”Ta dessa ord som inte är förseglade och överlämna dem till en annan så att han kan visa dem för den lärde och säga: ’Var vänlig aläs detta.’ Och den lärde ska säga: ’För hit boken, så ska jag läsa dem.’”

16 Och för att få världens beröm och för att skaffa sig avinning ska han säga detta, och inte till Guds ära.

17 Och mannen ska säga: ”Jag kan inte föra hit boken, för den är förseglad.”

18 Då ska den lärde säga: ”Jag kan inte läsa den.”

19 Därför ska det ske att Herren Gud återigen överlämnar boken och dess ord till honom som inte är lärd. Och mannen som inte är lärd ska säga: ”Jag är inte lärd.”

20 Då ska Herren Gud säga till honom: ”De lärda ska inte läsa dem, för de har förkastat dem, och jag kan utföra mitt eget verk. Därför ska du läsa de ord som jag ska ge dig.

21 aRör inte vid de ting som är förseglade, för jag ska föra dem fram i min egen rätta tid. För jag ska visa människobarnen att jag kan utföra mitt eget verk.

22 När du så har läst de ord som jag har befallt dig och fått de avittnen som jag har lovat dig, ska du åter försegla boken och gömma den åt mig så att jag kan bevara de ord som du inte har läst, till dess jag i min egen visdom finner för gott att uppenbara allt för människobarnen.

23 För se, jag är Gud, och jag är en aundrens Gud. Och jag vill visa världen att jag är bdensamme i går, i dag och i evighet. Och jag verkar inte bland människobarnen utom ci enlighet med deras tro.”

24 Och åter ska det ske att Herren ska säga till honom som ska läsa de ord som överlämnas till honom:

25 aEftersom detta folk nalkas mig med sin mun och bärar mig med sina läppar, men har fjärmat sitt hjärta långt ifrån mig, och deras fruktan för mig består i inlärda cmänniskobud –

26 ska jag därför påbörja ett aunderbart verk bland detta folk, ja, ett underbart och bförunderligt verk. För deras visas och lärdas visdom ska förgås, och deras förståndigas förstånd ska döljas.

27 Och ave dem som försöker att i djupet dölja sina rådslag för Herren! Och deras gärningar sker i mörkret, och de säger: ’Vem ser oss, och vem känner oss?’ De säger också: ’Att du vänder upp och ner på allt ska förvisso betraktas som bkrukmakarens lera.’ Men se, jag ska visa dem, säger Härskarornas Herre, att jag känner alla deras gärningar. För ska verket säga om sin skapare: ’Han har inte skapat mig?’ Eller ska det som formades säga om honom som formade det: ’Han förstod inget?’

28 Men se, säger Härskarornas Herre: Jag ska visa människobarnen att om ännu en mycket liten tid ska Libanon förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet ska räknas som skogsmark.

29 aOch på den dagen ska de döva höra bokens ord, och de blindas ögon ska se ut ur dunkel och ut ur mörker.

30 Och de aödmjuka ska också tillväxa, och deras bglädje ska vara i Herren, och de fattiga bland människor ska glädjas i Israels Helige.

31 För så sant Herren lever ska de se att den aförskräcklige blir till intet och att smädaren förtärs och att alla som söker det onda blir avskurna,

32 liksom de som kallar en man aöverträdare för ett ords skull och lägger en snara för den som tillrättavisar i bporten och caktar den rättfärdige för intet.”

33 Därför säger Herren, han som återlöste Abraham, om Jakobs hus: ”Jakob ska nu inte blygas, inte heller ska hans ansikte nu blekna.

34 Men när han aser sina barn, mina händers verk, mitt ibland sig, ska de hålla mitt namn heligt och även Jakobs Helige och de ska frukta Israels Gud.

35 Även de som var avilsegångna i anden ska få förstånd, och de som knotade ska bta emot lärdom.”