Mga Hilisgutan
  Kapitulo 37: Mga Responsibilidad sa Pamilya
  Mga Footnote
  Tema

  Kapitulo 37

  Mga Responsibilidad sa Pamilya

  Religious education in the home

  Mga Responsibilidad sa mga Ginikanan

  • Unsa nga mga responsibilidad ang gitambayayongan sa mga bana ug mga asawa sa pagpadako sa ilang mga anak?

  Ang matag tawo adunay importante nga dapit diha sa iyang pamilya. Pinaagi sa mga propeta ang Ginoo nagpasabut kon unsaon gayud sa mga amahan, mga inahan, ug mga anak sa pagtagad ug pagbati ngadto sa usag usa. Isip mga bana, mga asawa, ug mga anak, kinahanglan nga atong masayran kon unsa ang gipaabut sa Ginoo nga atong buhaton aron sa pagtuman sa atong katuyoan isip usa ka pamilya. Kon kita mobuhat sa atong bahin, kita magkahiusa sa kahangturan.

  Diha sa sagrado nga mga responsibilidad sa pagkaginikanan, “ang mga amahan ug mga inahan adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa nga magkauban” (“Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”Ensign, Nob. 1995, 102). Kinahanglan nga sila magtinabangay aron sa pagsangkap alang sa espirituhanon, emosyonal, intelektwal, ug pisikal nga mga panginahanglan sa pamilya.

  Ang pipila sa mga responsibilidad kinahanglan gayud nga tambayayongan sa bana ug sa asawa. Ang mga ginikanan kinahanglan nga motudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak. Ang Ginoo mipahimangno nga kon ang mga ginikanan dili motudlo sa ilang mga anak mahitungod sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, pagbunyag, ug sa gasa sa Espiritu Santo, ang sala maanaa sa mga ulo sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan kinahanglan usab nga motudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo ug sa pagsunod sa mga kasugoan sa Ginoo. (Tan-awa sa D&P 68:25, 28.)

  Usa sa labing maayo nga mga paagi sa pagtudlo sa ilang mga anak mao ang ehemplo. Kinahanglan nga ang mga bana ug mga asawa magpakita og gugma ug pagtahud alang sa usag usa ug sa ilang mga anak pinaagi sa mga buhat ug sa mga pulong. Kini mahinungdanon nga hinumduman nga ang matag sakop sa pamilya anak sa Dios. Kinahanglan ang mga ginikanan motratar sa ilang mga anak uban sa gugma ug pagtahud, ingon nga mapantunon apan mabination ngadto kanila.

  Kinahanglan nga ang mga ginikanan mosabut nga usahay ang mga anak mohimo og sayop nga mga pagpili bisan human na sila matudloi sa kamatuoran. Kon kini mahitabo, kinahanglan nga ang mga ginikanan dili mohunong. Kinahanglan sila nga mopadayon sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa pagpahayag sa gugma alang kanila, sa paghimo nga maayong mga ehemplo ngadto kanila, ug sa pagpuasa ug sa pag-ampo alang kanila.

  Ang Basahon ni Mormon nagsaysay kanato kon sa unsang paagi nga ang mga pag-ampo sa usa ka amahan nakatabang sa usa ka masinupakong anak nga lalaki nga mahibalik ngadto sa mga paagi sa Ginoo. Si Alma nga Batan-on mibiya gikan sa mga pagtulun-an sa iyang matarung nga amahan, si Alma, ug milibut nga nagtinguha sa paglaglag sa Simbahan. Nag-ampo ang amahan uban sa hugot nga pagtuo alang sa iyang anak nga lalaki. Si Alma nga Batan-on gibisitahan sa usa ka anghel ug mihinulsol sa iyang dautan nga paagi sa pagpuyo. Nahimo siyang usa ka gamhanang lider sa Simbahan. (Tan-awa sa Mosiah 27:8–32.)

  Ang mga ginikanan makahatag og usa ka kahimtang nga may balaan nga pagtahud ug pagrespeto diha sa panimalay kon sila motudlo ug mogiya sa ilang mga anak uban sa gugma. Ang mga ginikanan kinahanglan usab nga mohatag og malipayon nga mga kasinatian alang sa ilang mga anak.

  • Sa unsa nga paagi nga ang mga bana ug mga asawa magsuportahay sa usag usa diha sa ilang mga tahas? Asa man moduol ang nag-inusara nga ginikanan alang sa tabang?

  Mga Responsibilidad sa Amahan

  • Unsa nga positibong mga ehemplo ang imong nakita sa mga amahan sa pagpadako sa ilang mga anak?

  “Pinaagi sa balaan nga plano, ang mga amahan mao ang modumala sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug pagkamatarung ug mao ang responsable sa pagsangkap sa mga panginahanglan sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa ilang mga pamilya” (Ensign, Nob. 1995, 102). Ang usa ka takus nga amahan kinsa miyembro sa Simbahan adunay oportunidad nga maghupot sa priesthood, maghimo kaniya nga priesthood lider sa iyang pamilya. Siya kinahanglan nga mogiya sa iyang pamilya uban sa pagkamapainubsanon ug pagkamabination kay sa pagkamapugsanon o sa kawalay kalooy. Ang mga kasulatan nagtudlo nga kadtong kinsa naghupot sa priesthood kinahanglan nga mogiya sa uban pinaagi sa pagdani, kalumo, gugma, ug pagkamabination (tan-awa sa D&P 121:41–44; Mga Taga-Efeso 6:4).

  Ang amahan makigbahin sa mga panalangin sa priesthood uban sa mga sakop sa pamilya. Kon ang usa ka lalaki naghupot sa Melchizedek Priesthood, makahimo siya sa pagpakigbahin niini nga mga panalangin pinaagi sa pagpangalagad ngadto sa masakiton ug sa paghatag og linain nga mga panalangin sa priesthood. Ubos sa direksyon sa usa ka lider sa tigdumala sa priesthood, makapanalangin siya sa gagmay nga mga bata, makabunyag, makakumpirma, ug makapahigayon og mga ordinasyon sa priesthood. Kinahanglan siya nga mohimo og maayo nga ehemplo alang sa iyang pamilya pinaagi sa pagtuman sa mga kasugoan. Kinahanglan usab nga iyang sigurohon nga ang pamilya nag-ampo og dungan makaduha kada adlaw ug naghimo og family home evening.

  Kinahanglan ang amahan mogahin og panahon sa matag bata sa tinagsa. Kinahanglan siya nga motudlo sa iyang mga anak og husto nga mga baruganan, makigsulti kanila mahitungod sa ilang mga problema ug mga kabalaka ug motambag kanila sa mahigugmaon nga paagi. Pipila sa maayo nga mga ehemplo makaplagan diha sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa 2 Nephi 1:14–3:25; Alma 36–42).

  Kini usab katungdanan sa amahan sa pagsangkap alang sa pisikal nga mga panginahanglan sa iyang pamilya, nagsiguro nga sila aduna sa gikinahanglan nga pagkaon, kapuy-an, sinina, ug edukasyon. Bisan kon siya dili makahimo sa pagsangkap sa tanan nga suporta sa iyang kaugalingon, dili siya mobiya sa responsibilidad sa pag-amuma sa iyang pamilya.

  Mga Responsibilidad sa Inahan

  • Unsa nga positibo nga mga ehemplo ang imong nakita sa mga inahan sa pagpadako sa ilang mga anak?

  Si Presidente David O. McKay miingon nga ang pagka-inahan mao ang labing halangdon nga calling (tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: David O. McKay [2003], 189). Kini usa ka sagrado nga calling, usa ka panag-abag sa Dios sa pagdala sa Iyang espiritu nga mga anak nganhi sa kalibutan. Ang pagpanganak mao ang usa sa labing mahinungdanon sa tanan nga mga panalangin. Kon walay amahan sa panimalay, ang inahan modumala sa pamilya.

  Si Presidente Boyd K. Packer midayeg sa mga babaye kinsa wala makahimo sa pagbaton og mga anak sa ilang mga kaugalingon apan naninguha sa pag-amuma sa uban. Miingon siya: “Kon ako mamulong kabahin sa mga inahan, ako namulong dili lamang niadto nga mga babaye kinsa nakapanganak apan niadto usab kinsa miamuma og mga bata nga natawo sa uban, ug kabahin sa daghan nga mga babaye kinsa, walay mga anak sa ilang kaugalingon, nimatuto sa mga anak sa uban” (Mothers [1977], 8).

  Ang mga propeta sa ulahing mga adlaw mitudlo, “Ang unang kapangakohan sa mga inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak” (Ensign, Nob. 1995, 102). Ang usa ka inahan kinahanglan nga mogahin og panahon uban sa iyang mga anak ug motudlo kanila sa ebanghelyo. Kinahanglan siya nga makigdula ug makigtrabaho uban kanila aron sila makadiskubre sa kalibutan libut kanila. Kinahanglan usab siyang motabang sa iyang pamilya nga makahibalo kon unsaon paghimo sa panimalay nga usa ka dapit nga nindot puy-an. Kon siya madasigon ug mahigugmaon, motabang siya sa iyang mga anak nga mobati og maayo mahitungod sa ilang mga kaugalingon.

  Ang Basahon ni Mormon naghulagway sa usa ka grupo sa 2,000 ka batan-on nga mga lalaki kinsa misaka ngadto sa pagkahalangdon tungod sa mga pagtulun-an sa ilang mga inahan (tan-awa sa Alma 53:16–23). Pinangulohan ni propeta Helaman, miadto sila sa gubat batok sa ilang mga kaaway. Nakakat-on sila nga magmatinud-anon, magmaisugon, ug masaligan gikan sa ilang mga inahan. Ang ilang mga inahan mitudlo usab kanila nga kon sila dili magduha-duha, ang Dios moluwas kanila (tan-awa sa Alma 56:47). Tanan sila naluwas sa gubat. Gipahayag nila ang hugot nga pagtuo sa mga pagtulun-an sa ilang mga inahan, nag-ingon, “Kami wala magduha-duha nga ang among mga inahan nasayud niini” (Alma 56:48). Ang matag inahan kinsa adunay pagpamatuod makabaton og usa ka lawom nga epekto diha sa iyang mga anak.

  Mga Responsibilidad sa mga Anak

  • Sa unsa nga paagi nga ang mga anak makatabang sa pagtukod og usa ka malipayon nga panimalay?

  Ang mga anak makigbahin sa ilang mga ginikanan sa mga responsibilidad sa pagtukod og usa ka malipayon nga panimalay. Kinahanglan sila nga mosunod sa mga sugo ug motabang sa uban nga mga sakop sa pamilya. Ang Ginoo dili mahimuot kon ang mga anak manag-away (tan-awa sa Mosiah 4:14).

  Gimandoan sa Ginoo ang mga anak sa pagtahud sa ilang mga ginikanan. Miingon Siya, “Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan: aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta” (Exodo 20:12). Ang pagtahud sa mga ginikanan nagpasabut sa paghigugma ug pagrespeto kanila. Kini nagpasabut usab sa pagsunod kanila. Ang mga kasulatan nagsugo sa mga anak sa “pagsugot sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo: kay buhat kini nga matarung” (Mga Taga-Efeso 6:1).

  Si Presidente Spencer W. Kimball miingon nga ang mga anak kinahanglan nga magkat-on sa pagtrabaho ug sa pakigbahin sa mga responsibilidad diha sa panimalay ug sa nataran. Kinahanglan nga hatagan sila og mga buluhaton aron sa paghimo sa balay nga hapsay ug limpyo. (Tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 149–150.)

  • Unsa ang kinahanglang buhaton sa mga anak sa pagtahud ug pagrespeto sa ilang mga ginikanan?

  • Unsa ang gibuhat sa inyong mga ginikanan nga maoy midala kaninyo sa pagtahud ug pagrespeto kanila?

  Pagdawat og mga Responsibilidad Nagdala og mga Panalangin

  • Unsa ang mabuhat sa matag sakop sa pamilya sa paghimo sa panimalay nga usa ka malipayon nga dapit?

  Ang usa ka mahigugmaon ug malipayon nga pamilya dili aksidenteng mahitabo. Ang matag tawo diha sa pamilya kinahanglan gayud mohimo sa iyang bahin. Naghatag ang Ginoo og mga responsibilidad ngadto sa mga ginikanan ug sa mga anak. Nagtudlo ang mga kasulatan nga kita kinahanglan gayud nga magmahunahunaon, magmalipayon, ug magmasinabtanon sa uban. Kon kita magsulti, mag-ampo, mag-awit, o magtrabaho og dungan, kita makatagamtam sa mga panalangin sa kahusay sa atong mga pamilya. (Tan-awa sa Mga Taga-Colosas 3.)

  • Unsa ang pipila ka mga tradisyon ug mga nabatasan nga makahimo sa panimalay nga usa ka malipayon nga dapit?

  Dugang nga mga Kasulatan ug Uban nga mga Tinubdan

  • Mga Proverbio 22:6 (bansaya ang bata)

  • Mga Taga-Efeso 6:1–3 (ang mga anak kinahanglan mosunod sa mga ginikanan

  • D&P 68:25–28; Mga Taga-Efeso 6:4 (mga responsibilidad sa mga ginikanan)

  • “Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan, (anaa sa LDS.org ug diha sa daghan nga mga pamantala sa Simbahan, lakip sa Ensign, Nob. 1995, pahina 102; Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan [numero sa aytem 36550], pahina 44; ug Matinud-anon sa Pagtuo [numero sa aytem 36863], mga pahina 59–61)

  • Giya nga Basahon sa Pamilya (numero sa aytem 31180)