2013
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը

Առաջարկվում են հաստատման Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող, և որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ; Հենրի Բենյոն Այրինգը որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուխդորֆը որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, կարող են քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Բոյդ Քեննեթ Փաքերը որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ, և հետևյալ անձինք որպես այդ քվորումի անդամներ. Բոյդ Ք. Փաքեր, Լ. Թոմ Փերի, Ռասսել Մ. Նելսոն, Դալլին Հ. Օուքս, Մ. Ռասել Բալլարդ, Ռիչարդ Գ. Սքոթ, Ռոբերտ Դ. Հեյլս, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, Դեյվիդ Ա. Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիստտոֆերսոն և Նիլ Լ. Անդերսեն:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում են ազատման Երեցներ Ջոն Բ. Դիքսոնը, Փոլ Ե. Քոլիքերը և Ֆ. Մայքլ Վաթսոնը որպես Յոթանասունի Առաջին Քվորումի անդամներ, և նշանակվել որպես պատվավոր Բարձրագույն Իշխանություններ:

Առաջարկվում է նաև ազատել Երեց Քենթ Դ. Վաթսոնին որպես Յոթանասունի Երկրորդ Քվորումի անդամ:

Նաև մեր հարգանքն ու երախտագիտությունն ենք հայտնում Երեցներ Սեզար Հ. Հուքերին և Քրեյգ Տ. Րայթին, ովքեր ազատվել են որպես Տարածքային Յոթանասունականներ իրենց ծառայությունից:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և երախտագիտություն հայտնել այս Եղբայրներին իրենց գերազանց ծառայության համար, խնդրում ենք, քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման հետևյալ անձինք որպես նոր Տարածքային Յոթանասունականներ՝ Խուլիո Ա. Անգուլո, Պիտեր Ֆ. Էվանս և Գեննադի Պոդվոդովը:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է հաստատման Ռանդալ Լ. Ռիդը որպես Երիտասարդ Տղամարդկանց գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են ևս քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները, և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալություն ձեր հաստատող ձայնի, ձեր շարունակական հավատքի և մեզ համար ասված աղոթքների համար: