Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻAokosi 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Kiʻi tokoni: Nofo maʻu pē he halá.

    ʻI he takafí