2010
Ուղղումներ

Ուղղումներ

2010թ. մայիսի համաժողովի համարի ներսի կազմի վրա Հարմոնի, Պենսիլվանիա, Ալ Ռաունդս, ենթագրի երրորդ նախադասությունը պետք է կարդալ հետևյալ կերպ. «Այստեղ Մարգարե Ջոզեֆը թարգմանել է Մորմոնի Գրքի մեծ մասը»:

Ensign և Լիահոնայի 2010թ. հոկտեմբերի համարներում, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տաճարները, Վաշինգտոնի Տաճարի, Կոլումբիայի շրջան, էջեր 4-5, և տաճարի գրքույկի վերջին կազմի վրա Պորտլենդ Օրեգոն Տաճարի լուսանկաները արվել են Ռոբերտ Ա. Բոյդի կողմից: