2010
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում
նախորդ հաջորդ

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Առաջարկվում են հաստատման Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը՝ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող, և որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ; Հենրի Բեննիոն Այրինգը՝ որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուխդորֆը՝ որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, կարող են քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Բոյդ Քենեթ Փաքերը՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ, և հետևյալ անձին՝ք որպես այդ քվորումի անդամներ. Բոյդ Ք. Փաքեր, Լ. Թոմ Փերի, Ռասսել Մ. Նելսոն, Դալլին Հ. Օուքս, Մ. Ռասել Բալլարդ, Ռիչարդ Գ. Սքոթ, Ռոբերտ Դ. Հեյլս, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, Դեյվիդ Ա. Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիստտոֆերսոն և Նիլ Լ. Անդերսեն:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության [որհրդականները և Տասներկու Առաքյալները՝ որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում է ազատել Երեցներ Սպենսեր Ջ. Քոնդիին, Բրուս Ս. Հեյֆենին, Քենեթ Ջոնսոնին, Գլեն Լ. Փեյսին և Լանս Բ. Վիքմանին՝ որպես Յոթանասունի Առաջին Քվորումի անդամներ և նշանակել նրանց պատվավոր Բարձրագույն Իշխանավորներ:

Առաջարկվում է ազատել Երեցներ Սպենսեր Վ. Ջոնսին և Վոլֆգանգ Հ. Փոլին՝ որպես Յոթանասունի Երկրորդ Քվորումի անդամներ:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս Եղբայրների հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է ազատել Ֆերնանդո Մալուենդային և Խոսե Լ Տորեսին որպես Տարածքային Յոթանասունականներ:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը նրանց հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է հաստատման Վենսեսլաո Հ. Սվեքը՝ որպես Տարածքային Յոթանասունական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Դե՞մ:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները, և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Նախագահ Մոնսոն, մինչ այժմ իմ դիտարկումներով, քվեարկությունը Համաժողովների Կենտրոնում անցավ միաձայն:

Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալություն ձեր հաստատող ձայնի, հավատքի, նվիրվածության և աղոթքների համար: