Písma
Moroni 10


Kapitola 10

Svedectvo o Knihe Mormonovej prichádza mocou Ducha Svätého – Dary Ducha sú udeľované verným – Duchovné dary vždy sprevádzajú vieru – Moroniho slová hovoria z prachu – Poďte ku Kristovi, buďte v Ňom zdokonalení a posväcujte dušu svoju. Okolo roku 421 po Kr.

1 Teraz ja, Moroni, píšem niečo, čo sa mi zdá dobré; a píšem bratom svojim, aLámánitom; a chcel by som, aby vedeli, že uplynulo viac než štyristo a dvadsať rokov od doby, kedy bolo dané znamenie o príchode Krista.

2 azapečatím záznamy tieto potom, čo k vám prehovorím niekoľko slov cestou nabádania.

3 Hľa, chcel by som vás nabádať, aby ste, keď budete čítať veci tieto, ak to bude múdrosť v Bohu, že ich budete čítať, pamätali, aký milosrdný bol Pán k deťom ľudským od stvorenia Adama až do doby, kedy veci tieto obdržíte, a aby ste o tom apremýšľalibsrdci svojom.

4 A keď veci tieto obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa apýtali Boha, Večného Otca, v mene Krista, či tieto veci bnie sú pravdivé; a ak sa budete pýtať s cúprimným srdcom, so dskutočným zámerom, majúc evieru v Krista, on vám fprejaví ich gpravdivosť, mocou Ducha Svätého.

5 A mocou Ducha Svätého môžete apoznať bpravdu ohľadom všetkých vecí.

6 A čokoľvek, čo je dobré, je spravodlivé a pravdivé; a preto nič, čo je dobré, nepopiera Krista, ale potvrdzuje, že on je.

7 A vy môžete vedieť, že on je, mocou Ducha Svätého; a preto by som vás chcel nabádať, aby ste nepopierali moc Božiu; lebo on pôsobí mocou apodľa viery detí ľudských, rovnako dnes a zajtra, a naveky.

8 A znova vás nabádam, bratia moji, aby ste nepopierali adary Božie, lebo sú mnohé; a pochádzajú od toho istého Boha. A sú brôzne spôsoby, ktorými sú dary tieto udeľované; ale je to rovnaký Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých; a ľuďom sú dávané prejavmi Ducha Božieho, na ich úžitok.

9 Lebo hľa, ajednému je dané Duchom Božím, aby mohol bučiť slovo múdrosti;

10 A inému, aby mohol učiť slovo poznania skrze toho istého Ducha;

11 A inému nesmierne veľká aviera; a inému dary buzdravovania skrze toho istého Ducha;

12 A znova, inému, aby mohol konať mocné azázraky;

13 A znova, inému, aby mohol prorokovať o všetkých veciach;

14 A znova, inému uzrieť anjelov a slúžiacich duchov;

15 A znova, inému všemožné jazyky;

16 A znova, inému vykladanie jazykov a rôznych druhov ajazykov.

17 A všetky tieto dary prichádzajú Duchom Kristovým; a prichádzajú ku každému jednotlivo; podľa vôle jeho.

18 A chcel by som vás nabádať, milovaní bratia moji, aby ste pamätali, že akaždý dobrý dar pochádza od Krista.

19 A chcel by som vás nabádať, milovaní bratia moji, aby ste pamätali, že on je aten istý včera, dnes a naveky, a že všetky dary tieto, o ktorých som hovoril a ktoré sú duchovné, nikdy nepominú, dokonca pokiaľ svet bude stáť, iba ak pre bnevieru detí ľudských.

20 A preto, musí byť aviera; a ak musí byť viera, musí byť tiež nádej; a ak musí byť nádej, musí byť tiež pravá láska.

21 A pokiaľ nemáte apravú lásku, nemôžete byť nijako spasení v kráľovstve Božom; a tiež nemôžete byť spasení v kráľovstve Božom, ak nemáte vieru; a tiež ak nemáte žiadnu nádej.

22 A ak nemáte žiadnu nádej, musíte nevyhnutne byť zúfalí; a zúfalstvo prichádza pre neprávosť.

23 A Kristus skutočne povedal otcom našim: aAk máte vieru, môžete činiť všetky veci, ktoré sú pre mňa žiaduce.

24 A teraz, hovorím ku všetkým končinám zeme – že ak príde deň, kedy moc a dary Božie medzi vami pominú, bude to apre bnevieru.

25 A beda buď deťom ľudským, ak tomu bude tak; lebo nebude medzi vami anikto, kto činí dobro, nie, ani jediný. Lebo ak bude medzi vami jediný, kto činí dobro, bude pôsobiť mocou a darmi Božími.

26 A beda tým, ktorí spôsobia, že sa veci tieto pominú, a oni azomrú, lebo zomrú v bhriechoch svojich, a nemôžu byť spasení v kráľovstve Božom; a hovorím tak podľa slov Kristových; a neklamem.

27 A nabádam vás, aby ste na veci tieto pamätali; lebo rýchlo prichádza čas, kedy budete vedieť, že neklamem, lebo ma uvidíte pri stolici Božej; a Pán Boh vám povie: Či som vám nehlásal aslová svoje, ktoré boli zapísané mužom týmto ako bvolajúcim z mŕtvych, áno, dokonca ako hovoriacim z cprachu?

28 Oznamujem veci tieto, aby sa naplnili proroctvá. A hľa, vyjdú z úst večného Boha; a slovo jeho bude asyčať od pokolenia k pokoleniu.

29 A Boh vám ukáže, že to, čo som zapísal, je pravdivé.

30 A znova by som vás chcel nabádať, aby ste aišli ku Kristovi a chopili sa každého dobrého daru, a bnedotýkali sa daru zlého, ani veci nečistej.

31 aprebuď sa a povstaň z prachu, ó Jeruzalem; áno, a odej sa v krásny šat svoj, ó dcéra bsionská; a ckoly svoje dposilni a rozšír hranice svoje naveky, aby si e nebola zmiešaná, aby zmluvy Večného Otca, ktoré učinil s tebou, ó dom Izraela, sa mohli naplniť.

32 Áno, apoďte ku Kristovi a buďte v ňom bzdokonalení, a poprite v sebe všetku bezbožnosť; a ak popriete v sebe všetku bezbožnosť a ak budete cmilovať Boha celou svojou mocou, mysľou a silou, potom je milosť jeho postačujúca pre vás, aby ste milosťou jeho mohli byť dokonalí v Kristovi; a ak ste dmilosťou Božou dokonalí v Kristovi, nemôžete nijako poprieť moc Božiu.

33 A znova, ak ste milosťou Božou dokonalí v Kristovi a ak nepopierate jeho moc, potom ste v Kristovi milosťou Božou aposväcovaní skrze preliatie bkrvi Kristovej, čo je v zmluve Otca na codpustenie hriechov vašich, takže sa stávate dsvätými, bez poškvrny.

34 A teraz, hovorím všetkým, zbohom. Čoskoro pôjdem, aby som si aodpočinulbraji Božom, pokiaľ nebude cduch môj a telo moje dznova spojené a pokiaľ nebudem víťazoslávne privedený evzduchom, aby som sa stretol s vami pred fpríjemnou stolicou veľkého gJehovu, Večného hSudcu ako živých, tak mŕtvych. Amen.

Koniec