Skriftene
Alma 12


Kapittel 12

Alma taler til Zeezrom – Guds mysterier kan bare gis til de trofaste – Menneskene blir dømt for sine tanker, sin tro, sine ord og gjerninger – De ugudelige vil lide en åndelig død – Dette dødelige liv er en prøvetilstand – Forløsningsplanen tilveiebringer oppstandelsen og, gjennom tro, en forlatelse for synder – Den som omvender seg, har krav på barmhjertighet gjennom Den Enbårne Sønn. Ca. 82 f.Kr.

1 Da nå Alma så at Amuleks ord hadde bragt Zeezrom til taushet – for han så at Amulek hadde grepet ham i hans aløgn og bedrag for å ødelegge ham – og da han så at han begynte å skjelve under bbevisstheten om sin skyld, opplot han sin munn og begynte å tale til ham og bekrefte Amuleks ord og forklare tingene videre eller utdype Skriftene utover det som Amulek hadde gjort.

2 Nå hørte folket som var rundt omkring, de ord Alma sa til Zeezrom, for folkemengden var stor, og han talte på denne måten:

3 Nå ser du, Zeezrom, at du er blitt grepet i din løgn og list, for ikke bare har du løyet for mennesker, men du har løyet for Gud. For se, han kjenner alle dine atanker, og du ser at dine tanker gjøres kjent for oss ved hans Ånd.

4 Og du ser at vi vet at din plan var en meget listig plan, lagt med djevelsk list, så du med løgn og bedrag kunne sette dette folk opp mot oss for å håne oss og kaste oss ut.

5 Nå var dette din afiendes plan, og han har utøvet sin makt i deg. Nå vil jeg du skal huske at det jeg sier til deg, sier jeg til alle.

6 Og se, jeg sier til dere alle at dette var en av motstanderens snarer som han har lagt for å fange dette folk, så dere kunne bli underkastet ham, så han kunne binde dere med sine alenker, så han kunne lenke dere ned til evig fortapelse ifølge den makt han har til å ta til fange.

7 Da nå Alma hadde talt disse ord, begynte Zeezrom å skjelve enda mer, for han ble mer og mer overbevist om Guds kraft, og han var også overbevist om at Alma og Amulek hadde kunnskap om ham. For han var overbevist om at de kjente hans hjertes tanker og hensikter, for de hadde fått makt til å vite disse ting ifølge profetiens ånd.

8 Og Zeezrom begynte ivrig å stille dem spørsmål så han kunne få vite mer om Guds rike, og han sa til Alma: Hva betyr det Amulek har talt om de dødes oppstandelse, at alle skal oppstå fra de døde – både de rettferdige og de urettferdige – og bli ført frem for Gud for å bli dømt etter sine gjerninger?

9 Og nå begynte Alma å forklare dette for ham og sa: Mange er det gitt å kjenne aGuds mysterier. Likevel får de streng befaling om bbare å bringe videre den del av hans ord som han gir til menneskenes barn – i forhold til den oppmerksomhet og flid de viser ham.

10 Og derfor mottar den som aforherder sitt hjerte, en bmindre del av ordet, og den som cikke forherder sitt hjerte, til ham dgis en større del av ordet inntil det blir gitt ham å kjenne Guds mysterier, inntil han forstår dem helt.

11 Og de som forherder sine hjerter, til dem gis en mindre adel av ordet inntil de bikke vet noe om hans mysterier, og da blir de tatt til fange av djevelen og ledet ved hans vilje ned til fortapelse. Dette er hva chelvetes dlenker betyr.

12 Og Amulek har talt tydelig om adøden og om å bli oppreist fra denne dødelighet til en tilstand av udødelighet og om å bli ført frem for Guds domstol for å bli bdømt etter våre gjerninger.

13 Derfor, hvis våre hjerter har vært forherdet, ja, hvis vi har forherdet våre hjerter mot ordet så mye at det ikke blir funnet i oss, da vil vår tilstand bli forferdelig, for da skal vi bli fordømt.

14 For våre aord vil fordømme oss, ja, alle våre gjerninger vil fordømme oss. Vi skal ikke finnes skyldfrie, og våre tanker vil også fordømme oss. Og i denne fryktelige tilstand skal vi ikke våge å se opp til vår Gud, og vi ville være umåtelig glade om vi kunne befale klippene og bfjellene å falle over oss for å cskjule oss for hans nærhet.

15 Men dette kan ikke skje. Vi må komme frem og stå for ham i hans herlighet og i hans kraft og i hans velde, majestet og herredømme, og erkjenne til vår evige askam at alle hans bstraffedommer er rettferdige, at han er rettferdig i alle sine handlinger, og at han er barmhjertig mot menneskenes barn, og at han har all makt til å frelse enhver som tror på hans navn og bærer frukt som er omvendelsen verdig.

16 Og se, nå sier jeg deg at så kommer en død, ja, den annen adød, som er en åndelig død. Og så kommer en tid da enhver som dør en timelig bdød i sine synder, også skal c en åndelig død, ja, han skal dø ifølge de ting som angår rettferdighet.

17 Så kommer tiden da deres pine skal være som en asjø av ild og svovel, hvis flammer stiger opp evindelig og alltid, og så kommer tiden da de skal lenkes ned til en evig fortapelse ifølge Satans makt og fangenskap, for han har underlagt dem sin vilje.

18 Da, sier jeg deg, skal de være som om aingen forløsning var utført, for de kan ikke bli forløst ifølge Guds rettferdighet, og de kan ikke b, for det finnes ingen forgjengelighet mer.

19 Nå skjedde det at da Alma hadde sluttet å tale disse ord, begynte folket å bli enda mer forundret.

20 Men en av deres øverste ledere ved navn Antionah sto frem og sa til ham: Hva er det du har sagt om at mennesket skal oppstå fra de døde og bli forandret fra denne dødelige til en audødelig tilstand, og at sjelen aldri kan dø?

21 Hva betyr Skriftene som sier at Gud plasserte akjeruber og et luende sverd øst i bEdens have for at våre første foreldre ikke skulle gå dit og spise av frukten av livets tre og leve i all evighet? Og derav ser vi at det ikke var noen som helst mulighet for at de kunne leve for evig.

22 Da sa Alma til ham: Det var dette jeg hadde tenkt å forklare. Nå ser vi at Adam afalt ved at han spiste av den forbudte bfrukt ifølge Guds ord, og således ser vi at ved hans fall ble hele menneskeheten et cfortapt og fallent folk.

23 Og se, jeg sier deg at hvis det hadde vært mulig for Adam å aspise av frukten fra livets tre på det daværende tidspunkt, ville det ikke ha vært noen død, og ordet ville ha vært uten virkning og gjort Gud til en løgner, for han sa: bHvis du spiser, skal du visselig dø.

24 Og vi ser at adøden kommer til menneskeheten, ja, den død som Amulek talte om som er den timelige død. Likevel fikk bmenneskene en tid til å omvende seg, og derfor ble dette liv en prøvetilstand, en tid til å cforberede seg til å møte Gud, en tid til å forberede seg til den uendelige tilstand som er blitt omtalt av oss, og som kommer etter de dødes oppstandelse.

25 Men hvis det ikke hadde vært for den aforløsningsplan som ble utarbeidet fra verdens grunnvoll ble lagt, kunne det ikke ha vært noen boppstandelse fra de døde. Men det ble utarbeidet en forløsningsplan som skal tilveiebringe de dødes oppstandelse som er blitt omtalt.

26 Og se, hvis det hadde vært mulig for våre første foreldre å gå frem og spise av alivets tre, ville de ha blitt evig ulykkelige og hadde ikke fått noen forberedelsestilstand. Og på denne måten ville bforløsningsplanen ha blitt forpurret, og Guds ord ville ha vært innholdsløse og uten virkning.

27 Men se, slik var det ikke, men det ble abestemt at menneskene måtte dø, og etter døden måtte de komme til bdommen, ja, den samme dom som vi har omtalt, som er enden.

28 Og etter at Gud hadde bestemt at slik skulle det skje med mennesket, se, da så han at det var nødvendig at mennesket hadde kjennskap til de ting han hadde fastsatt for dem.

29 Derfor sendte han aengler for å tale med dem, så menneskene kunne skue noe av hans herlighet.

30 Og fra den tid av begynte de å påkalle hans navn, derfor atalte Gud med menneskene, og kunngjorde for dem bforløsningsplanen som var beredt fra cverdens grunnvoll. Og dette kunngjorde han for dem i samsvar med deres tro og omvendelse og deres hellige gjerninger.

31 Derfor ga han menneskene abefalinger fordi de først hadde overtrådt de bførste befalinger med hensyn til timelige ting og hadde blitt som guder, idet de ckjente godt fra ondt, og satte seg i en tilstand der de kunne dhandle – eller ble plassert i en tilstand hvor de kunne handle – etter egen vilje og eget behag, og gjøre enten ondt eller godt.

32 Derfor ga Gud dem befalinger etter å ha akunngjort forløsningsplanen for dem så de ikke skulle gjøre ondt, da straffen for det var den annen bdød, en evigvarende død ifølge det som angår rettferdighet. Over slike kunne ikke forløsningsplanen ha noen makt, for crettferdighetens gjerninger kunne ikke ødelegges ifølge Guds enestående godhet.

33 Men Gud kalte på menneskene i sin Sønns navn (for dette var forløsningsplanen som var utarbeidet) og sa: Hvis dere omvender dere og ikke forherder deres hjerter, da vil jeg ha barmhjertighet med dere gjennom min Enbårne Sønn.

34 Derfor skal enhver som omvender seg og ikke forherder sitt hjerte, ha krav på abarmhjertighet gjennom min Enbårne Sønn til en bforlatelse for sine synder, og disse skal gå inn til min chvile.

35 Og enhver som forherder sitt hjerte og begår synd, se, jeg sverger i min vrede at de ikke skal gå inn til min hvile.

36 Og nå, mine brødre, se, jeg sier dere at hvis dere forherder deres hjerter, skal dere ikke gå inn til Herrens hvile. Derfor blir han fortørnet over deres synd og sender ned sin vrede over dere som under den aførste fortørnelse. Ja, ifølge hans ord i den siste fortørnelse så vel som i den første, vil det føre til at deres sjeler går bfortapt i all evighet. Ifølge hans ord vil derfor det han har sagt om den siste død, skje like fullt som det han har sagt om den første.

37 Og nå, mine brødre, ettersom vi vet disse ting og de er sanne, la oss omvende oss og ikke forherde våre hjerter, så vi ikke gjør Herren vår Gud afortørnet og nedkaller hans vrede over oss i disse sine andre bud som han har gitt oss, men la oss gå inn til bGuds hvile, som er beredt ifølge hans ord.