Νεφί Γ΄ 29
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 29

  Η εμφάνιση του Βιβλίου του Μόρμον αποτελεί σημάδι ότι ο Κύριος έχει αρχίσει να συναθροίζει τον Ισραήλ και να εκπληρώνει τις διαθήκες Του. Εκείνοι που απορρίπτουν τις αποκαλύψεις και τα χαρίσματά Του των τελευταίων ημερών, θα είναι καταραμένοι. Περίπου το 34–35 μ.Χ.

  1 Και τώρα ιδού, σας λέω ότι όταν ο Κύριος το κρίνει σωστό, στη σοφία Του, αυτά τα λόγια να έλθουν στους Εθνικούς σύμφωνα με τον λόγο Του, τότε θα μπορείτε να γνωρίζετε ότι η διαθήκη που έχει συνάψει ο Πατέρας με τα τέκνα του Ισραήλ, σχετικά με την αποκατάστασή τους στις χώρες της κληρονομιάς τους, ήδη αρχίζει να εκπληρώνεται.

  2 Και μπορείτε να γνωρίζετε ότι τα λόγια του Κυρίου που έχουν ειπωθεί από τους άγιους προφήτες, όλα θα εκπληρωθούν, και δεν πρέπει να λέτε ότι ο Κύριος αργεί να έλθει στα τέκνα του Ισραήλ.

  3 Και δεν πρέπει να φαντάζεστε μέσα στην καρδιά σας ότι τα λόγια που έχουν ειπωθεί είναι μάταια, επειδή ιδού, ο Κύριος θα θυμηθεί τη διαθήκη Του που έχει συνάψει προς τον λαό Του του οίκου του Ισραήλ.

  4 Και όταν θα δείτε αυτά τα λόγια να έρχονται σε σας, τότε δεν πρέπει πια να απορρίπτετε αυτά που κάνει ο Κύριος, διότι το σπαθί της δικαιοσύνης είναι στο δεξί Του χέρι. Και ιδού, κατά την ημέρα εκείνη, αν απορρίψετε αυτά που κάνει, θα προκαλέσει ώστε αυτό σύντομα να σας καταβάλει.

  5 Αλίμονο σε εκείνον που απορρίπτει όσα ο Κύριος κάνει. Μάλιστα, αλίμονο σε εκείνον που θα αρνηθεί τον Χριστό και τα έργα Του!

  6 Μάλιστα, αλίμονο σε εκείνον που θα αρνηθεί τις αποκαλύψεις του Κυρίου, και που θα πει ότι ο Κύριος πια δεν ενεργεί με αποκάλυψη ή με προφητεία ή με χαρίσματα ή με γλώσσες ή με ιάσεις ή με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος!

  7 Μάλιστα, και αλίμονο σε εκείνον που θα πει εκείνη την ημέρα, για να αποκτήσει κέρδος, ότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα από τον Ιησού Χριστό· διότι αυτός που κάνει κάτι τέτοιο θα γίνει σαν τον υιό της απώλειας, για τον οποίο δεν υπήρχε έλεος, σύμφωνα με τον λόγο του Χριστού!

  8 Μάλιστα, και δεν πρέπει πλέον να συρίζετε, ούτε να απορρίπτετε, ούτε να περιπαίζετε τους Ιουδαίους, ούτε κανέναν από το υπόλειμμα του οίκου του Ισραήλ· διότι ιδού, ο Κύριος θυμάται τη διαθήκη Του προς αυτούς, και θα κάνει σε αυτούς σύμφωνα με εκείνο το οποίο έχει ορκισθεί.

  9 Επομένως, δεν πρέπει να υποθέτετε ότι μπορείτε να αλλάξετε το δεξί χέρι Του Κυρίου σε αριστερό, ώστε να μην μπορεί να τελέσει κρίση προς εκπλήρωση της διαθήκης την οποία έχει συνάψει προς τον οίκο του Ισραήλ.