Skrifterna
2 Nephi 6


Kapitel 6

Jakob återger judarnas historia: Den babyloniska fångenskapen och återkomsten; Israels Heliges verksamhet och korsfästelse; hjälpen från icke-judarna; Judarnas återupprättelse i de sista dagarna då de tror på Messias. Omkring 559–545 f.Kr.

1 De ord som Jakob, Nephis bror, talade till Nephis folk:

2 Se, mina älskade bröder, jag, Jakob, som har kallats av Gud och ordinerats enligt hans heliga orden och har invigts av min bror Nephi som ni ser som er akung eller beskyddare, och som ni är beroende av för er trygghet, se, ni vet att jag har talat till er om åtskilliga ting.

3 Ändå talar jag åter till er, för jag är angelägen om era själars välfärd. Ja, min ängslan för er är stor, och ni vet själva att det har den alltid varit. För jag har förmanat er med all iver, och jag har lärt er min fars ord. Och jag har talat till er om allt som är skrivet från världens skapelse.

4 Och se, nu vill jag tala till er om de ting som är och som ska komma. Därför ska jag läsa aJesajas ord för er. Och dessa är de ord som min bror har önskat att jag ska tala till er. Och jag talar till er för er egen skull så att ni kan lära och prisa er Guds namn.

5 Och de ord som jag nu ska läsa är de som Jesaja talade rörande hela Israels hus. Därför kan de tillämpas på er, för ni är av Israels hus. Och det finns mycket som Jesaja har talat som kan tillämpas på er, eftersom ni är av Israels hus.

6 Och se, dessa är orden: ”a säger Herren Gud: ’Se, jag ska lyfta upp min hand inför icke-judarna och resa upp mitt bbaner för folket. Och de ska komma med dina söner i sina armar, och dina döttrar ska bli burna på deras axlar.

7 Och kungar ska vara dina fosterfäder och deras drottningar dina fostermödrar. De ska falla ner inför dig med ansiktet mot jorden och slicka upp dina fötters stoft. Och du ska veta att jag är Herren, för de som aväntar på mig ska inte bringas på skam.’”

8 Och nu vill jag, Jakob, tala något om dessa ord. För se, Herren har visat mig att de som fanns i aJerusalem, varifrån vi kom, har blivit dräpta eller bbortförda som fångar.

9 Men Herren har visat mig att de ska aåtervända. Och han har även visat mig att Herren Gud, Israels Helige, ska uppenbara sig för dem i köttet. Och sedan han uppenbarat sig ska de gissla honom och bkorsfästa honom enligt den ängels ord som sa detta till mig.

10 Och sedan de förhärdat sina hjärtan och gjort sina nackar styva mot Israels Helige, se, då ska Israels Heliges adomar drabba dem. Och dagen kommer då de ska bli slagna och hemsökta.

11 Sedan de sålunda drivits hit och dit, för så säger ängeln, ”ska många bli hemsökta i köttet men ska inte tillåtas att förgås tack vare de trofastas böner”. De ska bli skingrade och slagna och hatade. Ändå ska Herren vara barmhärtig mot dem så att anär de kommer till bkunskap om sin Återlösare ska de åter cinsamlas till sina arveländer.

12 Och välsignade är aicke-judarna, de som profeten har skrivit om, för se, om så är att de omvänder sig och inte kämpar mot Sion och inte förenar sig med den stora och bavskyvärda kyrkan ska de bli frälsta. För Herren Gud ska uppfylla sina cförbund som han har slutit med sina barn. Och därför har profeten skrivit detta.

13 Därför ska de som strider mot Sion och Herrens förbundsfolk slicka upp deras fötters stoft, och Herrens folk ska inte abringas på skam. För Herrens folk är de som bväntar på honom, ja, de väntar ännu på Messias ankomst.

14 Och se, enligt profetens ord ska Messias åter, för aandra gången, börja vinna dem tillbaka. Därför ska han buppenbara sig för dem i makt och stor härlighet till deras fienders cundergång när den dag kommer då de tror på honom. Och ingen som tror på honom ska han förgöra.

15 Men de som inte tror på honom ska aförgöras, både med beld och med stormar och med jordskalv och med blodsutgjutelse och med cfarsot och med hungersnöd. Och de ska veta att Herren är Gud, Israels Helige.

16 aFör ska bytet tas ifrån den mäktige eller den brättmätigt fängslade befrias?

17 Men så säger Herren: Också den mäktiges afångar ska släppas lösa och den fruktansvärdes byte ska befrias, för den bmäktige Guden ska cbefria sitt förbundsfolk. För så säger Herren: ”Jag ska strida mot dem som strider mot dig –

18 och jag ska mata dem som förtrycker dig med deras eget kött, och av sitt eget blod ska de bli druckna som av sött vin. Och allt kött ska veta att jag, Herren, är din Frälsare och din aÅterlösare, Jakobs bMäktige.”