2 Nefi 25
  Footnotes
  Theme

  25. Fejezet

  Nefi örvendezik a világos beszédben – Ésaiás próféciáit megértik az utolsó napokban – A zsidók visszatérnek Babilóniából, keresztre feszítik a Messiást, szétszóratnak és megostorozzák őket – Visszaállíttatnak, amikor hisznek a Messiásban – Először hatszáz évvel azután jön el, hogy Lehi elhagyta Jeruzsálemet – A nefiták betartják Mózes törvényét, és hisznek Krisztusban, aki Izráel Szentje. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 Most én, Nefi, azokat a szavakat illetően mondok valamit, melyeket leírtam, melyek Ésaiás szájából hangzottak el. Mert íme, Ésaiás sok olyan dolgot mondott, amit népemből sokaknak anehéz volt megérteni; mert a zsidók közötti prófétálás módját nem ismerik.

  2 Mert én, Nefi, nem sok dolgot tanítottam meg nekik a zsidók szokásait illetően; mert adolgaik a sötétség dolgai, és cselekedeteik az utálatosság cselekedetei voltak.

  3 Írok tehát népemnek és mindazoknak, akik ezután kapják majd meg ezeket a dolgokat, amiket leírok, hogy megismerhessék Isten ítéleteit, hogy azok minden nemzeten bekövetkeznek, azon szó szerint, melyet ő mondott.

  4 Hallgass tehát, Ó népem, ti, akik Izráel házából valók vagytok, és halljátok meg szavaimat; mert bár Ésaiás szavai nem világosak számotokra, de világosak mindazok számára, akiket eltölt a aprófétálás blelke. De én adok nektek egy próféciát, a lélek szerint, mely bennem van; tehát azon cvilágosság szerint prófétálok, mely velem volt attól az időtől fogva, hogy atyámmal Jeruzsálemből eljöttem; mert íme, lelkem gyönyörködik a világos beszédben népemnek, hogy tanulhassanak.

  5 Igen, és lelkem gyönyörködik aÉsaiás szavaiban, mert Jeruzsálemből jöttem ki, és szemeim látták a bzsidók dolgait, és tudom, hogy a zsidók igenis megértik a próféták dolgait, és nincs más nép, mely olyan jól megértené a zsidóknak elmondott dolgokat, mint ők, kivéve azokat, akiket a zsidók dolgainak módján tanítottak.

  6 De íme, én, Nefi nem a zsidók módján tanítottam gyermekeimet; de íme, én magam Jeruzsálemben laktam, tehát ismertem a környező tájakat; és említést tettem gyermekeimnek Isten ítéleteiről, melyek abekövetkeztek a zsidók között, gyermekeimnek, mindazon dolgok szerint, melyeket Ésaiás elmondott, és én nem írom le ezeket.

  7 De íme, a saját próféciámmal folytatom, avilágos beszédem szerint; melyben tudom, hogy senki nem tévedhet; mindazonáltal azokban a napokban, amikor beteljesülnek Ésaiás próféciái, bizonyossággal tudni fogják az emberek, azon időkben, amikor azok bekövetkeznek.

  8 aÉrtékesek tehát az emberek gyermekei számára, és aki azt gondolja, hogy nem azok, különösen ahhoz fogok szólni, és a szavakat bsaját népemre korlátozom; mert tudom, hogy azok nagyon értékesek lesznek számukra az cutolsó napokban; mert azon a napon fogják megérteni azokat; tehát az ő javukra írtam őket.

  9 És ahogy egy nemzedék gonoszság miatt aelpusztult a zsidók között, éppen úgy pusztulnak el gonoszságaik szerint nemzedékről nemzedékre; és senki nem pusztult el közülük úgy, hogy ne bjövendölték volna meg azt nekik az Úr prófétái.

  10 Szóltak tehát nekik azon pusztulást illetően is, amely közvetlenül azután jön el rájuk, hogy atyám elhagyta Jeruzsálemet; ők mégis megkeményítették szívüket, és próféciám szerint el is apusztultak, kivéve azokat, akiket bfogolyként Babilóniába hurcoltak.

  11 És most azon lélek miatt mondom ezt, mely bennem van. És annak ellenére, hogy elhurcolták őket, ismét vissza fognak térni, és birtokolni fogják Jeruzsálem földjét; ismét avisszaállíttatnak tehát örökségük földjére.

  12 De íme, lesznek háborúik és háborús híreik; és amikor eljön az a nap, hogy az Atya aEgyszülöttje, igen, méghozzá a mennynek és földnek Atyja, kinyilvánítja magát nekik a testben, íme, elutasítják őt, gonoszságaik, és szívük keménysége, és nyakuk merevsége miatt.

  13 Íme, akeresztre feszítik őt; és miután bhárom napon át fekszik egy csírboltban, dfeltámad a halálból, gyógyulással szárnyaiban; és mindazok, akik hisznek az ő nevében, megmegszabadulnak Isten királyságában. Lelkem gyönyörködik tehát az őt illető prófétálásban, mert eláttam az ő napját, és szívem magasztalja szent nevét.

  14 És íme, lészen, hogy miután a aMessiás feltámadt a halálból és kinyilvánította magát népének, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, íme, Jeruzsálem bismét elpusztul; mert jaj azoknak, akik Isten és az ő egyházának népe ellen harcolnak.

  15 A azsidókat tehát bszétszórják minden nemzet közé; igen, és cBabilónia is elpusztul, a zsidókat tehát más nemzetek szórják szét.

  16 És miután szétszórattak és az Úristen megostorozta őket más nemzetek által, sok nemzedéken át, igen, méghozzá nemzedékről nemzedékre, amíg meg nem győzik őket, hogy ahiggyenek Krisztusban, az Isten Fiában, és az engesztelésben, mely végtelen az egész emberiségnek – és amikor eljön az a nap, hogy hisznek Krisztusban, és az ő nevében hódolnak az Atyának, tiszta szívvel és tiszta kezekkel, és nem tekintenek többé várakozással egy másik Messiásra, akkor, abban az időben, el fog jönni a nap, amikor szükségszerűen, feltétlenül el kell hinniük ezeket a dolgokat.

  17 És az Úr ismét, másodszor is kinyújtja kezét, hogy avisszaállítsa népét elveszett és elbukott állapotából. Tehát egy bbámulatos mű és csoda megtételéhez lát hozzá az emberek gyermekei között.

  18 Előhozza tehát nekik a aszavait, mely szavak bmegítélik őket az utolsó napon, mert azon szándékkal adatnak nekik azok, hogy cmeggyőzzék őket az igaz Messiásról, akit elutasítottak; és hogy meggyőzzék őket, hogy már nem szükséges várakozással tekinteniük egy Messiás eljövetelére, mert nem jön egy sem, hacsak egy dhamis Messiás nem, aki megtéveszti a népet; mert a próféták csak egy Messiásról szóltak, és ő az a Messiás, akit a zsidók elutasítanak.

  19 Mert a próféták szavai szerint, a aMessiás bhatszáz évvel azután jön el, hogy atyám elhagyta Jeruzsálemet; és a próféták szavai szerint, és Isten cangyalának szava szerint is Jézus Krisztus lesz a neve, Isten Fia.

  20 És most, testvéreim, világosan szóltam, hogy ne tévedhessetek. És ahogy él az Úristen, aki afelhozta Izráelt, ki Egyiptom földjéről, és hatalmat adott Mózesnek, hogy bmeggyógyítsa a nemzeteket, miután megmarták őket a mérges kígyók, ha szemeiket a ckígyóra vetik, melyet felemelt előttük, és hatalmat adott neki arra is, hogy ráüssön a dsziklára, és víz jöjjön elő; igen, íme azt mondom nektek, hogy ahogy ezek a dolgok igazak, és ahogy él az Úristen, nem adatott más enév az ég alatt, csak ez a Jézus Krisztus, melyről beszéltem, amely által meg lehet szabadítani az embert.

  21 Ezzel a szándékkal ígérte meg tehát nekem az Úristen, hogy megtartják és megőrzik ezeket a dolgokat, amiket aírok, és nemzedékről nemzedékre továbbadják magomnak, hogy beteljesülhessen a Józsefnek tett ígéret, hogy magja bsoha nem vész el, amíg a föld fennáll.

  22 Ezen dolgok tehát nemzedékről nemzedékre szállnak, amíg a föld fennáll, Isten akarata és tetszése szerint; és a nemzetek, akik ezeket birtokolják, amegítéltetnek általuk, azon szavak szerint, melyek le vannak írva.

  23 Mert szorgalmasan dolgozunk, hogy írjunk, hogy ameggyőzzük gyermekeinket, és testvéreinket is, hogy higgyenek Krisztusban, és békéljenek meg Istennel; mert tudjuk, hogy bkegyelem által szabadítanak meg minket, cmindaz után, amit meg tudunk tenni.

  24 És annak ellenére, hogy hiszünk Krisztusban, abetartjuk Mózes törvényét, és állhatatos várakozással tekintünk Krisztusra, míg a törvény be nem teljesedik.

  25 Mert evégre adatott a atörvény; a törvény tehát bhalottá vált számunkra, és minket megelevenítenek Krisztusban, hitünk miatt; mégis betartjuk a törvényt, a parancsolatok miatt.

  26 És Krisztusról abeszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról bprófétálunk, és próféciáink szerint írunk, hogy cgyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak dbűneik bocsánatáért.

  27 A törvényt illetően pedig azért szólunk, hogy gyermekeink megtudhassák a törvény halott voltát; és ők, tudván a törvény halott voltát, várakozással tekinthessenek majd az életre, mely Krisztusban van, és tudják, hogy mivégre adatott a törvény. És miután a törvény betöltetett Krisztusban, hogy nincs szükség szívük megkeményítésére ellene, amikor a törvényt el kell vetni.

  28 És most íme, népem, amerev nyakú nép vagytok; tehát világosan szóltam hozzátok, hogy félre ne érthessetek. És a szavak, melyeket elmondtam, bbizonyságként állnak ellenetek; mert elegendők arra, hogy bárkit cmegtanítsanak a helyes útra, mert Krisztusban hinni és őt meg nem tagadni a helyes út; mert őt megtagadván a prófétákat és a törvényt is megtagadjátok.

  29 És most íme, mondom nektek, hogy Krisztusban hinni és őt meg nem tagadni a helyes út; és Krisztus Izráel Szentje; meg kell tehát hajolnotok előtte és hódolnotok kell neki teljes alelketekkel, elmétekkel és erőtökkel, és egész lényetekkel; és ha ezt teszitek, akkor semmiképpen nem űznek ki benneteket.

  30 És amennyiben szükséges, be kell tartanotok az Isten által rendelt cselekedeteket és aszertartásokat; míg a törvény be nem teljesedik, mely Mózesnek adatott.