2 Nefi 18
  Footnotes
  Theme

  18. Fejezet

  Krisztus olyan lesz, mint egy botlást okozó kő és egy sérelmet okozó szikla – Az Urat keressétek, ne sipogó varázslókat – A törvényhez és a bizonysághoz forduljatok irányításért – Vö. Ésaiás 8. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 Ezenfelül ezt mondta nekem az Úr szava: Végy egy nagy tekercset, és írj rá egy ember tollával, aMáher-salál-has-bazt illetően.

  2 És hű atanúkat vettem magamhoz, hogy feljegyezzék, Uriást a papot, és Zakariást, Jeberekiás fiát.

  3 És elmentem a aprófétaasszonyhoz, és megfogant és fiút szült. Akkor ezt mondta nekem az Úr: Nevezd nevét Máher-salál-has-baznak.

  4 Mert íme, a agyermek még bnem tudja kimondani: Atyám és anyám, mielőtt Asszíria királya elviszi Damaszkusz vagyonát és Samaria czsákmányát.

  5 Az Úr ismét szólt hozzám, mondván:

  6 Mivel ez a nép visszautasítja aSiloah vizeit, melyek lágyan folynak, és bRezinben és Remália fiában örvendezik;

  7 Most, ezért, íme, az Úr felhozza arájuk a folyó vizeit, erőset és sokat, méghozzá Asszíria királyát, és minden dicsőségét; és feljön minden csatornája fölé, és általmegy minden partján.

  8 És aátmegy Júdán; túlfolyik és általmegy, eléri még a nyakat is; és szárnyainak kiterjesztése betölti földed széltét, Ó bImmánuel.

  9 aSzövetkezzetek, Ó ti népek, és darabokra törnek benneteket; és hallgassatok ide mind, ti messzi országok; övezzétek fel magatokat, és darabokra törnek benneteket; övezzétek fel magatokat, és darabokra törnek benneteket.

  10 Tanácskozzatok együtt, és az semmivé válik; mondjátok ki a szót, és nem áll meg az; mert avelünk van az Isten.

  11 Mert így szólt hozzám az Úr, erős kézzel, és utasított, hogy ne járjak ennek a népnek az útján, mondván:

  12 Ne mondjátok: aSzövetség, mindarra, amire ez a nép mondja: Szövetség; ne féljétek az ő félelmüket, se ne nyugtalankodjatok.

  13 Magát a Seregek Urát tartsátok szentnek, és ő legyen afélelmetek, és ő legyen rettegésetek.

  14 És ő aszentély lészen; de bbotlást okozó kő, és sérelmet okozó szikla Izráel mindkét házának, kelepce és csapda Jeruzsálem lakóinak.

  15 És sokan amegbotlanak és elesnek közülük, és megtörik, és csapdába ejtik és elviszik őket.

  16 Kösd be a bizonyságot, pecsételd le a atörvényt tanítványaim között!

  17 És én az Úrra fogok várni, aki aelrejti arcát Jákób házától, és rá számítok.

  18 Íme, én és a gyermekek, akiket az Úr adott nekem, ajelnek és csodának vagyunk Izráelben a Seregek Urától, aki Sion hegyén lakik.

  19 És amikor azt mondják nektek: azoktól tudakozódjatok, akik ahalottakat idéznek, és a bvarázslóktól, akik sipognak és motyognak – cnem Istenétől kell-e tudakoznia a népnek, hogy az élők a dhalottakról halljanak?

  20 A törvénytől és a bizonyságtól; és ha ők anem ezen szó szerint szólnak, az azért van, mert nincs bennük világosság.

  21 És nehézségekkel szorongatva és éhesen avergődnek át ezen; és lészen, hogy amikor éhesek lesznek, felgerjednek, és megátkozzák királyukat és Istenüket, és fölfelé néznek.

  22 És a földre néznek, és látnak bajt és sötétséget, a kín homályát, és a sötétségbe űzik őket.