2 Nefi 6
  Footnotes
  Theme

  6. Fejezet

  Jákób felidézi a zsidó történelmet: A babilóniai fogságot és visszatérést; Izráel Szentjének szolgálatát és keresztre feszítését; a nemzsidóktól kapott segítséget; és a zsidók utolsó napokban történő visszaállítását, amikor hisznek a Messiásban. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 Jákóbnak, Nefi fivérének szavai, melyeket Nefi népéhez szólt:

  2 Íme, szeretett testvéreim, én Jákób, Isten által elhívatván és az ő szent rendje szerint elrendelve és felszentelve bátyám, Nefi által, akire ti akirályként és védelmezőként tekintetek, és akitől biztonságotok függ, íme, tudjátok, hogy rendkívül sok dolgot szóltam hozzátok.

  3 Mindazonáltal ismét szólok hozzátok; mert lelketek jólétére vágyom. Igen, nagy az aggodalmam irántatok; és ti magatok tudjátok, hogy ez mindig így volt. Mert teljes szorgalommal buzdítottalak benneteket; és atyám szavait tanítottam nektek; és szóltam minden olyan dolgot illetően, mely a világ teremtése óta meg van írva.

  4 És most, íme, azon dolgokat illetően szólnék hozzátok, amik vannak, és amik eljönnek; tehát felolvasom nektek aÉsaiás szavait. És ezek a szavak, melyekről azt kívánta fivérem, hogy elmondjam nektek. És én a ti kedvetekért szólok hozzátok, hogy okulhassatok és dicsőíthessétek Istenetek nevét.

  5 És most, a szavak, melyeket felolvasok, azok, amelyeket Ésaiás egész Izráel házával kapcsolatban mondott; tehát ezeket rátok lehet vonatkoztatni, mert Izráel házából valók vagytok. És sok olyan dolog van, amit Ésaiás mondott, amit rátok lehet vonatkoztatni, mivel Izráel házából valók vagytok.

  6 És most, ezek a szavak: aÍgy szól az Úristen: Íme, felemelem kezem a nemzsidókhoz; és felállítom bzászlómat a népnek; és ők karjaikban hozzák fiaidat, és vállukon hordják leányaidat.

  7 És királyok lesznek gondviselőid, és királynőik dajkáid; meghajolnak előtted, arcukkal a föld felé, és lenyalják a port lábaidról; és tudni fogod, hogy én vagyok az Úr, mert nem szégyenülnek meg, akik arám várnak.

  8 És most én, Jákób ezen szavakat illetően mondanék valamit. Mert íme, az Úr megmutatta nekem, hogy azokat, akik aJeruzsálemben voltak, ahonnan eljöttünk, megölték és bfogságba hurcolták.

  9 Mindazonáltal az Úr megmutatta nekem, hogy aújra vissza fognak térni. És azt is megmutatta nekem, hogy az Úristen, Izráel Szentje, kinyilvánítja magát nekik a testben; és miután kinyilvánította magát, megostorozzák és bkeresztre feszítik, az angyal szavai szerint, aki ezt mondta nekem.

  10 És miután megkeményítették a szívüket és megmerevítették nyakukat Izráel Szentje ellen, íme, Izráel Szentjének aítéletei érik majd őket. És eljön az a nap, amikor lesújtanak rájuk és sanyargatják őket.

  11 Tehát miután ide s tova hajtották őket, mert ezt mondja az angyal, sokat fognak a testben sanyargatni, de a hithűek imái miatt nem engedik, hogy elvesszenek; szétszórják őket, lesújtanak rájuk és gyűlölik őket; az Úr mégis irgalmas lesz hozzájuk, úgyhogy aamikor eljutnak bMegváltójuk megismeréséhez, ismét cösszegyűjtik őket örökségük földjeire.

  12 És áldottak a anemzsidók, akikről a próféta írt, mert íme, ha úgy lészen, hogy bűnbánatot tartanak és nem harcolnak Sion ellen, és nem egyesülnek azzal a bhatalmas és utálatos egyházzal, akkor megszabadulnak; mert az Úristen teljesíteni fogja cszövetségeit, amelyet gyermekeivel kötött; és ennek okáért írta le a próféta ezen dolgokat.

  13 Akik tehát Sion és az Úr szövetséges népe ellen harcolnak, azok lenyalják a port lábaikról; és az Úr népe nem aszégyenül meg. Mert azok az Úr népe, akik b várnak; mert ők még mindig várnak a Messiás eljövetelére.

  14 És íme, a próféta szavai szerint a Messiás ismét hozzáfog, amásodik alkalommal, hogy visszahozza őket; tehát hatalommal és nagy dicsőséggel bkinyilvánítja magát nekik, úgyhogy celpusztítja ellenségeiket, amikor eljön a nap, hogy hisznek őbenne; és senkit nem fog elpusztítani, aki hisz őbenne.

  15 És azok, akik nem hisznek őbenne, aelpusztulnak btűz által is, és vihar által, és földrengések által, és vérontások által, és cdöghalál által, és éhínség által. És tudni fogják, hogy az Úr az Isten, Izráel Szentje.

  16 aMert el lehet-e venni a zsákmányt a hatalmastól, avagy megszabadulhat-e a btörvényes fogoly?

  17 De így szól az Úr: Még a hatalmas afoglyait is el fogják venni, és megszabadul a rettenetes zsákmánya; mert a bHatalmas Isten ckiszabadítja szövetséges népét. Mert így szól az Úr: Én fogok vitatkozni azokkal, akik veszekednek veled –

  18 És saját testükkel etetem meg azokat, akik elnyomnak téged; és megrészegednek saját vérüktől, mint az édes bortól; és minden test megtudja, hogy én, az Úr vagyok a Szabadítód és a aMegváltód, Jákób bHatalmasa.