2 Nefi 3
  Footnotes
  Theme

  3. Fejezet

  József Egyiptomban látomásban látta a nefitákat – Prófétált Joseph Smith-ről, az utolsó napi látnokról, Mózesről, aki Izráelt megszabadítja; és Mormon könyvének előjöveteléről. Mintegy Kr.e. 588–570.

  1 És most hozzád szólok, József, autolsó szülöttem. Megpróbáltatásaim vadonjában születtél; igen, legnagyobb bánatom idején szült téged anyád.

  2 És bár neked is szentelné az Úr ezt a aföldet, mely igen értékes föld, örökségedül és magod örökségéül fivéreiddel, a te biztonságodnak mindörökké, ha úgy lészen, hogy megtartjátok Izráel Szentjének parancsolatait.

  3 És most, József, utolsó szülöttem, akit megpróbáltatásaim vadonjából hoztalak ki, bár megáldana az Úr mindörökre, mert magod nem apusztul el teljesen.

  4 Mert íme, az én ágyékom gyümölcse vagy, és én aJózsef leszármazottja vagyok, akit bfogolyként Egyiptomba hurcoltak. És nagyszerűek voltak az Úr szövetségei, melyeket Józseffel kötött!

  5 Tehát József avalóban látta napjainkat. És elnyert egy ígéretet az Úrtól, hogy ágyékának gyümölcséből az Úristen egy bigazlelkű cágat nevel Izráel házának; nem a Messiást, hanem egy ágat, amely később letöretik, mégis meg fognak emlékezni róla az Úr szövetségeiben, hogy a dMessiás az utolsó napokban kinyilváníttatik nekik, a hatalom lelkében, kihozván őket a esötétségből a világosságra – igen, a rejtett sötétségből és fogságból a szabadságra.

  6 Mert József valóban bizonyságot tett, mondván: aLátnokot támaszt az Úr, Istenem, aki kiváló látnok lesz bágyékom gyümölcse számára.

  7 Igen, József valóban ezt mondta: Így szól hozzám az Úr: Választott alátnokot támasztok ágyékod gyümölcséből; és nagyra becsülik majd ágyékod gyümölcse között. És parancsolatot adok neki, hogy tegyen meg egy olyan munkát ágyékod gyümölcsének, testvéreinek, ami nagyon értékes lesz számukra, olyannyira, hogy tudomásukra hozza a szövetségeket, melyeket atyáiddal kötöttem.

  8 És adok neki egy parancsolatot, hogy asemmi más munkát ne tegyen, csak azt a munkát, amit én parancsolok neki. És naggyá teszem szememben; mivel az én munkámat végzi.

  9 És olyan nagy lesz, mint aMózes, akiről megmondtam, hogy támasztom nektek, hogy bkiszabadítsa népemet, Ó Izráel háza.

  10 És Mózest támasztom, hogy kiszabadítsa népedet Egyiptom földjéről.

  11 De egy látnokot támasztok ágyékod gyümölcséből, és neki adok ahatalmat, hogy szavamat előhozza ágyékod magjának – és ne csak hogy szavamat előhozza, mondja az Úr, de hogy meggyőzze őket szavamról, mely már azelőtt eljutott hozzájuk.

  12 Ágyékod gyümölcse tehát aírni fog; és bJúda ágyékának gyümölcse círni fog; és az amit a te ágyékod gyümölcse ír, és az is, amit Júda ágyékának gyümölcse ír, eggyé nő, dmeghazudtolván a hamis tanokat, és megszüntetvén a vitatkozásokat, és békét teremtvén ágyékod gyümölcse között; és eelvezetvén őket fatyáik ismeretéhez az utolsó napokban, és szövetségeim ismeretéhez, mondja az Úr.

  13 És gyengeségből erőssé tétetik, azon a napon, amikor munkám megkezdődik egész népem között, visszaállítva téged, Ó Izráel háza, mondja az Úr.

  14 És így prófétált József, mondván: Íme, azt a látnokot megáldja az Úr; és akik elpusztítására törekednek, azokat elpusztítják; mert ez az ígéret, amit az Úrtól ágyékom gyümölcsére vonatkozóan kaptam, be fog teljesülni. Íme, biztos vagyok ezen ígéret beteljesülésében;

  15 És arólam nevezik el nevét, és az batyja neve után lesz. És hasonló lesz hozzám; azon dolog miatt, melyet az Úr az ő keze által hoz elő, az Úr hatalma által hozza népemet a szabaduláshoz.

  16 Igen, így prófétált József: Biztos vagyok ezen dologban, mint ahogyan biztos vagyok a Mózesre vonatkozó ígéretben; mert az Úr ezt mondta nekem: Mindörökre amegőrzöm magodat.

  17 És az Úr ezt mondta: Mózest támasztok, és hatalmat adok neki egy rúdban; és ítélőképességet adok neki az írásban. Nyelvét azonban nem oldom meg, hogy sokat beszéljen, nem teszem hatalmassá a beszédben. De aleírom neki törvényemet, saját kezem ujjával; és adok neki egy bszószólót.

  18 És az Úr azt is mondta nekem: Látnokot támasztok ágyékod gyümölcsének; és adok neki egy szószólót. És én íme, megadom neki, hogy leírja ágyékod gyümölcsének írását, ágyékod gyümölcsének; és ágyékod szószólója fogja azt kijelenteni.

  19 És a szavak, melyeket leír, azok a szavak lesznek, melyeknek bölcsességem szerint célszerű eljutni aágyékod gyümölcséhez. És olyan lesz ez, mintha ágyékod gyümölcse a bporból kiáltana hozzájuk; mert én ismerem hitüket.

  20 És a porból akiáltanak; igen, méghozzá bűnbánatot a testvéreiknek, méghozzá miután sok nemzedék jött el utánuk. És lészen, hogy kiáltásuk eljut hozzájuk, méghozzá szavaik egyszerűsége szerint.

  21 Hitük miatt aszavaik majd az én számból erednek fivéreikhez, akik ágyékod gyümölcse; és szavaik gyengeségét erőssé teszem hitükben, hogy megemlékeznek szövetségemről, melyet atyáiddal kötöttem.

  22 És most, íme, József fiam, ily módon aprófétált ősatyám.

  23 Áldott vagy tehát ezen szövetség miatt; mert magod nem fog elpusztulni, mert hallgatnak a könyv szavaira.

  24 És egy hatalmas nevelkedik majd közöttük, aki sok jót tesz, szóban is és tettben is, eszköz lévén Isten kezében, rendkívüli hittel, hogy hatalmas csodákat műveljen, és megtegye azt a dolgot, mely nagyszerű Isten szemében, hogy sok visszaállítást vigyen véghez Izráel házának, és fivéreid magjának.

  25 És most, áldott vagy te, József. Íme, kicsi vagy; hallgass tehát fivéred, Nefi szavaira, és azon szavak szerint lesz majd véled, amelyeket megmondtam. Emlékezz haldokló atyád szavaira. Ámen.