2 Nefi 24
  Footnotes
  Theme

  24. Fejezet

  Izráelt összegyűjtik, és millenniumi nyugalmat élvez – Lucifert lázadásért kiűzték a mennyből – Izráel győzedelmeskedni fog Babilon (a világ) felett – Vö. Ésaiás 14. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 Mert az Úr irgalommal lesz Jákóbon, és a jövőben aIzráelt választja, és saját földjükön helyezi el őket; és bidegenek társulnak hozzájuk, és ezek Jákób házához csatlakoznak.

  2 És a anép majd veszi őket, és a helyükre viszi őket; igen, messziről, mint a földnek szélei; és visszatérnek bmegígért földjeikre. És Izráel háza birtokolja azokat, és cszolgáké és szolgálóleányoké lesz az Úr földje; és fogságba ejtik azokat, akiknek foglyaik voltak; és uralkodnak elnyomóikon.

  3 És lészen azon a napon, hogy az Úr anyugalmat ad neked, bánatodtól, és félelmedtől, és a kemény rabságtól, melyben szolgálatra kényszerítettek.

  4 És lészen azon a napon, hogy ezt a példabeszédet veszed fel aBabilon királya ellen, és mondod: Hogy megszűnt az elnyomó, megszűnt az arany város!

  5 Összetörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodók jogarait.

  6 Aki népeket vert dühösen szüntelen veréssel, aki nemzeteket uralt haragosan, azt üldözik, és senki nem tartóztatja fel.

  7 Az egész föld megnyugodott, és csendben van; aéneklésbe törnek ki.

  8 Igen, a afenyők örvendeznek miattad, és Libanon cédrusai is, mondván: Mióta belterültél, nem jön cfavágó ellenünk.

  9 Megmozdult miattad lentről a apokol, hogy találkozzon veled a jöveteledkor; felserkenti miattad a bhalottakat, még a föld főembereit is; felemelte trónjaikról a nemzetek minden királyait.

  10 Mind megszólalnak és ezt mondják neked: Te is gyenge lettél, mint mi? Hozzánk hasonlóvá lettél?

  11 Pompádat sírba döntötték; nem hallatszik lantjaid lármája; férgek terülnek el alattad, és férgek takarnak.

  12 aHogy lebuktál a mennyből, Ó bLucifer, a hajnal fia! Levágattál a földre, aki meggyengítetted a nemzeteket!

  13 Mert ezt mondtad szívedben: aFelemelkedek a mennybe, trónusomat felmagasztalom Isten csillagai fölé; a gyülekezet hegyére is odaülök, az bészak távoli tájain;

  14 Felemelkedek a felhők magasságai fölé; olyan leszek, mint a Magasságos.

  15 Mégis a pokolba visznek le téged, a averem mélységeibe.

  16 Akik látnak téged, aközelről megnéznek, és elgondolkoznak rajtad, és mondják: Ez az az ember, aki megrendítette a földet, aki megrázta a királyságokat?

  17 És olyanná tette a világot, mint a vadon, és elpusztította annak városait; és nem nyitotta ki foglyainak házát?

  18 A nemzetek minden királya, igen, mindegyikük dicsőségben fekszik, mindenki közülük a asaját házában.

  19 De téged kiűztek sírodból, akár egy autálatos ágat, és azok maradékát, akiket megöltek, karddal keresztüldöftek, akik lemennek a bkövekhez a verembe; mint a láb alá taposott holttest.

  20 Nem csatlakozol hozzájuk a temetésnél, mert elpusztítottad a földedet és megölted a népedet; a agonosztevők bmagjának soha nem lesz hírneve.

  21 Készítsetek öldöklést a fiainak, atyáik agonoszságai miatt, hogy ne emelkedjenek fel, se ne birtokolják ezt a földet, se ne töltsék be városokkal a föld színét.

  22 Mert felkelek ellenük, mondja a Seregek Ura, és kivágom Babilonból a anevet, és a maradékot, és fiat, és bunokaöccsöt, mondja az Úr.

  23 Bölömbika abirtokává is teszem, és vizes tócsákká; végigsöpröm azt a pusztítás bseprűjével, mondja a Seregek Ura.

  24 Megesküdött a Seregek Ura, mondván: Biztosan úgy lészen majd, ahogyan azt elgondoltam, és ahogy szándékoztam, úgy áll meg az –

  25 Hogy földemre hozom az aasszíriait, és bhegyeimen taposom őt láb alá; akkor eltávozik róluk cigája, és eltávozik terhe a vállaikról.

  26 Ez az a szándék, amit szándékoztam az egész földet illetően; és ez az a kéz, mely ki van nyújtva minden anemzet ellen.

  27 Mert a Seregek Ura így szándékozott, és ki hiúsítja meg? És ki van nyújtva a keze, és ki fordítja vissza?

  28 Abban az aévben, amikor bAkház király meghalt, volt ez a fenyegetés.

  29 Ne örvendj, egész Filisztea, mert összetört annak rúdja, aki megvert téged; mert a kígyó gyökeréből jön elő a baziliszkusz, és gyümölcse tüzes repülő kígyó lesz.

  30 És legel a szegények elsőszülöttje, és a szűkölködők bizton heverésznek; és éhséggel ölöm meg a gyökeredet, és ez megöli a maradékodat.

  31 Jajgass, Ó kapu; kiálts, Ó város; feloszlattál, te egész Filisztea; mert füst jő észak felől, és senki nem lesz egyedül a számára kijelölt időben.

  32 Mit válaszolnak majd akkor a nemzetek követei? Hogy az Úr alapította meg aSiont, és abban bbíznak népe cszegényei.