1 Nefi 19
  Footnotes
  Theme

  19. Fejezet

  Nefi ércből lemezeket készít, és feljegyzi népe történetét – Izráel Istene hatszáz évvel azután jön el, hogy Lehi elhagyta Jeruzsálemet – Nefi elmondja az Ő szenvedéseit és keresztre feszítését – A zsidókat megvetik és szétszórják az utolsó napokig, amikor visszatérnek az Úrhoz. Mintegy Kr.e. 588–570.

  1 És lőn, hogy az Úr megparancsolta nekem, tehát érclemezeket készítettem, hogy ezekre véssem népem feljegyzését. Azokra a alemezekre, amelyeket készítettem, batyám feljegyzését véstem, és vándorlásainkat is a vadonban, valamint atyám jövendöléseit; és saját jövendöléseimből is sokat rájuk véstem.

  2 És akkor, amikor azokat készítettem, nem tudtam, hogy az Úr meg fogja parancsolni nekem aezen lemezek elkészítését; tehát atyám feljegyzése, és atyái nemzedékrendje, és cselekedeteink legnagyobb része a vadonban azokra az első lemezekre van vésve, amelyekről beszéltem; tehát azon dolgok, melyek azelőtt történtek, hogy bezeket a lemezeket elkészítettem volna, igazság szerint, részletesebben az első lemezeken vannak megemlítve.

  3 És miután a parancs szerint elkészítettem ezeket a lemezeket, én, Nefi, parancsolatot kaptam, hogy az elrendelt szolgálat és a jövendölések, azoknak világosabb és értékesebb részei aezeken a lemezeken legyenek leírva; és hogy azok a dolgok, amiket leírunk, legyenek megőrizve népünk oktatására, akik ezt a földet birtokolni fogják, és más bbölcs célokra is, mely célok az Úr számára ismertek.

  4 Tehát én, Nefi a másik lemezeken készítettem feljegyzést, melyek beszámolót adnak, vagyis részletesebb beszámolót adnak népem háborúiról, és viszálykodásairól és pusztításairól. És ezt tettem, és megparancsoltam népemnek, mit tegyenek, miután én már elmentem; és hogy ezeket a lemezeket egyik nemzedéktől a másikig kell adni, vagyis egyik prófétától a másikig, amíg az Úr nem ad további parancsolatokat.

  5 És aezen lemezek készítéséről ezután adatik beszámoló; és aztán, íme, aszerint haladok, amit mondtam; és ezt azért teszem, hogy a szentebb dolgok bmegőriztessenek, hogy népem tudjon majd róluk.

  6 Mégsem írok semmit a lemezekre, amiről nem gondolom azt, hogy aszent. És most, ha tévedek, ahogyan a régiek is tévedtek; nem mintha más emberek miatt szeretnék mentegetőzni, de a bgyengeség miatt szeretnék mentegetőzni, mely bennem van a test szerint.

  7 Mert azon dolgokat, amiket egyes emberek nagy értékkel bírónak tartanak, a test és a lélek számára is, mások asemmibe vesznek és blábuk alá tapossák. Igen, még Izráel igazi Istenét is lábuk alá tapossák az emberek; mondom, hogy lábuk alá tapossák, de más szavakkal is szeretnék szólni – semmibe veszik és nem hallgatnak tanácsainak szavára.

  8 És íme, ő aeljön, az angyal szavai szerint bhatszáz évvel azután, hogy atyám elhagyta Jeruzsálemet.

  9 És a világ, gonoszsága miatt, semmit nem érő dolognak tartja; tehát megostorozzák, és ő eltűri, és megütik, és ő eltűri. Igen, aleköpdösik, és ő eltűri, szerető kedvessége és hosszútűrése miatt az emberek gyermekei iránt.

  10 És aatyáink Istene, akiket bkivezettek Egyiptomból, a fogságból, és a vadonban meg is őriztettek általa, igen, cÁbrahám Istene, és Izsáké, és Jákób Istene, az angyal szavai szerint, emberként magát a bűnös emberek dkezébe adja, hogy efelemeljék, fZénok szavai szerint, hogy gkeresztre feszítsék, Neum szavai szerint, és egy hsírboltban eltemessék, iZénos szavai szerint, melyeket a három napos jsötétséggel kapcsolatban mondott, ami majd halálának jeléül adatik azoknak, akik benépesítik a tenger szigeteit, még inkább, különösen azoknak adatik, akik kIzráel házából valók.

  11 Mert így szólt a próféta: Az Úristen azon a napon biztosan ameglátogatja Izráel egész házát; néhányat szavával, igazlelkűségük miatt, nagy örömükre és szabadulásukra, másokat hatalmának bmennydörgéseivel és villámlásaival, viharral, tűzzel, és füsttel, és sötét cpárával, és a dföld megnyílásával, és ehegyekkel, melyek kiemeltetnek.

  12 És amindezen dolgok biztosan bekövetkeznek, mondja bZénos próféta. És a föld cszikláinak meg kell hasadniuk; és a föld nyögései miatt a tenger szigeteinek királyai közül sokon munkálkodik Isten Lelke, hogy felkiáltanak: Szenved a természet Istene!

  13 És ami azokat illeti, akik Jeruzsálemben vannak, mondja a próféta, azokat minden nép aostorozni fogja, amiért Izráel Istenét bkeresztre feszítik, elfordítván szívüket, jeleket és csodákat utasítván vissza, és Izráel Istenének hatalmát és dicsőségét.

  14 És mivel szívüket elfordítják, mondja a próféta, és amegvetették Izráel Szentjét, vándorolni fognak, míg a testben vannak, és elvesznek, és bgúny és ccsúfolódás tárgyává lesznek, és gyűlölni fogják őket minden nemzet között.

  15 Mégis, amikor eljön a nap, mondja a próféta, hogy atöbbé nem fordítják el szívüket, Izráel Szentje ellen, akkor fog megemlékezni a bszövetségekről, melyeket atyáikkal kötött.

  16 Igen, akkor fog megemlékezni a atenger szigeteiről; igen, és minden Izráel házából való népet bösszegyűjtök, mondja az Úr, Zénos próféta szavai szerint, a föld négy szegletéből.

  17 Igen, és az egész föld ameg fogja látni az Úr szabadítását, mondja a próféta; minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép megáldatik.

  18 És én, Nefi leírtam népemnek ezeket a dolgokat, hogy meggyőzhessem őket arról, hogy emlékezzenek az Úrra, Megváltójukra.

  19 Tehát Izráel egész házához szólok, ha úgy lészen, hogy megkapják aezeket a dolgokat.

  20 Mert íme, erős érzések vannak lelkemben, melyek annyira kimerítenek, hogy minden tagom gyenge, azok miatt, akik Jeruzsálemben vannak; mert ha az Úr nem lett volna irgalmas, hogy megmutassa nekem a velük kapcsolatos dolgokat, ahogy a régi prófétáknak is, akkor én is elvesztem volna.

  21 És ő valóban minden velük akapcsolatos dolgot megmutatott a régi bprófétáknak; és sokaknak velünk kapcsolatos dolgokat is megmutatott; kell, szükségképpen tudnunk kell tehát a velük kapcsolatos dolgokról, mert ezek a rézlemezekre vannak leírva.

  22 Most lőn, hogy én, Nefi megtanítottam fivéreimnek ezeket a dolgokat; és lőn, hogy sok dolgot felolvastam nekik, ami a arézlemezekre volt vésve, hogy tudhassanak az Úr cselekedeteiről más földeken, régi népek között.

  23 És sok dolgot felolvastam nekik, ami aMózes könyveiben volt megírva; de hogy még jobban rábírjam őket arra, hogy higgyenek az Úrban, Megváltójukban, felolvastam nekik azt, amit bÉsaiás próféta írt; mert minden szentírást magunkra cvonatkoztattam, hogy az dhasznunkra és okulásunkra legyen.

  24 Szóltam tehát hozzájuk, mondván: Halljátok a próféta szavait, ti, akik Izráel házának maradéka vagytok, egy aág, melyet letörtek; halljátok a próféta szavait, melyeket egész Izráel házának írtak, és vonatkoztassátok azokat magatokra, hogy nektek is lehessen reményetek, úgy, mint fivéreiteknek, akikről letörettetek; mert ily módon írt a próféta.