1 Nefi 13
  Footnotes
  Theme

  13. Fejezet

  Nefi látomásban látja az ördög egyházát a nemzsidók között felállítva, Amerika felfedezését és gyarmatosítását, a Biblia sok világos és értékes részének az elvesztését, a nemzsidóknak ebből eredő hitehagyott állapotát, az evangélium visszaállítását, utolsó napi szentírás előjövetelét, és Sion felépítését. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És lőn, hogy az angyal szólt hozzám, mondván: Nézd! És én néztem és sok nemzetet és királyságot láttam.

  2 És az angyal ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? És én mondtam: Sok nemzetet és királyságot látok.

  3 És ő azt mondta nekem: Ezek a nemzsidó nemzetek és királyságok.

  4 És lőn, hogy egy ahatalmas egyháznak a kialakulását láttam a bnemzsidó nemzetek között.

  5 És az angyal ezt mondta nekem: Lásd annak az egyháznak a kialakulását, amely a legutálatosabb, felülmúlva minden más egyházat; amely amegöli Isten szentjeit, igen, és megkínozza őket, és lekötözi őket, és bvasigával igába fogja őket, és fogságba dönti őket.

  6 És lőn, hogy láttam ezt a ahatalmas és utálatos egyházat; és láttam az bördögöt, hogy ő volt annak alapítója.

  7 És láttam még aaranyat, és ezüstöt, és selymeket, és bíborpiros anyagokat, és finom szövésű vásznakat és mindenféle drága ruhaneműt; és láttam sok paráznát.

  8 És az angyal szólt hozzám, mondván: Íme, az arany, és az ezüst, és a selymek, és a bíborpiros anyagok, és a finom szövésű vászon, és a drága ruhanemű és a paráznák, ezek ennek a hatalmas és utálatos egyháznak a avágyai.

  9 Emellett a világ dicséretéért aelpusztítják Isten szentjeit, és fogságba döntik őket.

  10 És lőn, hogy néztem, és sok vizet láttam; és az elválasztotta a nemzsidókat fivéreim magjától.

  11 És lőn, hogy az angyal ezt mondta nekem: Íme, Isten haragja fivéreid magján van.

  12 És néztem, és egy férfit láttam a nemzsidók között, akit a sok víz választott el fivéreim magjától; és láttam aIsten Lelkét, hogy lejött, és munkálkodott a férfin; és ő elindult a sok vízen, méghozzá fivéreim magjához, akik a megígért földön voltak.

  13 És lőn, hogy láttam Isten Lelkét, hogy más nemzsidókon is munkálkodott; és azok elindultak a sok vízen, ki a fogságból.

  14 És lőn, hogy láttam a anemzsidók rengeteg sokaságát a bmegígért földön; és láttam Isten haragját, hogy az fivéreim magján volt; és cszétszórattak a nemzsidók előtt, és azok lesújtottak rájuk.

  15 És láttam az Úr Lelkét, hogy az a nemzsidókon van, és ők boldogultak és aörökségül elnyerték a földet; és láttam, hogy fehérek voltak, és rendkívül tetszetősek és bgyönyörűek, hasonlóak népemhez, még mielőtt cmegölték volna őket.

  16 És lőn, hogy én, Nefi láttam, hogy a nemzsidók, akik elindultak, ki a fogságból, megalázkodtak az Úr előtt; és avelük volt az Úr hatalma.

  17 És láttam, hogy az anyaországbeli nemzsidók összegyűltek a vizeken, és a földön is, hogy ellenük harcoljanak.

  18 És láttam, hogy Isten hatalma ővelük volt, és azt is, hogy Isten haragja volt mindazokon, akik harcra sereglettek ellenük.

  19 És én, Nefi láttam, hogy a nemzsidók, akik kimentek a fogságból, Isten hatalma által minden más nemzet kezéből akiszabadultak.

  20 És lőn, hogy én, Nefi láttam, hogy boldogultak ezen a földön; és láttam egy akönyvet, és azt elvitték közéjük.

  21 És az angyal ezt kérdezte tőlem: Ismered a könyv jelentését?

  22 És én azt mondtam neki: Nem ismerem.

  23 És ezt mondta: Íme, az egy zsidó szájából ered. És én, Nefi láttam azt; és ő ezt mondta nekem: A akönyv, amit látsz, a bzsidók cfeljegyzése, mely az Úr szövetségeit tartalmazza, melyeket Izráel házával kötött; és sokat tartalmaz a szent próféták jövendöléseiből is; és ez egy olyan feljegyzés, mely hasonlít a drézlemezeken levő bevésésekre, ezekből azonban nincs annyi; mégis, tartalmazzák az Úr szövetségeit, melyeket Izráel házával kötött; nagy értékkel bírnak tehát a nemzsidók számára.

  24 És az Úr angyala azt mondta nekem: Láttad, hogy a könyv egy zsidó szájából eredt; és amikor egy zsidó szájából eredt, tartalmazta az Úr evangéliumának teljességét, akiről a tizenkét apostol bizonyságot tesz, az igazságnak megfelelően, mely Isten Bárányában van.

  25 Ezek a dolgok tehát tisztán kerülnek a azsidóktól a bnemzsidókhoz, az igazságnak megfelelően, mely Istenben van.

  26 És miután a Bárány tizenkét apostolának keze által azok a zsidóktól a anemzsidókhoz kerülnek, látod annak a bhatalmas és utálatos cegyháznak a kialakulását, mely a legutálatosabb, felülmúlva minden más egyházat; mert íme, delvettek a Bárány evangéliumából sok részt, amely evilágos és igen értékes, és sok szövetséget is, mely az Úré, elvettek.

  27 És mindezt azért tették, hogy elferdíthessék az Úr helyes útjait, hogy elvakíthassák az emberek gyermekeinek szemét, szívüket pedig megkeményítsék.

  28 Látod tehát, hogy miután a könyv a hatalmas és utálatos egyház kezein keresztülment, hogy sok világos és értékes rész van, melyet elvettek a könyvből, amely Isten Bárányának a könyve.

  29 És miután elvették ezeket a világos és értékes dolgokat, az eljut minden nemzsidó nemzethez; és miután eljutott minden nemzsidó nemzethez, igen, még a sok vízen túl is, amelyet láttál, a nemzsidókkal, akik kimentek a fogságból, látod – a sok világos és értékes dolog miatt, amelyet elvettek a könyvből, melyet világosan megértettek az emberek gyermekei, azon világosságnak megfelelően, mely Isten Bárányában van – hogy azon dolgok miatt, melyeket elvettek a Bárány evangéliumából, rendkívül sokan megbotlanak, igen, olyannyira, hogy a Sátán nagy hatalommal bír felettük.

  30 De azért mégis azt látod, hogy a nemzsidók, akik kimentek a fogságból, és akiket Isten hatalma minden más nemzet fölé emelt azon föld színén, amely kiválóbb minden más földnél, mely az a föld, melyre az Úristen szövetséget kötött atyáddal, hogy az magjáé lesz, aörökségük földjéül; látod tehát, hogy az Úristen nem engedi meg, hogy a nemzsidók teljesen elpusztítsák testvéreid közé bvegyült magodat.

  31 És azt sem fogja megengedni, hogy a nemzsidók aelpusztítsák fivéreid magját.

  32 És azt sem fogja az Úristen megengedni, hogy a nemzsidók örökre a vakságnak abban a szörnyű állapotában maradjanak, amelyben most látod őket, azért, mivel a Bárány evangéliumának világos és igen értékes részeit visszatartotta az autálatos egyház, melynek láttad a kialakulását.

  33 Azt mondja tehát Isten Báránya: Irgalmas leszek a nemzsidókhoz, oly módon, hogy nagy büntetéssel látogatom meg Izráel házának maradékát.

  34 És lőn, hogy az Úr angyala szólt hozzám, mondván: Íme, mondja Isten Báránya, miután meglátogattam aIzráel házának maradékát – és ez a maradék, melyről beszélek, atyád magja – tehát miután büntetéssel látogattam meg őket, és a nemzsidók kezével mértem rájuk csapást, és miután a nemzsidók rendkívül bmegbotlanak, mivel a Bárány cevangéliumának igen világos és értékes részeit visszatartotta az utálatos egyház, mely a paráznák anyja, mondja a Bárány – irgalmas leszek a nemzsidókhoz azon a napon, olyannyira, hogy hatalmam által sokat delőhozok nekik evangéliumomból, mely világos és értékes lesz, mondja a Bárány.

  35 Mert íme, ezt mondja a Bárány: Kinyilvánítom magam magodnak, hogy ők sok dolgot leírjanak, amit majd tanítok nekik, ami világos és értékes lesz; és miután magod, valamint fivéreid magja is elpusztul és hitetlenségbe süllyed, íme, aezek a dolgok elrejtetnek, hogy majd a Bárány ajándéka és hatalma által jussanak el a nemzsidókhoz.

  36 És ezekben lesz leírva aevangéliumom, mondja a Bárány, és bkősziklám és szabadításom.

  37 És aáldottak azok, akik azon a napon bSionom felépítésére törekednek, mert meglesz nekik a cSzentlélek ajándéka és hatalma; és ha mindvégig dkitartanak, az utolsó napon felemeltetnek és megszabadulnak a Bárány eörökkévaló királyságában; és akik fbékét hirdetnek, igen, nagy öröm híreit, mily szépek is lesznek akkor a hegyeken!

  38 És lőn, hogy láttam fivéreim magjának maradékát és Isten Bárányának akönyvét is, amely a zsidó szájából eredt, hogy az a nemzsidóktól eljutott bfivéreim magjának maradékához.

  39 És miután az eljutott hozzájuk, láttam más akönyveket, amelyek a Bárány hatalma által jutottak el hozzájuk a nemzsidóktól, hogy bmeggyőzzék a nemzsidókat, és fivéreim magjának maradékát, és a zsidókat is, akiket az egész föld színén szétszórtak, arról, hogy a próféták és a Bárány tizenkét apostolának feljegyzései cigazak.

  40 És az angyal szólt hozzám, mondván: Ezek az autolsó feljegyzések, amelyeket a nemzsidók között láttál, berősítik meg az celsőnek az igazságát, mely a Bárány tizenkét apostolától származik, és ismertetik a világos és értékes dolgokat, melyeket azokból elvettek; és tudatják minden nemzetséggel, nyelvvel és néppel, hogy Isten Báránya az Örökkévaló Atya Fia és a világ dSzabadítója; és hogy minden embernek hozzá kell jönnie, különben nem szabadítható meg.

  41 És ezeknek azon szavak szerint kell jönniük, amiket a Bárány szája határoz meg; a Bárány szavait pedig magod feljegyzéseiben, valamint a Bárány tizenkét apostolának feljegyzéseiben ismertetik majd; a kettő tehát aegyet alkot; mert begy Isten és egy cPásztor van az egész föld felett.

  42 És eljön az idő, amikor kinyilvánítja magát minden nemzetnek, a azsidóknak is és a nemzsidóknak is; és miután kinyilvánította magát a zsidóknak és a nemzsidóknak is, akkor kinyilvánítja magát a nemzsidóknak és a zsidóknak is, és az butolsók elsők lesznek, és az celsők utolsók.