1 Nefi 15
  Footnotes
  Theme

  15. Fejezet

  Lehi magjának az utolsó napokban a nemzsidóktól kell megkapnia az evangéliumot – Izráel összegyűjtését egy olajfához hasonlítják, amelynek természetes ágait újra be fogják oltani – Nefi megmagyarázza az élet fájának látomását, és Isten igazságosságáról beszél, mely elválasztja a gonoszokat az igazaktól. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És lőn, hogy miután én, Nefi, a lélekben elragadtattam, és mindezen dolgokat láttam, visszatértem atyám sátrához.

  2 És lőn, hogy láttam fivéreimet, és ők egymással azon dolgok felől vitatkoztak, amiket atyám beszélt nekik.

  3 Mert ő valóban sok nagyszerű dologról beszélt nekik, amiket nehéz amegérteni, ha az ember nem kérdezi meg az Urat; és mivel ők keményszívűek voltak, azért nem úgy tekintettek az Úrra, ahogy kellett volna.

  4 És most én, Nefi gyötrődtem szívük keménysége miatt, és azon dolgok miatt is, amiket láttam, és tudtam, hogy azoknak elkerülhetetlenül be kell következni, az emberek gyermekeinek nagy gonoszsága miatt.

  5 És lőn, hogy legyőzettem, amegpróbáltatásaim miatt, mert azt hittem, hogy megpróbáltatásaim mindennél nagyobbak voltak népem bpusztulása miatt, mert láttam vala bukásukat.

  6 És lőn, hogy miután aerőre kaptam, beszéltem fivéreimhez, és szerettem volna megtudni tőlük vitatkozásuk okát.

  7 És azt mondták: Íme, nem tudjuk megérteni a szavakat, amelyeket atyánk az olajfa természetes ágaival kapcsolatban és a nemzsidókkal kapcsolatban mondott.

  8 És én azt kérdeztem tőlük: aMegkérdeztétek az Urat?

  9 És azt mondták nekem: Nem, mert az Úr ilyesmit nem tudat velünk.

  10 Íme, azt kérdeztem tőlük: Hogyan van az, hogy nem tartjátok be az Úr parancsolatait? Hogyan van az, hogy elvesztek szívetek akeménysége miatt?

  11 Nem emlékeztek azokra a dolgokra, amiket az Úr mondott? – Ha nem keményítitek meg szíveteket, és hittel akértek engem, híve abban, hogy kaptok, szorgalmasan betartva a parancsolataimat, akkor biztosan tudomásotokra jutnak ezek a dolgok.

  12 Íme, azt mondom nektek, hogy az Úr Lelke, mely atyánkban volt, Izráel házát egy olajfához hasonlította; és íme, nem törettünk-e le Izráel házáról, nem vagyunk-e Izráel házának egy aága?

  13 És most, a dolog, amit atyánk a természetes ágaknak a nemzsidók teljessége által való beoltásán ért, az, hogy az utolsó napokban, amikorra utódaink ahitetlenségbe süllyedtek, igen, sok év múlva és sok nemzedékkel azután, hogy a bMessiás testben kinyilváníttatik az emberek gyermekeinek, akkor érkezik majd el a Messiás cevangéliumának teljessége a dnemzsidókhoz, a nemzsidóktól pedig magunk maradékához –

  14 És azon a napon fogja amagunk maradéka tudni, hogy Izráel házából valók és hogy az Úr bszövetséges népe; és akkor fogják tudni, és cőseik megismerésére jutni, és Megváltójuk evangéliumának megismerésére is, mellyel őáltala szolgáltak atyáinknak; Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére jutnak tehát, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva.

  15 És nem fognak-e akkor, azon a napon örvendezni és örökkévaló Istenüknek, akősziklájuknak és szabadításuknak dicséretet adni? Igen, azon a napon nem az igazi bszőlőtőkéből nyernek-e majd erőt és táplálékot? Igen, nem Isten igazi nyájához térnek-e meg akkor?

  16 Íme, azt mondom neked, igen, újra Izráel háza között emlékeznek meg róluk; abeoltatnak, lévén az olajfának egyik természetes ága, az igazi olajfába.

  17 És ez az, amit atyánk ezalatt ért; és úgy érti, hogy ez mindaddig nem fog megtörténni, amíg a nemzsidók szét nem szórják őket; és úgy érti, hogy az a nemzsidók által fog megérkezni, hogy az Úr megmutathassa hatalmát a nemzsidóknak, pontosan annak okáért, mert a zsidók, vagyis Izráel háza aelutasítja őt.

  18 Atyánk tehát nemcsak a mi magunkról beszélt, hanem Izráel egész házáról is, rámutatva az utolsó napokban betöltendő szövetségre; mely szövetséget Ábrahám atyánkkal kötött az Úr, mondván: A te amagodban áldatik meg a föld minden nemzetsége.

  19 És lőn, hogy én, Nefi sokat beszéltem nekik ezen dolgokat illetően; igen, beszéltem nekik a zsidók számára történő avisszaállítást illetően az utolsó napokban.

  20 És elismételtem nekik aÉsaiás szavait, aki a zsidók, vagyis Izráel háza számára történő visszaállításáról beszélt; és arról, hogy miután ez a visszaállítás megtörténik, azután már nem keverednek és nem is szóratnak szét többé. És lőn, hogy még sok szót beszéltem fivéreimnek, úgyhogy megbékéltek és bmegalázkodtak az Úr előtt.

  21 És lőn, hogy ismét szóltak hozzám, mondván: Mit jelent ez a dolog, amit atyánk álomban látott? Mit jelent a afa, amit látott?

  22 És azt mondtam nekik: Az aélet fájának jelképe volt.

  23 És azt kérdezték tőlem: Mit jelent a avasrúd, amelyet atyánk látott, mely a fához vezetett?

  24 És azt mondtam nekik, hogy az Isten aszava volt; és akik Isten szavára hallgatnak és ahhoz bragaszkodnak, azok soha el nem vesznek; és az cellenség dkísértései és tüzes enyilai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket.

  25 Tehát én, Nefi arra buzdítottam őket, hogy aszívleljék meg az Úr szavát; igen, lelkem minden energiájával, minden képességgel, amivel rendelkeztem, arra buzdítottam őket, hogy szívleljék meg Isten szavát és mindig mindenben emlékezzenek parancsolatainak megtartására.

  26 És azt kérdezték tőlem: Mit jelent a vízzel telt afolyó, amelyet atyánk látott?

  27 És azt mondtam nekik, hogy a avíz, amit atyánk látott, bszennyesség volt; és elméje annyira el volt merülve más dolgokban, hogy nem látta a víz szennyességét.

  28 És azt mondtam nekik, hogy egy rettenetes aszakadék volt az, mely a gonoszokat elválasztotta az élet fájától, és Isten szentjeitől is.

  29 És azt mondtam nekik, hogy az annak a rettenetes apokolnak a jelképe volt, amelyről az angyal azt mondta nekem, hogy a gonoszok számára volt elkészítve.

  30 És azt mondtam nekik, hogy atyánk azt is látta, hogy Isten aigazságossága még elválasztotta a gonoszokat az igazlelkűektől; és annak fényessége a lángoló tűz fényességéhez volt hasonló, amely Istenhez száll fel örökkön-örökké és nincs vége.

  31 És azt kérdezték tőlem: Vajon ez a dolog a test gyötrelmét jelenti a apróbatétel napjaiban, avagy a lélek végleges állapotát jelenti a halandó test bhalála után, vagy pedig olyan dolgokról szól, melyek földiek?

  32 És lőn, hogy azt mondtam nekik, hogy ez mind földi, mind lelki dolgok jelképe volt; mert el fog jönni az a nap, amikor atetteik szerint meg kell, hogy ítéltessenek, igen, méghozzá azon tettek szerint, melyeket a halandó test cselekedett próbatételük napjaiban.

  33 Ha tehát gonoszságukban ahalnak meg, őket is ki kell hogy btaszítsák, ami a lelki dolgokat illeti, melyek az igazlelkűséggel vannak kapcsolatban; Isten elé kell tehát állítani őket, hogy ccselekedeteik alapján dmegítéltessenek; és ha cselekedeteik tisztátalanok voltak, akkor nekik is szükségképpen etisztátalannak kell lenniük; és ha ők tisztátalanok, akkor szükségképpen nem flakhatnak Isten királyságában; mert ha úgy lenne, akkor Isten királyságának is tisztátalannak kellene lennie.

  34 De íme, mondom nektek, hogy Isten királysága nem atisztátalan, és semmi tisztátalan dolog nem léphet be Isten királyságába; tehát szükségképpen lennie kell egy tisztátalan helynek, annak részére elkészítve, ami tisztátalan.

  35 És van egy elkészített hely, igen, méghozzá az a rettenetes apokol, amelyről beszéltem, és annak elkészítője az bördög; az emberek lelkének végső állapota tehát az, hogy Isten királyságában lakjon, vagy kiűzzék, azon cigazságosság miatt, amelyről beszéltem.

  36 A gonoszokat tehát elutasítják az igazlelkűektől, és az aélet fájától is, melynek gyümölcse igen értékes és igen bkívánatos, felülmúlva minden más gyümölcsöt; igen, és ez a clegnagyszerűbb Istennek minden dajándéka között. És így beszéltem fivéreimhez. Ámen.