1 Nefi 1
  Footnotes
  Theme

  Nefi első könyve

  Uralkodása és elrendelt szolgálata

  Beszámoló Lehiről és feleségéről, Sáriáról, valamint négy fiáról, neveztetvén őket (kezdve a legidősebbel) Lámánnak, Lemuelnek, Samnak és Nefinek. Az Úr figyelmezteti Lehit, hogy menjen ki Jeruzsálem földjéről, mivel gonoszságukra vonatkozólag prófétál az embereknek, és ők arra törekednek, hogy kioltsák az életét. Három napos utat tesz meg a vadonban családjával. Nefi veszi fivéreit, és visszatér Jeruzsálem földjére a zsidók feljegyzéseiért. Beszámoló a szenvedéseikről. Feleségül veszik Ismáel leányait. Veszik a családjaikat, és elmennek a vadonba. Szenvedéseik és megpróbáltatásaik a vadonban. Utazásaik menete. Elérkeznek a nagy vizekhez. Nefi fivérei fellázadnak ellene. Elhallgattatja őket és épít egy hajót. A helyet Bőség földjének nevezik. Átkelnek a nagy vizeken a megígért földre, és így tovább. Ez Nefi beszámolója szerint való; vagy más szavakkal, én Nefi írtam ezt a feljegyzést.

  1. Fejezet

  Nefi megkezdi a feljegyzést népéről – Lehi lát látomásban egy tűzoszlopot, és olvas egy próféciákat tartalmazó könyvből – Istent dicséri, megjövendöli a Messiás eljövetelét, és prófétál Jeruzsálem pusztulásáról – A zsidók üldözik. Mintegy Kr.e. 600.

  1 Én, aNefi, b cszülőktől születtem, ezért némileg dkitaníttattam atyám minden tudományában; és sok emegpróbáltatást látván napjaim során, mindazonáltal életem minden napján tapasztalván az Úr nagy jóindulatát; igen, nagy tudással rendelkezvén Isten jóságát és frejtelmeit illetően, ezért gfeljegyzést készítek napjaim cselekedeteiről.

  2 Igen, atyám anyelvén készítek feljegyzést, amely a zsidók tudásából és az egyiptomiak nyelvéből áll.

  3 És tudom, hogy a feljegyzés, amit készítek, aigaz, és saját kezemmel készítem azt, és az én tudomásom szerint készítem azt.

  4 Mert lőn, hogy aSédékiás, Júda királya uralkodása belső évének kezdetén (atyám, Lehi, cJeruzsálemben lakott élete minden napján); és ugyanabban az évben sok dpróféta jött, prófétálván a népnek, hogy bűnbánatot kell tartaniuk, vagy eJeruzsálem nagy városának el kell pusztulnia.

  5 Lőn tehát, hogy atyám, aLehi, félrevonulván imádkozott az Úrhoz, igen, méghozzá teljes bszívével, népe érdekében.

  6 És lőn, amint az Úrhoz imádkozott, megjelent egy atűzoszlop, és megállapodott előtte egy kősziklán; és ő sokat látott és hallott, és azon dolgok miatt, amiket látott és hallott, rendkívül remegett és reszketett.

  7 És lőn, hogy visszatért a saját házába Jeruzsálemben, és leroskadt ágyára, alegyőzetvén a Lélek és azon dolgok által, amiket látott.

  8 És a Lélektől így legyőzetvén elragadtatott egy alátomásban, olyannyira, hogy látta bmegnyílni a mennyeket, és felismerte: Istent látja trónusán ülve, angyalok számtalan seregétől körülvéve, akik éppen énekelnek és dicsőítik Istenüket.

  9 És lőn, hogy Egyet látott a mennynek közepéből alászállni, és látta, hogy afényessége felülmúlja a déli napét.

  10 És őt követve atizenkét másikat is látott, és ragyogásuk meghaladta a csillagokét az égbolton.

  11 És lejöttek, és elindultak a föld színén; és az első jött és megállt atyám előtt, és adott neki egy akönyvet, és felszólította, hogy olvassa.

  12 És lőn, hogy amint olvasott, eltelt az aÚr Lelkével.

  13 És olvasott, mondván: Jaj, jaj Jeruzsálemnek, mert láttam autálatosságaidat! Igen, és sok dolgot olvasott atyám bJeruzsálemre vonatkozóan – hogy el fogják pusztítani, és annak lakosságát is; sokan kard által vesznek el, és sokat cfogolyként hurcolnak el Babilóniába.

  14 És lőn, hogy miután atyám sok nagy és csodálatos dolgot olvasott és látott, az Úrhoz kiáltott sok dolgot, ehhez hasonlókat: Nagyok és csodálatosak a te tetteid, Ó Úr, Mindenható Isten! Trónusod magasan a mennyekben van; és hatalmad, és jóságod és irgalmad a föld minden lakójára kiterjed; és mivel irgalmas vagy, nem engeded, hogy elvesszenek azok, akik ahozzád jönnek.

  15 És ilyenféleképpen volt atyám beszéde, mikor Istenét dicsérte, mert örvendezett a lelke, és egész szíve megtelt mindazon dolgok következtében, amiket látott, igen, amiket az Úr megmutatott neki.

  16 És most én, Nefi nem készítek teljes beszámolót azokról a dolgokról, amiket atyám már leírt. Ugyanis ő sok dolgot leírt, amit látomásokban és álmokban látott; és sok olyan dolgot is leírt, amit gyermekeinek aprófétált és elmondott, melyről nem készítek teljes beszámolót.

  17 De készítek egy beszámolót napjaim cselekedeteiről. Íme, készítek egy akivonatot atyám bfeljegyzéséből, lemezeken, melyeket saját kezeimmel készítettem; tehát miután kivonatoltam atyám feljegyzését, akkor készítek egy beszámolót a saját életemről.

  18 Ezért szeretném, ha tudnátok, hogy miután az Úr oly sok csodálatos dolgot mutatott atyámnak, Lehinek, igen, aJeruzsálem pusztulására vonatkozóan; íme, a nép közé ment, és kezdett bprófétálni és kijelentéseket tenni nekik mindazon dolgokra vonatkozóan, amiket látott is és hallott is.

  19 És lőn, hogy a zsidók acsúfot űztek belőle, azon dolgok miatt, amikről bizonyságot tett nekik, mert valóban bizonyságot tett nekik gonoszságukról és utálatosságaikról; és bizonyságot tett, hogy azon dolgok, amiket látott és hallott, és azon dolgok is, amiket a könyvben olvasott, világosan kijelentették egy bMessiás eljövetelét, és a világ megváltását is.

  20 És amikor a zsidók ezen dolgokat meghallották, megharagudtak rá, igen, ugyanúgy, mint a régi prófétákra, akiket akiűztek, és megköveztek és megöltek; és neki is az életére törtek, hogy elvehessék azt. De íme, én, Nefi meg fogom mutatni nektek, hogy az Úr gyengéd birgalmassága mindazokra kiterjed, akiket hitük miatt kiválasztott, hogy hatalmassá tegye őket; végül hatalmat adván nekik a szabadulásra.