1 Nefi 5
  Footnotes
  Theme

  5. Fejezet

  Sária panaszkodik Lehire – Mindketten örülnek fiaik visszatértén – Áldozatokat ajánlanak fel – A rézlemezek Mózes és a próféták írásait tartalmazzák – A lemezek Lehit József leszármazottjaként azonosítják – Lehi prófétál magjára és a lemezek megőrzésére vonatkozóan. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És lőn, hogy miután lejöttünk a vadonba atyánkhoz, íme, öröm töltötte el, és anyám, aSária is rendkívül örvendezett, mert már igazán gyászolt miattunk.

  2 Mert azt gondolta, hogy elvesztünk a vadonban; és atyámra is panaszkodott, azt mondogatván neki, hogy látomásokat látó ember, mondván: Íme, elvezettél minket örökségünk földjéről, és már nincsenek a fiaim, és elveszünk a vadonban.

  3 És anyám ilyenféle beszéddel panaszkodott atyámra.

  4 És lőn, hogy atyám szólt hozzá, mondván: Tudom, hogy alátomásokat látó ember vagyok; mert ha egy blátomásban nem láttam volna meg Isten dolgait, akkor nem ismertem volna meg Isten jóságát, hanem Jeruzsálemben maradtam volna, és elvesztem volna a testvéreimmel.

  5 De íme, elnyertem egy amegígért földet, mely dolgokban örvendezem; igen, és btudom, hogy az Úr ki fogja szabadítani fiaimat Lábán kezéből, és ismét lehozza majd őket hozzánk a vadonba.

  6 És ilyenféle beszéddel vigasztalta atyám, Lehi anyámat, Sáriát velünk kapcsolatban, míg mi a vadonban Jeruzsálem földje felé mentünk, hogy megszerezzük a zsidók feljegyzését.

  7 És amikor visszatértünk atyám sátrához, íme, örömük teljes volt, és anyám megvigasztalódott.

  8 És szólt, mondván: Most bizonyossággal tudom, hogy az Úr aparancsolta férjemnek, hogy a vadonba meneküljön; igen, és azt is bizonyossággal tudom, hogy az Úr védte meg a fiaimat, és szabadította ki őket Lábán kezéből, és adott nekik hatalmat, amely által bvégrehajthatták azt a dolgot, amit az Úr megparancsolt nekik. És ilyenféle beszéddel szólt.

  9 És lőn, hogy rendkívül örvendeztek, és aáldozatokat, és égő felajánlásokat ajánlottak fel az Úrnak; és bhálát adtak Izráel Istenének.

  10 És miután hálát adtak Izráel Istenének, atyám, Lehi vette a feljegyzéseket, melyek a arézlemezekre voltak vésve, és elejétől kezdve tanulmányozta azokat.

  11 És látta, hogy azok aMózes öt könyvét tartalmazzák, amelyek beszámolót adnak a világ teremtéséről, és Ádámról és Éváról is, akik első szüleink voltak.

  12 És a azsidók feljegyzését is a kezdettől, méghozzá egészen Sédékiás, Júda királya uralkodásának kezdetéig;

  13 És a szent próféták próféciáit is, a kezdettől, méghozzá egészen aSédékiás uralkodásának kezdetéig; és sok próféciát is, amelyet bJeremiás szája szólott.

  14 És lőn, hogy atyám, Lehi a arézlemezeken megtalálta atyáinak egy nemzedékrendjét is; tudta tehát, hogy bJózsef leszármazottja; igen, mégpedig azé a Józsefé, aki cJákób fia volt, akit deladtak Egyiptomba, és akit emegőrzött az Úr keze, hogy megőrizhesse atyját, Jákóbot, és egész háza népét attól, hogy éhen vesszenek.

  15 És őket is ugyanaz az Isten avezette ki a fogságból és Egyiptom földjéről, aki megőrizte őket.

  16 És így atyám, Lehi felfedezte atyái nemzedékrendjét. És Lábán is aJózsef leszármazottja volt, ő és atyái őrizték tehát a feljegyzéseket.

  17 És most, amikor atyám mindezen dolgokat látta, eltelt a Lélekkel, és prófétálni kezdett az ő magjára vonatkozóan –

  18 Hogy ezek a rézlemezek majd eljutnak minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez, akik az ő magjából valók.

  19 Tehát azt mondta, hogy ezek a rézlemezek asoha nem fognak elveszni; és az idő sem fogja többé elhomályosítani őket. És sok dolgot prófétált a magjára vonatkozóan.

  20 És lőn, hogy mindezidáig én és atyám megtartottuk a parancsolatokat, melyeket az Úr megparancsolt nekünk.

  21 És megszereztük a feljegyzéseket, melyekre az Úr parancsot adott nekünk, és tanulmányoztuk őket, és azt találtuk, hogy kívánatosak; igen, méghozzá nagy aértékkel bírnak számunkra, olyannyira, hogy általuk bmegőrizhetjük az Úr parancsolatait gyermekeink számára.

  22 Tehát az Úr bölcsessége szerint volt, hogy magunkkal vigyük azokat, amint a vadonban a megígért föld felé megyünk.