1 Nefi 12
  Footnotes
  Theme

  12. Fejezet

  Nefi látomásban látja a megígért földet; lakóinak igazlelkűségét, gonoszságát és bukását; Isten Bárányának eljövetelét közéjük; hogyan ítélkezik a tizenkét tanítvány és a tizenkét apostol Izráel felett; valamint a hitetlenségbe süllyedtek undorító és szennyes állapotát. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És lőn, hogy az angyal ezt mondta nekem: Nézz, és lásd magodat, és fivéreid magját is! És én néztem és láttam a amegígért földet; és emberek sokaságát láttam, igen, mintha számuk annyi lett volna, mint a tenger homokja.

  2 És lőn, hogy láttam sokaságokat harcra gyülekezni, egyik a másik ellen; és láttam aháborúkat, és háborúk híreit, és nagy mészárlásokat kard által a népem között.

  3 És lőn, hogy sok nemzedéket láttam elmúlni, háborúk és viszálykodások folyamán ezen a földön; és láttam sok várost is, igen, olyannyira, hogy meg sem számoltam őket.

  4 És lőn, hogy asötét bködöt láttam a megígért föld színén; és láttam villámlásokat, és hallottam mennydörgéseket, és földrengéseket, és mindenféle lármás hangot; és láttam a földet és a köveket, hogy meghasadnak; és láttam hegyeket darabokra omlani, és láttam a föld síkságait, hogy feltöredeztek; és láttam sok várost, hogy celsüllyedtek, és láttam sokat, hogy tűzben égtek el; és láttam sokat, melyek a földre omlottak, annak rengése miatt.

  5 És lőn, hogy miután láttam ezeket a dolgokat, láttam a sötét apárát, hogy felszállt a föld színéről; és íme, láttam sokaságokat, akik nem estek el az Úr nagy és borzalmas ítéletei miatt.

  6 És láttam megnyílni a mennyeket, és aIsten Bárányát alászállni a mennyből; és ő lejött és megmutatta magát nekik.

  7 És azt is láttam és bizonyságot teszek róla, hogy a Szentlélek atizenkét másikra szállott; és őket Isten rendelte el és választotta ki.

  8 És az angyal szólt hozzám, mondván: Íme, a Bárány tizenkét tanítványa, akiket kiválasztottak a te magod szolgálatára.

  9 És ezt mondta nekem: Emlékszel a Bárány atizenkét apostolára? Íme, ők azok, akik bítélkezni fognak Izráel tizenkét törzse felett; tehát magod tizenkét szolgája is általuk lesz megítélve; mert ti Izráel házából valók vagytok.

  10 És ez a atizenkét szolga, akiket látsz, fog magod felett ítélkezni. És íme, ők örökre igazlelkűek; mivel Isten Bárányába vetett hitük miatt bruházatuk fehérré tétetik az ő vérében.

  11 És az angyal azt mondta nekem: Nézd! És én néztem, és ahárom nemzedéket láttam igazlelkűségben elmúlni; s az ő ruházatuk fehér volt, méghozzá hasonlóan Isten Bárányához. És az angyal azt mondta nekem: Ezek a Bárány vérében tétetnek fehérré, a belé vetett hitük miatt.

  12 És én, Nefi, a anegyedik nemzedékből is sokat láttam, akik szintén igazlelkűségben múltak el.

  13 És lőn, hogy összegyűlve láttam a föld sokaságait.

  14 És az angyal ezt mondta nekem: Lásd magodat, és fivéreid magját is.

  15 És lőn, hogy néztem és láttam magom népét összegyűlve sokaságokban afivéreim magja ellen; és azért gyűltek össze, hogy harcoljanak.

  16 És az angyal szólt hozzám, mondván: Íme, a aszennyes vizű forrás, amelyet atyád látott; igen, méghozzá az a bfolyó, amelyről beszélt; és annak mélységei a cpokol mélységei.

  17 És a sötét aködök az ördög kísértései, melyek belvakítják az emberek gyermekeinek szemeit, és megkeményítik szívüket, és elvezetik őket cszéles utakra, hogy aztán elvesznek és eltévednek.

  18 És a nagy és tágas aépület, amelyet atyád látott, az emberek gyermekeinek hiú bképzelgései és ckevélysége. És egy nagy és szörnyű dszakadék választja el őket; igen, méghozzá az Örök Isten eigazságosságának szava, valamint a Messiásnak, aki Isten Báránya, akiről a Szentlélek bizonyságot tesz, a világ kezdetétől fogva mostanáig, és mostantól fogva mindörökre.

  19 És míg az angyal ezeket a szavakat elmondta, én néztem és láttam, hogy fivéreim magja az én magom ellen hadakozik, az angyal szava szerint; és láttam, hogy magom gőgje és az ördög akísértései miatt fivéreim magja blegyőzi magom népét.

  20 És lőn, hogy odanéztem, és láttam fivéreim magjának népét, hogy legyőzték magomat; és sokaságokban mentek ezen föld színén.

  21 És láttam őket sokaságokban összegyűlve; és láttam aháborúkat és háborúk híreit közöttük; és sok nemzedéket láttam elmúlni háborúk és háborúk hírei közepette.

  22 És az angyal ezt mondta nekem: Nézd, ezek ahitetlenségbe süllyednek.

  23 És lőn, hogy láttam, miután hitetlenségbe süllyedtek, hogy asötét, undorító és btisztátalan néppé váltak, telve clustasággal és mindenféle utálatossággal.