3 Nefi 12
  Footnotes
  Theme

  12. Fejezet

  Jézus elhívja és megbízza a Tizenkettőt – A Hegyi beszédhez hasonló beszédet mond a nefitáknak – Az áldottakról beszél – Tanításai túlmutatnak Mózes törvényén, és előbbre valóak azoknál – Az emberek azt a parancsot kapják, hogy legyenek tökéletesek, ahogyan ő és Atyja is tökéletes – Vö. Máté 5. Mintegy Kr.u. 34.

  1 És lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat Nefinek és az elhívottaknak (most azok száma, akiket elhívtak, és akik hatalmat és felhatalmazást kaptak a keresztelésre, atizenkettő volt), és íme kinyújtotta kezét a sokaság felé, és kiáltott hozzájuk, mondván: bÁldottak vagytok, ha megszívlelitek ezen tizenkettő szavait, akiket arra cválasztottam ki közületek, hogy szolgáljanak benneteket, és hogy a szolgáitok legyenek; és nekik adtam hatalmat arra, hogy vízzel megkeresztelhessenek titeket; és íme, miután vízzel megkereszteltek benneteket, én tűzzel és a Szentlélekkel foglak megkeresztelni titeket; áldottak vagytok tehát, ha hisztek bennem és megkeresztelkedtek azt követően, hogy láttatok engem, és tudjátok, hogy létezem.

  2 Továbbá, még áldottabbak azok, akik a ti szavaitokban ahisznek, mivel ti bizonyságot fogtok tenni arról, hogy láttatok engem, és tudjátok, hogy létezem. Igen, áldottak azok, akik hisznek majd a szavaitokban, és bleereszkednek az alázatosság mélységeire és megkeresztelkednek, mert ctűzzel és a Szentlélekkel fogom meglátogatni őket, és bocsánatot nyernek a bűneikre.

  3 Igen, áldottak a alélekben szegények, akik bhozzám jönnek, mert övéké a mennyeknek királysága.

  4 Továbbá áldottak, akik gyászolnak, mert majd megvigasztaltatnak.

  5 És áldottak a aszelídek, mert ők fogják örökölni a bföldet.

  6 És áldottak mindazok, akik aéhezik és bszomjazzák az cigazlelkűséget, mert el fogja tölteni őket a Szentlélek.

  7 És áldottak az airgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek.

  8 És áldottak mind a atiszta szívűek, mert ők blátni fogják Istent.

  9 És áldottak mind a abékét teremtők, mert Isten bgyermekeinek neveztetnek majd.

  10 És áldottak mindazok, akiket nevem miatt aüldöznek, mert övék a mennyek királysága.

  11 És áldottak vagytok, amikor az emberek szidalmaznak és üldöznek benneteket, és mindenféle gonosz dolgot mondanak rátok tévesen énmiattam;

  12 Mert nagy lesz az örömötök, és rendkívül örültök majd, hiszen nagy lesz ajutalmatok a mennyben; mert ők így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak.

  13 Bizony, bizony mondom nektek, reátok bízom, hogy ti legyetek a földnek asója; ám ha a só elveszti ízét, akkor mivel sózzák majd meg a földet? A só aztán már semmire sem jó, csak arra, hogy kivessék és lábuk alá tapossák az emberek.

  14 Bizony, bizony mondom nektek, reátok bízom, hogy ti legyetek e nép világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.

  15 Íme, ha agyertyát gyújt az ember, akkor véka alá teszi azt? Nem, hanem gyertyatartóra, és az világosságot ad mindenkinek, aki a házban van;

  16 Engedjétek tehát, hogy úgy ragyogjon avilágosságotok ezen nép előtt, hogy láthassák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti Atyátokat, aki a mennyben van.

  17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megsemmisítsem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megsemmisítsek, hanem azért, hogy betöltsek;

  18 Mert bizony mondom nektek, hogy egy jóta vagy pontocska sem múlt el a atörvényből, hanem bennem az mind beteljesedett.

  19 És íme, azért adtam nektek a törvényt és Atyám parancsolatait, hogy higgyetek bennem, és hogy megbánjátok a bűneiteket, és amegtört szívvel és töredelmes lélekkel jöjjetek hozzám. Íme, előttetek vannak a parancsolatok, és beteljesedett a btörvény.

  20 Jöjjetek hát hozzám, és legyetek megszabadítva; mert bizony mondom nektek, hogy ha nem tartjátok be a parancsolataimat, melyeket most megparancsoltam nektek, akkor semmiképpen nem léphettek be a mennyek királyságába.

  21 Hallottátok, hogy megmondták a régiek, és meg is van írva előttetek, hogy ne aöljetek, mert aki öl, az ki van téve Isten ítéletének;

  22 De én azt mondom nektek, hogy aki haragszik a testvérére, az is ki van téve az ő ítéletének. És aki azt mondja a testvérének: Ráka, az ki van téve a tanácsnak; és aki azt mondja: Te ostoba, az ki van téve a pokol tüzének.

  23 Ha tehát hozzám jöttök, vagyis hozzám szeretnétek jönni, és eszetekbe jut, hogy testvéreteknek valami panasza van ellenetek –

  24 Menjetek el a testvéretekhez, és először abékéljetek meg vele, és aztán jöjjetek hozzám, szívetek minden szándékával, és én be foglak fogadni benneteket.

  25 Egyezzetek meg ellenségetekkel hamar, míg úton vagytok vele, különben még valamikor fölétek kerekedik, és börtönbe vétettek.

  26 Bizony, bizony mondom nektek, hogy addig semmiképpen nem jöttök ki onnan, míg a legutolsó szenínt meg nem fizettétek. És míg börtönben vagytok, vajon tudtok-e egy aszenínt is fizetni? Bizony, bizony mondom nektek, hogy nem.

  27 Íme, azt írták a régiek, hogy ne kövess el aházasságtörést;

  28 Ám én azt mondom nektek, hogy aki úgy tekint egy nőre, hogy avágyakozik utána, az szívében máris házasságtörést követett el.

  29 Íme, parancsot adok nektek arra, hogy ezen dolgok egyikének se engedjétek meg, hogy a aszívetekbe férkőzzön;

  30 Mert jobb, ha megtartóztatjátok magatokat ezektől a dolgoktól, és így felveszitek a akereszteteket, mintsem hogy a pokolra vessenek benneteket.

  31 Meg van írva, hogy aki elbocsátja feleségét, az adjon neki aválólevelet.

  32 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki aelbocsátja a feleségét, hacsak nem bparáználkodás okán teszi ezt, az cházasságtörés elkövetésére veszi őt rá; és aki feleségül veszi azt, aki elvált, az házasságtörést követ el.

  33 És továbbá, meg van írva az, hogy ne esküdj hamisan, hanem végezd el az Úrnak, amire amegesküdtél;

  34 De bizony, bizony mondom nektek, hogy aegyáltalán ne esküdjetek; se a mennyre, mert Isten trónusa az;

  35 Se a földre, mert az lábának zsámolya;

  36 És saját fejetekre se esküdjetek, hiszen hajatok egyetlen szálát sem tudjátok feketévé vagy fehérré tenni;

  37 Hanem a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, mert ami ezen túlmegy, az gonosz dolog.

  38 És íme, meg van írva, hogy aszemet szemért, és fogat fogért;

  39 De én azt mondom nektek, hogy ne aüssetek vissza a gonosznak, hanem aki megüti a jobb orcátokat, annak bfordítsátok oda a másikat is;

  40 És ha valaki pereskedik veletek, és elveszi az alsó ruhátokat, akkor hadd vegye el a felső ruhátokat is;

  41 És ha valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menjetek el vele kettőre.

  42 aAdjatok annak, aki kér tőletek, és ne forduljatok el attól, aki kölcsön akar kérni tőletek.

  43 És íme, az is meg van írva, hogy szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet;

  44 De íme, én azt mondom nektek, hogy szeressétek aellenségeiteket, áldjátok meg azokat, akik átkoznak benneteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és bimádkozzatok azokért, akik kihasználnak és üldöznek benneteket;

  45 Hogy Atyátok gyermekei lehessetek, aki a mennyben van; mert ő a gonoszokra és a jókra is felhozza a napját.

  46 Azok a régi dolgok tehát, amik a törvény alá tartoztak, énbennem mind beteljesedtek.

  47 A arégi dolgok elmúltak, és minden dolog megújult.

  48 Azt akarom tehát, hogy legyetek atökéletesek, éppen úgy, ahogyan én, vagy Atyátok, aki a mennyben van, tökéletes.