Liahona
Jij hoort erbij
Maart 2024


‘Jij hoort erbij’, Liahona, maart 2024.

Jongvolwassenen

Jij hoort erbij

We voelen ons verbonden als we een hechte band met onze hemelse Vader en Jezus Christus ontwikkelen.

Afbeelding
God de Vader en Jezus Christus strekken hun armen uit om mensen om hen heen te verwelkomen

Detail, Graden van heerlijkheid, Annie Henrie Nader

Ieder van ons heeft een aangeboren behoefte om erbij te horen. We hebben een natuurlijk verlangen om met onze familieleden, vrienden, collega’s, wijkleden en andere mensen verbonden te zijn. We lijken een hemels, diep en blijvend verlangen in ons hart te hebben om erbij te horen.

Jij en ik waren lang voordat we op aarde kwamen, en zijn nog steeds, deel van een eeuwig gezin met onze hemelse Vader. In de Schriften worden we ‘vreemdelingen en bijwoners op aarde’ genoemd (Hebreeën 11:13; zie ook Leer en Verbonden 45:13). Nu we ons hemelse thuis hebben verlaten en naar een wereld vol verwarring, eenzaamheid en verdriet zijn gekomen, kunnen we ons als zwervers voelen en verlangen naar ons eeuwige thuis en relaties.

Als je ooit een beetje heimwee naar de hemel hebt gehad, is dat misschien omdat ons echte thuis en onze ware identiteit met onze hemelse Vader en onze Heiland, Jezus Christus, zijn verbonden. Daarom is het zo belangrijk om een hechte band met Hen te hebben. Als we door onze verbondsrelatie met Hen zijn verbonden, zullen we werkelijk het gevoel van verbondenheid hebben waar onze geest naar smacht.

Onze verbondsrelatie met God

Onze daden en gedachten weerspiegelen de relaties die we waarderen. Dat geldt ook voor onze verbondsrelatie met onze hemelse Vader en de Heiland.

Als we onze verbondsrelatie met God waarderen, verandert alles. In plaats van ons door de wereld te laten beïnvloeden, worden we door Hem beïnvloed en worden we meer als Hij. Ons leven wordt zinvoller en we nemen toe in geestelijke stabiliteit en macht. Plotseling krijgt ‘erbij horen’ een veel hogere betekenis dan ‘erbij horen’ in de sterfelijke zin.

Als we die verbondsrelatie met God op de eerste plaats zetten, hebben de betekenisloze afleidingen van de wereld minder grip op ons en vinden we ware persoonlijke vrede en verbondenheid. In een wereld waarin bijna niets gratis is, geeft onze hemelse Vader ons liefdevol zijn verbondszegeningen, ongeacht onze status in de wereld (zie 2 Nephi 9:50–51).

President Russell M. Nelson heeft prachtig gezegd: ‘Op het moment dat we een verbond met God sluiten, verlaten we neutraal terrein voorgoed. God veronachtzaamt zijn relatie met hen die een dergelijke band met Hem hebben gesmeed niet. In feite hebben allen die een verbond met God hebben gesloten, toegang tot een bijzondere vorm van liefde en barmhartigheid.’1

Wij bepalen of we een hechte band met God hebben – Hij is altijd constant op ons gericht, maar wij moeten ervoor kiezen om ons constant op Hem te richten. En die goddelijke keuze geeft ons kracht en bevrijdt ons! Die keuze bevrijdt ons van valse opvattingen over wie we zijn en van de beperkende ketenen van wereldse verwachtingen.

En als we die verbondenheid met onze hemelse Vader vinden, kunnen we ons naar buiten richten en anderen zien als Hij. Als ik begrijp wat Hij van mij vindt, begrijp ik beter hoe Hij over jou denkt, en dan neemt mijn vermogen en verlangen om anderen de hand te reiken en te vergaderen toe.

Afbeelding
Nauvootempel bij zonsondergang

Illustratie, Nauvootempel bij zonsondergang, Max D. Weaver

Verbonden zijn de sleutel tot zegeningen

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we verbonden met Hen sluiten, zodat Zij ons de zegeningen kunnen geven die we nodig hebben en ons zo kunnen veranderen dat we in hun tegenwoordigheid kunnen terugkeren.

Ik nodig je uit om zo vaak mogelijk naar het huis des Heren te gaan. Als ik me voorneem om vaak en bewust naar de tempel te gaan, kan ik de wereld even loslaten, en worden mijn gedachten en karakter verheven.

Door onze verbonden na te leven, ontvangen we priesterschapsmacht die de zegeningen van de verzoening van de Heiland ontsluit. Die zegeningen zijn onder meer genezing, leiding, bescherming, hulp, kracht, vrede, perspectief en vreugde. Onze hemelse Vader wil ons door onze verbondsrelatie met al deze dingen zegenen.

Als je de zegeningen van de tempel nog niet hebt ontvangen, nodig ik je uit om de zegeningen van de tempel, priesterschapsmacht, verbonden, en wat God van je verlangt, te bestuderen. Wacht niet langer om zijn steun, kracht en liefdevolle hulp te ontvangen.

President Nelson heeft gezegd:

‘Ik [spoor u aan] om uw begiftiging in het huis des Heren niet te laten wachten tot u gaat trouwen. Begin nu al te leren en te ondervinden wat het inhoudt om u met priesterschapsmacht te wapenen.

‘Bij ieder van u die tempelverbonden heeft gesloten, pleit ik ervoor om onder gebed voortdurend naar meer begrip van de tempelverbonden en -verordeningen te streven. Er zullen dan geestelijke deuren opengaan. U zult leren hoe u de sluier tussen hemel en aarde kunt opendoen, hoe u Gods engelen kunt vragen voor u te zorgen, en hoe u meer hemelse leiding kunt krijgen. Uw ijverige inspanningen daartoe zullen uw geestelijk fundament versterken.’2

Verbondenheid door bekering

Voortdurende bekering is een prachtige, krachtige manier om dicht bij je hemelse Vader en Jezus Christus te blijven. Vaak denken we ten onrechte dat we, als we ons vaak bekeren, wel ver van Hen af moeten staan. Maar het tegendeel is waar!

Bekering brengt je niet verder van Hen af, maar dichter bij Hen!

Je kunt een sterkere band en relatie met Hen opbouwen door je tot Hen te wenden voor hulp en vergeving.

We zijn misschien niet zo volmaakt als we willen zijn, maar ik denk dat onze hemelse Vader liever wil dat we het verlangen hebben en moeite doen om het opnieuw te proberen dan dat we volmaakt zijn. Hij houdt van ons, Hij weet waar we heen gaan en Hij zal ons liefdevol leiden.

We moeten ons kwetsbaar opstellen om onze zwakheden en fouten te erkennen, maar door ons te bekeren, nodigen we onze hemelse Vader uit om dicht bij dat kwetsbare deel van ons te zijn. Die nabijheid stelt Hem in staat om ons zijn grote liefde te schenken en ons de genezing, vergeving en veiligheid te bieden die we nodig hebben. Door zo met God verbonden te zijn, leren we Hem te vertrouwen en vinden we ware bemoediging en verbondenheid.

Afbeelding
de schepping

De schepping, Annie Henrie Nader

Naar een hoger perspectief streven

Onze visie kan bijdragen aan ons gevoel van verbondenheid in de kerk van de Heer. We kunnen kiezen voor de visie dat onze wijk, onze ZHV of ons ouderlingenquorum door onze eigen daden een liefdevolle plek kan worden waar mensen thuishoren. Als we anderen helpen om erbij te horen, krijgen we ook het gevoel dat we er zelf meer bij horen.

Omdat je een kind van God bent, hoor je erbij – ongeacht hoe anderen je zien of hoe je jezelf ziet. Het plan van geluk van de Vader is voor jou bedoeld en jij speelt er een belangrijke rol in. Ieder van jullie kan op unieke wijze bijdragen en deel uitmaken van het koninkrijk van God, ongeacht je relatiestatus, opleiding of achtergrond.

Ik bedenk steeds dat de termen ‘jonge alleenstaanden’, ‘jongvolwassenen’ en ‘alleenstaanden’ niet bepalen wie jij werkelijk bent. Dit zijn demografische termen om leeftijd en burgerlijke staat aan te geven, maar als beschrijvingen van ware eeuwige identiteit, doel en vermogen schieten ze tekort.

Labels of vergelijkingen kunnen beperken hoe we onszelf, onze waarde en ons potentieel in het koninkrijk van God zien. Je bent lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Je hebt verbonden met God gesloten. Je hebt toegang tot zijn priesterschapsmacht. Je bent lid van de ZHV of het ouderlingenquorum. Je bent, zoals president Nelson heeft gezegd, een kind van God, een verbondskind en een discipel van Jezus Christus. Dat ben je allereerst en vooral, en dat brengt je ‘dichter bij het eeuwige leven in het celestiale koninkrijk van God’.3

Het evangelie is hersteld door middel van een jongvolwassen profeet – Joseph Smith. Dat is een krachtige gedachte. Onze hemelse Vader en Jezus Christus vertrouwden de profeet en zijn metgezellen op die leeftijd het herstel van de kerk toe. God vertrouwt jou in deze laatste dagen ook een deel van dit grote werk toe.

Als je wilt weten wie je bent, of je geliefd bent en of je wordt gewaardeerd, vraag het dan aan je Vader in de hemel. Hij zal je altijd de waarheid over jezelf vertellen. Hij zal je helpen om jezelf te zien zoals Hij je ziet – met een enorm vermogen en veel liefde. Hij kan je naar grotere kansen en groei leiden dan je je kunt voorstellen!

Mogen wij allemaal ogen hebben om elkaar en onszelf te zien, niet door de bril van leeftijd of burgerlijke staat, maar door de verenigende bril van mensen die hun verbonden naleven, mede-discipelen van Jezus Christus, vrienden, broeders en zusters, en zoons en dochters van God. En in die eeuwige rollen en relaties vinden we het hoogste en ware gevoel van verbondenheid.

Afdrukken