Algemene conferentie
De tempel en uw geestelijke fundament
Algemene oktoberconferentie 2021


De tempel en uw geestelijke fundament

Wanneer er ook maar enige opschudding in uw leven is, bevindt de veiligste plek in geestelijk opzicht zich binnen uw tempelverbonden!

Mijn geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik u vanmorgen kan vertellen wat er in mijn hart leeft.

Zoals u weet, zijn we bezig met een uitgebreide renovatie van de historische Salt Laketempel. Dit ingewikkelde project omvat een uitgebreide versterking van het oorspronkelijke fundament, dat meer dan een eeuw lang goed heeft dienstgedaan. Maar deze tempel moet nog lang mee. Eind mei heb ik de voortgang van dit enorme project geïnspecteerd. Ik dacht dat u het wel zou waarderen om te zien wat mijn vrouw, Wendy, en ik zagen. Ik denk dat u zult zien waarom de lofzang ‘O, vast als een rotssteen’1 een nieuwe betekenis voor ons heeft gekregen.

Video vanaf de bouwlocatie bij de Salt Laketempel: ‘We kijken hier naar het oorspronkelijke fundament van de Salt Laketempel. Ik sta in een ruimte onder de voormalige paradijszaal. Als ik naar het geleverde vakwerk in dit gebouw kijk, dan sta ik versteld van de prestaties van de pioniers. Ik ben diep onder de indruk als ik bedenk dat zij deze magnifieke tempel hebben gebouwd met niets meer dan de werktuigen en technieken die hun ruim een eeuw geleden ter beschikking stonden.

‘Maar als we zoveel decennia later het fundament aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen, zien we wat slijtage. Er zitten scheuren in het oorspronkelijke gesteente en het metselwerk is hier en daar in niet al te beste staat, wat de stabiliteit onder druk zet.

‘Nu ik zie wat hedendaagse ingenieurs, architecten en bouwkundigen aan het doen zijn om dat oorspronkelijke fundament te versterken, ben ik vol bewondering. Ze doen verbazingwekkend werk!

‘Het fundament van een gebouw, vooral een gebouw zo groot als dit, moet sterk en veerkrachtig genoeg zijn om aardbevingen, corrosie, rukwinden en het onvermijdelijke zetten op te vangen waar alle gebouwen mee te maken krijgen. De ingewikkelde werkzaamheden die nu worden uitgevoerd om het fundament te verstevigen, zullen deze gewijde tempel voorzien van een fundament dat de tand des tijds kan en zal weerstaan.’

Kosten noch moeite worden gespaard om deze tempel van respectabele leeftijd, die steeds kwetsbaarder was geworden, een fundament te geven dat tot in het duizendjarig rijk de krachten van de natuur zal doorstaan. En zo is het nu ook tijd dat ieder van ons buitengewone maatregelen neemt – misschien maatregelen die we nooit eerder hebben genomen – om ons eigen geestelijke fundament te versterken. Buitengewone tijden vergen buitengewone maatregelen.

Mijn geliefde broeders en zusters, dit zijn echt de laatste dagen. Als u en ik de komende gevaren en spanningen moeten doorstaan, dan is het van groot belang dat ieder van ons een vast geestelijk fundament heeft, gebouwd op de rotssteen van onze Verlosser, Jezus Christus.2

Dus ik vraag ieder van u: ‘Hoe vast is uw fundament? En welke verstevigingen heeft uw getuigenis en begrip van het evangelie nodig?’

De tempel staat centraal in de versterking van ons geloof en onze geestelijke standvastigheid, want de Heiland en zijn leer zijn de kern van al wat wij in de tempel doen. Alles wat we in de tempel door instructie en door de Geest leren, vergroot ons begrip van Jezus Christus. Zijn essentiële verordeningen verbinden ons met Hem door heilige priesterschapsverbonden. Als we dan onze verbonden nakomen, begiftigt Hij ons met zijn genezende en versterkende kracht.3 En o, wat zullen we zijn kracht in de toekomende tijd nodig hebben.

Ons is beloofd: ‘Indien [we] voorbereid [zijn], zul[len we] niet vrezen.’4 Die geruststelling heeft in deze tijd grote implicaties. De Heer heeft verklaard dat zij die hun fundament op Jezus Christus hebben gebouwd, en hebben geleerd hoe zij kracht aan Hem kunnen ontlenen, ondanks weergaloze moeilijkheden niet aan de ongekende spanningen van deze tijd hoeven te bezwijken.

De tempelverordeningen en -verbonden zijn al heel oud. De Heer droeg Adam en Eva op om te bidden, verbonden te sluiten en offers te brengen.5 Ja, ‘telkens als de Heer een volk op aarde had dat zijn woord gehoorzaamde, kreeg het de opdracht om tempels te bouwen’.6 De standaardwerken staan vol verwijzingen naar tempelleringen, -kleding, -taal en meer.7 Alles wat wij geloven, en alles wat God zijn verbondskinderen heeft beloofd, past in de tempel als een puzzel in elkaar. In elk tijdperk heeft de tempel de grote waarheid onderstreept dat zij die verbonden met God sluiten en zich eraan houden verbondskinderen zijn.

Dat wil zeggen dat we in het huis des Heren dezelfde verbonden met God sluiten die Abraham, Izak en Jakob hebben gesloten. En we kunnen dezelfde zegeningen ontvangen!

Afbeelding
De tempels in Kirtland en Nauvoo

Tempels maken al sinds het begin deel uit van deze bedeling.8 Elia verleende Joseph Smith in de Kirtlandtempel de sleutels van de verzegelbevoegdheid. De volheid van het priesterschap werd in de Nauvootempel hersteld.9

Joseph Smith bleef tot aan zijn martelaarsdood openbaringen aangaande de herstelling van de begiftiging en de verzegelverordeningen ontvangen.10 Maar hij zag in dat die verder uitgewerkt moesten worden. Nadat Joseph Brigham Young in mei 1842 de begiftiging had bediend, zei hij: ‘Dit is niet helemaal zoals het hoort, maar we hebben het zo goed gedaan als we onder de gegeven omstandigheden konden, en ik wil dat u deze kwestie oppakt en al deze ceremonies organiseert en systematiseert.’11

Na de dood van de profeet hield president Young toezicht op de voltooiing van de Nauvootempel12 en liet hij later in het territorium Utah tempels bouwen. Na de inwijding van de lagere verdiepingen van de St. Georgetempel deed Brigham Young deze kernachtige uitspraak over de urgentie van plaatsvervangend tempelwerk: ‘Als ik hierover nadenk, zou ik met een stem als van zeven donderslagen willen spreken om de mensen wakker te schudden.’13

Van toen af aan werden de tempelverordeningen geleidelijk uitgewerkt. President Harold B. Lee heeft uitgelegd waarom procedures, beleidslijnen en zelfs de toediening van tempelverordeningen in de herstelde kerk van de Heiland blijven veranderen. President Lee heeft gezegd: ‘De beginselen van het evangelie van Jezus Christus zijn goddelijk. Niemand verandert de beginselen en [leer] van de kerk, behalve de Heer, door middel van openbaring. Maar methodes veranderen wanneer zij die op een bepaald moment presideren geïnspireerde aanwijzingen ontvangen.’14

Bedenk bijvoorbeeld hoe de bediening van het avondmaal in de loop der jaren is veranderd. In het begin werd het water van het avondmaal in één grote beker aan de gemeente aangeboden. Iedereen dronk eruit. Nu gebruiken we individuele wegwerpbekertjes. De procedure is gewijzigd, maar de verbonden blijven hetzelfde.

Denk ook na over deze drie waarheden:

 1. De herstelling is een proces, geen eenmalige gebeurtenis. Ze zal doorgaan tot de wederkomst van de Heer.

 2. Het uiteindelijke doel van de vergadering van Israël15 is al Gods kinderen de zegeningen van de tempel te brengen.

 3. Als we efficiënter naar dat doel toewerken, dan openbaart de Heer meer inzichten. De doorgaande herstelling vergt doorgaande openbaring.

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben de Heer vaak gevraagd of er betere manieren zijn om zijn getrouwe kinderen de zegeningen van de tempel te brengen. Wij vragen geregeld om leiding zodat we voor wereldwijde nauwkeurigheid en consistentie kunnen zorgen in de instructie, verbonden en verordeningen van de tempel, ondanks verschillen in taal en cultuur.

Op aanwijzing van de Heer, en in antwoord op onze gebeden, zijn er onlangs procedures aangepast. Hij wil dat u heel duidelijk begrijpt wat u volgens de verbonden die u sluit moet doen. Hij wil dat u zijn heilige verbonden volkomen ervaart. Hij wil dat u uw voorrechten, beloften en verplichtingen doorgrondt. Hij wil dat u geestelijke inzichten en bewustwordingen krijgt die u nooit eerder gehad hebt. Dit is zijn wens voor alle tempelbezoekers, ongeacht waar ze wonen.

De huidige aanpassingen van de tempelprocedures, en andere die nog volgen, bewijzen nog maar eens dat de Heer zijn kerk actief leidt. Hij biedt ieder van ons kansen om ons geestelijk fundament doeltreffender te versterken door Hem tot het middelpunt van ons leven te maken, en ons op de verordeningen en verbonden van de tempel te richten. Als u met uw tempelaanbeveling, een berouwvol hart en een onderzoekende geest dit huis van leren bezoekt, zal Hij u onderwijzen.

Mochten afstand, gezondheidsproblemen of andere beperkingen u er een tijdje van weerhouden om naar de tempel te gaan, dan nodig ik u uit om regelmatig de verbonden die u hebt gesloten in gedachten door te nemen.

Als u niet zo graag naar de tempel gaat, ga dan vaker – niet minder. Laat de Heer u daar door zijn Geest onderrichten en inspireren. Ik beloof u dat de tempel na verloop van tijd een plek van veiligheid, vertroosting en openbaring zal worden.

Als ik met elke jongvolwassene apart kon spreken, zou ik je sterk aanraden om een partner te zoeken aan wie jij je in de tempel kunt laten verzegelen. Je vraagt je misschien af wat dit voor je leven zal betekenen. Ik beloof je dat dit al het verschil zal uitmaken! Als je in de tempel trouwt en regelmatig terugkeert, zul je in je beslissingen worden gesterkt en geleid.

Als ik met ieder echtpaar kon spreken dat nog steeds niet in de tempel verzegeld is, zou ik u smeken om de benodigde stappen te zetten zodat u die weergaloze, vérstrekkende verordening kunt ontvangen.16 Zal dat iets veranderen? Alleen als u altijd vooruitgang wilt blijven maken en voor eeuwig samen wilt blijven. Wensen dat u samenblijft, betekent niet dat dit ook gebeurt. Geen enkele andere ceremonie of contract kan dat garanderen.17

Als ik met iedere man of vrouw kon spreken die naar een huwelijk verlangt, maar nog geen eeuwige partner heeft gevonden, zou ik u aansporen om uw begiftiging in het huis des Heren niet te laten wachten tot u gaat trouwen. Begin nu al te leren en te ondervinden wat het inhoudt om u met priesterschapsmacht te wapenen.

En bij ieder van u die tempelverbonden heeft gesloten, pleit ik ervoor om onder gebed voortdurend naar meer begrip van de tempelverbonden en -verordeningen te streven.18 Er zullen dan geestelijke deuren opengaan. U zult leren hoe u de sluier tussen hemel en aarde kunt opendoen, hoe u Gods engelen kunt vragen voor u te zorgen, en hoe u meer hemelse leiding kunt krijgen. Uw ijverige inspanningen daartoe zullen uw geestelijk fundament versterken.

Mijn geliefde broeders en zusters, als de renovatie van de Salt Laketempel klaar is, zal er bij een aardbeving in de Salt Lake Valley geen veiliger plek zijn dan in die tempel.

En wanneer er ook maar enige opschudding in uw leven is, bevindt de veiligste plek in geestelijk opzicht zich binnen uw tempelverbonden!

Geloof me alstublieft als ik zeg dat u niets te vrezen hebt als uw geestelijk fundament stevig op Jezus Christus is gebouwd. Als u de verbonden trouw blijft die u in de tempel hebt gesloten, zult u door zijn macht gesterkt worden. Als er dan geestelijke aardbevingen komen, kunt u standvastig blijven omdat uw geestelijk fundament stevig en onverzettelijk is.

Ik heb u lief, beste broeders en zusters. Ik weet dat dit waar is: God, uw hemelse Vader, wil dat u ervoor kiest om bij Hem terug te keren. Zijn plan voor eeuwige vooruitgang is niet ingewikkeld, en het respecteert uw keuzevrijheid. Het staat u vrij om te zijn wie u wilt zijn – en te zijn bij wie u wilt zijn – in de toekomende wereld!

God leeft! Jezus is de Christus! Dit is zijn kerk, die is hersteld om u te helpen met het bereiken van uw goddelijke bestemming. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Noten

 1. Zie ‘O, vast als een rotssteen’, Lofzangen, nr. 53.

 2. ‘Zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, […] die geen macht over [ons] zullen hebben […] wegens de rots waarop [wij] zijn gebouwd, die een vast fundament is; en als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen’ (Helaman 5:12; cursivering toegevoegd).

 3. Zie Leer en Verbonden 109:15, 22.

 4. Leer en Verbonden 38:30; zie ook Leer en Verbonden 10:55.

 5. Zie Mozes 5:5–6.

 6. Bible Dictionary, ‘Temple’.

 7. Zie bijvoorbeeld Exodus 28; 29; Leviticus 8. De tabernakel van Mozes werd ‘tent van de getuigenis’ (Numeri 9:15), en ‘tabernakel van de getuigenis’ (Exodus 38:21) genoemd. De tempel van Salomo werd in 587 v.C. verwoest, enkele jaren na het vertrek van Lehi en zijn familie uit Jeruzalem. De restauratie van die tempel door Zerubbabel vond circa 70 jaar later plaats. Hij werd vervolgens in 37 v.C. door brand beschadigd. Herodes breidde de tempel rond 16 v.C. uit. Uiteindelijk werd deze tempel, waarmee Jezus bekend was, in 70 n.C. verwoest. Nephi had tempelachtige ervaringen, hij ‘beklom dikwijls de berg’ om te bidden (1 Nephi 18:3). Later bouwde hij in Amerika een tempel ‘naar het voorbeeld van de tempel van Salomo’, hoewel niet zo mooi (zie 2 Nephi 5:16).

 8. Zie Leer en Verbonden 88:119; 124:31.

 9. Zie Leer en Verbonden 110:13–16; 124:28. De hoeksteen voor de Nauvootempel werd op woensdag 6 april 1841 gelegd, slechts enkele maanden nadat Joseph Smith de openbaring had ontvangen met de opdracht om hem te bouwen. De Nauvootempel had extra functies. De Heer legde bijvoorbeeld uit dat er een doopvont nodig was om de heiligen in te dopen voor overledenen (zie Leer en Verbonden 124:29–30).

 10. Zie Leer en Verbonden 131; 132. Leer en Verbonden 128 bevat een brief van Joseph Smith aan de heiligen waarin hij over de doop voor de doden schreef. Hij verklaarde dat het heil van de doden ‘noodzakelijk en onontbeerlijk [is] voor ons heil, [om]dat zij zonder ons niet tot volmaaktheid kunnen komen – net zo min als wij zonder onze doden tot volmaaktheid kunnen komen’ (vers 15).

 11. Joseph Smith. In: Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, deel 1, The Standard of Truth, 1815–1846 (2018), 454.

 12. ‘Kerkhistoricus George A. Smith concludeerde dat 5.634 broeders en zusters in december 1845 en januari 1846 in de deels voltooide Nauvootempel hun begiftiging ontvingen. Verzegelingen van echtparen gingen tot 7 februari [1846] door. Tegen die tijd waren ruim tweeduizend echtparen door het priesterschap voor tijd en eeuwigheid verenigd.’ (Zie Bruce A. Van Orden, ‘Temple Finished before Exodus’, Deseret News, 9 december 1995, deseret.com; zie ook Richard O. Cowan, ‘Endowments Bless the Living and Dead’, Church News, 27 augustus 1988, thechurchnews.com).

 13. ‘Wat verwacht u dat onze voorouders zouden zeggen, als ze vanuit de dood zouden kunnen spreken? Zouden ze niet zeggen: ‘Wij hebben hier duizenden jaren gelegen, hier in deze gevangenis, wachtend totdat deze bedeling aanbrak’? […] Als ik er de macht toe had, zou het ons als de donder des hemels in de oren klinken, als we maar konden beseffen hoe belangrijk het werk is waar we mee bezig zijn. Al de engelen in de hemel staan naar dit handjevol mensen te kijken en moedigen hen aan in het verlossen van de mensheid. […] Als ik hierover nadenk, zou ik met een stem als van zeven donderslagen willen spreken om de mensen wakker te schudden.’ (Discourses of Brigham Young, geselecteerd door John A. Widtsoe [1954], 403–404.)

 14. Harold B. Lee, ‘God’s Kingdom—A Kingdom of Order’, Ensign, januari 1971, 10. Zie ook de verklaring van president Wilford Woodruff in 1896; hij verklaarde: ‘Als president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wil ik zeggen dat we moeten doorgaan en vooruitgang maken. We hebben nog niet alle openbaringen ontvangen. […] President [Brigham] Young, de opvolger van president Joseph Smith, heeft ons hiernaartoe geleid. Hij heeft deze tempels laten bouwen en de doeleinden van zijn roeping en ambt volbracht. […] Maar hij heeft niet alle openbaringen met betrekking tot dit werk ontvangen; ook president Taylor en Wilford Woodruff niet. Er zal geen eind aan dit werk komen totdat het vervolmaakt is.’ (The Discourses of Wilford Woodruff, geselecteerd door G. Homer Durham [1946], 153–154.)

 15. Zie 3 Nephi 29:8–9.

 16. Zie Leer en Verbonden 131:2, 4.

 17. Zie Leer en Verbonden 132:7.

 18. Ouderling John A. Widtsoe heeft geschreven: ‘God spreekt tot en geeft openbaringen aan de man of vrouw die met open ogen naar de tempel gaat, acht slaat op de symbolen en verbonden, en zich voortdurend inspant om de volledige betekenis te begrijpen. De begiftiging is zo symbolisch dat alleen een dwaas zou proberen er een beschrijving van te geven. Er zitten zoveel openbaringen in voor de mensen die hun kracht uitoefenen en hun ogen openen, dat de mogelijkheden in de tempeldienst niet met aardse woorden zijn uit te leggen of te verduidelijken. De begiftiging, die door openbaring is ontvangen, kan het beste door openbaring worden begrepen.’ (In Archibald F. Bennett, Saviors on Mount Zion, [lesboek zondagsschool, 1950], 168.)

Afdrukken