Devotionals 2022
Kiezen voor de eeuwigheid


Kiezen voor de eeuwigheid

Wereldwijde devotional voor jongvolwassenen met president Nelson

Zondag 15 mei 2022

Geliefde broeders en zusters, zuster Nelson en ik hebben maanden naar deze avond uitgekeken. Mijn vrouw Wendy is een gelovige, wijze vrouw. Haar onderwijs is jullie aandacht waard.

Afbeelding
President Russell<nb/>M. Nelson en zuster Wendy<nb/>W. Nelson

Ik vind het bijzonder om met jullie samen te komen op de dag dat we de herstelling van het Aäronisch priesterschap gedenken. Zoals jullie weten, zijn de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery op 15 mei 1829 neergeknield op een stille plek in de bossen bij Joseph en Emma’s huis in Harmony, Pennsylvania. Zuster Nelson en ik zijn in dat esdoornbos geweest.

Afbeelding
Johannes de Doper verleent Joseph Smith en Oliver Cowdery het Aäronisch priesterschap

Dat bos werd heilig toen Johannes de Doper daar het Aäronisch priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleende.

Afbeelding
Petrus, Jakobus en Johannes verlenen het Melchizedeks priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery

Later herstelden Petrus, Jakobus en Johannes het Melchizedeks priesterschap in dezelfde contreien.

In september 2015 heb ik de Site van de herstelling van het priesterschap ingewijd. Van alle opdrachten die ik tot dan had gekregen, betekende die het meest voor mij. Die site memoreert de herstelling van het priesterschapsgezag en de priesterschapssleutels aan de mens op aarde. Die sleutels, en andere, waren noodzakelijk om de herstelde Kerk van Jezus Christus te leiden. Daardoor kunnen we essentiële verordeningen verrichten en ontvangen, met inbegrip van de eeuwige gezinsverzegeling. De dag van die inwijding was een bijzonder moment voor mij!

En dit is nu een bijzondere tijd voor jou. Deze tijd komt maar één keer langs. Je maakt je nu prioriteiten en patronen eigen die niet alleen je sterfelijke leven ingrijpend zullen beïnvloeden, maar ook je eeuwige leven.

Laat ik iets zeggen over het leven. Daar heb ik best wat ervaring in. Ik ben in de crisisjaren opgegroeid. Ik was een tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb de dood een paar keer in de ogen gekeken. Ik heb zes continenten doorkruist en ben nog nooit een volk of een cultuur tegenkomen die ik niet inspirerend vond.

Over verdriet kan ik ook meepraten. Ik heb twee van mijn dierbare dochters langzaam en pijnlijk aan kanker zien bezwijken. Ik heb een lieve vrouw ten grave gedragen, Dantzel, de moeder van onze tien kinderen. Omdat ik weet dat het niet goed is dat de mens alleen is,1 besloot ik te hertrouwen. Ik ben nu getrouwd met een andere opmerkelijke vrouw, mijn lieve Wendy.

Ook zag ik vrienden en familieleden heldhaftige keuzes maken en een voorbeeldig leven leiden. Anderen heb ik rampzalige keuzes zien maken, waarmee ze hun eeuwig potentieel te grabbel gooiden.

Kortom, ik heb een lang leven achter de rug, en ik ben op het punt gekomen dat ik geen onrijpe bananen meer koop! En ook besteed ik geen tijd meer aan zaken die niet van belang zijn. Maar jij bent wel van belang voor mij! En je toekomst is van groot belang voor mij! Ik ben zo vereerd dat velen van jullie vanavond naar hier zijn gekomen. En ik ben dankbaar voor de musici die ons op zo’n geweldige manier hebben laten beginnen.

Vanavond wil ik het over je toekomst hebben. Zuster Nelson en ik waren onlangs aanwezig bij de installatie van de rector van een universiteit. Tijdens deze plechtigheid moest ik denken aan de vele docenten wereldwijd die zich toeleggen op onderwijs aan mannen en vrouwen van jullie leeftijd. Onderwijs is erg belangrijk. Ik beschouw het als een godsdienstige plicht. De heerlijkheid Gods is intelligentie.2

Er is echter een groot verschil tussen de plichten van seculiere docenten en mijn plicht als senior apostel op aarde. Het is hun taak om je op te leiden en voor te bereiden op je sterfelijke bestaan – op hoe je je levenswerk vorm zult geven. Het is mijn taak om je op te leiden en voor te bereiden op je onsterfelijke bestaan – op hoe je je eeuwige leven vorm wilt geven.

Het onderwijs van de beste instituten voor hoger onderwijs heeft beperkingen, omdat het niet-confessionele onderwijs doorgaans drie belangrijke waarheden buiten beschouwing laat:

 1. We zullen allemaal eens overlijden.3

 2. Iedereen zal, dankzij Jezus Christus, uit het graf verrijzen en onsterfelijk worden.4

 3. En de dag van het oordeel zal voor ieder van ons aanbreken.5

Deze drie absolute waarheden dienen het fundament van je geestelijke onderwijs te zijn.

Doordat het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid is hersteld, weten we veel over onze nasterfelijke mogelijkheden. We weten dat in het huis van onze Vader veel woningen zijn.6 We weten dat God, zoals president Dallin H. Oaks laatst zei, zijn kinderen zo liefheeft dat, ‘alle kinderen van God – met uitzondering van een zeer beperkt aantal – uiteindelijk een koninkrijk van heerlijkheid [beërven]’.7 Stel je voor! Onze Vader heeft koninkrijken van heerlijkheid – telestiaal, terrestriaal en celestiaal – geschapen om zijn kinderen een heerlijke plek te geven.

Mijn doel is vanavond ervoor te zorgen dat je ogen wijd open zijn voor de waarheid dat dit leven de tijd voor je is waarin je besluit wat voor soort leven jij in de eeuwigheid wilt hebben. Dit is jouw tijd om je ‘voor te bereiden om God te ontmoeten’.8

Het sterfelijk leven is in vergelijking met de eeuwigheid nog niet eens een nanoseconde. Maar, lieve broeders en zusters, het is wel een zeer cruciale nanoseconde! In dit leven kiezen we welke wetten we willen gehoorzamen – die van het celestiale koninkrijk, het terrestriale, of het telestiale9 – en daarmee in welk koninkrijk van heerlijkheid we voor eeuwig zullen wonen.

Elke deugdelijke keuze die je hier maakt, levert je nu veel voordelen op. Maar elke deugdelijke keuze in de sterfelijkheid levert je onvoorstelbare voordelen in de eeuwigheid op. Als je ervoor kiest om verbonden met God te sluiten en je aan die verbonden te houden, heb je de belofte dat ‘op [jouw hoofd] heerlijkheid [zal] worden toegevoegd voor eeuwig en altijd’.10

Deze waarheden zouden het allerdiepste gevoel van fomo in je moeten wakker schudden – fomo is fear of missing out, ofwel angst om iets te missen. Je hebt het in je om het celestiale koninkrijk te bereiken. De grootste fomo zou zijn dat je het celestiale koninkrijk misloopt, ofwel genoegen neemt met een lager koninkrijk omdat je er hier voor koos om de wetten van een lager koninkrijk na te leven.

De tegenstander wil uiteraard niet dat je zelfs maar aan morgen denkt, laat staan aan het eeuwige leven. Wees niet blind voor of naïef over de mogelijkheden en moeilijkheden van het sterfelijk leven. Je dient begrip te hebben van drie fundamentele waarheden die van groot belang zijn voor je voorbereiding op de toekomst:

 1. Ken de waarheid over wie je bent.

 2. Ken de waarheid over alles wat onze hemelse Vader en zijn Zoon je aanbieden.

 3. Ken de waarheid over je bekering.

Ik zal deze drie punten een voor een bespreken.

Ten eerste: ken de waarheid over wie je bent. Als de Heer vanavond tot je zou spreken, geloof ik dat het eerste waar Hij voor zou zorgen is dat je je ware identiteit begrijpt.11 Mijn lieve vrienden en vriendinnen, jullie zijn letterlijk geestkinderen van God. Deze waarheid ken je al vanaf de tijd dat je het lied ‘Ik ben een kind van God’ begon te zingen.12 Maar is die eeuwige waarheid in je hart gegrift? Heeft deze waarheid je gered toen je met verleiding werd geconfronteerd?13

Ik vrees dat je deze waarheid zo vaak gehoord hebt, dat ze meer als een slogan klinkt dan als een goddelijke waarheid. En toch, hoe je denkt over wie je werkelijk bent, is van invloed op bijna elke beslissing die je ooit neemt.

Toen ik in 2006 met Wendy trouwde, stonden mij een aantal verrassingen te wachten, waarvan de meeste best leuk waren. Een van die verrassingen was het aantal van haar kledingstukken waar een logo op zat – van universiteiten waaraan ze gestudeerd had, plaatsen waar ze geweest was enzovoort. Als ze een van die kledingstukken droeg, dan zei ik plagend: ‘En voor wie maak je vandaag reclame?’ Ze nodigde me uit om mee te doen!

Afbeelding
President Russell<nb/>M. Nelson en zuster Wendy<nb/>W. Nelson

Labels kunnen leuk zijn. Ze laten zien aan welke positieve zaken je waarde hecht. Je labels zullen in de loop der jaren veranderen. En niet alle labels hebben dezelfde waarde. Maar als er een label is dat jouw belangrijkste identiteit vervangt, kunnen de gevolgen geestelijk verstikkend zijn.

Als ik bijvoorbeeld de aanduidingen die op mij van toepassing zijn op belangrijkheid zou rangschikken, zou ik zeggen: in de eerste plaats ben ik een kind van God – een zoon van God – dan een zoon van het verbond, daarna een discipel van Jezus Christus en een toegewijd lid van zijn herstelde kerk.

Vervolgens komen mijn eretitels van echtgenoot en vader, daarna apostel van de Heer Jezus Christus.

Alle andere labels die op mij van toepassing waren, zoals arts, chirurg, wetenschapper, professor, luitenant, kapitein, doctor, Amerikaan enzovoort, komen ergens onderaan het lijstje.

Laat ik de vraag bij jou neerleggen. Wie ben je?

Eerst en vooral ben je een kind van God.

Ten tweede ben je, als lid van de kerk, een verbondskind. En ten derde ben je een discipel van Jezus Christus.

Ik smeek je deze drie belangrijke en onveranderlijke aanduidingen niet door iets anders te vervangen. Dat zou je vooruitgang stagneren of je in een stereotiep hokje duwen, en dat kan funest zijn voor je eeuwige vooruitgang.

Als je je bijvoorbeeld alleen als Amerikaan profileert, denken niet-Amerikanen misschien dat dit alles is wat ze van je moeten weten, en gaan ze verkeerde ideeën aan je toedichten.

Als je je identificeert met je politieke kleur, zul je ogenblikkelijk bepaalde principes opgeplakt krijgen – hoewel ik niemand ken die alles gelooft wat de politieke partij van zijn of haar keuze aan ideeën belijdt.

En we kunnen nog tal van andere labels opnoemen die we onszelf opplakken of die anderen ons opplakken.

Sommigen zullen mij het label ‘oude man’ opplakken. Maar ik ben een stuk jonger dan Adam was, en ook dan Noach.14 Leeftijdsdiscriminatie, racisme, nationalisme, seksisme, en tal van andere ‘ismen’ zijn universeel beperkend.

Het is echt tragisch als iemand gelooft in het label dat iemand anders hem of haar heeft opgeplakt. Beeld je eens een kind in dat te horen krijgt dat het dom is. Aanduidingen en labels zijn stigmatiserend!

De tegenstander is gek op labels omdat ze verdeeldheid scheppen en beperkend werken op hoe wij over onszelf en elkaar denken. Het is verdrietig als we labels meer in ere houden dan we elkaar in ere houden.

Labeling kan uitlopen op vooroordelen en vijandigheden. Elke mishandeling of elk vooroordeel tegenover een ander vanwege nationaliteit, ras, seksuele geaardheid, geslacht, opleiding, cultuur of andere belangrijke aanduidingen is een belediging voor onze Schepper! Een dergelijke mishandeling leidt ertoe dat we onder onze stand als zijn verbondszoons en -dochters leven!

Er zijn uiteraard labels die voor jou misschien heel belangrijk zijn. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Je hoort me niet zeggen dat andere aanduidingen en labels geen gewicht hebben. Ik zeg alleen dat geen enkele aanduiding de plaats kan innemen van of voorrang kan krijgen boven deze drie blijvende aanduidingen: ‘kind van God’, ‘verbondskind’ en ‘discipel van Jezus Christus’.

Elk label dat niet verenigbaar is met die drie basisaanduidingen zal uiteindelijk als een zeepbel uit elkaar spatten. Andere labels zullen in de loop der tijd op een teleurstelling uitdraaien, omdat ze niet de macht hebben om je dichter bij het eeuwige leven in het celestiale koninkrijk van God te brengen.

Wereldse aanduidingen zullen je nooit helder inzicht geven in wie je uiteindelijk kunt worden. Ze zullen nooit je goddelijke DNA of onbeperkte goddelijk potentieel bevestigen.

Is het niet zo dat er een verheven heilsplan is dat onze hemelse Vader heeft uitgewerkt? En is het dan niet logisch dat ook jij een goddelijke bestemming hebt?15

Vergis je niet: je potentieel is goddelijk van oorsprong. Als je je er ijverig op instelt, zal God je af en toe een vluchtige blik vergunnen op wie je kunt worden.

Wie ben je dus? Eerst en vooral ben je een kind van God, een verbondskind en een discipel van Jezus Christus. Onze hemelse Vader zal je je uiteindelijke doel – eeuwig in zijn heilige tegenwoordigheid wonen – helpen bereiken als je deze waarheden ter harte neemt.

Ten tweede: ken de waarheid over alles wat onze hemelse Vader en zijn Zoon je aanbieden.

En met alles bedoel ik echt alles!

Gods plan voor zijn kinderen maakt het mogelijk dat wij eens kunnen leven waar en hoe Hij leeft, om uiteindelijk zoals Hij te worden. Zijn plan ontsluit letterlijk de rijkste zegeningen van de eeuwigheid voor ons, met inbegrip van de mogelijkheid om ‘mede-erfgenamen met Christus’ te worden.16

God weet en ziet alles. In alle eeuwigheid is er niemand die je beter kent en meer om je geeft dan Hij. Niemand zal ooit dichter bij je zijn dan Hij. Je kunt je hart bij Hem uitstorten en erop vertrouwen dat Hij de Heilige Geest en engelen stuurt die voor je zullen zorgen. Hij toonde zijn ultieme liefde toen Hij zijn eniggeboren Zoon stuurde om voor jou te sterven – om jouw Heiland en Verlosser te zijn!

De Heer Jezus Christus heeft met zijn verzoening de wereld overwonnen.17 Vandaar dat Hij ‘machtig is om [jou] te reinigen van alle onrechtvaardigheid’.18 Hij zal je op zijn eigen tijd en wijze uit de meest ondraaglijke omstandigheden bevrijden.19 Als je in geloof tot Hem komt, zal Hij je leiden, bewaren en beschermen. Hij zal je gebroken hart genezen en je troosten als je verdriet hebt.20 Hij zal je toegang tot zijn macht geven. En Hij zal het onmogelijke in je leven mogelijk maken.

Jezus Christus is voor jou de enige blijvende Bron van hoop, vrede en vreugde. Satan kan die onmogelijk nabootsen. En Satan zal je nooit helpen.

Daarentegen is het Gods werk en heerlijkheid om de ‘onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’.21 God zal alles doen wat Hij kan, behalve inbreuk maken op je keuzevrijheid, om ervoor te zorgen dat je de grootste zegeningen in de eeuwigheid niet misloopt.

God heeft een speciaal plekje in zijn hart voor iedereen die met Hem een verbond in de wateren van de doop sluit.22 En die goddelijke liefde verdiept zich wanneer aanvullende verbonden worden gesloten en nagekomen. En dan zal aan het eind van het sterfelijk leven de hereniging van ieder verbondskind met onze hemelse Vader prachtig zijn.23

Hij wil niets liever dan dat al zijn kinderen de mogelijkheid hebben om de blijde tijdingen van het herstelde evangelie te horen. Onze hemelse Vader stuurt nu al meer dan zes millennia lang zijn kinderen naar deze aarde. De meesten hebben nog niet de verordeningen ontvangen die de deur naar het eeuwige leven openen. Daarom zijn de tempels zo belangrijk. Daarom is de vergadering van Israël aan beide kanten van de sluier nu het grootste werk op aarde. Jullie, mijn gewaardeerde medewerkers in dit heilige werk, spelen een essentiële rol in deze vergadering, en daar dank ik jullie voor.

Dat brengt mij op mijn derde punt.

Ken de waarheid over je bekering. De waarheid is dat je je eigen bekering tot stand moet brengen. Er is niemand anders die dat voor je kan doen.

Nu wil ik jullie enkele vragen stellen ter overweging. Wil je je vredig voelen over zaken die je nu zorgen baren? Wil je Jezus Christus beter leren kennen? Wil je leren hoe zijn goddelijke macht je wonden en zwaktes kan genezen? Wil je de aangename, troostende macht van de verzoening van Jezus Christus in je leven aan het werk zien?

Het antwoord op deze vragen zal je energie vergen – veel energie. Ik smeek je het heft van je getuigenis in eigen hand te nemen. Werk eraan. Maak het deel van jezelf. Verzorg het. Voed het zodat het zal groeien. Voed het met waarheid. Verontreinig het niet met de filosofieën van niet-gelovige mannen en vrouwen, om je daarna af te vragen waarom je getuigenis aan het afbrokkelen is.

Bid dagelijks oprecht en nederig. Voed jezelf met de woorden van oudtijdse en hedendaagse profeten. Vraag de Heer je te leren hoe je Hem beter kunt horen. Ga vaker naar de tempel en besteed meer tijd aan je familiegeschiedenis.

Let op de wonderen die je zult zien gebeuren als je je getuigenis de hoogste prioriteit geeft.

Als je vragen hebt – en ik hoop dat je die hebt – ga dan op zoek naar antwoorden, maar wel met het vurige verlangen om te geloven. Leer zoveel mogelijk over het evangelie en wend je daarvoor tot waarheidsgetrouwe bronnen. Wij leven in de bedeling waarin ‘niets achterwege zal worden gehouden’.24 Mettertijd zal de Heer al onze vragen beantwoorden.

Dompel jezelf in de tussentijd onder in het rijke reservoir van openbaring dat ons volop ter beschikking staat. Ik beloof je dat dit je getuigenis zal vergroten, zelfs als nog niet al je vragen zijn beantwoord. De oprechte vragen die je in geloof stelt, zullen altijd tot meer geloof en meer kennis leiden.

Als vrienden of familieleden de kerk verlaten, kun je ze het beste blijven liefhebben. Het is niet aan jou om andermans keuze te bekritiseren, net zomin als jij het verdient om bekritiseerd te worden voor je getrouwheid.

Luister goed naar wat ik zeg: laat je niet wegleiden door mensen met twijfels die worden veroorzaakt door dingen in hun eigen leven die jij niet kunt zien. Laat je sceptische vrienden bovenal zien hoeveel jij de Heer en zijn evangelie liefhebt. Verras hun twijfelende hart met jouw gelovige hart!

Als je het heft van je getuigenis in eigen hand neemt en het laat groeien, word je een effectiever werktuig in Gods handen. Je zult ‘door een betere zaak bezield’25 worden – de zaak van Jezus Christus!

Er gebeurt nu niets in deze wereld wat belangrijker voor Hem is dan de vergadering van Israël. Laat je hemelse Vader weten dat je wilt helpen. Vraag Hem je aan het werk te zetten in deze heerlijke zaak. Neem vervolgens wat afstand en verbaas je over wat er gebeurt als je God in je leven laat zegevieren.

Lieve jonge vrienden, ik hou van jullie. Ik dank jullie! Ik geloof in jullie. Als profeet van de Heer zegen ik jullie dat je zult weten wie je bent en de waarheid zult koesteren over je heerlijke potentieel. Ik smeek je het heft van je getuigenis in eigen hand te nemen. En ik zegen je met het verlangen en de kracht om je verbonden na te komen.

Als je dat doet, beloof ik je dat je geestelijk zult groeien, vrij van angst zult zijn, en zoveel in zelfvertrouwen zult toenemen dat je er zelf van staat te kijken. Je zult de kracht hebben om een positieve invloed te hebben die je eigen kracht ver te boven gaat. En ik beloof je dat je toekomst er veel rooskleuriger zal uitzien dan je nu voor mogelijk houdt.

Daarmee zegen ik je, en spreek nogmaals voor ieder van jullie mijn dank en liefde uit. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Noten

 1. Zie Genesis 2:18; Mozes 3:18; Abraham 5:14.

 2. Zie Leer en Verbonden 93:36.

 3. Zie 1 Korinthe 15:22.

 4. Zie Johannes 11:25.

 5. Zie Mormon 3:20.

 6. Zie Johannes 14:2; 1 Korinthe 15:40, BJS; Leer en Verbonden 76:89–98; 131:1.

 7. Zie Dallin H. Oaks, ‘Goddelijke liefde in het plan van de Vader’, Liahona, mei 2022, 101.

 8. Zie Alma 12:24; 34:32.

 9. Zie Leer en Verbonden 88:22–24.

 10. Abraham 3:26.

 11. Dit is wat de Heer het volk in het oude Amerika leerde toen Hij bij hen was. Na hun te hebben verteld wie Hij was, vertelde Hij hun wie zij waren: ‘En zie, u bent kinderen van de profeten; en u bent van het huis van Israël; en u bent van het verbond’ (zie 3 Nephi 20:25; cursivering toegevoegd). Precies dezelfde waarheden waren ook aan het volk in Bijbelse tijden verkondigd (zie Handelingen 3:25).

 12. Ik ben een kind van God’, Lofzangen, nr. 195.

 13. Als jongevrouw of jongeman zegden jullie motto’s op zoals, ‘Ik ben een geliefde dochter van hemelse Ouders, met een goddelijke aard en een eeuwige bestemming’ en ‘Ik ben een geliefde zoon van God, en Hij heeft een werk voor mij te doen.’ (Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,11.1.2, 10.1.2, ChurchofJesusChrist.org.)

 14. Adam is 930 jaar geworden (zie Genesis 5:5); Noach was 950 jaar toen hij stierf (zie Genesis 9:29).

 15. President Orson Hyde (1805–1878), president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd dat ‘we die dingen beter begrepen [in de voorsterfelijke wereld] dan we in deze lagere wereld doen.’ Hij ging verder, en uitte zijn gedachten over beloften die we daar waarschijnlijk hebben gedaan: ‘Het is niet ondenkbaar dat we de aanhangige artikelen eigenhandig hebben ondertekend, artikelen die misschien in de hemelse archieven zijn opgeslagen, en die bij onze opstanding tevoorschijn worden gehaald, waarna we naar onze eigen woorden zullen worden geoordeeld, volgens hetgeen in de boeken is geschreven.’ (‘Remarks’, Deseret News, 21 december 1859, 322.)

 16. Romeinen 8:17.

 17. Zie Johannes 16:33; Leer en Verbonden 50:41.

 18. Alma 7:14.

 19. De Heer kan ons bevrijden, zoals Hij Nephi uit de klauwen van Laban bevrijdde (zie 1 Nephi 4:3).

 20. Zie Lukas 4:18; 7:10–12.

 21. Mozes 1:39.

 22. In de Hebreeuwse taal van het Oude Testament is het woord voor Gods verbondsliefde hesed.

 23. Zie Psalmen 116:15.

 24. Leer en Verbonden 121:28.

 25. Alma 43:45: ‘Want zij vochten niet voor monarchie of macht, maar zij vochten voor huis en haard, voor hun vrijheid, hun vrouwen en hun kinderen en hun alles, ja, voor hun aanbiddingsriten en hun kerk.’

Afdrukken