Liahona
Gezegend door de verzoening
Maart 2024


Digitaal thema-artikel: leringen van kerkleiders op sociale media

Gezegend door de verzoening van Jezus Christus

Ontdek wat profeten, apostelen en andere kerkleiders onlangs op sociale media over de verzoening van Jezus Christus hebben gezegd.

Afbeelding
Christus bidt in de hof van Gethsémané

Christus bidt in de hof van Gethsémané, Hermann Clementz

Alma 7:11–14 herinnert ons eraan dat we dankzij de verzoening van Jezus Christus van onze zonden kunnen worden gereinigd als we ons bekeren, en dat we kracht van Jezus Christus kunnen ontvangen om onze pijnen en ziekten te doorstaan.

President Russell M. Nelson heeft ons eraan herinnerd dat we die verlossing in en door Jezus Christus ontvangen: ‘Het is leerstellig onvolledig om het zoenoffer van de Heer af te korten tot bijvoorbeeld “de verzoening” of “de instaatstellende kracht van de verzoening”, of “de verzoening toepassen”, of “door de verzoening gesterkt worden”. Deze uitdrukkingen kunnen ons geloof de verkeerde kant opsturen door de indruk te wekken dat de gebeurtenis zelf kracht heeft, los van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus.

‘Volgens het grote eeuwige plan van de Vader is het de Heiland die heeft geleden. Het is de Heiland die de banden van de dood heeft verbroken. Het is de Heiland die de prijs voor onze zonden en overtredingen heeft voldaan en ze uitwist op voorwaarde van onze bekering. Het is de Heiland die ons van de lichamelijke en geestelijke dood redt.

‘Er is geen vormloos iets met de naam “verzoening” wat we om hulp, genezing, vergeving of kracht kunnen vragen. Jezus Christus is de bron. Heilige termen als verzoening en opstanding beschrijven wat de Heiland volgens het plan van de Vader heeft gedaan, zodat wij in dit leven hoop mogen hebben en in de komende wereld het eeuwige leven mogen verkrijgen. We begrijpen en waarderen het zoenoffer van de Heiland – de gebeurtenis waar de hele menselijke geschiedenis om draait – het beste als we dit nadrukkelijk en duidelijk aan Hem koppelen.’1

Hoe kunnen we nog meer door Jezus Christus en zijn zoenoffer gezegend worden? Lees in de onderstaande citaten wat kerkleiders op sociale media over dit onderwerp hebben gezegd. U kunt ook conferentietoespraken over de verzoening van Jezus Christus lezen.

En als ik dezelfde zonden blijf begaan?

‘Onlangs werd mij door een jong lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gevraagd wat de Heiland van ons vindt als we dezelfde zonden blijven begaan.

‘Ik zei dat de Heiland ons volgens mij zoals alle kinderen van onze hemelse Vader beschouwt, en dat doet niets af aan de liefde die Hij en onze hemelse Vader voor ons hebben.

‘We kunnen door bekering van onze zonden gereinigd worden, en dat is iets om blij om te zijn, het is geen last. Als we ons bekeren, strekt onze liefdevolle Heiland zijn armen uit om alle mannen en vrouwen te ontvangen en de grootste zegeningen te bieden die God voor zijn kinderen heeft.’

President Dallin H. Oaks, Facebook, 20 juli 2023, facebook.com/dallin.h.oaks.

Onze aard moet veranderd worden

‘Jezus Christus volgen betekent dat onze aard door de verzoening van Jezus Christus wordt veranderd. Dat is de enige manier om op zijn vaste fundament te bouwen en in de naderende stormen van verleiding en beproeving overeind te blijven.

‘Om deze verandering te ondergaan, moeten we als een kind worden – een klein kind.

‘Velen hebben daar moeite mee. De meesten onder ons willen sterk zijn. We stellen als een kind zijn misschien gelijk aan zwak zijn. Maar zoals een kind zijn, houdt niet in dat we kinderachtig zijn.

‘Het betekent dat we zoals de Heiland zijn, die zijn Vader om kracht bad zodat Hij in staat zou zijn om diens wil te doen en verzoening voor de zonden van al Gods kinderen te brengen, en dat vervolgens deed. We moeten veranderen en als een kind worden, zodat we de benodigde kracht opdoen om in zware tijden standvastig te blijven.

‘Door die verandering komen we in aanmerking voor de gaven van de Heilige Geest. Het gezelschap van de Geest troost, leidt en sterkt ons.’

President Henry B. Eyring, Facebook, 14 juni 2022, facebook.com/henry.b.eyring.

Denk op moeilijke dagen aan Gethsémané

‘Verlies Gethsémané nooit uit het oog. Als u een moeilijke dag hebt – en dat gebeurt weleens – denk dan even aan Gethsémané. Denk aan de Heiland en wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik beloof u dat als u dat doet, uw lasten zullen worden verlicht en u de invloed en macht van de Heer Jezus Christus zult voelen. Hij heeft beloofd dat Hij ons zal helpen.’

President M. Russell Ballard (1928–2023), Facebook, 3 mei 2023, facebook.com/mrussell.ballard.

We kunnen weer opstaan

Dit is een video met mijn achterkleindochter die leert lopen. Wie eens in haar schoenen hebben gestaan, struikelden en vielen af en toe voordat we alles helemaal onder de knie hadden.

‘Maar voor velen van ons waren er liefdevolle ouders toen we vielen, om ons aan te moedigen om het te blijven proberen, omdat ze wilden dat we groeiden en de mensen zouden worden die we konden worden. Evenzo weet onze barmhartige Vader in de hemel dat we meer dan eens zullen falen.

‘Onze fouten en tekortkomingen leiden soms tot spijt of pijn. Dat maakt deel uit van ons sterfelijk leven – dat zijn vaak de gevolgen van onze keuzes. Maar als we ons niet door onze tekortkomingen laten ontmoedigen, kunnen we veel van die fouten leren. Als we niet altijd de beste versie van onszelf zijn, is dat geen teken dat er iets mis is met ons, maar een teken dat we mens zijn. Mislukking is de prijs die we moeten betalen om beter te worden.

‘Ja, we zullen vergissingen begaan. Maar als we vallen, kunnen we weer opstaan, want we weten dat God klaarstaat om ons te helpen, waar en wanneer dan ook. Hij is onze Mentor, onze Leraar, onze Geneesheer, onze Kracht, onze Heiland.

‘Dus, in welke situatie we ons ook bevinden, we mogen de moed niet opgeven. Verlies nooit de hoop! Weet dat we er nooit alleen voor staan. God is bij ons. Jezus Christus is onze kracht. Ik heb geleerd dat er altijd een nieuw begin is, zelfs dagelijks. Het evangelie van Jezus Christus, het offer van Jezus Christus en onze bereidheid om het pad van bekering en vergeving te bewandelen, openen de deur naar zo’n nieuw begin.

‘Dankzij de verzoening van Jezus Christus zullen we van onze fouten leren en een betere versie van onszelf worden.’

Ouderling Dieter F. Uchtdorf, Facebook, 27 februari 2023, facebook.com/dieterf.uchtdorf.

Jezus Christus is ons aanbidding en onze eeuwige dankbaarheid waard

‘Als discipel van Jezus Christus geef ik mijn getuigenis van Hem. Hij is mijn Heer en Heiland. Hij heeft zonde en dood overwonnen. Door Hem kan ieder van ons dat ook doen.

‘Ik werd vandaag met dankbaarheid voor de Heiland vervuld toen we op twee bijzondere locaties bij zijn zoenoffer stilstonden. We bezochten het Tuingraf – een oud graf dat vergelijkbaar is met de locatie waar het lichaam van Christus na zijn kruisiging in zou zijn gelegd.

‘We bezochten ook het gebied dat sommigen als de hof van Gethsémané beschouwen. We wandelden tussen de eeuwenoude olijfbomen en luisterden naar Schriftteksten over het plechtige zoenoffer van de Heiland voor ons in de hof en aan het kruis.

‘De verschrikkelijke ervaring van Jezus Christus in de hof van Gethsémané en aan het kruis verdient ons volledige respect en onze volstrekte eerbied. En de geweldige gebeurtenissen die op de derde dag na zijn kruisiging plaatsvonden, verdienen een plek van eerbied en eeuwige dankbaarheid in ons hart en verstand.

‘Als discipel van Christus wil ik getuigen dat Hij leeft!

Dat doet me aan de woorden van de lofzang ‘Hij is uit de dood verrezen!’ denken:

‘“Hij is uit de dood verrezen!

‘“Spreid het woord met grote vreugd.

‘“Op de derde dag herrezen;

‘“dat heel d’ aarde zij verheugd.

‘“Dood verwonnen, ’t mensdom vrij;

‘“Christus stierf voor u en mij.”’

Ouderling Dieter F. Uchtdorf, Facebook, 23 april 2023, facebook.com/dieterf.uchtdorf.

Over de symboliek van de oliepers nadenken

‘Ons recente bezoek aan Gethsémané bracht mij ertoe om het zoenoffer van de Heiland voor ieder van ons te overdenken. U weet misschien al dat “geth” in het Hebreeuws “pers” betekent en dat “shemen” “olie” betekent. Gethsémané is letterlijk de plek van de oliepers.

‘Die beschrijving kreeg plots veel meer betekenis voor me toen ik in het BYU Jerusalem Center een oude olijfpers zag en bediende.

‘Tijdens het leven van de Heiland werd er olie gemaakt door eerst een grote steen op de olijven te rollen. De geplette olijven werden vervolgens met zware balken geperst om een fijne olie te produceren. Om er zeker van te zijn dat alle oliedruppels eruit kwamen, legde men grote stenen op de balken, waardoor de resten werden fijngeperst.

‘Overweeg de symboliek van dit proces als u over Jezus Christus in Gethsémané nadenkt, waar “bloed uit iedere porie” (Mosiah 3:7) vloeide toen de Heiland op onbegrijpelijke wijze leed, in intens gebed neerknielde en Zichzelf als losprijs voor onze zonden aanbood.

‘Uit volmaakte liefde gaf Hij alles opdat wij alles zouden kunnen ontvangen. Zijn weergaloze zoenoffer herinnert ons aan de universele dankbaarheid die we Christus voor zijn goddelijke gave verschuldigd zijn.’

Ouderling Dieter F. Uchtdorf, Facebook, 24 april 2023, facebook.com/dieterf.uchtdorf.

We hoeven niet te wachten

‘Misschien bent u uw doelen en voornemens voor het nieuwe jaar alweer vergeten. Maar weet dat u niet tot 1 januari [van volgend jaar] hoeft te wachten om het opnieuw te proberen. Dankzij Jezus Christus kunt u vandaag en elke dag opnieuw beginnen.

‘Ik ben erg dankbaar voor het geschenk van bekering die ons door de verzoening van Jezus Christus is gegeven.

‘De volgorde van discipelschap is eenvoudig en duidelijk: geloof in de Heiland oefenen, ons bekeren, essentiële verbonden en verordeningen ontvangen, veranderen, ernaar streven altijd vergeving van zonden te ontvangen, en getrouw op het verbondspad verdergaan.’

Ouderling David A. Bednar, Facebook, 19 januari 2023, facebook.com/davida.bednar.

Eerst naar onze Verlosser opzien

‘Bekering vereist de Verlosser. Ons van het kwaad afkeren, leidt op zich niet tot geestelijke genezing. We moeten ons tot Hem wenden.

‘Ezra Taft Benson (1899–1994), voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd dat bekering inderdaad verandering in houding en gedrag teweegbrengt, maar dat alleen verandering van houding en gedrag geen bekering is.

‘President Benson zei: “Geloof in de Heer Jezus Christus is het fundament waarop oprechte en zinvolle bekering gebouwd moet zijn. Als we ons werkelijk van zonde willen ontdoen, moeten we eerst opzien naar Hem die de oorzaak van ons eeuwig heil is.”’

Ouderling David A. Bednar, Facebook, 8 september 2023, facebook.com/davida.bednar.

‘Bedoeling’ en ‘hart’ zijn met bekering verbonden

‘In het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus staat: “Geloof dat u zich moet bekeren van uw zonden, en ze moet verzaken, en dat u zich voor het aangezicht van God moet verootmoedigen; en vraag Hem in alle oprechtheid van hart u te willen vergeven; en nu, indien u al die dingen gelooft, zie toe dat u ze doet” (Mosiah 4:10).

‘Uit deze en andere Schriftteksten leren we dat de woorden “bedoeling” en “hart” met het bekeringsproces verbonden zijn. Als we op de Heer vertrouwen en ons tot Hem wenden, moeten we eerlijk tegen onszelf zijn. En we moeten een oprechte bedoeling hebben en eerlijk zijn tegen Hem wiens vergeving we zoeken. Een oprechte belijdenis aan God, en zo nodig aan priesterschapsleiders, moet volledig zijn.’

Ouderling David A. Bednar, Facebook, 9 september 2023, facebook.com/davida.bednar.

We kunnen volmaakt in Christus worden

‘Tijdens ons bezoek aan Oceanië brachten Kathy en ik wat tijd door in de Australische staat Tasmanië. Daar bezochten we een voormalige strafkolonie in Port Arthur, een nederzetting die in de negentiende eeuw werd gebruikt om gevangenen te huisvesten (velen uit het Verenigd Koninkrijk). Tegenwoordig is Port Arthur een historische plek met veel bezoekers. De voormalige kolonie bestaat uit prachtige tuinen, weelderige wouden en indrukwekkende architectuur.

‘Er werden verschillende vormen straf en rehabilitatie in de bijna 50-jarige geschiedenis van Port Arthur uitgeprobeerd, sommige doeltreffender dan andere. Daardoor moest ik denken aan het oneindige en allesomvattende omvang van de verzoening van Jezus Christus. De genade van Christus kan ons veranderen. Met zijn hulp kunnen we elke hindernis of fout overwinnen. We hoeven geen gevangene van dood of zonde te zijn – we kunnen in Hem vervolmaakt worden.’

Ouderling D. Todd Christofferson, Facebook, 11 juni 2023, facebook.com/dtodd.christofferson.

Het zoenoffer van Jezus Christus is voor iedereen

‘Ik getuig dat Jezus Christus leeft en dat zijn volmaakte liefde, die in zijn zoenoffer tot uiting komt, zich uitstrekt tot ieder die met Hem wil wandelen en zijn vrede in deze en de toekomende wereld wil genieten.’

Ouderling Ulisses Soares, Facebook, 8 april 2023, facebook.com/soares.u.

Jezus Christus verlicht onze lasten

‘We ondervinden allemaal de lasten van het sterfelijk leven. We krijgen te maken met ziekte, verlies, hartzeer, teleurstelling en moeilijkheden. Maar als we ons hart en verstand op Jezus Christus afstemmen, zal Hij ons steunen. Hij zal verlichting bieden.’

Presidente Camille N. Johnson, Facebook, 2 juni 2023, facebook.com/RSGeneralPresident.

Niemand is onbereikbaar voor de verlossingsmacht van Christus

‘Een van mijn lievelingsverhalen uit de Schriften is de vrouw bij de bron. In Johannes 4:5–30 lezen we dat Jezus voor het eerst openlijk verklaarde dat Hij de Messias is aan een Samaritaanse vrouw, die […] in zonde leefde. Toch ging Jezus naar een bron in Samaria en ontmoette deze vrouw. Hij wist alles over haar, maar toch verklaarde Hij aan haar dat Hij de Messias is en nodigde haar uit om van zijn levend water te drinken. Deze vrouw had een persoonlijke ervaring met de Heiland en werd een getuige van Hem toen ze de stad inrende en iedereen die wilde luisteren uitnodigde om de Christus te komen zien, wat velen deden.

‘De Heiland zal ook bij ons komen, hoewel Hij alles over ons weet. We denken soms dat we het ‘waardig’ moeten zijn om te bidden of de liefde van de Heiland te ontvangen. Maar uit dit verhaal blijkt dat Hij bereid is om naar ons toe te komen zoals wij zijn. Hij wil dat we een persoonlijke ervaring met Hem hebben en zijn liefde voelen, want die liefde is de kracht die ons hart kan veranderen zodat we ons vollediger tot Hem kunnen wenden. We kunnen een getuige van zijn transformerende kracht worden en anderen uitnodigen om de Christus te komen zien, net als de Samaritaanse vrouw.

‘Ik vind het erg leerzaam dat er in de tempels schilderijen van de vrouw bij de bron hangen. Dankzij de Heiland en zijn zoenoffer valt niemand buiten zijn verlossingsmacht. We mogen geen grenzen stellen aan wie volgens ons door Hem verlost kan worden of wie we in zijn naam moeten helpen. Als u de volgende keer een schilderij van de vrouw bij de bron ziet, bedenk dan dat er dankzij Hem hoop voor ons allen is.’

Zuster J. Anette Dennis, Facebook, 28 februari 2023, facebook.com/RS1stCounselor.

Jezus Christus biedt vaak verlichting door middel van anderen

‘We hebben allemaal wel moeilijke dingen meegemaakt of maken die nu mee. U vraagt zich misschien af hoe Jezus Christus in uw omstandigheden verlichting kan bieden. […]

‘Jezus Christus biedt onze ziel inderdaad verlichting. Zijn zoenoffer dekt en doordringt ons hele leven. Hij kent de details van al onze gevoelens en zorgen, en al ons verdriet en geluk. En Hij weet hoe Hij ons diepgaande troost en genezing kan bieden.

‘Het is geweldig dat Hij die verlichting vaak door middel van anderen biedt! Daarom vraagt Hij ons om voor elkaar te zorgen, “te treuren met hen die treuren; ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben” (Mosiah 18:9).

‘Als we “zustershulpvereniging” zeggen, hopen we dat u de “hulp” van de Heiland kunt voelen en zien – want in de ZHV wijzen we elkaar op de Heiland, bieden we zijn liefde aan, en willen we zijn handen zijn om de broodnodige geestelijke en stoffelijke hulp aan al Gods kinderen te verlenen.’

Zuster Kristin M. Yee, Facebook, 2 april 2023, facebook.com/RS2ndCounselor.

Ons meer op de Verlosser dan op de verlossing concentreren

‘Nadat de Nephieten bijna drie generaties lang in verschillende landen hadden gewoond, waren ze weer één volk. Limhi’s volk, Alma’s volk en Mosiahs volk – het volk van Zarahemla. Het eerste wat ze deden toen ze bijeen waren, was over hun verlossing vertellen. In het bijzonder onderwezen en getuigden ze van de Verlosser, Jezus Christus. Van die verhalen leren we dat verlossing niet altijd onmiddellijk is, maar dat Gods goedheid dat wel is! (Zie Mosiah 25:10.)

‘Ik weet uit ervaring dat als ik mij tot Jezus Christus wend, Hij onmiddellijk deel van mijn verhaal uitmaakt. Daarom moet ik me minder concentreren op de manier waarop ik van mijn hedendaagse moeilijkheden ben verlost, en meer op de Verlosser. God is onmiddellijk goed! Daarom kan ik niet alleen op zijn wil, maar ook op zijn timing vertrouwen.’

Zuster Amy A. Wright, Facebook, 14 maart 2023, facebook.com/Primary1stCounselor.

Bekering is een terugkeer

‘Bekering is niet alleen ophouden met iets wat verkeerd is, maar ook terugkeren naar wat goed, rechtvaardig, gezond en in overeenstemming met de leringen van Jezus Christus is.

‘In de Bible Dictionary staat: “Bekering betekent dat we ons hart en onze wil tot God keren, en dat we afstand doen van de zonde waartoe wij van nature zo geneigd zijn.”’

Zuster Amy A. Wright, Facebook, 29 april 2023, facebook.com/Primary1stCounselor.

Doornen kunnen een symbool van Gods heerlijkheid worden

‘Ik was onlangs in de gelegenheid om met zuster Becky Craven de heiligen in de Republiek Kaapverdië te bezoeken, een eilandengroep ten westen van Afrika. Na een ontmoeting met de vrouw van de president van Kaapverdië liepen we over de binnenplaats van het presidentiële paleis en zagen we prachtige bloemen. Onze begeleider liet onze groep weten dat deze plant op het eiland bekend stond als de “Kroon van Christus”. Wat een opmerkelijk symbool. De doornrijke stengel van deze plant doet denken aan de gevlochten doornenkroon die op het hoofd van de Heiland werd gezet in een poging Hem in de aanloop naar zijn kruisiging op Golgotha te bespotten. Maar zoals met alle dingen kan Jezus Christus doornen in heerlijkheid veranderen. En bovenop de doornrijke stengels zijn er prachtige, dieprode bloemen te zien.

‘Christus zegt in het Boek van Mormon: “En mijn Vader heeft Mij gezonden opdat Ik aan het kruis zou worden verhoogd; en opdat Ik, na aan het kruis te zijn verhoogd, alle mensen tot Mij zou kunnen trekken” (3 Nephi 27:14).

‘De kruisiging van de Heiland, waarmee zijn vijanden een eind wilden maken aan zijn leerstellingen, zijn bediening en zijn volgelingen, vormde een onderdeel van zijn eeuwige verzoening. Dat was de grote prijs die Jezus Christus voor onze zonden heeft betaald, zodat wij met het eeuwige leven bekroond kunnen worden als we tot Hem komen.

‘De profeet Joseph Smith heeft gezegd: “En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle [het meest recente], dat wij van Hem geven: dat Hij leeft!” (Leer en Verbonden 76:22.)

‘Broeders en zusters, ik voeg mijn getuigenis aan dat van deze geliefde profeet van God toe. Jezus Christus is opgestaan! Hij leeft, met Pasen en elke dag. En Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen en ons aan Hem te verbinden, zodat ook wij kunnen veranderen. Zodat de doornen van ons leven door zijn verzoening een symbool van zijn heerlijkheid kunnen worden.’

Zuster Tracy Y. Browning, Facebook, 9 april 2023, facebook.com/Primary2ndCounselor.