Liahona
Kan ik er thuis bij horen als niemand in het gezin het evangelie aanvaardt?
Maart 2024


Digitaal thema-artikel: jongvolwassenen

Kan ik er thuis bij horen als niemand in het gezin het evangelie aanvaardt?

Hoe kan ik me thuis voelen in een gezin dat tegen de kerk gekant is?

Afbeelding
twee mensen houden elkaar handen vast

Ik weet hoe het voelt om deel uit te maken van een gezin dat een negatieve kijk op het evangelie van Jezus Christus heeft. Je voelt je eenzaam. Gespannen. Bezwaard. Je vraagt je soms af of ze je wel liefhebben.

Een groot deel van ons gezin gelooft niet in het evangelie, en mijn broer spreekt zich er openlijk tegen uit. Hoewel ik mijn best moet doen om er thuis echt bij te horen, vind ik vreugde in het plan van onze hemelse Vader voor het gezin.

Hier zijn enkele dingen die ik heb geleerd.

Niet doen: wegduwen

Aanvankelijk dacht ik dat de enige manier om het schrijnende gevoel van er thuis niet bij te horen af te zwakken, was te breken met het gezin waar ik zo van hield.

DAT IS NIET WAAR.

Mijn hemelse Vader herinnerde me eraan dat het gezin een essentieel onderdeel van zijn plan is. Hij wilde dat ik ze bleef liefhebben. Maar Hij verwacht niet dat we blijven als we mishandeld worden.

Het kan moeilijk zijn om onder één dak te wonen als er zoveel emoties zijn.

In plaats daarvan: liefhebben

Soms voelen we ons een buitenbeentje tussen wie negatief tegenover onze geloofsovertuiging staan.

De dag dat mijn broer tegen me zei dat hij me haatte omdat ik in het evangelie geloofde, was vreselijk. Misschien hebben we familieleden die ons niet kunnen liefhebben. Maar we kunnen troost putten uit de woorden van Petrus: ‘Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u’ (1 Petrus 4:14).

De Heiland heeft ons gevraagd elkaar lief te hebben (zie Johannes 15:17), zelfs ‘als de wereld u haat […] omdat u niet van de wereld bent’ (Johannes 15:18–19). Als we ons best doen om die gezinsleden lief te hebben, kunnen we ons minder eenzaam voelen.

Het kan verleidelijk zijn om de moed op te geven, maar bedenk dat geduld en vertrouwen in God relaties kunnen veranderen. Hij kan door jou wonderen verrichten.

Het duurde lang, maar toen ik op God vertrouwde en mijn broer geduldig liefde toonde, begon hij zijn haat tegen de kerk te ontgroeien. Onze relatie is niet volmaakt, maar mijn gebeden worden stap voor stap verhoord terwijl ik liefde op de eerste plaats zet.

In plaats daarvan: een vredestichter zijn

Hoewel we onze familieleden niet willen wegduwen, moeten we ons terugtrekken als er onenigheid ontstaat. En als de onenigheid voorbij is, kunnen we het opnieuw proberen. Christus reageerde vaak zwijgend op onenigheid (zie Mosiah 14:7). Ouderling Robert D. Hales (1932–2017) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: Een ‘christelijke reactiewijze kan niet zomaar worden vastgelegd of op een formule worden gebaseerd. De Heiland reageerde in elke situatie anders.’1 Volg dus de leiding van de Geest.

Als je net als de Heiland zwijgt, laat je merken dat je wilt luisteren. Je kunt proberen het standpunt van anderen te begrijpen terwijl je trouw aan je eigen normen blijft.

Als je hebt geluisterd, kun je proberen jouw gevoelens onder woorden te brengen. Toen ik thuis uitlegde dat wat ze zeiden mij kwetste, reageerden ze liefdevol. We bespraken hoe we elkaar beter konden respecteren en onenigheid konden voorkomen.

Ouderling Walter F. González heeft als lid van de Zeventig gezegd: ‘Een begripvolle en heldere uitleg kan veel van die spanningen wegnemen.’2

Niet doen: afvallig worden

Je denkt misschien dat de kerk verlaten de enige manier is om er thuis bij te horen.

DAT IS NIET WAAR.

In plaats daarvan: ons geloof oefenen

Sommige mensen die het niet eens zijn met het evangelie proberen je misschien schuldgevoelens aan te praten vanwege je geloof. Toen mijn broer de kerk verliet, leek het wel of hij van ons verwachtte dat wij tussen hem en de kerk zouden kiezen. De meeste gezinsleden kozen voor hem en verlieten de kerk.

Ondanks die druk leerde ik zeggen: ‘Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb’ (2 Timotheüs 1:12).

Ik weet wie God is en ik vertrouw op Hem. Dat geloof heeft me gesterkt.

In plaats daarvan: broeders en zusters in Christus zoeken

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘In de Kerk van Jezus Christus zult u mensen vinden die niet zo heel anders zijn dan u.’3

Je broeders en zusters in Christus begrijpen je liefde voor het evangelie en kunnen je aanmoedigen om dichter tot Hem te komen. Ze kunnen je het gevoel geven dat je erbij hoort.

Doen: op onze hemelse Vader en Jezus Christus vertrouwen

Ouderling González heeft ook gezegd: ‘Zelfs de Heiland kwam uit een gezin waarin men niet hetzelfde geloofde. In de Bijbel lezen we: “Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem” (Johannes 7:5).’4

Jezus Christus begrijpt jouw moeilijkheden. Wend je tot Hem voor genezing. In Predik mijn evangelie belooft ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Alles wat oneerlijk is, kan door de verzoening van Jezus Christus worden rechtgezet.’5 Ondanks ons verlangen om erbij te horen, passen we als volgelingen van God vaak niet bij anderen. Hij heeft ons niet voor niets ‘een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte’ genoemd (zie 1 Petrus 2:9; Deuteronomium 14:2). Maar dankzij onze verbondsrelatie met Hem zullen we altijd bij Hem horen. En daar gaat het uiteindelijk om.