2022
Het eeuwigdurend verbond
Oktober 2022


‘Het eeuwigdurend verbond’, Liahona, oktober 2022.

Het eeuwigdurend verbond

Allen die een verbond met God hebben gesloten, hebben toegang tot een bijzondere vorm van liefde en barmhartigheid.

Afbeelding
portret van Jezus Christus

De Heer Jezus Christus, Del Parson

In deze wereld, verscheurd door oorlogen en geruchten van oorlogen, is de behoefte aan waarheid, licht en de reine liefde van Jezus Christus groter dan ooit tevoren. Het evangelie van Christus is heerlijk en het is een zegen dat we het kunnen bestuderen en de leringen ervan naleven. We verheugen ons in de kansen om, waar we ons ook bevinden, het evangelie en de waarheden ervan te verkondigen en daarvan te getuigen.

Ik heb vaak gesproken over het belang van het verbond van Abraham en de vergadering van Israël. Wanneer we het evangelie aanvaarden en ons laten dopen, nemen we de heilige naam van Jezus Christus op ons. De doop is de poort waardoor wij mede-erfgenamen worden van de beloften die de Heer gegeven heeft aan Abraham, Izak en Jakob, en aan hun nageslacht.1

‘Het nieuw en eeuwigdurend verbond’2 (Leer en Verbonden 132:6) en het verbond van Abraham zijn in feite hetzelfde. Het zijn twee manieren om het verbond te omschrijven dat God op verschillende momenten met mannen en vrouwen heeft gesloten.

Het bijvoeglijk naamwoord eeuwigdurend geeft aan dat dit verbond al vóór de grondlegging van de wereld bestond! Met het plan dat in de grote raadsvergadering in de hemel werd uitgelegd, kwam het ontnuchterende besef dat we allemaal van Gods tegenwoordigheid zouden worden afgesneden. Maar God beloofde dat Hij in een Heiland zou voorzien, die de gevolgen van de val zou overwinnen. God zei tegen Adam na zijn doop:

‘En u bent naar de orde van Hem die zonder begin van dagen was of einde van jaren, van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid.

‘Zie, u bent één in Mij, een zoon van God; en aldus kunnen allen mijn zonen worden’ (Mozes 6:67–68).

Adam en Eva aanvaardden de verordening van de doop en begonnen één met God te worden. Ze betraden het verbondspad.

Wanneer u en ik dat pad ook betreden, krijgen we een nieuwe levenswijze. We scheppen zo een band met God waardoor Hij ons kan zegenen en veranderen. Het verbondspad leidt ons terug naar Hem. Als we God in ons leven laten zegevieren, zal dat verbond ons steeds dichter tot Hem brengen. Alle verbonden zijn bindend. Ze scheppen een relatie met eeuwige banden.

Een bijzondere vorm van liefde en barmhartigheid

Op het moment dat we een verbond met God sluiten, verlaten we neutraal terrein voorgoed. God veronachtzaamt zijn relatie met hen die een dergelijke band met Hem hebben gesmeed niet. In feite hebben allen die een verbond met God hebben gesloten, toegang tot een bijzondere vorm van liefde en barmhartigheid. In het Hebreeuws wordt deze verbondsliefde hesed (חֶסֶד) genoemd.3

Hesed laat zich niet goed vertalen. De vertalers van de Statenbijbel moeten moeite hebben gehad een juiste Engelse vertaling voor hesed te vinden. Vaak is er voor ‘goedertierenheid’ gekozen. Een gedeelte van de betekenis van hesed gaat in deze vertaling verloren. Er werden ook andere woorden gebruikt, zoals ‘barmhartigheid’ en ‘goedheid’. Hesed is een unieke term die een verbondsrelatie beschrijft, waarin beide partijen zich ertoe verbinden loyaal en trouw jegens elkaar te zijn.

Een celestiaal huwelijk is een dergelijke verbondsrelatie. Een man en vrouw sluiten een verbond met God en met elkaar om loyaal en trouw jegens elkaar te blijven.

Hesed is een bijzondere vorm van liefde en barmhartigheid van God voor hen die een verbond met Hem hebben gesloten. En wij beantwoorden die met hesed voor Hem.

Afbeelding
pasgetrouwd echtpaar bij een tempel

Als u en ik eenmaal een verbond met God hebben gesloten, wordt onze relatie met Hem veel hechter dan vóór het sluiten van ons verbond. We zijn nu met elkaar verbonden.

Foto, Jerry L. Garns

Omdat God hesed heeft voor hen die zich met Hem hebben verbonden, zal Hij van hen houden. Hij zal met hen blijven werken en ze kansen bieden om te veranderen. Hij zal ze vergeven wanneer ze zich bekeren. En als ze afdwalen, zal Hij ze helpen de weg naar Hem terug te vinden.

Als u en ik eenmaal een verbond met God hebben gesloten, wordt onze relatie met Hem veel hechter dan vóór het sluiten van ons verbond. We zijn nu met elkaar verbonden. Vanwege ons verbond met God zal Hij het nooit moe worden ons te helpen, en zullen wij zijn barmhartige geduld met ons nooit uitputten. God heeft voor ons allemaal een speciaal plekje in zijn hart. Hij heeft hoge verwachtingen van ons.

U kent de historische uitspraak die de Heer aan de profeet Joseph Smith deed. Deze kwam middels openbaring. De Heer zei tegen Joseph: ‘Deze belofte is ook de uwe, want u bent uit Abraham, en de belofte werd aan Abraham gedaan’ (Leer en Verbonden 132:31).

Daarom werd dit eeuwigdurend verbond hersteld als onderdeel van de grote herstelling van de volheid van het evangelie. Stel u voor! Een huwelijksverbond dat in de tempel wordt gesloten, heeft rechtstreeks betrekking op dat verbond van Abraham. In de tempel maakt een echtpaar kennis met alle zegeningen die voor de getrouwe nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob zijn weggelegd.

Net als Adam betraden u en ik het verbondspad na de doop. In de tempel betreden we het pad nog verder. De zegeningen van het verbond van Abraham ontvangt men in de heilige tempel. Die zegeningen staan ons na de opstanding toe ‘tronen, koninkrijken, prinsdommen en machten, heerschappijen’ te beërven en onze ‘verhoging en verheerlijking in alle dingen’ in te gaan (Leer en Verbonden 132:19).4

Aan het einde van het Oude Testament lezen we de belofte van Maleachi dat Elia ‘het hart van de vaders tot de kinderen [zal] terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders’ (Maleachi 4:6). In het oude Israël zou ‘vaders’ onder andere hebben verwezen naar de vaders Abraham, Izak en Jakob. Deze belofte wordt verduidelijkt in de andere versie van dit vers, aangehaald door Moroni voor de profeet Joseph Smith: ‘Hij [Elia] zal in het hart van de kinderen de aan de vaders gedane beloften planten, en het hart van de kinderen zal zich tot hun vaders wenden’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:39). Deze vaders zijn ook Abraham, Izak en Jakob (zie Leer en Verbonden 27:9–10).

Afbeelding
afbeelding van Jezus Christus

Aan wie heilige verbonden sluiten en nakomen, wordt het eeuwige leven en de verhoging beloofd. Jezus Christus is de borg van deze verbonden.

Detail, Christus en de rijke jongeman, Heinrich Hofmann

Jezus Christus: het middelpunt van het verbond

Dankzij het zoenoffer van de Heiland kon de Vader zijn beloften aan zijn kinderen nakomen. Jezus Christus is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’, en ‘niemand komt tot de Vader dan door [Hem]’ (Johannes 14:6). Het verbond van Abraham kan worden vervuld dankzij de verzoening van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Jezus Christus is het middelpunt van het verbond van Abraham.

Het Oude Testament is niet enkel Schriftuur; het is ook een geschiedenisboek. U herinnert zich waarschijnlijk het huwelijk van Sarai en Abram. Omdat zij kinderloos waren, gaf Sarai, overeenkomstig de aanwijzingen van de Heer, Abram haar slavin Hagar als vrouw. Hagar kreeg een zoon, Ismaël.5 Abram hield van Ismaël, maar hij was niet het kind dat het verbond zou doorgeven (zie Genesis 11:29–30; 16:1, 3, 11; Leer en Verbonden 132:34).

Als zegen van God en als antwoord op het geloof van Sarai6 raakte ze op hoge leeftijd zwanger, zodat het verbond door haar zoon, Izak, zou worden doorgegeven (zie Genesis 17:19). Hij werd in het verbond geboren.

God gaf Sarai en Abram een nieuwe naam: Sara en Abraham (zie Genesis 17:5, 15). De verlening van deze nieuwe naam was voor dit gezin het begin van een nieuw leven en een nieuwe lotsbestemming.

Abraham hield zowel van Ismaël als van Izak. God beloofde Abraham dat Ismaël de voorvader van een talrijk en groot volk zou worden (zie Genesis 17:20). Tegelijkertijd liet God er geen twijfel over bestaan dat het eeuwigdurend verbond met Izak zou worden voortgezet (zie Genesis 17:19, NBV21).

Allen die het evangelie aanvaarden, worden het nageslacht van Abraham. We lezen in Galaten:

‘Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

‘[…] Allen bent u één in Christus Jezus.

‘En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen’ (Galaten 3:27–29).

Zo worden we door geboorte of adoptie erfgenamen van het verbond.

Afbeelding
mensen komen voor doopdienst samen

Op het moment dat we een verbond met God sluiten, verlaten we neutraal terrein voorgoed. God veronachtzaamt zijn relatie met hen die een dergelijke band met Hem hebben gesmeed niet.

Jakob, de zoon van Izak en Rebekka, werd in het verbond geboren. Bovendien koos hij zelf het verbond te sluiten. Zoals u weet, werd Jakobs naam in de naam Israël veranderd (zie Genesis 32:28), wat ‘laat God zegevieren’ of ‘hij die met God overwint’7 betekent.

In Exodus lezen we: ‘God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob’ (Exodus 2:24). God sprak tot de Israëlieten: ‘Als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u […] Mijn persoonlijk eigendom zijn’ (Exodus 19:5).

De zinsnede ‘persoonlijk eigendom’ komt van het Hebreeuwse segulah, wat een zeer waardevol bezit, ofwel schat, betekent.8

In het boek Deuteronomium staat het belang van het verbond beschreven. Apostelen uit het Nieuwe Testament wisten van dit verbond. Nadat Petrus een kreupele man bij de tempel had genezen, onderwees hij de toeschouwers over Jezus. Petrus zei: ‘De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt’ (Handelingen 3:13).

Petrus sloot zijn boodschap af met de woorden: ‘U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden’ (Handelingen 3:25). Petrus maakte hun duidelijk dat het vervullen van Gods verbond onderdeel was van de zending van Christus.

De Heer sprak soortgelijke woorden tot het volk in het oude Amerika. Daar sprak de herrezen Christus over de ware identiteit van het volk. Hij zei:

‘U bent kinderen van de profeten; en u bent van het huis van Israël; en u bent van het verbond dat de Vader met uw vaderen heeft gesloten toen Hij tot Abraham zei: En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend.

‘De Vader heeft Mij eerst voor u doen opstaan en Mij gezonden om u te zegenen door eenieder van u af te wenden van [uw] ongerechtigheden; en wel omdat u kinderen van het verbond bent’ (3 Nephi 20:25–26).

Ziet u het belang hiervan in? Wie hun verbonden met God nakomen, worden een familie van zielen die tegen zonde bestand zijn! Wie hun verbonden nakomen, zullen de kracht hebben om de voortdurende invloed van de wereld te weerstaan.

Afbeelding
man neemt deel aan het avondmaal

Wie hun verbonden met God nakomen, worden een familie van zielen die tegen zonde bestand zijn! Wie hun verbonden nakomen, zullen de kracht hebben om de voortdurende invloed van de wereld te weerstaan.

Zendingswerk: het verbond verkondigen

De Heer heeft ons geboden het evangelie en het verbond te verkondigen. Daarom hebben we zendelingen. Hij wil dat al zijn kinderen de kans krijgen om voor het evangelie van de Heiland te kiezen en het verbondspad te bewandelen. God wil dat alle mensen het verbond sluiten dat Hij vroeger met Abraham heeft gesloten.

Het zendingswerk is dus een essentieel onderdeel van de grote vergadering van Israël. Die vergadering is het belangrijkste wat er nu op aarde gebeurt. Niets is zo cruciaal. Niets is zo belangrijk. De zendelingen van de Heer, zijn discipelen, zijn betrokken bij de grootste uitdaging, het grootste doel, het grootste werk op aarde in deze tijd.

Maar er is zoveel meer. Er is grote behoefte aan het verkondigen van het evangelie aan de mensen aan de andere kant van de sluier. God wil dat iedereen, aan beide kanten van de sluier, de zegeningen van zijn verbond geniet. Iedereen kan het verbondspad betreden. We smeken iedereen om dat pad met ons te bewandelen. Geen ander werk is zo allesomvattend. ‘De Heer [is] barmhartig jegens allen die zijn heilige naam in de oprechtheid van hun hart aanroepen’ (Helaman 3:27).

Dankzij de herstelling van het Melchizedeks priesterschap hebben vrouwen en mannen die hun verbonden nakomen, toegang tot ‘alle geestelijke zegeningen’ van het evangelie (Leer en Verbonden 107:18, cursivering toegevoegd).

Bij de inwijding van de Kirtlandtempel in 1836 is, op aanwijzing van de Heer, Elia verschenen. Waarom? Om de kinderen tot de vaders terug te brengen (zie Leer en Verbonden 110:15). Ook Elias verscheen. Waarom? Om ‘de bedeling van het evangelie van Abraham’ over te dragen aan Joseph Smith en Oliver Cowdery, en te vertellen ‘dat in ons en in onze nakomelingen alle geslachten na ons gezegend zouden zijn’ (Leer en Verbonden 110:12). Zo verleende de Meester priesterschapsgezag aan Joseph Smith en Oliver Cowdery en het recht om de unieke zegeningen van het verbond van Abraham aan anderen door te geven.9

In de kerk bewandelen we het verbondspad zowel individueel als gezamenlijk. Net zoals er binnen het huwelijk en gezin een unieke laterale band bestaat, waaruit een bijzondere vorm van liefde voortvloeit, ontstaat er door ons verbond met God ook een nieuwe verticale band!

Dit bedoelde Nephi misschien met zijn woorden: ‘[God] heeft hen lief die Hem als hun God wensen’ (1 Nephi 17:40). Daarom is er, als onderdeel van het verbond, een bijzondere vorm van barmhartigheid en liefde, oftewel hesed, voor allen, ‘tot in duizend generaties’ (Deuteronomium 7:9), die deze bindende en intieme relatie met God aangaan.

Onze relatie met God verandert voorgoed wanneer we verbonden met Hem sluiten. We worden in grotere mate met liefde en barmhartigheid gezegend.10 Dat heeft invloed op onze identiteit en op de hulp van God bij de verwezenlijking van ons potentieel. Ons is beloofd dat we zijn ‘persoonlijk eigendom’ (Psalmen 135:4) kunnen worden.

Beloften en voorrechten

Wie heilige verbonden sluiten en nakomen, ontvangen de belofte van het eeuwige leven en de verhoging, ‘de grootste van alle gaven van God’ (Leer en Verbonden 14:7). Jezus Christus is de borg van deze verbonden (zie Hebreeën 7:22; 8:6). Wie zich aan hun verbonden houden, God liefhebben en Hem over al het andere in hun leven laten zegevieren, zorgen ervoor dat Hij de krachtigste invloed in hun leven is.

We hebben tegenwoordig het voorrecht een patriarchale zegen te ontvangen en erachter te komen hoe we met de patriarchen vanouds zijn verbonden. Deze zegens bieden ook meer inzicht in alles wat er in het verschiet ligt.

Afbeelding
Jezus spreekt met Petrus

Vanwege ons verbond met God zal Hij het nooit moe worden ons te helpen, en zullen wij zijn barmhartige geduld met ons nooit uitputten.

Hebt u Mij meer lief dan dezen?, David Lindsley

Als verbondsvolk Israël zijn wij geroepen ervoor te zorgen dat ieder lid van de kerk beseft welke vreugde en voorrechten er gepaard gaan met het sluiten van verbonden met God. Het is een oproep aan alle mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die hun verbonden nakomen, om iedereen binnen hun invloedssfeer over het evangelie te vertellen. Het is tevens een oproep om onze zendelingen te steunen en aan te moedigen. Ze worden uitgezonden met de opdracht om te dopen en Israël te helpen vergaderen, zodat we samen Gods volk kunnen zijn en Hij onze God zal zijn (zie Leer en Verbonden 42:9).

Iedere man en iedere vrouw die aan priesterschapsverordeningen deelneemt en verbonden met God sluit en nakomt, heeft rechtstreeks toegang tot de macht van God. We nemen individueel de naam van de Heer op ons. Als volk nemen we ook zijn naam op ons. De juiste naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gebruiken, is een essentiële manier waarop wij als volk zijn naam op ons nemen. Elke welwillende daad van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en haar leden is een uiting van Gods hesed.

Waarom werd Israël verstrooid? Omdat het volk de geboden overtrad en de profeten stenigde. Israël werd daarom door een liefdevolle doch bedroefde Vader over de hele aarde verstrooid.11

Israël werd echter verstrooid met de belofte dat het op een dag weer bij zijn kudde zou worden vergaderd.

De stam van Juda kreeg de taak om de wereld op de eerste komst van de Heer voor te bereiden. Maria, die tot die stam behoorde, werd geroepen om de moeder van de Zoon van God te worden.

De stam Jozef kreeg via de zonen die Asnath hem baarde, Efraïm en Manasse (zie Genesis 41:50–52; 46:20), de verantwoordelijkheid om de vergadering van Israël te leiden, en om de wereld voor te bereiden op de wederkomst van de Heer.

Met een dergelijke tijdloze hesed-relatie is het logisch dat God Israël wil vergaderen. Hij is onze hemelse Vader! Hij wil dat al zijn kinderen, aan beide kanten van de sluier, de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus horen.

Pad van liefde

Het verbondspad is een pad van liefde. Het draait om ongelooflijke hesed, meedogende zorg en naar elkaar uitreiken. Die liefde is bevrijdend en opbouwend. U ervaart de grootst mogelijke vreugde wanneer u vol liefde voor God en voor al zijn kinderen bent.

Door God meer lief te hebben dan wie of wat dan ook, ervaren we ware vrede, troost, vertrouwen en vreugde.

Het verbondspad draait allemaal om onze relatie met God, onze hesed-relatie met Hem. Wanneer we een verbond met God sluiten, sluiten we een verbond met Hem die Zich altijd aan zijn woord houdt. Hij zal alles doen wat Hij kan, zonder schending van onze keuzevrijheid, om ons te helpen onze beloften na te komen.

Het Boek van Mormon begint en eindigt met een verwijzing naar dit eeuwigdurend verbond. Vanaf de titelpagina tot aan de afsluitende getuigenissen van Mormon en Moroni, wordt er in het Boek van Mormon naar het verbond verwezen (zie Mormon 5:20; 9:37). ‘De publicatie van het Boek van Mormon is een teken voor de hele wereld dat de Heer begonnen is om Israël te vergaderen en de verbonden te vervullen die Hij met Abraham, Izak en Jakob had gesloten.’12

Geliefde broeders en zusters, we zijn op dit cruciale punt in de wereldgeschiedenis geroepen om de wereld de schoonheid en kracht van het eeuwigdurend verbond te verkondigen. Onze hemelse Vader vertrouwt ons dit grote werk onvoorwaardelijk toe.

Deze toespraak is ook gehouden op 31 maart 2022 tijdens een leidersbijeenkomst rond de algemene conferentie.

Noten

 1. Zie Russell M. Nelson, ‘Children of the Covenant’, Ensign, mei 1995, 34.

 2. Het nieuw en eeuwigdurend verbond is de volheid van het evangelie. Het omvat alle verordeningen en verbonden die voor ons heil noodzakelijk zijn (zie Leer en Verbonden 66:2). Het is ‘nieuw’ wanneer de Heer het verbond hernieuwt of herstelt, en het is ‘eeuwigdurend’ omdat het niet verandert.

 3. Een uitgebreide uitleg van hesed en het eeuwigdurend verbond is te vinden in Kerry Muhlestein, God Will Prevail: Ancient Covenants, Modern Blessings, and the Gathering of Israel (2021).

 4. Russell M. Nelson, in ‘Bijzondere getuigen van Christus’, Liahona, april 2001, 7.

 5. De Hebreeuwse naam Ismaël betekent ‘God hoort’ (Bible Dictionary, ‘Ishmael’).

 6. ‘Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had’ (Hebreeën 11:11).

 7. Gids bij de Schriften, ‘Israël’.

 8. Zie Bible Dictionary, ‘Peculiar’; ‘Hebrew and Chaldee Dictionary’, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (1984), 82, woord 5459.

 9. Zie Russell M. Nelson, ‘Thanks for the Covenant’ (devotional aan de Brigham Young University, 22 november 1988), 4, speeches.byu.edu.

 10. ‘Ieder verbond met God is een gelegenheid om dichter bij Hem te komen. Voor de mensen die even stilstaan bij wat ze al van de liefde Gods gevoeld hebben, is het aanbod om die band te versterken en die relatie te verbeteren, onweerstaanbaar’ (Henry B. Eyring, ‘Making Covenants with God’ [Devotional aan de Brigham Young University, 8 september 1996], 3, speeches.byu.edu).

 11. ‘Tegelijkertijd […] heeft de Heer de verstrooiing van zijn uitverkoren volk onder de volken van de wereld gebruikt om die volken tot zegen te zijn’ (Gids bij de Schriften, ‘Israël’, Schriften.ChurchofJesusChrist.org; zie ook Jakob 5:1–8, 20).

 12. Russell M. Nelson, ‘De toekomst van de kerk: de wereld op de wederkomst van de Heiland voorbereiden’, Liahona, april 2020, 9.

Afdrukken