2014
Var är jag? Hur du upptäcker och utvecklar dina andliga gåvor och talanger
December 2014


Var är jag?

Hur du upptäcker och utvecklar dina andliga gåvor och talanger

Vår himmelske Fader har gett dig andliga gåvor och talanger för att hjälpa dig bli den som han vill att du ska bli.

Bild
Elder Richard G. Scott and Elder Mervyn B. Arnold holding a painting by Sister Arnold.

I skrifterna finns många frågor som kan få oss att begrunda livet. En av de första frågorna som ställs i Bibeln var riktad mot Adam efter att han hade ätit av den förbjudna frukten. Jag uppmanar dig att begrunda hur den här frågan kan tillämpas på ditt liv:

”[Adam] och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården.

Men Herren Gud kallade på [Adam] och sade till honom: Var är du?” (1 Mos. 3:8–9; kursivering tillagd).

Herren är allvetande, så vi kan vara säkra på att han visste var Adam Eva gömde sig. Om Herren visste var de var, vad var det han egentligen frågade?

Frågan fick troligen Adam och Eva att tänka på vad som hände i deras liv. Vi kan ställa liknande frågor till oss själva: Till exempel: Var är vi på vår färd längs förbundsvägen mot evigt liv? Vilka gåvor och talanger gav vår himmelske Fader oss i föruttillvaron för att hjälpa oss fram längs den vägen? Vilka andra gåvor och talanger ska vi utveckla när vi strävar efter att bli den som Herren vill att vi ska bli?

President Joseph F. Smith (1838–1918) sade: ”Människan, som ande, avlades och föddes av himmelska föräldrar och fostrades till mognad i Faderns eviga boningar, innan hon kom till jorden och fick en timlig [fysisk] kropp.”1 Boken Evangeliets principer lär att ”Vår Fader i himlen vet vilka vi är och vad vi gjorde innan vi kom hit. Han har valt tid och plats för vår födelse till jorden så att vi kan lära oss det som just vi behöver och uträtta mesta möjliga goda med våra individuella talanger och personligheter.2

Vår himmelske Fader satte dig på den bästa platsen för att du ska kunna använda dina andliga gåvor och utveckla dina talanger. Oavsett var du bor eller vilka omständigheter du befinner dig i kan du välja att lyckas, oavsett vilka prövningar du får. Ge aldrig upp. Fortsätt. Sluta inte försöka. Kom ihåg att det är vad du gör med det du har som gör dig till den du är.

Adams och Evas exempel kan ge oss stort hopp. Efter att de överträtt befallningen att inte äta av den förbjudna frukten blev de utdrivna ur den vackra lustgården, marken förbannades, törnen och tistlar började växa och de fick arbeta och bruka jorden för att försörja sig själva. De gav inte upp. De började arbeta som Herren hade befallt dem (se Mose 5:1). Deras son Kain gjorde ett mycket dåligt val, men de fortsatte att leva rättfärdigt och undervisa sina barn.

Farbror Bens upptäckt

Jag har en farbror som hela tiden försökte förbättra och öka gåvorna och talangerna han hade fått av sin himmelske Fader. Jag vill återge en berättelse från hans liv som har hjälpt mig se hur andliga gåvor och talanger utvecklas och förstoras.

En dag när farbror Ben arbetade i en koppargruva lade han märke till en böjd gammal metallbit som låg på ett järnvägsspår. Han frågade sin chef om han kunde få den. Hans chef svarade: ”Ben, den där gamla metallbiten är värdelös. Att bara plocka upp den är ett slöseri med tiden.”

Farbror Ben log och sade: ”Jag ser mycket mer än en gammal metallbit.”

Med sin chefs tillåtelse tog han hem den. I sin verkstad hettade han upp metallen tills den var rödglödgad. Sedan kunde han, med en hel del arbete, forma och böja den tills den var rak.

När den hade svalnat ritade han ett mönster av en stor kniv på den. Med en het blåslampa skar han metallen så att den formades till en kniv. Sedan knackade farbror Ben bort de vassa kanterna och arbetade timme efter timme på att skära, slipa, polera och förfina den gamla metallbiten.

Bild
Still life of a piece of metal and a knife with elk antlers laying on top of them.

Dag efter dag arbetade han på det som hans chef hade kallat en värdelös metallbit. Sakta började bladet ta form och bli ett vackert, blankt mästerverk.

Allt som fattades nu var ett skaft. Farbror Ben gick ut i skogen och hittade ett älghorn. Tillbaka i verkstan rengjorde, skar och polerade han hornet. När han var färdig var det lent och vackert. Han satte försiktigt ihop skaftet och bladet. Det som en gång vare en gammal, rostig, böjd metallbit blev en vacker kniv som fick flera utmärkelser.

Du och jag är som den där gamla metallbiten. Vi behöver också, formas, förfinas och poleras för att nå vår fulla potential. En del av den processen är att upptäcka, stärka och förstora våra talanger och gåvor.

Farbror Ben förstod att mycket av vår potential inte syns på ytan utan måste upptäckas och utvecklas. Herren lär oss att ”uppriktigt [söka] efter de bästa gåvorna” (L&F 46:8) och ”att var och en kan utöka sin talent, så att var och en kan tillägna sig andra talenter, ja, till och med hundrafalt” (L&F 82:18). Och varför måste vi göra det? Vi kan använda våra talanger och gåvor till att tjäna andra, som nästa vers förklarar: ”Var och en bör sträva efter det som är till hans nästas fördel och göra allt med blicken endast fäst på Guds ära” (L&F 82:19). Genom att tjäna formas vi till att leva ett mer kristuslikt liv.

Hitta våra talanger

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum har undervisat om hur prövningar kan forma oss: ”Just när allt verkar gå bra kommer ofta många prövningar samtidigt. När dessa prövningar inte är en följd av olydnad, är de bevis på att Herren anser att du är redo att växa mer (se Ords. 3:11–12). Han ger dig därför erfarenheter som ger ökad tillväxt, förståelse och medkänsla [två mycket viktiga gåvor], vilket förädlar dig på ett sätt som du har evig nytta av. För att få dig att komma från där du är dit han vill att du ska komma, krävs en hel del ansträngningar och detta är vanligtvis förenat med obehag och smärta.”3

Förbättra våra talanger

Det krävs arbete för att utveckla talanger. För inte så länge sedan sade äldste Scott till min hustru: ”Devonna, du borde måla.”

Syster Arnold hade aldrig målat i hela sitt liv. Hon fick arbeta på det. Hon tog några lektioner, målade dag efter dag, och efter en längre tids ansträngningar lärde hon sig att måla vackert. Jag har en av hennes underbara målningar av en flodscen som hänger på väggen i mitt kontor.

Ja, det krävs arbete för att utveckla talanger, men hur stor blir inte vår glädje när vi hör Herren säga till oss: ”Bra gjort. Dina gåvor och talanger ska mångdubblas tack vare din ihärdighet” (se Matt. 25:14–30).

Dina andliga gåvor

Min hustru upptäckte att hon hade talang för att måla. Vilka är dina gåvor och talanger? Jag vet att vår himmelske Fader har gett dig några. Hur vet jag det? ”Det finns många gåvor, och åt var och en är en gåva given genom Guds Ande” (L&F 46:11). Guds gåvor och krafter finns tillgängliga för oss alla. Det är vår rättighet och vårt ansvar att ta emot våra gåvor och dela dem med andra.

I skrifterna nämns några gåvor vi kan söka efter (se till exempel L&F 46), men det finns ju hundratalas andra gåvor och talanger. Sök i Mormons bok, särskilt i 3 Nephi 11–26. Där hittar du många gåvor och talanger som är tillgängliga för var och en. I 3 Nephi 11, till exempel, kan vi läsa om hur folket hörde vår himmelske Faders röst men inte förstod den först:

”För tredje gången hörde de åter rösten och öppnade sina öron för att höra den. Och deras ögon var riktade mot ljudet av rösten. …

Och det hände sig att de, när de förstod, åter såg upp mot himlen, och se, de såg en man [Jesus Kristus] stiga ned från himlen” (verserna 5, 8).

Att höra tydligt och se tydligt är bara två exempel på andliga gåvor och talanger som du kan få och förstora om du är villig att söka efter och arbeta för dem.

Jag uppmanar var och en av oss att göra som farbror Ben: se det bästa i allting när vi söker efter andliga gåvor och talanger och använder dem till att välsigna människorna runtomkring oss. Jag vet att vår himmelske Fader har många gåvor och talanger som han vill ge oss, men de ”är beroende av att vi ber om att få dem. Välsignelser kräver en del arbete från vår sida” (Bible Dictionary, ”Prayer”). Må vi upptäcka, arbeta för och förhärliga de gudagivna gåvor och talanger vi föddes med, och må vi skaffa oss andra gåvor är min ödmjuka bön.

Slutnoter

  1. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F. Smith (1999), s. 338.

  2. Evangeliets principer (2009), s. 10; kursivering tillagd.

  3. Richard G. Scott, ”Förtrösta på Herren”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 16; kursivering tillagd.

Skriv ut