2014
Tionde hjälper till att bygga Guds rike
December 2014


Vad vi tror på

Tionde hjälper till att bygga Guds rike

Vi tror på att ge en tiondel av vår inkomst till Herren för att hjälpa till att bygga Guds rike. Tiondelagen kräver att vi offrar några materiella saker för att få större andliga välsignelser.

Tiondeprincipen har utövats sedan evangeliet började predikas på jorden. Abraham, till exempel, betalade tionde till högprästen Melkisedek (se 1 Mos. 14:18–20). Herren befallde Mose att undervisa folket om tionde (se 3 Mos. 27:30–34). Senare, när Frälsaren besökte nephiterna, gav han dem tiondelagen (se 3 Nephi 24). Och i vår tid återställde han det här budet genom profeten Joseph Smith (se L&F 119).

Vi uppfyller det här budet genom att ge en tiondel av vår inkomst till Herren via lokala prästadömsledare. Pengarna överförs till kyrkans huvudkontor där ett råd bestående av första presidentskapet, de tolv apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet avgör hur de heliga medlen ska användas (se L&F 120).

Tionde gör det möjligt att bygga och underhålla tempel och möteshus, att stödja seminariet och institutet, att framställa material till kyrkans medlemmar och att främja missions-, tempel- och släktforskningsarbetet.

Vi tror på att villigt betala tionde, ”ty Gud älskar en glad givare” (2 Kor. 9:7). Genom att betala tionde kan vi hjälpa till att bygga Guds rike på jorden och visa vår tacksamhet mot vår himmelske Fader för att han har välsignat oss med allt vi har. Men att betala tionde ger oss ännu fler välsignelser. Som Malaki lärde: ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått” (Mal. 3:10). Andliga och timliga välsignelser kan komma till alla som betalar ett ärligt tionde, även om det är ett litet belopp.

Tionde och andra donationer ges till Herren genom en medlem i ditt biskopsråd eller grenspresidentskap.

Tiondepengar överförs från församlingar och grenar till kyrkans huvudkontor där ett råd som bland annat består av första presidentskapet avgör hur de här heliga medlen ska användas.

Tionde betalar kostnaderna för att bygga och underhålla tempel och möteshus.

Tionde betalar för översättning och utgivning av skrifter och lektionsmaterial.

Tionde hjälper till att betala för utbildningen av ungdomar i kyrkans skolor, seminarier och religionsinstitut.

Illustrationer David Habben

Skriv ut