2014
Hjälp andra att komma till tro på Kristus
December 2014


Hjälp andra att komma till tro på Kristus

Från KUV:s brasafton, ”Vi var den bästa generationen”, vid Brigham Young-universitetet den 6 mars 2011. För hela talet, gå till cesdevotionals.lds.org.

Jag uppmanar er att hjälpa Guds barn att återvända till sin kristna tro och till en stark grundval av religion som behövs för att nå sinnesfrid och verklig glädje.

Bild

Läkande balsam, av David Lindsley

Påven Benedictus XVI klagade över de kristna kyrkornas försvagning i Europa, Australien och Förenta staterna. Han sade: ”Man finner inga bevis på något behov av Gud, än mindre Kristus.” Han tillade: ”De så kallade traditionella kyrkorna verkar vara döende.”1

Vi har kommit bort från den traditionella gudsdyrkan. Många människor säger att de är andliga snarare än religiösa. Om en lära passar deras livsstil accepterar de den och gör den till en del av sin tro. Om den inte passar så utvecklar de en egen, konstgjord tro. Tro och andlighet ses numera som konsumentprodukter. Materialismen har tagit över och ersatt Gud.

Som sista dagars heliga måste vi höja våra röster mot dessa farliga tendenser som är avsedda att förgöra mänsklighetens tro. Mormons bok varnar oss gång på gång för att ersätta vår tillit till Gud med sådant som inte är varaktigt. Mormon beskriver en tid när många nephiter förlorade sin tro: ”De blev högmodiga och uppblåsta i sina hjärtan för sina mycket stora rikedomars skull. Därför blev de rika i sina egna ögon och ville inte ge akt på deras ord om att vandra rättrådigt inför Gud” (Alma 45:24).

När du ser den kristna tron försvagas i samhället måste din egen tro bli än mer fast och säker. Helaman förkunnar: ”Kom ihåg att det är på klippan, vår Återlösare, som är Kristus, Guds Son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skall detta inte ha någon makt att dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval, och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla” (Helaman 5:12).

Nephi påminner oss:

”Vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder … [och] det liv som är i Kristus. …

Ty den rätta vägen är att tro på Kristus” (2 Nephi 25:26–28).

Har vi grund för ett sådant påstående?

Symbolerna för Kristi offer

Bild

Det bäst nedtecknade faktumet i världshistorien är berättelsen om Herren Jesu Kristi födelse och mission på jorden. Det profeterades om hans mission från våra första föräldrars dagar. I Moses bok läser vi:

”Och Adam och hans hustru Eva åkallade Herrens namn, och från vägen till Edens lustgård hörde de Herrens röst tala till sig, och de såg honom inte ty de var utestängda från hans närhet.

Och han gav dem befallningar att de skulle tillbe Herren sin Gud och offra förstlingarna i sina hjordar som offer åt Herren. Och Adam lydde Herrens befallningar.

Och efter många dagar visade sig en Herrens ängel för Adam och sade: Varför frambär du offer åt Herren? Och Adam sade till honom: Jag vet inte, endast att Herren befallde mig.

Och då talade ängeln och sade: Detta är en sinnebild för offret av Faderns Enfödde, han som är full av nåd och sanning.

Därför skall du göra allt du gör i Sonens namn, och du skall omvända dig och åkalla Gud i Sonens namn evinnerligen” (Mose 5:4–8).

Så instiftades offer på jorden som en evangelisk förrättning, att utövas och utföras med prästadömets myndighet som symbol för det kommande offret av Människosonen som skulle ge sitt liv för världens synder.

Förrättningen utformades så att den skulle peka på Herrens offer när han kom i tidens mitt. Påskoffret till exempel, som infördes senare, föreskrev att ett lamm av hankön, ett helt felfritt förstaårslamm, valdes ut som offer. Blodet tappades ur och man var noga med att inget ben skulle knäckas – allt symboliserande Frälsarens död.

Det är förunderligt att det här offret fortsatte genom tidsåldrarna, från Adam fram till Frälsarens tid. Trots att Israels barn genomgick många perioder av avfall förblev hoppet tydligt för många att den Enfödde Sonen skulle sona människosläktets synder och att hans försoningsblod skulle göra odödligheten möjlig.

Förrättandet av offer avslutades i och med Frälsarens försoning. Sakramentet instiftades för att påminna hans efterföljare om att han varit på jorden och fullföljt sitt jordiska tjänande. I Lukas kan vi läsa:

”Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ’Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.’

På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ’Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er’” (Luk. 22:19–20).

Återigen förundras jag över att den här påminnelsen, även genom avfallets mörka tidsperioder, utövades i många former och på många sätt genom generationerna fram till Jesu Kristi evangeliums återställelse, när prästadömets makt återställdes till jorden för att utföra denna heliga, frälsande förrättning.

Genom alla perioder av den nedtecknade historien finner vi ständigt påminnelser om Frälsarens mission. Han kom till jorden som en person med dubbelt medborgarskap – dels gudomlig och dels mänsklig. Det gjorde att han kunde genomföra sitt stora ädla offer för oss alla genom sin försoning. Kan det finnas något starkare bevis för att Jesus är Kristus, världens Frälsare, än att studera och följa hans frälsande lärdomar som han har uppenbarat under alla världens tidsutdelningar? Han har gett oss sitt evangelium för att leda oss under vår jordevandring.

Evangeliet är lösningen

President David O. McKay (1873–1970) sade:

”Ansvaret att visa för världen att Jesu Kristi evangelium kan lösa dess problem åvilar de människor som gör detta anspråk. … Jag menar också att världens alla problem kan lösas genom lydnad mot Jesu Kristi evangeliums principer.

Lösningen på världens största problem finns här inom Jesu Kristi Kyrka. Tillräckliga åtgärder vidtas inte bara för enskildas behov utan också för nationen och grupper av nationer. … Jag medger att det här kan tyckas arrogant, som om vi var klokare än andra, men det är vi inte. Det gäller bara att tillämpa Guds plan på världens problem. Ni som bär prästadömet har större ansvar i dag, nu när ni lever i denna omskapande tid i världens historia, än kyrkan haft någonsin tidigare. Jag upprepar. Om vi gör anspråk på att ha sanningen åligger det varje sista dagars helig att leva så att när världens människor kommer som svar på kallelsen för att pröva trädets frukter, så ska de finna frukten hälsosam och god.”2

Det stora budskap vi för fram till världen är att vår Herres och Frälsares evangelium har återställts till jorden. Hans kyrka finns på jorden igen med det heliga prästadömets härlighet och kraft.

De som ordinerats ges makt att handla i Guds ställe för att låta lärosatser, förrättningar, principer och krafter binda på jorden liksom i himlen. Det här är Frälsarens kyrka. Han leder sin kyrkas angelägenheter genom sina utvalda profeter. Profeterna i sin tur undervisar andra om evangeliet och vittnar om Jesus Kristus som vår Frälsare och Återlösare. Denna dag och tid är tidernas fullhets utdelning som profeterna talat om från tidernas begynnelse. Det är den tid när allt ska uppfyllas som Herrens profeter har sagt och som vi kan läsa i de heliga skrifterna. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ingen ny kyrka utan den kyrka som återställts till världen i vår tid.

Ni är den generation som Herren har sparat för den här tiden. Ni kom upp ur dopets vatten med förbund och löfte till Herren att representera honom och hjälpa människor kasta bort sin världslighet och återvända till de välsignelser som vi blivit lovade om vi följer honom och lever efter hans evangelium. Ni kan hjälpa vår himmelske Faders barn att återvända till sin kristna grund, utveckla tro på honom och återvända till hans vägar.

Vad du kan göra

Du kanske frågar: ”Vad kan jag göra?” För några månader sedan talade vår stavspresident under ett sakramentsmöte och föreslog fyra saker vi kunde göra för att föra andra tillbaka till deras kristna tro:

1. Be dagligen.

President Thomas S. Monson har sagt: ”Till alla som hör min röst och som kämpar med utmaningar och svårigheter, stora som små: Bönen ger andlig styrka. … Bönen är vårt sätt att söka kontakt med vår Fader i himlen, som älskar oss. Tala till honom i bön och lyssna sedan på svaret. Underverk åstadkoms genom bön. … Kom ihåg att be innerligt.”3

Be dina personliga böner varje dag och hjälp sedan andra att återvända till den kristna tron genom att uppmuntra dem att be.

2. Studera skrifterna dagligen.

Kan det finnas starkare vittnesbörd om Jesus Kristus än de vi finner i Mormons bok? Av dess 239 kapitel nämns Frälsaren i 233.4 Visst är det förunderligt!

Se till att studera skrifterna varje dag. Hjälp sedan andra att återvända till den kristna tron genom att uppmuntra dem att studera skrifterna dagligen.

3. Vara värdiga att besöka templet.

En del av er har varit i templet, andra inte. Det är bra att veta vad som krävs för att få en tempelrekommendation. Vi förstår väl vad som ska göras: Vi går till en domare i Israel och bekräftar för honom vår värdighet att inneha en tempelrekommendation och sedan lever vi så som krävs för att behålla vår rekommendation.

Lev på ett sådant sätt att ditt rättfärdiga föredöme visar hur man lever för att vara värdig templets välsignelser.

4. Dagligt tjänande.

Kom ihåg kung Benjamins ord: ”Och se, jag säger er detta för att ni skall kunna lära visdom, för att ni skall kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst” (Mosiah 2:17). Herren besvarar bokstavligen våra böner genom det tjänande vi ger andra.

Var ett exempel på kristligt tjänande och hjälp andra att återvända till den kristna tron genom att uppmuntra dem att tjäna andra.

Gör ett nytt åtagande

Jag vet att Gud lever. Jag vet att vi alla är hans barn och att han älskar oss. Jag vet att han sände sin Son till världen för att han skulle sona för alla människors synder. Jag vet att de som antar hans evangelium och följer honom kommer att få evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Jag vet att Frälsaren ledde evangeliets återställelse på jorden genom det som profeten Joseph Smith utförde. Jag vet att den enda bestående glädjen och lyckan vi någonsin kan finna under jordelivet kommer genom att följa Jesus Kristus, lyda hans lag och hålla hans bud.

Jag uppmanar er att göra ett nytt åtagande. Jag uppmanar er att hjälpa Guds barn att återvända till sin kristna tro och till en stark grundval av religion som behövs för att nå sinnesfrid och verklig glädje under den här jordiska prövotiden.

Må Herren välsigna er med mod, djärvhet, entusiasm och en önskan att återigen befästa tron på vår Herres och Frälsares evangelium.

Slutnoter

  1. Påven Benedictus XVI, i Noelle Knox, ”Religion Takes a Back Seat in Western Europe”, USA Today, 10 aug. 2005; usatoday.com/news/world/2005-08-10-europe-religion-cover_x.htm.

  2. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), s. 5; kursivering i originalet.

  3. Thomas S. Monson, ”Var ditt bästa jag”, Liahona, maj 2009, s. 68–69.

  4. Se Robert J. Matthews, i The Book of Mormon: The Keystone Scripture, red. av Paul R. Cheesman och andra (1988), s. 33.

Kan det finnas starkare vittnesbörd om Jesus Kristus än de vi finner i Mormons bok? Av de 239 kapitlen nämns Frälsaren i 233.

Kung Benjamins tal, av Jeremy Winborg