2014
Jesu Kristi gudomliga mission: Fridsfursten
December 2014


Besökslärarnas budskap

Jesu Kristi gudomliga mission: Fridsfursten

Studera det här materialet under bön och försök få veta vad du ska prata om. Hur kan din kunskap om Frälsarens liv och roller stärka din tro på honom och välsigna dem du vakar över genom besöksundervisningen? För mer information, gå till reliefsociety.lds.org.

Bild
Hjälpföreningens sigill

Tro, Familj, Tjänande

Bild
Mary is holding the baby Jesus while Joseph sits beside her with an arm around a lamb. A dove is watching and their is a hen with her chicks in the background.

”Frälsaren är källan till sann frid”, sade äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum. ”Även under livets prövningar skänker Frälsarens försoning och hans nåd personlig frid till dem som lever rättfärdigt.”1 Vetskapen om att Jesus Kristus är Fridsfursten kan hjälpa oss hitta inre frid och stärka vår tro på honom.

Jesus Kristus sade: ”Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen” (Joh. 16:33). Linda S. Reeves, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, sade följande när hon vittnade om den sanningen: ”Herren [har] varit barmhärtig och hjälpt mig att lätta på mina bördor. Han har hjälpt mig att känna stor frid.”2

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: Den ideala platsen för sådan frid finns inom våra egna hems väggar, där vi har gjort allt vi kan för att sätta Herren Jesus Kristus i centrum.”3

Ytterligare skriftställen

Jesaja 9:6; Lukas 2:14; Johannes 14:27; Första Nephi 13:37; Läran och förbunden 59:23

Från skrifterna

Jesaja profeterade om Jesu Kristi – Fridsfurstens – födelse (se Jes. 9:6). I Amerika talade lamaniten Samuel om tecken som skulle åtfölja Kristi födelse fem år senare (se Helaman 14:3, 5). När den utlovade dagen närmade sig hotade de icketroende att döda alla kristna om de här tecknen inte inträffade. Profeten Nephi ”ropade mäktigt till Herren hela den dagen. Och se, Herrens röst kom till honom och sade: … I morgon kommer jag till världen” (3 Nephi 1:12–13). Tecknen visade sig och när Kristus var född ”började folket återigen få frid i landet” (vers 23).

I Betlehem ”födde [Maria] sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba” (Luk. 2:7).

Slutnoter

  1. Quentin L. Cook, ”Personlig frid: Rättfärdighetens lön”, Liahona, maj 2013, s. 35.

  2. Linda S. Reeves, ”Gör anspråk på välsignelserna från dina förbund”, Liahona, nov. 2013, s. 120.

  3. Richard G. Scott, ”Frid i hemmet”, Liahona, maj 2013, s. 29.

Detalj från A Savior is Born, av Joseph Brickey