Institute
Mensahe gikan sa Unang Kapangulohan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Mensahe gikan sa Unang Kapangulohan,” Mga Santos: Ang Istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw, Volume 1, Ang Sumbanan sa Kamatuoran, 1815–1846 (2018)

“Mensahe gikan sa Unang Kapangulohan,” Mga Santos, Volume 1

Mensahe gikan sa Unang Kapangulohan

Sa tibuok kasulatan ang Ginoo nagsugo kanato sa paghinumdom. Ang paghinumdom sa atong gisaw-an nga kabilin sa hugot nga pagtuo, debosyon, ug paglahutay naghatag kanato og panglantaw ug kalig-on samtang kita mag-atubang sa mga hagit sa atong panahon.

Inubanan kini niining tinguha sa paghinumdom kon “unsa ka maloloy-on ang Ginoo ngadto sa mga katawhan” (Moroni 10:3) nga kami mopresentar sa Mga Santos: Ang Istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw. Mao kini ang unang volume sa upat ka volume nga serye. Usa kini ka pagsaysay sa kasaysayan nga naglakip sa mga istorya sa nangaging matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Among giawhag ang tanan sa pagbasa sa libro ug pahimuslan ang suplemento nga materyal nga anaa sa internet.

Kamo usa ka importanting bahin sa nagpadayon nga kasaysayan niini nga Simbahan. Kami nagpasalamat ninyo sa tanan ninyong nahimo sa pagpadayon sa pagpalig-on sa pundasyon sa hugot nga pagtuo nga gipahimutang sa atong mga katigulangan.

Nagpamatuod kami nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo mao ang sumbanan sa kamatuoran karon. Ang Ginoo mitawag ni Joseph Smith nga mahimo Niyang propeta, manalagna, ug tigpadayag sa ulahing mga adlaw, ug Siya nagpadayon sa pagtawag og buhi nga mga propeta ug mga apostoles sa paggiya sa Iyang Simbahan.

Among gi-ampo nga kining volume makapadako sa inyong pagsabut sa nangagi, makapalig-on sa inyong pagtuo, ug makatabang kaninyo sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad nga mogiya ngadto sa kahimayaan ug sa kinabuhing dayon.

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan