Yleiskonferenssi
Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen

Veljet ja sisaret, esitän nyt kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat hyväksymistä varten.

Pyydän, että ilmaisette tukenne normaaliin tapaan, missä sitten olettekin. Jos on niitä, jotka vastustavat jotakin ehdotusta, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaanne.

Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme kahdentoista apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet on vapautettu tehtävistään: Mark D. Eddy, Ryan K. Olsen, Jonathan S. Schmitt ja Denelson Silva.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Vapautamme 1. elokuuta 2022 alkaen Apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan: ylijohtajana toimivan Jean B. Binghamin, ensimmäisenä neuvonantajana toimivan Sharon Eubankin ja toisena neuvonantajana toimivan Reyna I. Aburton.

Vapautamme 1. elokuuta 2022 alkaen myös Alkeisyhdistyksen ylimmän johtokunnan: ylijohtajana toimivan Camille N. Johnsonin, ensimmäisenä neuvonantajana toimivan Susan H. Porterin ja toisena neuvonantajana toimivan Amy A. Wrightin.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille sisarille heidän omistautuneesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat johtavina auktoriteetteina palveleviksi seitsenkymmeniksi: Mark D. Eddy, James W. McConkie III, Isaac K. Morrison, Ryan K. Olsen, Jonathan S. Schmitt ja Denelson Silva.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Toteamme, että 45 uutta vyöhykeseitsenkymmentä hyväksyttiin yleiskonferenssin johtohenkilöiden kokouksessa torstaina 31. maaliskuuta, ja siitä on ilmoitettu sivustolla newsroom.churchofjesuschrist.org aiemmin tällä viikolla.

Kutsumme teitä antamaan heille tukenne heidän uusissa tehtävissään.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme Apuyhdistyksen uudeksi ylimmäksi johtokunnaksi 1. elokuuta 2022 alkaen seuraavat: johtajaksi Camille N. Johnson, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Jeannie Anette Dennis ja toiseksi neuvonantajaksi Kristin Mae Yee.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Alkeisyhdistyksen uudeksi ylimmäksi johtokunnaksi 1. elokuuta 2022 alkaen seuraavat: johtajaksi Susan H. Porter, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Amy A. Wright ja toiseksi neuvonantajaksi Tracy Y. Browning.

Kaikki, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat nykyisessä kokoonpanossaan.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Kiitos, veljet ja sisaret, jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi.

Vyöhykeseitsenkymmeniä koskevia muutoksia

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet hyväksyttiin osana yleiskonferenssia pidetyssä johtohenkilöiden kokouksessa:

Elzimar Gouvêa de Albuquerque, Roland J. Bäck, Raúl Barrón, Bruno V. Barros, Eric Baxter, Oscar Bedregal, Joep Boom, Michael P. Brady, Randall A. Brown, Kennedy F. Canuto, Stephen K. Christensen, Nathan A. Craig, Mark Anthony Dundon, Favio M. Durán, Amândio A. Feijó, Claude R. Gamiette, Scott L. Hymas, Jason C. Jensen, Roberto G. F. Leite, John W. Lewis, Paulo Renato Marinho, Blaine R. Maxfield, Eduardo R. Mora, David Ngabizele, João Luis Oppe, Justice N. Otuonye, Emanuel Petrignani, Daniel Piros, Craig W. J. Raeside, Nelson Ramírez, Alexey V. Samaykin, Jose Antonio San Gabriel, Jose Estuardo Sazo, Steven D. Shumway, Oswaldo J. Soto, Mark G. Stewart, Scott N. Taylor, Roseveltt de Pina Teixeira, Gordon L. Treadway, Harold Truque, Nikolai Ustyuzhaninov, Carlos Ernesto Velasco, Kyle A. Vest, Sergio Villa, Min Zu Wang

Tulosta