Yleiskonferenssi
Lähetystyöpalvelu on siunannut elämääni ikuisesti
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Lähetystyöpalvelu on siunannut elämääni ikuisesti

Rukoilen, että te nuoret miehet ja nuoret naiset sekä vanhempanne näette ja tiedätte, kuinka lähetystyöpalvelu tulee siunaamaan elämäänne ikuisesti.

Kiitos, presidentti Nelson, että esitit jälleen tuon neuvon koskien lähetystyöpalvelua.

Veljet ja sisaret, useita vuosia sitten puhuessani yleiskonferenssissa vasemman silmäni näkö heikkeni yhtäkkiä silmänpohjan rappeuman vuoksi. Myöhemmin tilanne paheni, ja olen menettänyt sen silmän hyödyllisen näkökyvyn.

Kun olen pyrkinyt selviytymään tästä haasteesta, olen entistä kiitollisempi muunlaisesta näkökyvystä, myös jälkiviisauden antamasta näkemyksestä. Kun olen katsonut taaksepäin elämääni, olen pystynyt näkemään tiettyjä kokemuksia, joilla on ollut merkittävä vaikutus. Yksi niistä kokemuksista on se, kuinka kokoaikainen lähetystyöpalveluni nuorena miehenä Englannissa siunasi elämääni ja muovasi hengellistä suuntaani.

Olen pohtinut, kuinka 1930-luvun suureen lamakauteen liittyneet taloudelliset haasteet johtivat vanhempieni ja perheemme kannalta ikävään käänteeseen. Isäni paneutui niin paljon autoliikkeensä pelastamiseen ja perheen elättämiseen tänä vaikeana aikana, etteivät vanhempani hetkeen käyneet kirkossa.

Vaikka emme käyneet kirkon kokouksissa perheenä, se ei estänyt minua käymästä siellä satunnaisesti ystävieni kanssa.

Siihen aikaan lähetystyöhön lähteminen oli minulla ajatuksena taustalla, mutta en puhunut siitä vanhempieni kanssa.

Opiskeluaikana päätimme muutamien ystävieni kanssa lähteä lähetystyöhön. Kävin tapaamassa piispaani ja täytin lähetystyöhakemukseni, kun vanhempani olivat poissa kaupungista. Kun vanhempani palasivat, yllätin heidät uutisella, että minut oli kutsuttu palvelemaan Isossa-Britanniassa. Olen kiitollinen heidän innokkaasta tuestaan tälle päätökselle ja hyvistä ystävistä, jotka auttoivat minua tekemään päätöksen palvella.

Lähetystyöpalveluni valmisti minua olemaan parempi aviomies ja isä sekä menestymään liike-elämässä. Se valmisti minua myös elinikäiseen Herran palvelemiseen Hänen kirkossaan.

Huhtikuun 1985 yleiskonferenssissa minulle annettiin tehtävä puhua pappeuskokouksessa. Osoitin puheeni nuorille miehille. Puhuin valmistautumisesta palvelemaan lähetyssaarnaajana. Sanoin: ”Kaikesta siitä koulutuksesta, jota minä olen saanut kirkon tehtävissäni, mikään ei ole ollut tärkeämpää kuin se koulutus, jota sain 19-vuotiaana vanhimpana palvellessani kokoaikaisena lähetyssaarnaajana.”1

Herra tuntee teidät. Kun palvelette lähetystyössä, te saatte kokemuksia, jotka auttavat teitä tuntemaan Hänet paremmin. Te kasvatte hengellisesti palvellessanne Häntä. Hänen nimessään teidät lähetetään palvelemaan muita. Hän antaa teille kokemuksia, joissa Pyhä Henki innoittaa teitä. Herra valtuuttaa teidät opettamaan Hänen nimessään. Voitte osoittaa Hänelle, että Hän voi uskoa teihin ja luottaa teihin.

Hieman yli viisi kuukautta sitten vanhin Jeffrey R. Holland ja vanhin Quentin L. Cook, jotka myös ovat palvelleet lähetyssaarnaajina Brittein saarilla, olivat kanssani tapaamassa jäseniä ja lähetyssaarnaajia tuossa kauniissa maassa. Siellä ollessani pohdin kokemuksiani nuorena lähetyssaarnaajana. Todistan, että lähetystyössäni opin tietämään, että taivaallinen Isäni ja Vapahtajani Jeesus Kristus tuntevat minut ja rakastavat minua.

Minua siunattiin, kun minulla oli tukenani kaksi suurenmoista lähetysjohtajaa, Selvoy J. Boyer ja Stayner Richards, sekä heidän omistautuneet kumppaninsa Gladys Boyer ja Jane Richards. Kun katson taaksepäin, näen entistä selvemmin, että he luottivat minuun ja rakastivat minua. He opettivat minulle evankeliumia. He odottivat minulta paljon. He antoivat minulle monia haastavia tehtäviä ja johtamisvastuita, jotka auttoivat minua kasvamaan ja valmistautumaan palveluntäyteiseen elämään.

Olen myös pohtinut sitä, kun presidentti Spencer W. Kimball kutsui minut johtamaan Toronton lähetyskenttää Kanadassa rakkaan vaimoni Barbaran ja lastemme kanssa. Presidentti Kimball kutsui meidät palvelemaan huhtikuussa 1974, pian sen jälkeen kun hän oli esittänyt innoitetun lähetystyöaiheisen puheensa nimeltä ”Kun maailma käännytetään”.2 Siinä puheessa presidentti Kimball selitti näkemystään siitä, kuinka evankeliumi vietäisiin koko maailmaan. Hän kutsui mukaan paljon lisää lähetyssaarnaajia ympäri maailmaa. Hän muistutti meitä Herran odotuksesta, että ”jokainen – – korottaa varoittavan äänen maan asukkaille”3. Presidentti Kimballin opetuksesta, jonka mukaan nuorten miesten odotettiin palvelevan lähetystyössä, tuli keskustelunaihe kodeissa eri puolilla maailmaa. Tuo odotus ei ole muuttunut. Olen kiitollinen siitä, että myös presidentti Russell M. Nelson vahvisti Herran odotuksen tänä aamuna.

On kulunut miltei kymmenen vuotta siitä, kun presidentti Thomas S. Monson ilmoitti nuorten miesten ja nuorten naisten lähetystyöiän alentamisesta.4 Mielestäni yksi ensisijainen syy tähän muutokseen oli se, että useammat nuoristamme saisivat elämää mullistavan mahdollisuuden palvella lähetyssaarnaajana.

Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina kutsun nyt teitä nuoria miehiä – ja niitä nuoria naisia, jotka haluavat palvella lähetystyössä – aloittamaan juuri nyt keskustelun vanhempienne kanssa lähetystyössä palvelemisesta. Kutsun teitä myös puhumaan ystävienne kanssa lähetystyössä palvelemisesta, ja jos joku ystävistänne ei ole varma palvelemisesta, kannustakaa häntä puhumaan piispansa kanssa.

Antakaa sitoumus itsellenne ja taivaalliselle Isällenne, että palvelette lähetystyössä ja että tästä hetkestä lähtien pyritte pitämään sydämenne, kätenne ja mielenne puhtaina ja kelvollisina. Kutsun teitä hankkimaan vakaan todistuksen Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista.

Näiden suurenmoisten nuorten isät ja äidit, teillä on tärkeä rooli tässä valmistautumisessa. Aloittakaa tänään keskustelu lastenne kanssa lähetystyöpalvelusta. Tiedämme, että perheellä on syvällisin vaikutus siihen, että autamme nuoria miehiämme ja nuoria naisiamme valmistautumaan.

Jos olette yhä lähetystyöpalveluikäinen mutta ette ole vielä palvelleet pandemian tai muiden syiden vuoksi, kutsun teitä palvelemaan nyt. Keskustelkaa piispanne kanssa ja valmistautukaa palvelemaan Herraa.

Kannustan teitä piispoja auttamaan kaikkia nuoria miehiä ja nuoria naisia, jotka lähestyvät lähetystyöikää, valmistautumaan palvelemaan, ja kannustan teitä piispoja myös ottamaan selville, ketkä ovat kyllin vanhoja mutta eivät ole vielä palvelleet. Kutsukaa jokaista nuorta miestä sekä jokaista nuorta naista, joka haluaa palvella, tulemaan lähetyssaarnaajaksi.

Kiitämme lähetyssaarnaajia, jotka tällä hetkellä palvelevat. Teidän lähetystyönne on tapahtunut maailmanlaajuisen pandemian aikana. Tämän seurauksena teidän lähetystyökokemuksenne on ollut erilainen kuin minun tai kenenkään ennen vuotta 2020 palvelleen lähetyssaarnaajan kokemukset. Tiedän, ettei se ole ollut helppoa. Mutta näinä vaikeinakin aikoina Herralla on ollut teille työ tehtäväksi, ja te olette tehneet sitä ihmeellisen hyvin. Olette esimerkiksi käyttäneet tekniikkaa uusin tavoin löytääksenne niitä, jotka ovat valmiita oppimaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta. Kun olette palvelleet uutterasti ja kykyjenne mukaan, tiedän, että Herra on mieltynyt ponnisteluihinne. Tiedän, että palvelemisenne tulee siunaamaan elämäänne.

Kun teidät vapautetaan lähetystyöstänne, muistakaa, ettei teitä vapauteta aktiivisuudesta kirkon toiminnassa. Rakentakaa niiden hyvien tottumusten varaan, joita olette oppineet lähetystyössänne, vahvistakaa edelleen todistustanne, tehkää ahkerasti työtä, rukoilkaa ja olkaa kuuliaisia Herralle. Pitäkää kunniassa liitot, joita olette solmineet. Jatkakaa edelleen muiden siunaamista ja palvelemista.

Rukoilen, että te nuoret miehet ja nuoret naiset sekä vanhempanne näette ja tiedätte, kuinka lähetystyöpalvelu tulee siunaamaan elämäänne ikuisesti. Tietäkää mielessänne ja tuntekaa sydämessänne sen kutsun voima, jonka Herra antoi Moosian suurenmoisille lähetyssaarnaajapojille. Hän sanoi: ”Menkää – – ja vahvistakaa minun sanaani; mutta olkaa kärsivällisiä ja pitkämielisiä ahdingoissa, jotta voisitte osoittaa – – hyvää esimerkkiä minussa, niin minä teen teidät välineeksi käsissäni monien sielujen pelastukseksi.”5

Jumala siunatkoon kirkon nuoria niin että he haluavat valmistautua ja palvella Häntä, on nöyrä rukoukseni, jonka lausun tänä aamuna Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. M. Russell Ballard, ”Valmistautukaa palvelemaan”, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 155. vuosikonferenssista, s. 40.

  2. Ks. Spencer W. Kimball, ”When the World Will Be Converted”, Ensign, lokakuu 1974, s. 2–14. Tämä puhe pidettiin alue-edustajien seminaarissa 4. huhtikuuta 1974.

  3. OL 63:37.

  4. Ks. Thomas S. Monson, ”Tervetuloa konferenssiin”, Liahona, marraskuu 2012, s. 4–5.

  5. Alma 17:11.

Tulosta