Yleiskonferenssi
Liittopolku – tie iankaikkiseen elämään
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Liittopolku – tie iankaikkiseen elämään

Tie täydellisyyteen on liittopolku, ja Jeesus Kristus on kaikkien toimitusten ja liittojen keskipiste.

Suuri kuningas halusi poikansa hallitsevan yhtä valtakunnistaan. Prinssin oli opittava ja kasvettava viisaudessa voidakseen istua valtaistuimella. Eräänä päivänä kuningas keskusteli prinssin kanssa ja kertoi suunnitelmastaan. He sopivat, että prinssi lähtisi toiseen kaupunkiin saamaan kokemuksia. Siellä hän kohtaisi haasteita ja saisi nauttia monista hyvistä asioista. Sitten kuningas lähetti prinssin kaupunkiin, jossa prinssin odotettiin todistavan uskollisuutensa kuninkaalle ja osoittavan olevansa sopiva saamaan ne etuoikeudet ja vastuut, jotka kuninkaalla oli varattuna hänelle. Prinssille annettiin vapaus valita, ottaako hän vastaan nämä etuoikeudet ja vastuut vai ei, riippuen hänen halustaan ja uskollisuudestaan. Haluatte varmasti tietää, mitä prinssille tapahtui. Palasiko hän perimään valtakunnan?

Rakkaat veljet ja sisaret, jokainen meistä on prinssi tai prinsessa. Rakastava taivaallinen Isä on lähettänyt meidät kuolevaisuuteen nauttimaan sellaisen ruumiin siunauksesta, josta tulisi kuolematon Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta. Meidän odotetaan valmistautuvan palaamaan Jumalan luo todistamalla, että me teemme ”kaiken, mitä Herra, [meidän Jumalamme], käskee [meidän] tehdä” (Abr. 3:25).

Auttaakseen meitä Vapahtaja tuli lunastamaan meidät ja näyttämään tien, jota pitkin palata Jumalan luo. Jumalan lapsia kutsutaan tulemaan Vapahtajan luo ja tulemaan täydellisiksi Hänessä. Pyhissä kirjoituksissa toistuu yli 90 kertaa kehotus tulla Herran luo, ja yli puolet näistä kehotuksista ovat henkilökohtaisia kutsuja Herralta itseltään. Vapahtajan kutsun vastaanottaminen tarkoittaa sitä, että osallistumme Hänen toimituksiinsa ja pidämme Hänen kanssaan solmimamme liitot. Jeesus Kristus on ”tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6), ja Hän kutsuu ”kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen hyvyydestään; eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa” (2. Nefi 26:33).

Evankeliumin oppimisemme ja opettamisemme syventävät omaa kääntymystämme taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen ja auttavat meitä tulemaan enemmän Heidän kaltaisikseen. Vaikka kaikkea ei olekaan ilmoitettu, koskien ”sitä täsmällistä aikaa ja tapaa, jolla korotuksen siunaukset suodaan”, olemme kuitenkin varmoja niistä (M. Russell Ballard, ”Toivo Kristuksessa”, Liahona, toukokuu 2021, s. 55).

Sarahemlan maassa opettaessaan ylipappi Alma esitti Jeesuksen Kristuksen syvällisen kutsun:

”Katso, hän lähettää kutsun kaikille ihmisille, sillä armon käsivarret ovat ojennettuina heitä kohti, ja hän sanoo: Tehkää parannus, niin minä otan teidät vastaan.

Niin, hän sanoo: Tulkaa minun luokseni, niin te saatte nauttia elämän puun hedelmää.” (Alma 5:33–34.)

Vapahtaja itse kutsuu meitä tulemaan luokseen ja ottamaan harteillemme Hänen ikeensä, jotta saisimme levon tässä sekasortoisessa maailmassa (ks. Matt. 11:28–29). Me tulemme Kristuksen luo osoittamalla uskoa Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannusta päivittäin, solmimalla liittoja Jumalan kanssa saadessamme pelastuksen ja korotuksen toimitukset sekä kestämällä loppuun asti pitämällä nuo liitot (ks. Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 1.2.1, churchofjesuschrist.org). Tie täydellisyyteen on liittopolku, ja Jeesus Kristus on kaikkien toimitusten ja liittojen keskipiste.

Kuningas Benjamin opetti, että tekemiemme liittojen tähden meistä tulee Kristuksen poikia ja tyttäriä. Hän on hengellisesti synnyttänyt meidät, ja Hänen nimessään meidät tehdään vapaiksi, sillä ”muuta nimeä ei ole annettu, jonka kautta pelastus tulee”. (Ks. Moosia 5:7–8.) Meidät pelastetaan, kun kestämme loppuun asti ”noudattaen elävän Jumalan Pojan esimerkkiä” (2. Nefi 31:16). Nefi neuvoi, että kaikki ei ole tehty vain sillä, että pääsemme kaidalle ja kapealle polulle. Meidän ”täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että [meillä] on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan”. (Ks. 2. Nefi 31:19–20.)

Kristuksen oppi auttaa meitä löytämään liittopolun ja pysymään sillä, ja evankeliumi on järjestetty niin, että Herran lupaamia siunauksia saadaan pyhien toimitusten ja liittojen kautta. Jumalan profeetta, presidentti Russell M. Nelson, kehotti meitä 16. tammikuuta 2018 pitämässään televisiolähetyksessä: ”Pysykää liittopolulla. Teidän sitoumuksenne seurata Vapahtajaa tekemällä Hänen kanssaan liittoja ja sitten pitämällä nämä liitot avaa mahdollisuuden jokaiseen hengelliseen siunaukseen ja etuoikeuteen, joka on miesten, naisten ja lasten saatavilla kaikkialla. – – Päämäärä, johon jokainen meistä pyrkii, on saada avuksemme voima Herran huoneessa, tulla sinetöidyksi perheinä, olla uskollisia temppelissä tehdyille liitoille, jotka tekevät meistä kelvollisia Jumalan suurimpaan lahjaan – iankaikkiseen elämään.” (”Kulkiessamme yhdessä eteenpäin”, Liahona, huhtikuu 2018, s. 7.)

Jumala ei hylkää suhdettaan kenenkään uskollisen liittonsa pitävän kanssa eikä pidätä lupaamiaan iankaikkisen elämän siunauksia. Kun pidämme kunniassa pyhät liitot, me pääsemme lähemmäksi Vapahtajaa. Vanhin David A. Bednar opetti meille eilen, että evankeliumin liitot ja toimitukset toimivat elämässämme kuin kompassi, joka antaa meille tärkeää ohjausta tulla Kristuksen luo ja tulla enemmän Hänen kaltaisekseen.

Liitot merkitsevät tien takaisin Jumalan luo. Kasteen ja Pyhän Hengen lahjan vastaanottamisen, pappeuteen asettamisen ja sakramentin toimitukset johtavat meidät Herran temppeliin pääsemään osallisiksi Hänen korotuksensa toimituksista.

Haluaisin mainita kaksi asiaa, joita Vapahtajamme tähdensi auttaakseen meitä pitämään liitot uskollisesti:

  1. Pyhä Henki voi opettaa meitä, muistuttaa meitä Vapahtajan opetuksista ja olla kanssamme ikuisesti (ks. Joh. 14:16, 26). Hän voi olla jatkuvana kumppaninamme ohjaamassa meitä liittopolulla. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut: ”Tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta” (”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta elämäämme varten”, Liahona, toukokuu 2018, s. 96).

  2. Vapahtaja asetti sakramenttitoimituksen, jotta me voisimme muistaa Hänet aina ja jotta Hänen Henkensä olisi meidän kanssamme. Kaste avaa portin iankaikkiseen elämään, ja sakramentti auttaa meitä ponnistelemaan lujasti eteenpäin liittopolkua pitkin. Kun nautimme sakramentin, se on todistuksena Isälle siitä, että me muistamme aina Hänen Poikansa. Ja kun me aina muistamme Hänet ja pidämme Hänen käskynsä, Hänen Henkensä on oleva meidän kanssamme. Tämän lupauksen lisäksi Herra uudistaa lupaamansa syntien anteeksisaamisen, kun teemme nöyrästi parannuksen synneistämme.

Pysyessämme uskollisina liitoillemme meidän tulee pyrkiä siihen, että Henki aina valmistaa meitä nauttimaan sakramentin kelvollisina, ja samalla tavoin me nautimme sakramentin säännöllisesti, jotta Henki olisi aina kanssamme.

Kun tyttäremme oli viisivuotias, hänellä oli akkukäyttöinen leikkiauto, ja hän ajoi sillä mielellään ympäri taloa. Eräänä iltana hän tuli luokseni ja sanoi: ”Isi, minun auto ei toimi enää. Voitaisiinko me ottaa vähän bensaa sinun autostasi ja laittaa sitä minun autooni, että se kulkisi taas? Ehkä se tarvitsee kulkemiseen bensaa niin kuin sinun autosi.”

Huomasin myöhemmin, että akun virta oli loppunut, joten sanoin, että saisimme sen ajokuntoon noin tunnissa. Hyvin innostuneena tyttäremme sanoi: ”Joo! Me viedään se huoltoasemalle.” Minä vain kytkin akun virtalähteeseen latausta varten, ja tunnin kuluttua tyttäremme pystyi ajamaan autoa ladatun akun voimalla. Sen myötä hän oppi, että on tärkeää aina ladata akku liittämällä se virtalähteeseen.

Kuten tyttäremme oppi, mikä on akun ja virran välinen suhde, jotta hän voi ajaa leikkiautollaan, samoin me opimme Jeesuksesta Kristuksesta, sakramentista ja Hengestä. Me tarvitsemme Hengen apua suunnistaaksemme läpi kuolevaisuuden pitäen uskollisesti käskyt, ja me tarvitsemme sakramenttia vahvistamaan hengellistä olemustamme. Kasteen liittomme uudistaminen ja sakramentin nauttiminen ohjaavat uskollisuuteen kaikkia muita liittoja kohtaan. Onnellinen loppu on taattu, kun rukoillen tutkimme ja kunnioitamme Vapahtajan kutsua ja nautimme Hänen lupaamistaan siunauksista. Hän on sanonut: ”Ja jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni” (OL 59:9).

Todistan, että liittonsa pitäville luvataan rauha tässä maailmassa ja iankaikkinen elämä tulevassa maailmassa (ks. OL 59:23). Lausun todistukseni, että kun säännöllisesti nautitte sakramentissa Vapahtajan vertauskuvat, Hänen Henkensä opastaa teitä liittopolulla ja te pysytte uskollisina liitoillenne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta