Yleiskonferenssi
Jumalallinen rakkaus Isän suunnitelmassa
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Jumalallinen rakkaus Isän suunnitelmassa

Tämän palautetun kirkon opin ja menettelytapojen tarkoituksena on valmistaa Jumalan lapsia pelastukseen selestisessä valtakunnassa ja korotukseen sen korkeimmassa asteessa.

Evankeliumin suunnitelma osoittaa taivaallisen Isämme rakkauden kaikkia lapsiaan kohtaan. Jotta ymmärtäisimme tämän, meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään Hänen suunnitelmaansa ja Hänen käskyjään. Hän rakastaa lapsiaan niin paljon, että Hän antoi ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme kärsimään ja kuolemaan meidän puolestamme. Palautetussa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa meillä on ainutlaatuinen ymmärrys taivaallisen Isämme suunnitelmasta. Tämä antaa meille erilaisen tavan tarkastella kuolevaisen elämän tarkoitusta, sitä seuraavaa jumalallista tuomiota ja kaikkien Jumalan lasten lopullista loistavaa määränpäätä.

Rakastan teitä, veljeni ja sisareni. Rakastan kaikkia Jumalan lapsia. Kun Jeesukselta kysyttiin: ”Mikä on lain suurin käsky?” Hän opetti, että Jumalan rakastaminen ja lähimmäisten rakastaminen ovat Jumalan käskyistä suurimmat ja tärkeimmät.1 Nuo käskyt ovat tärkeimmät, koska ne kutsuvat meitä kasvamaan hengellisesti pyrkimällä pitämään mallina Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Toivon, että meillä kaikilla olisi parempi ymmärrys rakastavasta opista ja menettelytavoista, joita taivaallinen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ovat asettaneet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Se, mitä sanon tässä, pyrkii selventämään, kuinka Jumalan rakkaus selittää tuota oppia ja kirkon innoitettuja menettelytapoja.

I

Yksi yleinen väärinkäsitys tuomiosta, joka lopulta seuraa elämää kuolevaisuudessa, on se, että hyvät ihmiset menevät paikkaan nimeltä taivas ja pahat ihmiset menevät ikuiseen paikkaan nimeltä helvetti. Tämä virheellinen olettamus vain kahdesta lopullisesta määränpäästä tarkoittaisi sitä, että ne, jotka eivät pysty pitämään kaikkia taivaaseen vaadittavia käskyjä, joutuvat väistämättä ikiajoiksi helvettiin.

Rakastavalla taivaallisella Isällä on parempi suunnitelma lapsiaan varten. Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon ilmoitetussa opissa opetetaan, että kaikki Jumalan lapset – lukuun ottamatta poikkeuksia, joita on liian vähän tarkasteltavaksi tässä yhteydessä – päätyvät lopulta kirkkauden valtakuntaan.2 ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta”3, Jeesus opetti. Nykypäivän ilmoituksen pohjalta tiedämme, että nuo huoneet ovat kolmessa eri kirkkauden valtakunnassa. Viimeisellä tuomiolla meidät kukin tuomitaan meidän tekojemme ja meidän sydämemme halujen mukaan.4 Ennen sitä meidän on kärsittävä niistä synneistämme, joista emme ole tehneet parannusta. Pyhät kirjoitukset ovat siltä osin selkeät.5 Sitten vanhurskas tuomarimme suo meille asuinsijan yhdessä niistä kirkkauden valtakunnista. Näin – kuten tiedämme nykypäivän ilmoituksen pohjalta – kaikki ”tuomitaan – – ja jokainen saa oman valtapiirinsä omien tekojensa mukaan huoneissa, jotka on valmistettu”6.

Herra on päättänyt ilmoittaa suhteellisen vähän kahdesta näistä kirkkauden valtakunnista. Sitä vastoin Herra on ilmoittanut paljon korkeimmasta kirkkauden valtakunnasta, jota Raamattu vertaa auringon loistoon7.

Selestisessä kirkkaudessa8 on kolme astetta eli tasoa9. Korkein niistä on korotus selestisessä valtakunnassa, jossa meistä voi tulla Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Auttaakseen meitä omaksumaan jumalalliset ominaisuudet ja luonteen muutoksen, jotka ovat välttämättömiä jumalallisten mahdollisuuksiemme toteuttamiseksi, Herra on ilmoittanut opin ja säätänyt käskyjä, jotka perustuvat iankaikkiseen lakiin. Tätä me opetamme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, koska tämän palautetun kirkon opin ja menettelytapojen tarkoituksena on valmistaa Jumalan lapsia pelastukseen selestisessä kirkkaudessa ja erityisesti korotukseen sen korkeimmassa asteessa.

Jumalan temppeleissä solmitut liitot ja uskoville luvatut siunaukset ovat avainasemassa. Tämä selittää sitä, miksi rakennamme eri puolille maailmaa temppeleitä, joista kuoro on laulanut niin kauniisti. Jotkut ovat ymmällään tästä painotuksesta, koska eivät ymmärrä, että temppelin liitot ja toimitukset ohjaavat meitä kohti korotuksen saavuttamista. Tämä voidaan ymmärtää vain sen ilmoitetun totuuden asiayhteydessä, joka koskee kolmea kirkkauden astetta. Koska taivaallinen Isämme rakastaa suuresti kaikkia lapsiaan, Hän on varannut muitakin kirkkauden valtakuntia – kuten vanhin Quentin L. Cook selitti eilen – jotka kaikki ovat ihmeellisempiä kuin pystymme käsittämään.10

Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee kaiken tämän mahdolliseksi. Hän on ilmoittanut, että Hän ”kirkastaa Isän ja pelastaa kaikki hänen kättensä teot11. Tuo pelastus suodaan eri kirkkauden valtakunnissa. Nykypäivän ilmoituksen pohjalta tiedämme, että ”kaikille valtakunnille on annettu laki”12. Tämä on merkittävää:

”Sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta.

Ja se, joka ei voi pysyä terrestrisen valtakunnan laissa, ei voi kestää terrestristä kirkkautta.

Ja se, joka ei voi pysyä telestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää telestistä kirkkautta.”13

Toisin sanoen kirkkauden valtakunta, jonka saamme viimeisellä tuomiolla, määräytyy niiden lakien mukaan, joita päätämme noudattaa taivaallisen Isämme rakastavassa suunnitelmassa. Tuon suunnitelman mukaan valtakuntia on useita, jotta kaikki Hänen lapsensa voidaan osoittaa valtakuntaan, jossa he voivat ”kestää”.

II

Herran palautetun kirkon opetukset ja menettelytavat soveltavat näitä iankaikkisia totuuksia tavalla, joka voidaan ymmärtää täysin vain sen rakastavan suunnitelman asiayhteydessä, joka taivaallisella Isällämme on kaikkia lapsiaan varten.

Näin ollen me kunnioitamme yksilön tahdonvapautta. Useimmat ovat tietoisia tämän kirkon suurista pyrkimyksistä edistää uskonnonvapautta. Nämä pyrkimykset edistävät taivaallisen Isämme suunnitelmaa. Me pyrimme auttamaan kaikkia Hänen lapsiaan – emme vain omia jäseniämme – pääsemään osallisiksi kallisarvoisesta valinnanvapaudesta.

Samoin meiltä toisinaan kysytään, miksi me lähetämme lähetyssaarnaajia niin moniin kansakuntiin, jopa kristillisten kansojen keskuuteen. Meiltä kysytään myös, miksi annamme valtavaa humanitaarista apua henkilöille, jotka eivät ole kirkkomme jäseniä, liittämättä sitä lähetystyöpyrkimyksiimme. Me teemme näin, koska Herra on opettanut meitä pitämään kaikkia Hänen lapsiaan veljinämme ja sisarinamme, ja me haluamme jakaa hengellistä ja ajallista runsauttamme kaikille.

Iankaikkinen oppi antaa myös omaleimaisen näkökulman lapsiin. Tämän näkökulman ansiosta näemme lasten synnyttämisen ja kasvattamisen osana jumalallista suunnitelmaa. Se on niiden riemullinen ja pyhä velvollisuus, joille on annettu voima osallistua siihen. Siksi meitä käsketään opettamaan ja puolustamaan periaatteita ja käytäntöjä, jotka luovat parhaat olosuhteet lasten kehitykselle ja onnelle Jumalan suunnitelman mukaisesti.

III

Lopuksi, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tunnetaan aivan oikein perhekeskeisenä kirkkona. Mutta sitä ei ymmärretä kovin hyvin, että perhekeskeisyytemme ei rajoitu vain ihmissuhteisiin kuolevaisuudessa. Perustavanlaatuista teologiallemme ovat myös iankaikkiset ihmissuhteet. Palautetun kirkon tehtävänä on auttaa kaikkia Jumalan lapsia tulemaan kelvollisiksi siihen, mitä Jumala haluaa heidän lopulliseksi päämääräkseen. Kristuksen sovituksen antaman lunastuksen avulla kaikki voivat saada iankaikkisen elämän (korotuksen selestisessä valtakunnassa). Äiti Eeva julisti, että sen ”Jumala antaa kaikille kuuliaisille”14. Se on enemmän kuin pelastus. Presidentti Russell M. Nelson on muistuttanut meille, että ”Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa pelastus koskee yksilöä, [mutta] korotus koskee perhettä”15.

Meille perustavanlaatuista on Jumalan ilmoitus, jonka mukaan korotus voidaan saavuttaa vain olemalla uskollinen miehen ja naisen välisen iankaikkisen avioliiton liitolle.16 Tämän jumalallisen opin vuoksi me opetamme, että ”sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus”17.

Tästä syystä Herra on myös vaatinut palautettua kirkkoaan vastustamaan yhteiskunnallisia ja oikeudellisia paineita perääntyä Hänen antamastaan opista, joka koskee miehen ja naisen välistä avioliittoa, sekä vastustamaan muutoksia, jotka hämärtävät miesten ja naisten välisiä eroja tai hämmentävät tai muuttavat sukupuolta.

Palautetun kirkon kanta näihin perusasioihin herättää usein vastustusta. Me ymmärrämme sen. Taivaallisen Isän suunnitelma sallii sen, että ”kaikessa on vastakohtaisuutta”18, ja Saatanan hellittämättömin vastustus kohdistuu kaikkeen siihen, mikä on tärkeintä tässä suunnitelmassa. Näin ollen hän pyrkii vastustamaan edistymistä kohti korotusta vääristämällä avioliittoa, yrittämällä estää lasten hankkimista ja aiheuttamalla sukupuoleen liittyvää hämmennystä. Tiedämme kuitenkin, että pitkällä aikavälillä rakastavan taivaallisen Isämme jumalallista tarkoitusta ja suunnitelmaa ei muuteta. Henkilökohtaiset olosuhteet voivat muuttua, ja Jumalan suunnitelma vahvistaa, että pitkällä aikavälillä uskolliset, jotka pitävät solmimansa liitot, saavat mahdollisuuden tulla kelvollisiksi jokaiseen luvattuun siunaukseen.19

Ainutlaatuisen arvokas opetus, joka auttaa meitä valmistautumaan iankaikkiseen elämään, joka on ”suurin kaikista Jumalan lahjoista”20, on vuonna 1995 annettu perhejulistus21. Sen julistukset ovat tietenkin erilaisia kuin jotkin nykyiset lait, käytännöt ja kannatus, kuten avoliitto ja samaa sukupuolta olevien avioliitto. Ne, jotka eivät täysin ymmärrä Isän rakastavaa suunnitelmaa lapsiaan varten, voivat pitää tätä perhejulistusta pelkkänä menettelytapaa koskevana lausuntona, joka on muutettavissa. Sen sijaan me vahvistamme, että perhejulistuksessa, joka perustuu peruuttamattomaan oppiin, määritellään sellaiset perhesuhteet, joissa tärkein osa iankaikkista kehitystämme voi tapahtua.

Tämä on palautetun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ainutlaatuisen opin ja menettelytapojen tausta.

IV

Monissa kuolevaisen elämän ihmissuhteissa ja olosuhteissa meidän jokaisen täytyy tulla toimeen eroavuuksien kanssa. Kristuksen seuraajina, joiden tulee rakastaa lähimmäisiään, meidän tulee elää rauhassa niiden kanssa, jotka eivät usko niin kuin me uskomme. Me olemme kaikki rakastavan taivaallisen Isän lapsia. Hän on tarkoittanut meille kaikille kuoleman jälkeisen elämän ja lopulta kirkkauden valtakunnan. Jumala haluaa, että me kaikki pyrimme saavuttamaan Hänen korkeimmat mahdolliset siunauksensa pitämällä Hänen korkeimmat käskynsä, liittonsa ja toimituksensa, jotka kaikki huipentuvat Hänen pyhissä temppeleissään, joita rakennetaan kaikkialle maailmaan. Meidän täytyy pyrkiä kertomaan muille näistä iankaikkisuuden totuuksista. Mutta koska rakastamme kaikkia lähimmäisiämme, me hyväksymme aina heidän päätöksensä. Kuten eräs Mormonin kirjan profeetta on opettanut, meidän täytyy ponnistella eteenpäin ja meillä täytyy olla ”rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan”22.

Kuten presidentti Russell M. Nelson julisti viime konferenssissamme: ”Maailman historiassa ei ole koskaan ollut aikaa, jolloin tieto Vapahtajastamme olisi henkilökohtaisesti tärkeämpää ja merkityksellisempää jokaiselle ihmissielulle. – – Kristuksen puhdas oppi on voimallinen. Se muuttaa kaikkien niiden elämää, jotka ymmärtävät sen ja pyrkivät toteuttamaan sitä elämässään.”23

Rukoilen, että me kaikki voimme toteuttaa tätä pyhää oppia omassa elämässämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta