Yleiskonferenssi
Mutta me emme piitanneet heistä
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Mutta me emme piitanneet heistä

(1. Nefi 8:33)

Liitot ja toimitukset suuntaavat meidät Herraan Jeesukseen Kristukseen ja auttavat meitä aina muistamaan yhteytemme Häneen, kun etenemme pitkin liittopolkua.

Vaimoni Susan, kolme poikaamme ja heidän vaimonsa, kaikki lastenlapsemme ja vanhin Quentin L. Cook, joka on istunut vieressäni kahdentoista koorumissa miltei 15 vuotta, todistavat kaikki auliisti siitä, etten osaa laulaa hyvin. Mutta laulutaidon puutteestani huolimatta laulan mielelläni palautuksen lauluja. Innoitettujen sanoitusten ja majesteettisten melodioiden yhdistelmä auttaa minua oppimaan evankeliumin keskeisiä periaatteita ja sykähdyttää sieluani.

Yksi laulu, joka on siunannut elämääni merkittävin tavoin, on ”Herran työhön käyn”. Hiljattain olen pohtinut tuon laulun kertosäkeen erästä tiettyä lausetta ja oppinut siitä. ”Vihollisen ääntä kuule mä en, Herraa vain mä seuraan, tottelen.”1

En kuule eli en piittaa siitä.

Kun laulan laulua ”Herran työhön käyn”, ajattelen usein Lehin näyn ihmisiä, jotka ponnistelivat eteenpäin elämän puun luo johtavalla polulla ja jotka eivät pelkästään ”pitäneet kiinni”2 vaan ”[pitivät] jatkuvasti kiinni rautakaiteesta, kunnes [he] tulivat perille ja lankesivat maahan ja nauttivat puun hedelmää”3. Lehi kuvaili suuressa ja avarassa rakennuksessa olevaa väkijoukkoa, joka osoitteli ”ivan sormella [häntä] ja niitä, jotka – – olivat nauttimassa hedelmää”4. Hänen vastauksensa pilkkaan ja loukkauksiin on upea ja mieleenpainuva: ”Mutta me emme piitanneet heistä.”5

Rukoilen, että Pyhä Henki siunaa ja valaisee meitä jokaista, kun pohdimme yhdessä, kuinka meitä voidaan vahvistaa niin, ”ettemme piittaisi” pahan vaikutteista ja pilkkaavista äänistä nykymaailmassamme.

Älkää piitatko

Sana piitata viittaa siihen, että välittää jostakin tai kiinnittää huomiota johonkuhun tai johonkin. Näin ollen laulun ”Herran työhön käyn” sanat kehottavat meitä tekemään lujan päätöksen olla kiinnittämättä huomiota ”vihollisen ääneen”. Lehi ja hänen kanssaan olevat ihmiset, jotka olivat nauttimassa puun hedelmää, antavat voimallisen esimerkin siitä, että meidän ei pidä kiinnittää huomiota siihen pilkkaan ja halveksuntaan, jota niin usein tulee suuresta ja avarasta rakennuksesta.

Kristuksen oppi, joka on kirjoitettu ”elävän Jumalan Hengellä – – ihmissydämiin”6, lisää kykyämme ”olla piittaamatta” monista häiriötekijöistä, pilkasta ja harhautuksista langenneessa maailmassamme. Esimerkiksi usko, joka keskittyy yksinomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, vahvistaa meitä hengellisellä voimalla. Usko Lunastajaan on toiminnan ja voiman periaate. Kun toimimme Hänen evankeliuminsa totuuksien mukaisesti, meitä siunataan hengellisellä kyvyllä ponnistella eteenpäin läpi kuolevaisuuden haasteiden keskittyen samalla ilonaiheisiin, joita Vapahtaja meille tarjoaa. Todellakin, ”pelko turhaa on, oikein kun riennämme, sillä Herra silloin on turvamme”7.

Henkilökohtainen yhteys liittojen kautta

Pyhien liittojen solmiminen ja pappeuden toimitusten kelvollinen vastaanottaminen valjastavat meidät ikeeseen Herran Jeesuksen Kristuksen ja taivaallisen Isän kanssa sekä sitovat meidät Heihin.8 Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me luotamme Vapahtajaan puolustajanamme9 ja välittäjänämme10 ja me luotamme Hänen ansioihinsa, laupeuteensa ja armoonsa11 elämän matkan aikana. Kun tulemme vakaasti Kristuksen luokse ja olemme valjastettuja ikeeseen Hänen kanssaan, me saamme Hänen äärettömän ja iankaikkisen sovituksensa puhdistavat, parantavat ja vahvistavat siunaukset.12

Liittoon kuuluvien sitoumusten mukaan eläminen ja niiden rakastaminen luovat Herraan yhteyden, joka on syvästi henkilökohtainen ja hengellisesti voimallinen. Kun kunnioitamme pyhien liittojen ja toimitusten ehtoja, me vähitellen ja asteittain lähestymme Häntä13 ja koemme Hänen jumalallisuutensa ja elävän todellisuutensa vaikutuksen elämässämme. Silloin Jeesuksesta tulee paljon muutakin kuin pyhien kirjoitusten kertomusten päähenkilö. Hänen esimerkkinsä ja opetuksensa vaikuttavat jokaiseen toiveeseemme, ajatukseemme ja tekoomme.

Suoraan sanoen en pysty riittävällä tavalla kuvailemaan sen liittoyhteyden tarkkaa luonnetta ja voimaa, joka meillä on ylösnousseeseen ja elävään Jumalan Poikaan. Mutta todistan, että yhteydet Häneen ja taivaalliseen Isään ovat todellisia ja ovat ylimpiä varmuuden, rauhan, ilon ja hengellisen voiman lähteitä, joiden ansiosta meidän ei tarvitse pelätä, vaikka vihollinen pilkkaisikin14. Liittoja solmineina ja liittonsa pitävinä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meitä voidaan siunata rohkeudella, sillä ”puoltaa Herra aina lapsiaan”15, emmekä me kiinnitä mitään huomiota pahan vaikutteisiin ja maalliseen pilkkaan.

Kun keskustelen kirkon jäsenten kanssa eri puolilla maailmaa, esitän heille usein tämän kysymyksen: mikä auttaa sinua ”olemaan piittaamatta” maailmallisista vaikutteista, pilkasta ja halveksunnasta? Heidän vastauksensa ovat erittäin opettavaisia.

Uskolliset jäsenet tähdentävät usein sitä, miten tärkeää on kutsua Pyhän Hengen voima omaan elämään tutkimalla pyhiä kirjoituksia merkityksellisellä tavalla, rukoilemalla hartaasti ja valmistautumalla asianmukaisesti sakramenttitoimitukseen. Usein mainitaan myös uskollisten perheenjäsenten ja luotettavien ystävien hengellinen tuki, tärkeät opetukset, joita saadaan palvelutyössä ja palvelemalla Herran palautetussa kirkossa, sekä kyky havaita kaiken sen tyhjyys, mitä on suuressa ja avarassa rakennuksessa ja siinä, mitä sieltä tulee.

Olen huomannut näissä jäsenten vastauksissa tietyn mallin, joka on erityisen merkittävä. Näillä opetuslapsilla on ennen kaikkea luja todistus taivaallisen Isän onnensuunnitelmasta ja Jeesuksen Kristuksen roolista meidän Lunastajanamme ja Vapahtajanamme. Ja toiseksi, heidän hengellinen tietonsa ja vakaumuksensa ovat yksilöllisiä, henkilökohtaisia ja täsmällisiä. Ne eivät ole yleisluonteisia eivätkä abstrakteja. Kuuntelen näiden omistautuneiden sielujen puhuvan liitoista, jotka antavat voimaa voittaa vastustus, ja heidän yhteydestään elävään Herraan, joka tukee heitä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Näille ihmisille Jeesus Kristus on todellakin henkilökohtainen Vapahtaja.

Kuva
Kompassi

Evankeliumin liitot ja toimitukset toimivat elämässämme paljolti samoin kuin kompassi. Kompassi on laite, joka osoittaa pääilmansuunnat – pohjoisen, etelän, idän ja lännen – voidaksemme suunnistaa ja määrittää sijaintimme. Vastaavasti liittomme ja toimituksemme suuntaavat meidät Herraan Jeesukseen Kristukseen ja auttavat meitä aina muistamaan yhteytemme Häneen, kun etenemme pitkin liittopolkua.

Kuva
Kristus-patsas

Tärkein ohje meille kaikille kuolevaisuudessa on tulla Kristuksen luokse ja tulla täydellisiksi Hänessä.16 Pyhät liitot ja toimitukset auttavat meitä keskittymään Vapahtajaan ja pyrkimään Hänen armonsa avulla17 tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. On aivan varmaa, että ”voima näkymätön jo rientää auttamaan tiellämme totuuden”18.

Pitäkää kiinni rautakaiteesta

Liittoyhteytemme Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen on kanava, jonka kautta voimme saada kyvyn ja voiman ”olla piittaamatta”. Ja tämä side vahvistuu, kun pidämme jatkuvasti kiinni rautakaiteesta. Mutta kuten Nefin veljet kysyivät: ”Mitä tarkoittaa isämme näkemä rautakaide – –?

Ja minä [Nefi] sanoin heille, että se oli Jumalan sana; eikä kukaan, joka kuulisi Jumalan sanaa ja pitäisi siitä kiinni, koskaan hukkuisi, eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa eivätkä sokaista heitä eksyttääkseen heidät tuhoon.”19

Huomatkaa, että kyky vastustaa vastustajan kiusauksia ja palavia nuolia luvataan niille, jotka pitävät kiinni Jumalan sanasta jatkuvasti, eivät vain toisinaan.

Mielenkiintoista kyllä, apostoli Johannes kuvaili Jeesuksen Kristuksen olevan sana.20

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. – –

Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. – –

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”21

Siksi yksi Jeesuksen Kristuksen nimistä on ”Sana”.22

Lisäksi kahdeksannessa uskonkappaleessa sanotaan: ”Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme myös, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa.”23

Näin ollen myös Vapahtajan opetukset, jotka on tallennettu pyhiin kirjoituksiin, ovat ”sana”.

Saanen ehdottaa, että Jumalan sanasta kiinni pitäminen merkitsee sitä, että 1) muistamme, kunnioitamme ja vahvistamme sitä henkilökohtaista yhteyttä, joka meillä on Vapahtajaan ja Hänen Isäänsä palautetun evankeliumin liittojen ja toimitusten kautta, ja että 2) rukoillen, vilpittömästi ja johdonmukaisesti käytämme pyhiä kirjoituksia sekä elävien profeettojen ja apostolien opetuksia ilmoitetun totuuden varmoina lähteinä. Kun olemme sidottuja Herraan, kun ”pidämme kiinni” Hänestä ja kun Hänen oppinsa mukaan eläminen muuttaa meitä24, lupaan, että yksilöinä ja yhdessä meitä siunataan niin, että voimme seisoa pyhissä paikoissa emmekä horju25. Jos pysymme Kristuksessa, niin Hän pysyy meissä ja kulkee meidän kanssamme.26 Varmastikin ”Herra silloin on turvamme vaivan aikaan rohkaisten mielemme voimalla totuuden”27.

Todistus

Ponnistelkaa eteenpäin. Pitäkää lujasti kiinni. Älkää piitatko.

Todistan, että uskollisuus Vapahtajan palautetun evankeliumin liitoille ja toimituksille mahdollistaa sen, että voimme ponnistella eteenpäin Herran työssä, pitää lujasti kiinni Hänestä Jumalan sanana ja olla piittaamatta vastustajan houkutuksista. Taistelussa oikean puolesta jokainen meistä puolustautukoon ”miekalla totuuden”28. Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta