Yleiskonferenssi
Uskoa kysyä ja sitten toimia
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Uskoa kysyä ja sitten toimia

Usko Jeesukseen Kristukseen on avain ilmoitusten saamiseen totuudesta.

Rakkaat veljeni ja sisareni, olen kiitollinen tilaisuudesta puhua teille tässä yleiskonferenssin lauantai-illan kokouksessa. Tänä aamuna presidentti Russell M. Nelson sanoi konferenssin avauksessaan, että ”puhdas ilmoitus sydämessänne oleviin kysymyksiin tekee tästä konferenssista antoisan ja unohtumattoman. Ellette ole vielä tavoitelleet Pyhän Hengen palvelusta, joka auttaa teitä kuulemaan, mitä Herra haluaa teidän kuulevan näiden kahden päivän aikana, kutsun teitä tekemään niin nyt.”1 Olen tavoitellut tuota siunausta, kun olen valmistautunut saamaan ilmoitusta tätä kanssanne viettämääni hetkeä varten. Vilpitön rukoukseni on, että te saisitte ilmoitusta Jumalalta.

Tapa, jolla ilmoitusta saadaan Jumalalta, ei ole muuttunut Aadamin ja Eevan ajoista. Se on ollut sama kaikkien Herran kutsumien palvelijoiden kohdalla alusta nykypäivään asti. Se on sama teidän kohdallanne ja minun kohdallani. Se tapahtuu aina osoittamalla uskoa.2

Teini-ikäisellä Joseph Smithillä oli riittävästi uskoa esittää kysymys Jumalalle ja luottaa siihen, että Jumala vastaisi hänen sydämensä tarpeeseen. Hänen saamansa vastaus muutti maailman. Hän halusi tietää, mihin kirkkoon hänen tulisi liittyä puhdistuakseen synnistä. Hänen saamansa vastaus rohkaisi häntä jatkamaan yhä parempien kysymysten esittämistä ja toimimaan juuri alkaneen ilmoituksen jatkuvan vuodatuksen mukaan.3

Teidän kokemuksenne voi mahdollisesti olla samankaltainen tässä konferenssissa. Teillä on kysymyksiä, joihin etsitte vastauksia. Teillä on ainakin sen verran uskoa, että toivotte saavanne vastauksia Herralta Hänen palvelijoidensa välityksellä.4 Teillä ei ole mahdollisuutta pyytää ääneen vastauksia puhujilta, mutta te voitte pyytää rakastavalta Isältänne rukouksessa.

Tiedän kokemuksesta, että te saatte vastauksia, jotka sopivat teidän tarpeisiinne ja hengelliseen valmistautumiseenne. Jos tarvitsette vastauksen, joka on tärkeä teidän tai muiden iankaikkisen hyvinvoinnin kannalta, vastaus tulee sitäkin todennäköisemmin. Silti silloinkin saatatte saada – kuten Joseph Smith sai – vastauksena kehotuksen olla kärsivällisiä.5

Jos uskonne Jeesukseen Kristukseen on johtanut siihen, että sydämenne on pehmentynyt Hänen sovitustyönsä vaikutuksesta, te pystytte paremmin tuntemaan Hengen kuiskaukset vastauksena rukouksiinne. Henkilökohtainen kokemukseni on, että hiljainen, vieno ääni – joka on todellinen – on selkeä ja havaittavissa mielessäni, kun tunnen sisäistä tyyneyttä ja alistumista Herran tahtoon. Tuota nöyryyden tunnetta voidaan parhaiten kuvata sanoilla ”älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun”6.

Tämän ilmoitusta tuovan prosessin ansiosta kuulette puhujien opettavan tässä konferenssissa sitä, mitä nimitetään Kristuksen opiksi.7 Ilmoitusta tulee meille siinä määrin kuin olemme pyrkineet ottamaan Kristuksen opin sydämeemme ja toteuttamaan sitä elämässämme.

Muistatte Mormonin kirjasta Nefin opettaneen meille, että usko Jeesukseen Kristukseen on avain ilmoitusten saamiseen totuudesta ja avain luottamukseen siitä, että seuraamme Vapahtajan ohjeita. Nefi kirjoitti seuraavat sanat satoja vuosia ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää kuolevaisuuteen:

”Enkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla; sen vuoksi he puhuvat Kristuksen sanoja. Sen vuoksi, minä sanoin teille: Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.

Ja nyt, kun minä olen puhunut nämä sanat, jos ette voi ymmärtää niitä, se johtuu siitä, että te ette pyydä ettekä kolkuta; sen vuoksi teitä ei tuoda valoon, vaan teidän täytyy hukkua pimeydessä.

Sillä katso, vielä minä sanon teille, että jos te menette sisälle oikealla tavalla ja saatte Pyhän Hengen, se osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.

Katso, tämä on Kristuksen oppi, eikä mitään muuta oppia anneta, ennen kuin hän ilmaisee itsensä teille lihassa. Ja kun hän ilmaisee itsensä teille lihassa, tehkää tarkoin se, mitä hän teille sanoo.”8

Herra ilmaisee teille ja minulle asioita palvelijoidensa välityksellä tänään ja tulevina päivinä. Hän kertoo meille, mitä meidän tulee tehdä.9 Vapahtaja ei huuda käskyjä teille eikä minulle. Kuten Hän opetti Elialle:

”Herran ääni sanoi: ’Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi.’ Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä.

Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa.”10

Tuon äänen kuuleminen tulee uskostamme Häneen. Kun meillä on riittävästi uskoa, me pyydämme johdatusta aikomuksena mennä ja tehdä, mitä Hän sitten pyytääkin.11 Meille on kehittynyt uskoa tietää, että kaikki, mitä Hän pyytää, on siunauksena muille, ja että samalla voimme puhdistua, koska Hän rakastaa meitä.

Kun meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen on johtanut meidät pyytämään Isältä vastauksia, tuo usko on myös saanut Vapahtajan kosketuksen pehmentämään meitä niin paljon, että olemme kuulleet Hänen neuvojaan ja olleet päättäväisiä ja innokkaita tottelemaan. Silloin laulamme iloiten kirkon laulun sanat, myös kun työ on vaikeaa: ”Sua kiitän, Herra korkehin”12.

Mitä enemmän meillä on Kristuksen oppi elämässämme ja sydämessämme, sitä enemmän tunnemme suurempaa rakkautta ja myötätuntoa niitä kohtaan, jotka eivät ole koskaan saaneet Jeesukseen Kristukseen kohdistuvan uskon siunauksia tai jotka kamppailevat säilyttääkseen uskon. On vaikeaa pitää Herran käskyt, jos ei usko ja luota Häneen. Kun jotkut menettävät uskonsa Vapahtajaan, he saattavat jopa hyökätä Hänen neuvojaan vastaan ja sanoa hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi.13 Tämän murheellisen virheen välttämiseksi on ratkaisevan tärkeää, että kaikki saamamme henkilökohtaiset ilmoitukset ovat sopusoinnussa Herran ja Hänen profeettojensa opetusten kanssa.

Veljet ja sisaret, vaatii uskoa olla kuuliainen Herran käskyille. Vaatii uskoa Jeesukseen Kristukseen palvella muita Hänen puolestaan. Vaatii uskoa lähteä opettamaan Hänen evankeliumiaan ja tarjota sitä ihmisille, jotka eivät ehkä tunne Hengen ääntä tai jotka saattavat jopa kieltää sanoman todellisuuden. Mutta kun osoitamme uskoamme Kristukseen – ja seuraamme Hänen elävää profeettaansa – usko tulee lisääntymään ympäri maailman. Tekniikan ansiosta ehkäpä tänä viikonloppuna useammat Jumalan lapset kuulevat ja tunnistavat Jumalan sanan kuin minään muuna kahtena päivänä historian aikana.

Kasvava usko siihen, että tämä on Herran kirkko ja valtakunta maan päällä, saa entistä useammat jäsenet maksamaan kymmenykset ja tekemään lahjoituksia avun tarpeessa olevien auttamiseksi, vaikka nämä jäsenet kohtaavat omiakin koettelemuksiaan. Lähetyssaarnaajien usko siihen, että Jeesus Kristus on kutsunut heidät, on saanut heitä eri puolilla maailmaa löytämään keinoja nousta pandemian aiheuttamien haasteiden yläpuolelle, tehden sen rohkeasti ja hyvillä mielin. Ja heidän ylimääräisissä ponnistuksissaan heidän uskonsa on vahvistunut.

Vastustus ja koettelemukset ovat jo pitkään olleet kasvualustana uskon vahvistumiselle. Tämä on aina ollut totta, erityisesti palautuksen alusta ja Herran kirkon perustamisesta lähtien.14

Se, mitä presidentti George Q. Cannon sanoi kauan sitten, on totta tänään ja tulee olemaan totta, kunnes Vapahtaja tulee henkilökohtaisesti johtamaan kirkkoaan ja kansaansa: ”Kuuliaisuus evankeliumille tuo [ihmiset] hyvin läheiseen ja henkilökohtaiseen suhteeseen Herran kanssa. Se luo läheisen yhteyden maan päällä olevien ihmisten ja taivaissa olevan suuren Luojamme kanssa. Se tuo ihmismielelle tunteen täydellisestä luottamuksesta Kaikkivaltiaaseen ja Hänen halukkuuteensa kuunnella niiden rukouksia, jotka luottavat Häneen, ja vastata niihin. Koettelemusten ja ahdinkojen aikoina tuo luottamus on mittaamatonta. Vaikeudet voivat kohdata yksilöä tai kansaa, onnettomuus voi uhata ja kaikki inhimilliset toiveet voivat näyttää kaatuvan, mutta siellä, missä ihmiset ovat käyttäneet hyväkseen niitä etuoikeuksia, joita kuuliaisuus evankeliumille tuo, heillä on varma paikka seisoa; heidän jalkansa ovat kalliolla, joka ei horju.”15

Todistukseni on, että kallio, jolla me seisomme, on todistuksemme siitä, että Jeesus on Kristus, että tämä on Hänen kirkkonsa, jota Hän johtaa henkilökohtaisesti, ja että presidentti Russell M. Nelson on Hänen elävä profeettansa tänä aikana.

Presidentti Nelson pyytää ja saa johdatusta Herralta. Hän on minulle esimerkki tuon johdatuksen pyytämisestä ja päättäväisyydestä noudattaa sitä. Tuo sama päättäväisyys olla kuuliainen Herran johdatukselle on kaikkien niiden sydämessä, jotka ovat puhuneet, rukoilleet tai laulaneet tai tulevat niin tekemään tässä Hänen kirkkonsa yleiskonferenssissa.

Rukoilen, että kaikkialla maailmassa ne, jotka katsovat tai kuuntelevat tätä konferenssia, tuntevat Herran rakkauden heitä kohtaan. Taivaallinen Isä on vastannut minun rukoukseeni, että voisin tuntea edes pikkuruisen osan Vapahtajan rakkaudesta teitä kohtaan ja Hänen rakkaudestaan taivaallista Isäänsä kohtaan, joka on meidän taivaallinen Isämme.

Minä todistan, että Jeesus Kristus elää. Hän on meidän Vapahtajamme ja meidän Lunastajamme. Tämä on Hänen kirkkonsa. Hän on sen johdossa. Hän ja Hänen taivaallinen Isänsä ilmestyivät henkilökohtaisesti Joseph Smithille lehdossa New Yorkin osavaltiossa. Taivaalliset sanansaattajat palauttivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja Hänen pappeutensa.16 Pyhän Hengen voimasta tiedän sen olevan totta.

Rukoilen, että te saisitte tuon saman todistuksen. Rukoilen, että pyydätte taivaalliselta Isältä Jeesukseen Kristukseen kohdistuvaa uskoa, jota tarvitsette tehdäksenne ja pitääksenne liitot, jotka sallivat Pyhän Hengen olla jatkuva kumppaninne. Jätän teille rakkauteni ja varman todistukseni. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta