Yleiskonferenssi
Vaiheittaisen järjestyksen huone
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Vaiheittaisen järjestyksen huone

”Vaiheittainen järjestys” on yksinkertainen, luonteva ja tehokas tapa, jolla Herra opettaa meille lapsilleen tärkeitä periaatteita.

Ammattiurallani ja palvellessani kirkossa olen tehnyt tätä tuhansia kertoja – en vain koskaan aiemmin nämä 15 miestä istumassa aivan takanani. Tunnen teidän rukouksenne ja heidän rukouksensa.

Veljet ja sisaret, olen kotoisin Tongan kuningaskunnasta Etelä-Tyynenmeren alueelta, mutta vartuin Pohjois-Amerikassa. Pandemia on estänyt satoja, kenties tuhansia nuoria tongalaisia lähetyssaarnaajia, jotka palvelevat eri puolilla maailmaa, palaamasta rakkaaseen kotimaahansa sen suljettua rajansa. Jotkut tongalaiset vanhimmat ovat olleet lähetystyössä kolme vuotta ja sisaret yli kaksi vuotta! He odottavat kärsivällisesti uskossa, josta kansamme tunnetaan. Älkää sillä välin huolestuko liikaa, jos jotkut niistä, jotka palvelevat seurakunnissanne ja vaarnoissanne, näyttävät yhä enemmän minun kaltaisiltani – ikääntyviltä ja harmailta. Olemme kiitollisia lähetyssaarnaajille kaikkialla heidän omistautuneesta palvelustaan, vaikka se pandemian vuoksi kestäisi pidempään tai jäisi lyhyemmäksi kuin he olivat ennakoineet.

Eräänä sunnuntaina ollessani diakoni olin käytävällä vesitarjottimen kanssa jakamassa sakramenttia, kun eräs nainen tuli sisään rakennukseen. Tunnollisesti menin hänen luokseen ja ojensin hänelle tarjottimen. Hän nyökkäsi, hymyili ja otti vesikupin. Hän oli tullut liian myöhään saadakseen leivän. Pian tämän kokemuksen jälkeen kotiopettajani Ned Brimley opetti minulle, että monia Jeesuksen Kristuksen evankeliumin osa-alueita ja siunauksia annetaan meille vaiheittaisessa järjestyksessä.

Myöhemmin sillä viikolla Ned ja hänen toverinsa tulivat kotiimme, ja heidän oppiaiheensa oli mieleenpainuva. Ned muistutti meitä siitä, että Jumala loi maailman järjestyksessä. Herra selitti Moosekselle hyvin huolellisesti, missä järjestyksessä Hän loi maan. Ensiksi, Hän aloitti erottamalla valon pimeydestä, sitten veden kuivasta maasta. Hän lisäsi kasveja ja eläimiä, ennen kuin hän toi vasta muovatulle planeetalle suurimman luomuksensa: ihmiskunnan, alkaen Aadamista ja Eevasta.

”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. – –

Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:27, 31.)

Herra oli tyytyväinen. Ja seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi.

Se vaiheittainen järjestys, jossa maapallo luotiin, antaa meille paitsi pilkahduksen siitä, mikä on tärkeintä Jumalalle, myös siitä, miksi ja keitä varten Hän loi maan.

Kuva
Ned Brimley ja perhe

Ned Brimley tähdensi innoittavaa opetustaan yksinkertaisella toteamuksella: ”Vai, Jumalan huone on järjestyksen huone. Hän odottaa sinun elävän elämäsi järjestyksessä. Oikeassa järjestyksessä. Hän haluaa sinun palvelevan lähetystyössä, ennen kuin menet naimisiin.” Tästä kirkon johtajat opettavat nykyään, että ”Herra odottaa jokaisen kykenevän nuoren miehen valmistautuvan palvelemaan. – – Myös niiden nuorten naisten – –, jotka haluavat palvella, tulee valmistautua.” (Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 24.0, jeesuksenkristuksenkirkko.org.) Veli Brimley jatkoi: ”Jumala haluaa sinun solmivan avioliiton ennen kuin saat lapsia. Ja Hän haluaa sinun jatkavan lahjojesi kehittämistä hankkiessasi koulutusta.” Jos päätätte elää elämäänne väärässä järjestyksessä, se on vaikeampaa ja kaoottisempaa.

Veli Brimley opetti meille myös, että sovitusuhrillaan Vapahtaja auttaa meitä palauttamaan järjestyksen elämäämme, joka on joutunut kaaokseen tai väärään järjestykseen omien huonojen valintojemme tai muiden ihmisten huonojen valintojen vuoksi.

Siitä lähtien minua on kiehtonut tämä ”vaiheittainen järjestys”. Minulle tuli tavaksi kiinnittää huomiota vaiheittaisiin järjestyksiin elämässä ja evankeliumissa.

Vanhin David A. Bednar on opettanut tätä periaatetta: ”Kun tutkimme ja opimme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä elämme sen mukaan, opettavaista on useinkin tapahtumien järjestys. Pohtikaamme esimerkiksi opetuksia, joita saamme hengellisesti tärkeimmistä asioista niiden suurten tapahtumien järjestyksen perusteella, jotka ilmenivät, kun Vapahtajan evankeliumin täyteys palautettiin näinä myöhempinä aikoina.”

Vanhin Bednar mainitsi, että ensimmäinen näky ja Moronin ensimmäinen ilmestyminen Joseph Smithille opettivat nuorelle profeetalle ensiksi Jumalan luonnetta ja olemusta sekä sen jälkeen tehtävää, joka Mormonin kirjalla ja Elialla olisi Israelin kokoamisessa verhon kummallakin puolella tänä viimeisenä taloudenhoitokautena.

Vanhin Bednar sanoo lopuksi: ”Tämä innoitettu järjestys opettaa, mitkä hengelliset asiat ovat kaikkein tärkeimpiä Jumalalle.” (”Lasten sydämet kääntyvät”, Liahona, marraskuu 2011, s. 24.)

Yksi havainto, jonka olen tehnyt, on se, että ”vaiheittainen järjestys” on yksinkertainen, luonteva ja tehokas tapa, jolla Herra opettaa meille lapsilleen tärkeitä periaatteita.

Olemme tulleet maan päälle oppimaan ja saamaan kokemusta, jota emme muutoin saisi. Kasvumme on ainutlaatuista meille jokaiselle yksilöinä ja keskeinen osa taivaallisen Isän suunnitelmaa. Fyysinen ja hengellinen kasvumme alkaa vaiheittain ja kehittyy hitaasti, kun saamme kokemusta oikeassa järjestyksessä.

Alma esittää voimallisen saarnan uskosta – hyödyntäen vertausta siemenestä, joka asianmukaisesti hoidettuna ja ravittuna itää ja versoo sitten pienestä taimesta isoksi täysikasvuiseksi puuksi, joka tuottaa herkullista hedelmää (ks. Alma 32:28–43). Opetus on, että uskonne kasvaa, kun annatte sydämessänne sijaa siemenelle – eli Jumalan sanalle – ja ravitsette sitä. Uskonne kasvaa, kun Jumalan sana alkaa ”paisua teidän rinnassanne” (jae 28). Se, että se ”paisuu ja itää ja alkaa kasvaa” (jae 30), on sekä havainnollista että opettavaista. Se on myös vaiheittaista.

Herra opettaa meitä yksilöllisesti oppimiskykymme ja oppimistapamme mukaisesti. Kasvumme riippuu halukkuudestamme, luontaisesta uteliaisuudestamme, uskomme vahvuudesta ja ymmärryksestämme.

Nefille opetettiin samaa, mitä Joseph Smith oppi Kirtlandissa Ohiossa yli 2 300 vuotta myöhemmin: ”Sillä katso, näin sanoo Herra Jumala: Minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla; ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani ja kallistavat korvansa minun neuvoilleni, sillä he oppivat viisautta” (2. Nefi 28:30).

Se, että opimme ”rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla”, on jälleen vaiheittaista järjestystä.

Miettikää seuraavia lausumia, joita olemme kuulleet suurimman osan elämästämme: ”Tärkeimmät asiat ensin” tai ”Antakaa ravinnoksi ensin maitoa ja vasta sitten vahvaa ruokaa”. Entä ”Ensin pitää oppia kävelemään ja vasta sitten juoksemaan”? Kukin näistä perusolettamuksista kuvailee jotakin, mikä tapahtuu järjestyksessä.

Ihmeet tapahtuvat vaiheittaisessa järjestyksessä. Ihmeitä tapahtuu, kun ensin osoitamme uskoa. Usko edeltää ihmettä.

Myös nuoret miehet asetetaan Aaronin pappeuden virkoihin vaiheittaisessa järjestyksessä asetettavan henkilön iän mukaan: diakoni, opettaja ja sitten pappi.

Pelastuksen ja korotuksen toimitukset ovat luonteeltaan vaiheittaisia. Meidät kastetaan ennen kuin saamme Pyhän Hengen lahjan. Temppelitoimitukset tapahtuvat samalla tavoin vaiheittaisessa järjestyksessä. Tietenkin, kuten ystäväni Ned Brimley niin viisaasti minulle opetti, sakramentti tapahtuu vaiheittaisessa järjestyksessä – se alkaa leivästä, ja sen jälkeen tulee vesi.

”Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ’Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.’

Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: ’Juokaa tästä, te kaikki.

Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.’” (Matt. 26:26–28.)

Jerusalemissa ja Amerikan mantereella Vapahtaja asetti sakramentin täsmälleen samassa järjestyksessä.

”Katso, minun huoneeni on järjestyksen huone, sanoo Herra Jumala, eikä epäjärjestyksen huone” (OL 132:8).

Parannuksenteko tapahtuu vaiheittaisessa järjestyksessä. Se alkaa uskosta Jeesukseen Kristukseen, vaikka vain vähäisestä määrästä uskoa. Usko edellyttää nöyryyttä, joka on välttämätön osatekijä siinä, että meillä on ”särkynyt sydän ja murtunut mieli” (2. Nefi 2:7).

Tosiaan – evankeliumin neljällä ensimmäisellä periaatteella on vaiheittainen järjestys. ”Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi” (UK 1:4).

Kuningas Benjamin opetti kansalleen tämän tärkeän totuuden: ”Ja katsokaa, että tämä kaikki tehdään viisaasti ja järjestyksessä, sillä ihmistä ei vaadita juoksemaan nopeammin kuin hänellä on voimaa. Ja vielä, on tarpeen, että hän on uuttera, jotta hän siten voisi voittaa palkinnon; sen tähden kaikki on tehtävä järjestyksessä.” (Moosia 4:27.)

Eläkäämme elämäämme oikeassa järjestyksessä noudattaen Herran meille laatimaa vaiheittaista järjestystä. Meitä siunataan, kun etsimme ja noudatamme niitä malleja ja sitä järjestystä, jolla Herra opettaa, mikä Hänelle on tärkeintä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta