Yleiskonferenssi
Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen

Veljet ja sisaret, kuten ilmoitettiin, esitän nyt hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat.

Ilmaiskaa kantanne normaaliin tapaan, missä sitten olettekin. Jos on niitä, jotka vastustavat jotakin ehdotusta, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaanne.

Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, osoittakoot sen.

Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme kahdentoista apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Ne, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, osoittakoot sen.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Olemme vapauttaneet vanhimmat J. Devn Cornish, Timothy J. Dyches, David F. Evans, Robert C. Gay, James B. Martino ja Terence M. Vinson johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen tehtävästä ja nimitämme heidät täysinpalvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi.

Ne, jotka haluavat osoittaa kiitollisuutta näille veljille ja heidän perheilleen heidän omistautuneesta palveluksestaan, voivat osoittaa sen nostamalla kätensä.

Toteamme, että vanhin Dean M. Davies, joka kuoli 31. elokuuta 2021, olisi vapautettu johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen tehtävästä tässä konferenssissa. Ilmaisemme sisar Darla Daviesille ja perheelle vilpittömät surunvalittelumme ja arvonantomme vanhin Daviesin väsymättömästä palvelusta.

Lausumme myös kiitollisuutemme vyöhykeseitsenkymmenille, jotka ovat päättäneet palvelutehtävänsä tämän kuluneen vuoden aikana.

Ne, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille heidän erinomaisesta palveluksestaan, voivat osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet – myös ne kaksi uutta vyöhykeseitsenkymmentä, joista ilmoitettiin aiemmin tällä viikolla sivustolla newsroom.churchofjesuschrist.org – sekä johtavat virkailijat nykyisessä kokoonpanossaan.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Kiitämme teitä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtohenkilöiden hyväksi.

Vyöhykeseitsenkymmeniä koskevia muutoksia

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet hyväksyttiin osana yleiskonferenssia pidetyssä johtohenkilöiden kokouksessa:

Pedro E. Hernández ja Charden Ndinga.

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet vapautettiin osana yleiskonferenssia pidetyssä johtohenkilöiden kokouksessa:

Guillermo I. Guardia ja Gaëtan Kelounou.

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet vapautettiin 1. elokuuta 2021:

P. David Agazzani, Quilmer A. Agüero, Frederick O. Akinbo, Nelson Ardila, Richard C. Baquiran, Dong Chol Beh, Matthieu Bennasar, Lawrence P. Blunck, Luis J. Camey, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcante, Luis C. Chaverri, Ulises Chávez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, M. T. Ben Davis, Marc C. Davis, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Faúndez, José A. Fernández, Matías D. Fernández, Candido Fortuna, Bruce E. Ghent, Michael A. Gillenwater, Michael D. Groll, Daniel G. Hamilton, Tom-Atle Herland, Raymond S. Heyman, Jerat K. C. Igwe, Christophe Kawaya, John A. Koranteng, Ming-Shun Kuan, Todd S. Larkin, Juan J. Levrino, Carlo M. Lezano, Felix A. Martinez, J Vaun McArthur, Kevin K. Miskin, Helamán Montejo, Michael R. Murray, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Pérez, Carlos E. Perrotti, Mark P. Peteru, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Rene Romay, Blake M. Roney, Luis G. Ruiz, Maximo A. Saavedra jr., Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinjoux, David L. Stapleton, Daniel Texeira, Seiji Tokuzawa, Maxsimo C. Torres, Jesús Vélez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, Robert K. William, C. Dale Willis, Kevin J Worthen ja Luis G. Zapata.

Tulosta