2010–2019
Teateinie Tavo karalystė
2015 m. balandis


Teateinie Tavo karalystė

Broliai ir seserys, Viešpaties stebuklų matymas ir tikėjimas jais kuriant Jo karalystę žemėje gali padėti mums matyti ir tikėti, kad Viešpaties ranka veikia ir mūsų gyvenimuose.

Mums giedant buvau giliai sujaudintas minties, kad šiuo metu šimtai tūkstančių, gal net milijonai tikinčių šventųjų 150 šalių nuostabiai 75 skirtingomis kalbomis1 drauge gieda Dievui:

Ateik, Karaliau, o ateik

su gydančiais sparnais,

ramybę, laisvę mums suteik –

jau laukiame seniai.2

„Ateik, Karaliau, o ateik!“3 Esame didžiulė pasaulinė tikinčiųjų, Viešpaties Jėzaus Kristaus mokinių šeima.

Mes priėmėme Jo vardą ir kiekvieną savaitę priimdami sakramentą pasižadame, kad atminsime Jį ir laikysimės Jo įsakymų. Esame toli gražu netobuli, bet tikime nuoširdžiai. Mes tikime Jį. Mes garbiname Jį. Mes sekame Juo. Mes labai Jį mylime. Jo darbas yra svarbiausias pasaulyje.

Broliai ir seserys, gyvename prieš Antrąjį Viešpaties atėjimą – laikais, kurių tikintieji laukė ištisus šimtmečius. Gyvename karų ir karų gandų laikais, stichinių nelaimių laikais – laikais, kai pasaulį tampo sąmyšiai ir sambrūzdžiai.

Bet tai ir šlovingi Sugrąžinimo laikai, kai Evangelija nešama visam pasauliui, – laikai, kuriais Viešpats pažadėjo pakelti sau tyrą liaudį4 ir apginkluoti ją teisumu bei Dievo galia.5

Džiaugiamės šiomis dienomis ir meldžiame, kad galėtume drąsiai įveikti savo iššūkius ir abejones. Vienų sunkumai yra didesni nei kitų, bet nė vienas jų neišvengsime. Vyresnysis Nylas A. Maksvelas kartą man pasakė: „Jei dabar tau viskas puikiai sekasi, tik palūkėk.“

Nors Viešpats ir vėl tikina, kad mums nereikia bijoti,6 kai mus apninka išbandymai, ne visada lengva išlaikyti aiškią perspektyvą ir žvelgti toliau šio pasaulio.

Svarbų pamokymą apie būtinybę žvelgti per amžinybės prizmę esu gavęs iš Prezidento Tomo S. Monsono.

Prieš aštuoniolika metų Šveicarijoje keliaudamas su Prezidentu Monsonu paklausiau apie sunkias jo pareigas. Jo atsakymas sustiprino mano tikėjimą. „Pirmojoje Prezidentūroje, – sakė jis, – mes darome viską, ką galime, kad šis darbas judėtų pirmyn. Bet tai Viešpaties darbas ir jam vadovauja Jis. Prie šturvalo stovi Jis. Mes stebimės, kaip Jis atidaro duris, kurių mes negalime atidaryti, ir daro stebuklus, kurių mes net neįsivaizdavome.“7

Broliai ir seserys, Viešpaties stebuklų matymas ir tikėjimas jais kuriant Jo karalystę žemėje gali padėti mums matyti ir tikėti, kad Viešpaties ranka veikia ir mūsų gyvenimuose.

Viešpats pareiškė: „Aš pats galiu padaryti savo darbą.“8 Kiekvienas iš mūsų stengiamės atlikti savo dalį, bet didysis architektas yra Jis. Vadovaujamas savo Tėvo Jis sukūrė šį pasaulį. „Visa buvo sutverta jo, ir be jo nebuvo sutverta nieko, kas buvo sutverta.“9 Jei esame dvasiškai budrūs, mes matome Jo ranką visame pasaulyje ir savo gyvenime.

Laiskite pateikti pavyzdį.

1831 metais, esant vos 600 Bažnyčios narių, Viešpats pareiškė: „Dievo karalystės raktai įteikti žmogui žemėje, ir iš ten evangelija risis iki žemės pakraščių kaip akmuo, atkirstas nuo kalno ne žmogaus rankomis, risis, kol pripildys visą žemę.“10

Pranašas Nefis išpranašavo, kad mūsų laikais Bažnyčia bus „negausi“ palyginti su žemės gyventojų skaičiumi, bet jų bus „ant viso žemės veido“11.

Šiandien, kalbėdamas apie šventyklas, prezidentas Monsonas pateikė tris gražius Viešpaties pasireiškimo kuriant Jo karalystę pavyzdžius. Ar vos prieš porą dešimtmečių kas nors galėjo įsivaizduoti šventyklas Haityje, Tailande ir Dramblio Kaulo Krante?

Šventyklos statomos ne ten, kur patogu geografiškai. Šventyklos vietą Viešpats pranašui nurodo apreiškimu, pažymėdamas, kokį didelį darbą reikės atlikti, ir pripažindamas teisumą šventųjų, kurie brangins šiuos namus bei rūpinsis jais per kartų kartas.12

Paveikslėlis
Thomas S. Monson of the Quorum of the Twelve Apostles, visiting Haiti. On April 17, 1983 he dedicated Haiti for the preaching of the gospel and also dedicated a site for the first meetinghouse to be built in Haiti. It was the first visit to the island by a member of the Quorum of the Twelve. (Ensign Aug. 1983, p. 79; Church News, May 22, 1983, p. 4)
Paveikslėlis
A group of Missionaries with Elder Andersen

Vos prieš dvejus metus mudu su žmona lankėmės Haityje. Nuo kalno viršaus žvelgdami į Port o Prensą, kartu su Haičio šventaisiais paminėjome šalies pašventinimą, kurį vos prieš 30 metų atliko tuomet vyresnysis Tomas S. Monsonas. Nė vienas iš mūsų niekada nepamirš 2010 metų niokojančio žemės drebėjimo Haityje. Ištikimų narių ir drąsių misionierių būrio, sudaryto beveik vien iš haitiečių, dėka Bažnyčia šioje salos šalyje toliau augo ir stiprėjo. Kai įsivaizduoju šiuos teisius Dievo šventuosius, apsirengusius baltai, turinčius šventos kunigystės galią vykdyti šventas apeigas Viešpaties namuose, mano tikėjimas stiprėja.

Paveikslėlis
Sathit and Juthamas Kaivaivatana of Bangkok Thailand.
Paveikslėlis
President Kaivaivatana and other members of the Thailand Bangkok Thailand North Stake leadership..

Kas galėjo įsivaizduoti Viešpaties namus gražiame Bankoko mieste? Šioje iš esmės budistiškoje šalyje krisčionių yra vos vienas procentas. Kaip ir Haityje, taip ir Bankoke matome, kad Viešpats surinko žemės išrinktuosius. Prieš keletą mėnesių būdami ten, susitikome su Satitu ir Jutama Kaivalvatanais bei jų pasišventusiais vaikais. Satitas prisijungė prie Bažnyčios, kai jam buvo 17, ir tarnavo misionieriumi savo šalyje. Vėliau institute jis sutiko Jutamą ir jie buvo užantspauduoti Filipinų Manilos šventykloje. 1993 metais Kaivalvatanus partrenkė sunkvežimis, kurio vairuotojas užmigo prie vairo. Apatinė Satito kūno dalis buvo paralyžiuota. Bet jų tikėjimas niekada nesusvyravo. Satitas yra pasigėrėtinas mokytojas tarptautinėje Bankoko mokykloje. Jis tarnauja Tailando Šiaurinio Bankoko kuolo prezidentu. Matome Dievo stebuklus Jo nuostabiame darbe ir savo gyvenimuose.

Paveikslėlis
Couples in the Ivory Coast

Pasakodamas apie Dramblio Kaulo Kranto bažnyčios stebuklą turiu paminėti dviejų porų pavardes: Filipas ir Anelys Asard bei Liusjenas ir Agata Afu. Prie Bažnyčios jie prisijungė kaip jaunos poros – viena Vokietijoje, kita Prancūzijoje. 1980 metais Filipas ir Liusjenas pajuto norą grįžti į savo gimtąją Afriką, kad galėtų ten statyti Dievo karalystę. Seseriai Asard, kuri yra vokietė, palikti savo šeimą, o broliui Asardui palikti savo, patyrusio mechanikos inžinieriaus, darbą reikėjo nepaprasto tikėjimo. Šios dvi poros pirmą kartą susitiko Dramblio Kaulo Krante ir pradėjo sekmadieninę mokyklą. Tai buvo prieš 30 metų. Dabar šioje gražioje Afrikos šalyje yra 8 kuolai ir 27 000 narių. Afu pora toliau kilniai tarnauja, kaip ir Asardai, kurie neseniai atliko misiją Akra Ganos šventykloje.

Ar įžvelgiate Dievo ranką šiame darbe? Ar įžvelgiate Dievo ranką Haičio misionierių ar Tailande tarnaujančių Kaivalvatanų gyvenimuose? Ar įžvelgiate Dievo ranką Asardų ir Afu gyvenime? Ar įžvelgiate Dievo ranką savo gyvenime?

„Ir niekuo žmogus neįžeidžia Dievo [… Jo rūstybė užsidega tik prieš tuos], kurie nepripažįsta visame kame Jo rankos.“13

Dievo stebuklai vyksta ne vien Haityje, Tailande ar Dramblio Kaulo Krante. Apsižvalgykite.14 „Dievas prisimena kiekvieną liaudį […]; taip, jis skaičiuoja savo žmones, ir jo gailestingumo vidus gaubia visą žemę.“15

Kartais galime įžvelgti Viešpaties ranką kitų gyvenimuose ir pagalvoti: „Kaip galėčiau aiškiau pamatyti Jo ranką savo paties gyvenime?“

Gelbėtojas sakė:

Neabejokite.16

Nebijokite.17

„Nė vienas [žvirblis] nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. […]

Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.“18

Prisiminkite jaunuolį, kuris šaukė pranašui Eliziejui, kai juos apsupo priešai: „Ak, šeimininke, ką darysime?“19

Eliziejus atsakė:

„Nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje.“

Tada Eliziejus meldėsi, tardamas: „O Viešpatie, atmerk jam akis, kad pamatytų!“ Viešpats atmerkė tarnui akis, ir jis matė, kad kalvos […] pilnos raitelių ir ugninių vežimų.“20

Kai laikotės įsakymų ir tikėdami meldžiate, kad pamatytumėte Viešpaties ranką savo gyvenime, Jis plačiau atvers jūsų dvasines akis ir jūs aiškiau pamatysite, kad esate ne vieni.

Raštai mus moko tvirtai tikėti tuo, kas įvyks.21 O kas įvyks? Gelbėtojas meldė:

„Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas,

Teateinie Tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“22

Visi ką tik giedojome „Ateik, Karaliau, o ateik“.

Kai laukiame šlovingos Gelbėtojo sugrįžimo į žemę dienos, mūsų tikėjimas auga. Mintis apie Jo atėjimą sužadina mano sielą. Tai bus kvapą gniaužiantis įvykis! Šio įvykio vaizdas ir didingumas, mastas ir puikumas pranoks viską, ką kada nors regėjo žmogaus akis.

Tą dieną Jis ateis ne suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose,23 bet „ateis dangaus debesyse, [aprengtas] galia ir didžia šlove; su visais šventaisiais angelais“24. Girdėsime arkangelo balsą ir Dievo trimitą.25 Saulė ir mėnulis pasikeis, o „žvaigždės bus nusviestos iš savo vietų“26. Jūs, aš ir mūsų pasekėjai „šventieji […] iš keturių žemės ketvirčių“27, „bus atgaivinti ir pagauti aukštyn jo pasitikti“28 . Mirusieji teisume „taip pat bus pagauti aukštyn jo pasitikti dangaus […] viduryje“29.

Tada įvyks tai, kas atrodo neįmanoma: „Visas kūnas drauge pamatys mane“, – sako Viešpats.30 Kaip tai įvyks? Nežinome. Bet liudiju, kad tai įvyks, – tiksliai taip, kaip išpranašauta. Mes pagarbiai priklaupsime, „Viešpats prabils savo balsu, ir jį išgirs visi žemės pakraščiai“31. „Tai bus balsas tarsi daugelio vandenų balsas ir tarsi smarkaus griaustinio balsas.“32 „Ir Viešpats, būtent Gelbėtojas, stovės savo žmonių vidury.“33

Tada vyks nepamirštami susitikimai su dangaus angelais ir šventaisiais žemėje.34 Bet svarbiausia, kad, pasak Izaijo, „visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą“35, ir Jis „viešpataus visam kūnui“36.

Tą dieną skeptikai tylės, „nes kiekviena ausis tai išgirs, ir kiekvienas kelis klaupsis, ir kiekvienas liežuvis išpažins“37, kad Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, pasaulio Gelbėtojas ir Išpirkėjas. 

Šiandien Velykos. Mes su viso pasaulio krisčionimis džiūgaujame Jo šlovingu Prisikėlimu ir pažadėtu mūsų prikėlimu. Ruoškimės Jo sugrįžimui, dažnai prisimindami šiuos šlovingus įvykius ir kalbėdami apie juos su savo mylimaisiais, ir melskimės Jo malda: „Teateinie Tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“38 Liudiju, kad Jis gyvas. „Ateik, Karaliau, o ateik.“ Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Išnašos

 1. Nors visuotinė konferencija iš viso verčiama į 94 kalbas, ne į visas kalbas verčiama tiesioginė transliacija ir ne visos sesijos. Šios konferencijos sekmadienio popietinės sesijos tiesioginė transliacija buvo verčiama į 75 kalbas.

 2. “Come, O Thou King of Kings,” Hymns, no. 59.

 3. 2015 m. kovo 31 dieną Pirmosios Prezidentūros biuras atsiuntė man elektroninį laišką, pranešantį, jog turėsiu kalbėti balandžio 5 d., sekmadienį, po pietų, iš karto po giesmės „Ateik, Karaliau, o ateik“. Šios puikios Sugrąžinimo giesmės, kurią parašė Parlis P. Pratas, žodžiai yra nuolanki malda Gelbėtojui sugrįžti į žemę. Ši giesmė perteikė mano konferencijos kalbą geriau nei bet kuri kita mūsų giedama giesmė. Buvau labai sujaudintas minties, kad Velykų sekmadienį tikintys šventieji visur drauge gieda Dievui „Ateik, Karaliau, o ateik! […] jau laukiame seniai.“ Suvokdamas, kad muziką visuotinei konferencijai parinkau ne aš, svarsčiau, ar už muziką atsakingi žmonės skaitė mano konferencijos kalbą, pavadintą „Teateinie Tavo karalystė“, ir tada išrinko šią giesmę apie Antrąjį Gelbėtojo atėjimą. Vėliau sužinojau, kad Tabernakulio choro vadovai šią giesmę pasiūlė Pirmajai Prezidentūrai kovo pradžioje, likus kelioms savaitėms prieš man išsiunčiant kalbą Pirmajai Prezidentūrai, kad kalba būtų išversta. Paskutinį kartą giesmė „Ateik, Karaliau, o ateik“ buvo giedama 2002 m. visuotinėje spalio konferencijoje. Visi mes stengiamės atlikti savo dalį, bet didysis Architektas yra Jis.

 4. Doktrinos ir Sandorų 100:16.

 5. 1 Nefio 14:14.

 6. Doktrinos ir Sandorų 10:55.

 7. Asmeninis patyrimas, 1997 m. gegužė.

 8. 2 Nefio 27:20.

 9. Jono 1:3.

 10. Doktrinos ir Sandorų 65:2.

 11. 1 Nefio 14:12.

 12. 2001 m. rudenį, gyvendamas Brazilijoje, entuziastingai papasakojau prezidentui Džeimsui E. Faustui iš Pirmosios Prezidentūros daug įspūdingų faktų apie Kuritibos mieste gyvenančius šventuosius, tikėdamasis, kad jis perduos informaciją Prezidentui Gordonui B. Hinkliui. Prezidentas Faustas sustabdė mane viduryje sakinio. „Nylai, – tarė jis, – mes nedarome spaudimo prezidentams. Sprendimą, kur statyti šventyklą priima Viešpats ir Jo pranašas.“ Kuritibos Brazilijoje šventykla buvo pašventinta 2008 m.

 13. Doktrinos ir Sandorų 59:21.

 14. Vienas iš didžių Viešpaties rankos stebuklų yra Jo karalystės plitimas Jungtinėse Valstijose į visų valstijų miestus ir miestelius. Štai vienas pavyzdys: 2006 m. gegužės mėn. buvau paskirtas dalyvauti kuolo konferencijoje Dentone, Teksase. Apsistojau kuolo prezidento Vono A. Andruso namuose. Sesuo Andrus man papasakojo, kaip Bažnyčia kūrėsi Dentone, pradėdama nuo savo tėvų Džono ir Margaret Porter. Pradžioje buvo tik sekmadieninė mokykla. Bet Porteriai pasidalino Evangelija su Ragsdeilais, kurie savo ruožtu pasidalino ja su Noublesais ir Martinosais. Žinoma, misionieriai taip pat įnešė svarų indėlį. Prie Bažnyčios prisijungė daug šeimų. Kiti atsikėlė į Dentoną iš vakarų. Dabar ten, kur buvo mažas skyrelis, yra keturi kuolai, o vienas Martinosų sūnus, vyresnysis Džeimsas B. Martinosas, kuris prisijungė prie Bažnyčios būdamas 16-os, tarnauja kaip visuotinis Bažnyčios įgaliotinis.

 15. Almos 26:37.

 16. Mato 21:21.

 17. Morkaus 5:36.

 18. Mato 10:29, 31.

 19. 2 Nefio 6:15.

 20. 2 Karalių 6:16–17.

 21. Mozijo 4:11.

 22. Mato 6:9–10; taip pat žr. Doktrinos ir Sandorų 65:6.

 23. Luko 2:12.

 24. Doktrinos ir Sandorų 45:44.

 25. 1 Nefio 4:16.

 26. Doktrinos ir Sandorų 133:49.

 27. Doktrinos ir Sandorų 45:46.

 28. Doktrinos ir Sandorų 88:96.

 29. Doktrinos ir Sandorų 88:97.

 30. Doktrinos ir Sandorų 101:23.

 31. Doktrinos ir Sandorų 45:49.

 32. Doktrinos ir Sandorų 133:22.

 33. Doktrinos ir Sandorų 133:25.

 34. Žr. Mozės 7:63.

 35. Almos 52:10.

 36. Doktrinos ir Sandorų 133:25.

 37. Doktrinos ir Sandorų 88:104.

 38. Mato 6:10.