2010–2019
Bažnyčios Audito departamento 2014 m. ataskaita
ankstesnis kitas

Bažnyčios Audito departamento 2014 m. ataskaita

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmajai Prezidentūrai

Brangūs broliai! Kaip apreiškimu nurodyta Doktrinos ir Sandorų 120 skyriuje, už Bažnyčios lėšų panaudojimą atsakinga Dešimtinės panaudojimo taryba, susidedanti iš Pirmosios Prezidentūros, Dvylikos Apaštalų Kvorumo ir Pirmininkaujančios Vyskupijos. Bažnyčios padaliniai lėšas turi leisti pagal patvirtintus biudžetus ir Bažnyčios taisykles bei procedūras.

Bažnyčios audito departamentas, kuriame dirba atestuoti profesionalai ir kuris yra nepriklausomas nuo visų kitų Bažnyčios departamentų, yra atsakingas už auditų vykdymą siekiant patvirtinti, kad Bažnyčios gauti paaukojimai, išlaidos ir turėtas turtas buvo tinkamai apskaitomi ir naudojami.

Remdamasis atliktų auditų rezultatais, Bažnyčios Audito departamentas mano, kad visais materialiais atžvilgiais 2014 metais Bažnyčios gauti paaukojimai, išlaidos ir turėtas turtas buvo apskaitomi ir naudojami, kaip dera pagal Bažnyčios patvirtintus biudžetus, taisykles ir buhalterinės apskaitos tvarką. Bažnyčia laikosi tvarkos, pagal kurią jos nariai mokomi gyventi taupiai, vengti skolų ir taupyti pinigus ateičiai.

Pagarbiai pateikė

Bažnyčios Audito departamentas

Kevinas R. Džergensenas

Generalinis direktorius