2010–2019
Šabas yra žavesio diena
2015 m. balandis


Šabas yra žavesio diena

Kaip galite užtikrinti, kad jūsų elgesys šabo dieną teiktų jums džiaugsmą ir džiūgavimą?

Brangūs broliai ir seserys, šios dvi konferencijos dienos buvo šlovingos. Mus pakylėjo įkvepianti muzika ir gražios maldos. Mūsų dvasias tobulino šviesos ir tiesos žodžiai. Šį Velykų sekmadienį mes vėl vieningai ir nuoširdžiai dėkojame Dievui už pranašą!

Klausimas kiekvienam iš mūsų: kaip aš pasikeisiu dėl to, ką išgirdau ir pajutau per šią konferenciją? Kad ir koks būtų jūsų atsakymas, kviečiu jus panagrinėti ir tai, kaip jaučiatės ir elgiatės šabo dieną.

Mane suintrigavo Izaijas, pavadinęs šabą žavesio diena.1 Tačiau man kyla klausimas: ar tikrai šabas jums ir man yra žavesio diena?

Kad šabas yra žavesio diena pirmą kartą patyriau prieš daugelį metų supratęs, kad man, kaip daug dirbančiam chirurgui, šabo diena tapo asmeninio gydymosi diena. Kiekvienos savaitės pabaigoje nuo dažno šveitimo muilu, vandeniu ir šveitikliu man skaudėdavo rankas. Taip pat man reikėjo atokvėpio nuo daug pastangų reikalaujančio darbo. Sekmadienis suteikdavo tą taip reikalingą poilsį.

Ką Gelbėtojas turėjo omenyje sakydamas, kad „šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“?2 Manau, kad Jis norėjo, jog suprastume, kad šabas yra Jo dovana mums, suteikianti tikrą atokvėpį nuo reiklios kasdienybės ir galimybę dvasiškai bei fiziškai atsigauti. Šią ypatingą dieną Dievas dovanojo ne pramogai ar kasdieniam darbui, o poilsiui nuo pareigų, fizinei ir dvasinei atgaivai.

Hebrajų kalboje žodis šabas reiškia „poilsis“. Šabo paskirtis siekia pasaulio sukūrimo laikus, kai po šešių dienų triūso Viešpats ilsėjosi nuo kūrimo darbo.3 Vėliau, apreikšdamas Mozei Dešimt Įsakymų, Dievas įsakė, kad atmintume ir švęstume šabo dieną.4 Vėliau šabo diena buvo švenčiama kaip Izraelio išvadavimo iš Egipto vergovės priminimas.5 Bet turbūt svarbiausia, kad šabas buvo duotas kaip amžina sandora, nuolatinis priminimas, kad Viešpats galėtų šventinti savo žmones.6

Be to, šiais laikais per šabą mes priimame sakramentą Jėzaus Kristaus Apmokėjimui atminti.7 Tuo pareiškiame, kad esame pasiryžę priimti Jo šventą vardą.8

Viešpats apibūdino save kaip šabo Viešpatį.9 Tai Jo diena! Daug kartų Jis prašė mus laikytis šabo10 arba švęsti šabo dieną.11 Esame sudarę sandorą tai daryti.

Kaip turime švęsti šabo dieną? Kai buvau jaunas, studijuodavau kitų sudarytus sąrašus, nurodančius, ką daryti ir ko nedaryti per šabą. Vėliau iš Raštų supratau, kad mano elgesys ir nusistatymas per šabą parodo mano santykius su Dangiškuoju Tėvu.12 Kai tai supratau, man jau nebereikėjo sąrašų, nurodančių, ką daryti ir ko nedaryti. Kai turėdavau nuspręsti, ar veikla tinka šabui, paprasčiausiai savęs paklausdavau: „Ką tuo parodysiu Dievui?“ Tas klausimas su šabo diena susijusius mano pasirinkimus padarė visiškai aiškius.

Nors šabo dienos doktrina yra sena, mūsų laikais ji buvo atnaujinta kaip dalis naujosios sandoros su pažadu. Įsiklausykite į šio dieviško įsako galią:

„Kad galėtum geriau išsisaugoti nesusitepęs pasauliu, eisi į maldos namus ir atnašausi savo sakramentus mano šventą dieną;

nes iš tiesų tai yra diena, skirta tau pailsėti nuo savo darbų ir atnašauti savo garbinimus Aukščiausiajam; […]

Ir šią dieną […] ruoši savo maistą pasišventusia širdimi, kad tavo pasninkavimas būtų tobulas, […] kad tavo džiaugsmas būtų pilnas. […]

Ir jei tai darote, su dėkojimu, džiugiomis širdimis ir veidais, […] žemės pilnatvė yra jūsų.“13

Tik pagalvokite, kokie didingi šie žodžiai! Tiems, kurie šabo dieną laiko šventa, pažadėta žemės pilnatvė.14 Nenuostabu, kad Izaijas vadino šabą „žavesio diena“.

Kaip galite užtikrinti, kad jūsų elgesys šabo dieną teiktų jums džiaugsmą ir džiūgavimą? Be to, kad einate į bažnyčią, priimate sakramentą ir stropiai vykdote konkretų savo pašaukimą tarnauti, kokios dar veiklos jums padėtų šabą padaryti žavesio diena? Ką turėtumėte padaryti, kad parodytumėte savo meilę Viešpačiui?

Šabas suteikia nuostabią galimybę stiprinti šeimos ryšius. Galiausiai Dievas nori, kad kiekvienas iš mūsų, kaip Jo vaikas, sugrįžtume pas Jį kaip endaumentą gavę šventieji ir būtume užantspauduoti šventykloje su savo protėviais ir palikuonimis kaip šeimos.15

Mes paverčiame šabą žavesio diena, kai mokome Evangelijos savo vaikus. Mūsų, kaip tėvų, atsakomybė yra labai aiški. Viešpats sakė: „Kiek Sionėje […] vaikų turintys gimdytojai nemoko jų suprasti doktrinos apie atgailą, tikėjimą į Kristų, gyvojo Dievo Sūnų, ir krikštą, ir Šventosios Dvasios dovaną rankų uždėjimu, sulaukus aštuonerių metų, tiek nuodėmė bus ant tų gimdytojų galvų.“16

Prieš daugelį metų Pirmoji Prezidentūra pabrėžė, kaip yra svarbu turiningai praleisti laiką su šeima. Jie rašė:

„Mes raginame tėvus visomis išgalėmis mokyti ir auklėti savo vaikus pagal Evangelijos principus, kurie padės jiems nenutolti nuo Bažnyčios. Šeima yra teisaus gyvenimo pagrindas, ir jokios kitos priemonės negali jos pakeisti ar atlikti jos pagrindinių funkcijų, vykdant šias Dievo paskirtas pareigas.

Patariame tėvams ir vaikams skirti didžiausią dėmesį šeimos maldai, šeimos namų vakarui, Evangelijos studijavimui ir mokymui bei visavertėms šeimos veikloms. Kad ir kokie verti dėmesio ir tinkami atrodytų kiti poreikiai ar veiklos, negalime leisti jiems išstumti Dievo paskirtų pareigų, kurias tinkamai vykdyti gali tik tėvai ir kiti šeimos nariai.“17

Kai apmąstau šį patarimą, taip ir norisi vėl būti jaunu tėvu. Šiais laikais tėvai turi nuostabias priemones, galinčias jiems padėti šeimos laiką padaryti tikrai prasmingą tiek per šabą, tiek kitomis dienomis. Jie turi LDS.org, Mormon.org, biblinius filmus, Mormonų kanalą, internetinę biblioteką, žurnalus Friend,New Era,Ensign,Liahona ir daug daug kitų priemonių. Šios priemonės labai padeda gimdytojams vykdyti savo šventą pareigą mokyti savo vaikus. Teisi sąmoninga tėvystė svarbesnė už visus kitus darbus!

Mokydami Evangelijos, patys išmoksite daugiau. Taip Viešpats padeda mums suprasti Jo Evangeliją. Jis sakė:

„Aš duodu jums įsakymą mokyti vienas kitą karalystės doktrinos.

Mokykite stropiai […] , kad būtumėte tobuliau išmokyti teorijos, principų, doktrinos, evangelijos įstatymo, visko, kas susiję su Dievo karalyste.“18

Toks Evangelijos studijavimas padaro šabą žavesio diena. Šis pažadas išlieka tas pats nepriklausomai nuo šeimos dydžio, sudėties ar gyvenamosios vietos.

Patirti tikrą šabo dienos žavesį jums gali padėti ne tik laikas, leidžiamas su šeima, bet ir šeimos istorijos darbas. Prieš jus gyvenusių jūsų šeimos narių, kurie neturėjo galimybės priimti Evangelijos gyvendami žemėje, ieškojimas ir radimas gali teikti didžiulį džiaugsmą.

Esu tai matęs savo akimis. Prieš keletą metų mano brangi žmona Vendė nusprendė išmokti tyrinėti šeimos istoriją. Iš pradžių jos pažanga buvo lėta, bet po truputį ji suprato, kaip lengva daryti šį šventą darbą. Niekada iki tol nemačiau jos tokios laimingos. Jums taip pat nereikia keliauti į kitas šalis ar net į šeimos istorijos centrą. Namuose kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu galite rasti žmones, kurie trokšta gauti apeigas. Padarykite šabą žavesio diena ieškodami savo protėvių ir išlaisvindami juos iš dvasių kalėjimo!19

Padarykite šabą žavesio diena, tarnaudami kitiems, ypač nesveikuojantiems, vienišiems ar stokojantiems.20 Pakylėdami jų dvasias pakylėsite ir savąją.

Pavadindamas šabą žavesio diena Izaijas taip pat mokė, kaip padaryti ją tokią. Jis sakė:

„Jei šabo dieną  […] neužsiimsi savo reikalais, jei šabą laikysi žavesio diena, […] jei švęsi ją, neidamas savo keliais, neieškodamas, kas tau naudinga, ir neleisdamas laiko tuščioms šnekoms,

tai džiaugsiesi Viešpatyje.21

Kad per šabą neieškotume, „kas mums naudinga“, reikia savidrausmės. Jums gali tekti atsisakyti to, ką mėgstate. Jei pasirinksite džiaugtis Viešpatyje, jūs neleisite sau šabo dieną elgtis kaip eilinę dieną. Rutinines ir pramogines veiklas galima atlikti kitu metu.

Tik pagalvokite: mokėdami dešimtinę mes sugrąžiname dešimtąją dalį savo pajamų Viešpačiui. Laikydami šabo dieną šventa, mes Jam paskiriame vieną iš septynių dienų. Taigi turime privilegiją pašvęsti pinigus ir laiką Tam, kuris teikia mums gyvenimą kiekvieną dieną.22

Tikėjimas Dievu sukelia meilę šabui, o tikėjimas šabu sukelia meilę Dievui. Šventas šabas tikrai yra žavesio diena.

Dabar, šiai konferencijai artėjant prie pabaigos, mes suprantame, kad ir kur gyventume, turime būti tikinčiųjų pavyzdys savo šeimoms, kaimynams ir draugams.23 Tikri tikintieji švenčia šabo dieną.

Baigiu Moronio atsisveikinimo prašymu, kuriuo jis užbaigė Mormono Knygą. Jis rašė: „Taip, ateikite pas Kristų ir tobulėkite jame, ir atsisakykite visokios bedievystės; ir jeigu atsisakysite visokios bedievystės ir mylėsite Dievą visa savo galia, protu ir stiprybe, tada […] esate pašventinti Kristuje.“24

Su meile širdyje palieku tai, kaip savo maldą, liudijimą ir palaiminimą šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Spausdinti