Moises 1


Dagiti Napili manipud iti Libro ni Moises

Ti naadaw manipud iti patarus iti Biblia a kas naipalgak ken ni Joseph Smith a Propeta, idi Hunio 1830–Pebrero 1831.

Kapitulo 1

(Hunio 1830)

Ipalgak ti Dios ti bagina ken ni Moises—Agbaliw ti langa ni Moises—Kasango isuna ni Satanas—Adu ti makita ni Moises a lubong a nagyanan ti tao—Di mabilang a lubong ti pinarsua ti Anak—Aramid ken gloria ti Dios ti mangipatungpal iti saan nga ipapatay ken ti agnanayon a biag ti tao.

1 Dagiti balikas ti Dios, nga aimbagana ken ni bMoises iti panawen idi madanonna ni Moises iti nalaus ti katayagna a bantay,

2 Ket anakitana ti Dios iti brupanrupa, ket kinasaona, ket naited ken ni Moises ti cgloria ti Dios; ngarud dnaibturan ni Moises ti kaaddana.

3 Ket kinasao ti Dios ni Moises, a kinunana: Adtoy, siak ti Apo a Dios a aMannakabalin, ket bAwan-inggana ti naganko; ta awanak iti punganay nga aldaw wenno ngudo ti tawen; ket saan kadi nga awan-inggana daytoy?

4 Ket, adtoy, sika ti anakko; gapuna akumitaka, ket ipakitak kenka ti aramid dagiti bimak; ngem saan la a dayta, ta awan ti cpatinggana dagiti daramidko, ken kasta met dagiti ebalikasko, ta saanda nga agpatingga.

5 Gapuna, awan ti asino man a tao a makakita kadagiti amin nga aramidko, malaksid no makitana amin a gloriak; ket awan ti tao a makakita iti amin a gloriak, sa kalpasanna agtalinaed a lasag iti daga.

6 Ket adda aramidko a para kenka, Moises, anakko; ket sika ti akaasping ti bBugbugtongko; ket ti Bugbugtongko ti ken isunto ti cMangisalakan, ta isu ti napno iti dparabur ken ekinapudno; ngem fawan ti Dios iti sibayko, ket addanto amin dagiti banag kaniak, ta gammok amin ida.

7 Ket ita, adtoy, daytoy maysa a banag ipakitak kenka, Moises, anakko, ta addaka iti lubong, ket ita ipakitak daytoy kenka.

8 Ket napasamak a kimmita ni Moises, ket nakitana ti alubong a nakaparsuaanna; ket bnakita ni Moises ti lubong ken dagiti igidna, ken amin dagita annak ti tattao nga adda, ken naparsua; agpada a nalaus ti cpanagdayaw ken panagsiddaawna kadagitoy.

9 Ket pimmanaw ti Dios ken ni Moises, tapno mapukaw ti gloriana ken ni Moises; ket nabati a maymaysa ni Moises. Ket iti pannakabatina a maymaysa, nadalupo iti daga.

10 Ket napasamak a limmabas ti adu nga oras sakbay a napasubli ni Moises ti agagangay a pigsana a kas tao; ket kinunana iti bagina: Ita, gapu iti daytoy naammuak nga bawan ti kaipasangan ti tao, banag a diak kaano man impagarup.

11 Ket ita nakita a mismo dagiti matak ti aDios; ngem saan a ti bgagangay a siak, ngem dagiti naespirituan a matak, ta saan koma a kabaelan a kitaen dagiti gagangay a matak; ta nalabit a cnagango ken dnatayak koma iti imatangna; ngem adda kaniak ti gloriana; ket nakitak ti erupana, ta fnagbalbaliw ti langak iti imatangna.

12 Ket napasamak nga idi maisawang ni Moises dagitoy a balikas, adtoy, dimteng ni aSatanas a bmangsulisog kenkuana, a nagkuna: Moises, anak ti tao, agdaydayawka kaniak.

13 Ket napasamak a kinita ni Moises ni Satanas ket kinunana: Asinoka? Ta adtoy, siak ti aanak ti Dios, a kaasping ti Bugbugtongna; ket sadino ti yan ti gloriam tapno nasken nga agdaydayawak kenka?

14 Ta adtoy, saanak a makakita iti Dios, malaksid no adda kaniak ti gloriana, ket anagbalbaliw ti langak iti imatangna. Ngem mabalinko ti kumita kenka iti nailubongan a kinataok. Saan kadi, nga agpayso?

15 Madaydayaw koma ti nagan ti Diosko, ta saan a simmina a namimpinsan ti Espirituna kaniak, no saan sadino ti yan ti gloriam, ta isu ti sipnget para kaniak? Ket mapaggiddiatkayo a dua iti Dios; ta kinuna ti Dios kaniak: aAgdaydayawka iti Dios, ta isu laeng ti bpagserbiam.

16 Pumanawka itan, Satanas; dinak allilawen; ta kinuna ti Dios kaniak: Sika ti akaasping ti Bugbugtongko.

17 Ket inikkannak met kadagiti bilin idi inawagannak iti mapupuoran a akasamekan, a kinunana: bUmawagka iti Dios babaen ti nagan ti Bugbugtongko, ket agdaydayawka kaniak.

18 Ket kinuna manen ni Moises: Saanak a mamingga nga umawag iti Dios, adu pay dagiti sabali a banag a damagek kenkuana: ta adda idin kaniak ti gloriana, gapuna mapaggiddiatkayo a dua. Pumanawka ngarud, Satanas.

19 Ket ita, idi maisawang ni Moises dagitoy a balikas, nagikkis ni Satanas iti napigsa a timek ket indulluogna iti daga, ket imbilinna, a kinunana: Siak ti aBugbugtong, agdaydayawka kaniak.

20 Ket napasamak a nangrugi a nagbuteng ni Moises iti kasta unay; ket iti panagbutengna, nakitana ti kinakas-ang ti aimpierno. Nupay kasta, iti byaawagna iti Dios, immawat iti pigsa, ket imbilinna, a kinunana: Panawannak, Satanas, ta daytoy la maymaysa a Dios ti pagdaydayawak, nga isu ti Dios ti gloria.

21 Ket ita nangrugi a nagarigenggen ni aSatanas, ket nagkintayeg ti daga; ket immawat ni Moises iti pigsa, ket immawag iti Dios, a kinunana: Iti nagan ti Bugbugtong, pumanawka, Satanas.

22 Ket napasamak a nagikkis ni Satanas iti napigsa a timek, nagsangit, ken nagdung-aw, ken anangemkem; ket kasdiay a pimmanaw, uray iti sango ni Moises, tapno saanna a makita.

23 Ket daytoy ita a banag ti insurat ni Moises; ngem gapu iti kinadangkes saan a nakadanon kadagiti annak ti tattao.

24 Ket napasamak nga idi nakapanaw ni Satanas iti sango ni Moises, nga inyangad ni Moises dagiti matana iti langit, a napno iti aEspiritu Santo, a nangpaneknek iti Ama ken iti Anak.

25 Ket iti yaawagna iti nagan ti Dios, nakitana manen ti gloriana, ta adda iti imatangna; ket nakangngeg iti timek, a nagkuna: Nagasatka, Moises, ta siak, ti Mannakabalin, pinilika, ket maaramidkanto a napigpigsa ngem dagiti adu a adanum; ta tungpalendanto ti bbilinmo a kas man sika ti cDios.

26 Ket imutektekan, addaak kenka, agingga iti paggibusan dagiti aldawmo; ta awayawayaamto dagiti taok iti bpannakaadipen, a kas iti cIsrael a dpilik.

27 Ket napasamak, a bayat ti panagsasao ti timek, inlawlaw ni Moises ti panagkitana ket anakitana ti daga, wen, ti pakabuklanna; ket awan ti ania man nga adda ditoy a dina nakita, naiparikna babaen ti Espiritu ti Dios.

28 Ken nakitana met dagiti agindeg dita, ket awan ti asino man a kararua a dina nakita; ket naamirisna ida babaen ti Espiritu ti Dios; ket dakkel ti bilangda, a kas iti di pannakabilang ti anay iti igid ti baybay.

29 Ket adu ti nakitana a daga; ket amin a daga naawagan iti alubong, ket adda agindeg iti rabawna.

30 Ket napasamak nga inawagan ni Moises ti Dios, a kinunana: Ibagam kaniak, ikararagko kenka, apay a kastoy dagitoy a banag, ken apay nga inaramidmo ida?

31 Ket adtoy, naited ken ni Moises ti gloria ti Apo, tapno makatakder ni Moises iti sango ti Dios, ken makasaona iti arupanrupa. Ket kinuna ti Apo a Dios ken ni Moises: Ta adda bpanggepko iti panangaramidko kadagitoy a banag. Nainsiriban daytoy ket agtalinaed kaniak.

32 Ket babaen ti abalikas ti bilegko, pinarsuak ida, nga isu ti Bugbugtong nga Anakko, a napno iti bparabur ken ckinapudno.

33 Ket saan a mabilang dagiti alubong ti bpinarsuak; ken adda met panggepko iti panangaramidko kadakuada; ket babaen iti Anak pinarsuak ida, nga isu ti cBugbugtongko.

34 Ket inawagak iti aAdan ti bimmuna a tao kadagiti amin a tao, nga cadu.

35 Ngem ti laeng pakaammuan iti daytoy a daga, ken dagiti agindeg ditoy, ti itedko kenka. Ta adtoy, adu dagiti lubong a napalabas babaen ti balikas ti bilegko. Ket adu ti adda ita, ket saan a mabilang ida ti tao; ngem ammok ti bilang dagiti amin a banag, ta kukuak ida ken aammok ida.

36 Ket napasamak a nagsao ni Moises iti Apo, a kinunana: Kaasiam koma ti katulongam, O Dios, ket ibagam kaniak ti maipanggep iti daytoy a lubong, ken dagiti agindeg ditoy, ken kasta met dagiti langit, ket kalpasanna mapnekton ti katulongam.

37 Ket nagsao ti Apo a Dios ken ni Moises, a kinunana: Dagiti alangit, aduda, ket saan a mabilang ida ti tao; ngem mabilangko ida, ta kukuak ida.

38 Ket iti ilalabas ti maysa a lubong, ken dagiti langitna tapno umay met ti sabali; ket awan ti apatinggana dagiti aramidko, uray pay dagiti balikasko.

39 Ta adtoy, daytoy ti aaramidko ken bgloriak—ti mangipatungpal iti csaan nga ipapatay ken ti dagnanayon a biag ti tao.

40 Ket ita, Moises, anakko, agsaoak kenka maipanggep iti daytoy a lubong a pagtaktakderam; ket aisuratmonto dagiti banag nga ibagakto.

41 Ket iti aldaw a saan nga ikkan dagiti annak ti tattao iti pateg dagiti balikasko ket adu kadagitoy ti aikkatendanto iti libro nga isuratmonto, adtoy, mangpatanorakto iti sabali a bkas kenka; ket caddadanto manen kadagiti annak ti tattao—kas kaad-adu dagiti mamatinto.

42 (Dagitoy a balikas ti anaisao ken ni Moises iti bantay, a saan a maibaga ti naganna kadagiti annak ti tattao. Ket maibagada itan kenka. Awanto ti pangipakitaam malaksid kadagiti mamati. Pudno a kasta. Amen.)