Joseph Smith—Pakasaritaan 1
immuna sumaruno


Joseph Smith—Pakasaritaan

Naadaw Manipud iti Pakasaritaan ni Joseph Smith, Ti Propeta

History of the Church, Volume 1, Kapitulo 1–5

Kapitulo 1

Ibaga ni Joseph Smith ti maipanggep iti kapupuonna, dagiti kameng ti kaamaanna, ken dagiti nagkauna a nagyananda—Nagturay ti karkarna a panagessem iti maipanggep iti relihion iti akinlaud a Nueva York—Nakasagana a dumawat iti kinasirib babaen ti panangiturong ni Santiago—Agparang ti Ama ken ti Anak ket matudingan ni Joseph iti napadtuan a naespirituan a panagserbina. (Bersikulo 1–20.)

1 Gapu iti adu a padamag nga inwaras dagiti dakes ti panagpampanunotna a tao, a mainaig iti aibabangon ken idudur-as ti Ti bSimbaan ni Jesucristo dagiti Santo iti Ud-udina nga Aldaw, amin dagitoy insangrat dagiti nagsurat a pangdadael iti pakabuklanna a kas Simbaan ken ti idudur-asna iti lubong—nagutugotak a mangisurat iti daytoy a pakasaritaan, a mangdalus iti panunot ti publiko, ket maiturong dagiti amin nga agdamdamag iti kinapudno iti kaadda dagiti pagbatayan, a kas pannakaisuratda, mainaig kaniak ken iti Simbaan, a kas iti kaadda dagiti pagbatayan iti ikutko.

2 Iti daytoy a pakasaritaan idatagko dagiti sumagmamano a pasamak a mainaig iti daytoy a Simbaan, iti kinapudno ken kinalinteg, a kas pannakaisuratda, wenno kas iti kasasaadda iti agdama, a kas ita [1838] a maikawalo a tawen manipud iti apannakabukel ti Simbaan.

3 aNaipasngayak iti tawen ti Apotayo a sangaribu-walo-gasut-ket-lima, iti maika-duapulo-ket-tallo nga aldaw ti Disiembre, iti ili ti Sharon, probinsia ti Windsor, estado ti Vermont.… Pimmanaw ti amak, ni bJoseph Smith, Sen., iti estado ti Vermont, ket napan idiay Palmyra, probinsia ti Ontario (Wayne itan), iti estado ti Nueva York, idi agtawenak iti sangapulo, wenno agarup a kasta. Iti agarup nga uppat a tawen kalpasan ti isasangpetna iti Palmyra, immakar ti amak a kaduana ti kaamaanna idiay Manchester a paset met laeng ti probinsia ti Ontario—

4 Ti kaamaanna a buklen ti sangapulo-ket-maysa a kararua, dagitoy, ti amak, ni aJoseph Smith; ti binak, ni Lucy Smith (a Mack ti naganna sakbay a nagasawa, nga anak ni Solomon Mack); dagiti lallaki a kakabsatko, ni cAlvin (a natay idi Nobiembre 19, 1823, iti maika-26 a tawenna), ni dHyrum, siak, ni eSamuel Harrison, ni William, ni Don Carlos; ken dagiti babbai a kakabsatko, da Sophronia, Catherine, ken Lucy.

5 Adda idi panawen iti maikadua a tawen kalpasan ti ipapanawmi iti Manchester, a nawarnak ti pammati a mapagsasaritaan iti lugar a nagnaedanmi. Nangrugi daytoy kadagiti Metodista, ngem saan a nagbayag sa nagbalin a gagangay kadagiti amin a sekta iti dayta a rehion. Kinapudnona, kasla naaringan ti sibubukel a distrito iti dayta, ket dakkel a bilang ti nangbukel iti nadumaduma a gunglo ti pammati, a nangparnuay iti pannakakibur ken pannakasayyasayya dagiti tao, a sumagmamano ti nangipukkaw, a“Imutektekanyo, adtoy!” ket ti dadduma, “Imutektekanyo, idiay!” Itaktakder ti dadduma ti pammati a Metodista, Presbitero ti dadduma, ket sumagmamano ti Bautista.

6 Ta iti baet ti naindaklan nga ayat nga impeksa dagiti napasurot kadagitoy agduduma a pammati iti panawen ti pannakapasurotda, ken ti kinaanep nga impakita dagiti pastor, a naregta a mangabbukay iti daytoy karkarna a buya ti napammatian a rikna, tapno kumappon ti amin, a kas iti pakaay-aywanda nga awag, napabus-oyanda a sumurot iti sekta a kayatda; nupay kasta idi umadun dagiti napasurot, sumagmamano iti maysa a grupo ken sumagmamano iti sabali, nagparang a kasla ad-adda a panaginkukuna ngem iti kinapudno dagiti maipagarup a nasayaat a rikna dagiti saserdote ken dagiti napasurot; gapu ta naparnuay ti dakkel a riribuk ken guranggura—agririri dagiti agpada a saserdote, ken agpada a kimmappon; tapno ti nasayaat a riknada iti tunggal maysa, no adda man, mapukaw a mamimpinsan iti apanagsusupanget ti sao ken panagsasait ti agduduma a kapanunotan.

7 Agtawenak idin iti sangapulo-ket-lima. Naawis ti kaamaan ti amak iti pammati a Presbitero, ket uppat kadakuada ti nagkameng iti dayta a simbaan, dagitoyda, ti inak, ni Lucy; dagiti kabsatko a lallaki a da Hyrum ken Samuel Harrison; ken ti kabsatko a babai a ni Sophronia.

8 Kadagitoy a panawen ti nalaus a pannakariribuk, saanak a makaidna nga agpampanunot iti nauneg; ngem nupay nadagem ti riknak ken masansan a makatignay, kimmayakayak latta kadagitoy a grupo, uray no timmabunoak iti sumagmamano a panagtitiponda no ipalubos ti gundaway. Immasideg ti riknak iti pammati a Metodista iti panaglabas ti panawen, ket nakariknaak iti gartem a kumameng kadakuada; ngem nabileg unay ti kulkol ken panagsisinnait ti agduduma a kapanunotan iti pammati, ket adayo a mapasamak iti tao a kas iti kaganusko, ken nakurang ti pamalpalatpatanna iti tattao ken bambanag, a maaddaan iti umno a pangngeddeng no asino ti nasayaat wenno asino ti dakes.

9 Makulkol no dadduma ti panunotko, nabileg ken kasla di agressat ti pukkaw ken ariwawa. Kasupanget unay dagiti Presbitero dagiti Bautista ken Metodista, ket inaramatda amin a bileg ken kalintegan ken panangulkol a mangpaneknek kadagiti biddutda, wenno, mangted man laeng iti kapanunotan kadagiti tao a nagbiddutda. Iti sabali a bangir, agpadpada a naregta dagiti Bautista ken Metodista iti panangisayangkatda a mangpabileg iti kapanunotanda ken mangitaw-ang kadagiti sabali.

10 Iti baet daytoy sinnait ti sasao ken di agressat a panagsisinnupanget ti kapanunotan, masansan a kunak iti bagik: Ania ti maaramid? Asino kadagitoy a grupo ti apudno; wenno, agpapadada kadi a biddut? No maysa kadakuada ti pudno, ania kadagitoy, ken kasano ti pannakaammok?

11 Bayat ti panagsagabak iti nadagsen a parikut a ginubuay ti panagsisinnait dagitoy a grupo ti pammati, basbasaek iti maysa nga aldaw ti Surat ni Santiago, umuna a kapitulo ken maikalima a bersikulo, a mabasa: No siasino man kadakayo ti agkurang iti kinasirib, agdawat koma iti Dios; isu a mangted a sikakaasi kadagiti isu amin, ket saan a mangpabain; ket maitedto kenkuana.

12 Awan ti sabali a binatog ti nasantuan a kasuratan a simlep a sibibileg iti puso ti tao malaksid ti inaramid daytoy kaniak iti daydi a kanito. Kas man la simmeksek a napnuan bileg iti amin a rikna ti pusok. Inulit-ulitko a linagip, ta ammok a no makasapul ti tunggal tao iti sirib nga aggapu iti Dios, kasapulak; ta diak ammo ti aramidek, ket malaksid no maaddaanak iti nalawlawa a pannakaawat, diakto pulos ammo; gapu ta aggigidiat ti apannakaawat dagiti mannursuro iti pammati dagiti aggigidiat a sekta iti isu met laeng a binatog ti nasantuan a kasuratan a mangdadael iti panagtalek iti panangibanag kadagiti saludsod a kas kalikaguman ti bBiblia.

13 Inkeddengko idi agangay a nasken nga agtalinaedak iti kasipngetan ken pannakariribuk, wenno nasken a surotek ti panangiwanwan ni Santiago, nga, agdawat iti Dios. Inkeddengko idi agangay ti a“dumawat iti Dios,” iti pangngeddeng a no ikkanna iti sirib dagiti agkurang iti kinasirib, ket itdenna a sikakaasi, ken saan a mangpabain mabalin a makigasanggasatak.

14 Ngarud, kas maibatay iti daytoy, ti pangngeddengko a dumawat iti Dios, napanak iti kakaywan tapno padasek. Agsapa idi ti nangayed, nalawag nga aldaw, karugrugi ti panagsulbod dagiti bulong iti maika-sangapulo-ket-walo-ken-duapulo a tawen. Umuna dayta a gundaway iti biagko a nangpadas iti kasta, ta iti baet amin dagitoy, a panagngatangata diak pulos pinadas ti anagkararag iti mangngeg.

15 Kalpasan ti ipapanko iti lugar a pinanggepko a papanan, ken ikikitak iti aglawlaw, ket nakitak a maymaysaak, nagparintumengak ket indatagko ti dawat ti pusok iti Dios. Diak pay narugian no ar-arigen, idi kellaat nga adda naisangsangayan a bileg a nangsallukob kaniak, ket addaan iti nakaskasdaaw a kabaelan a nangrimbaw kaniak a kasla nangsimbalud iti dilak tapno saanak a makapagsao. Nabalkotak iti nabengbeng a sipnget, ket simken kaniak iti dayta a kanito a kasla naikeddengen ti kellaat a pannakadadaelko.

16 Ngem, iti panangibukbokko iti amin a pigsak nga aumawag iti Dios tapno ilisinak iti bileg daytoy a kabusor a nangsallukob kaniak, ken iti dayta a kanito a sisasaganaakon a rumukma iti pannakapaay ken bay-akon ti bagik a madadael—saan a ti pannakadadael iti arapaap, ngem iti bileg ti pudno a banag iti saan a makita a lubong, nga addaan iti naisangsangayan a bileg a diak pay idi narikna iti sabali a parsua—iti daytoy laeng a kanito a napnuan iti danag, nakitak ti kasla adigi a blawag iti mismo a ngatuen ti ulok, a naranraniag pay ngem iti cinit, nga in-inut a nagpababa agingga a nagdisso kaniak.

17 Nasarakak ti bagik iti saan a nabayag a naisalakan manipud iti kabusor a nanglapped kaniak. aNakitak ti bdua a Kinatao idi agdisso ti lawag kaniak, nga artapan ti lawag ken ctan-okda ti amin a panangiladawan, a nagtakder iti angin iti ngatuek. Maysa kadakuada ti nagsao kaniak, nga inawagannak iti naganko, ket kinunana, intudona ti kaduana—Daytoy ti dAy-ayatek nga eAnakko. Dumngegka Kenkuana!

18 Ti gagarak iti papanko apanagsaludsod iti Apo ket tapno ammuen no ania ti umno kadagiti amin a sekta, tapno maammuak no ania ti pagkamengak. Ngarud, iti saan a nabayag, a naalak ti naan-anay a riknak, tapno makapagsaoak, ket sinaludsodko kadagiti Kinatao a nagtakder iti lawag iti ngatuek, no ania kadagiti amin a sekta ti umno (ta iti daytoy nga oras saanko pay pulos napanunot a biddutda amin)—no ania ti rumbeng a pagkamengak.

19 Naisungbat kaniak a nasken a saanak a kumameng iti ania man kadagitoy, ta abiddutda amin; ket kinuna ti Kinatao a nakisao kaniak a makarimon iti imatangna amin dagiti annurotenda; a narugit amin dagidiay a propesor; nga: “basidegda kaniak iti bibigda, ngem nakayakay ti cpusoda kaniak; isursuroda a doktrina dagiti dbilin ti tao; addaanda iti nadiosan a elanga, ngem iliblibakda ti bileg nga adda iti dayta.”

20 Pinawilannak manen a kumameng iti ania man kadagitoy; ket adu a banag ti imbagana kaniak, a diak maisurat itoy a kanito. Idi agsubli manen ti naan-anay a riknak, nakitak ti bagik a nakadata, a kumitkita iti langit. Idi nagpukawen ti lawag, awan ti nabati a pigsak; ngem idi napasublik met la ti dadduma iti saan a nabayag, nagawidak. Ket iti panagsanggirko iti asideg ti paginuduan, sinaludsod ni nanang no ania ti mapaspasamak. Insungbatko, “Awan ti aniamanna, didak pagdanagan—awan ti rikriknaek.” Sa kinunak ken ni nanang, “Naadalko a mismo a saan a pudno ti Presbiterianismo.” Kas man la nakasagana ti atubeng, iti dayta a kasapa ti panagbiagko, a naikariak a mangpaneknek iti mangriribuk ken iti maningsinga iti pagarianna; no saan apay a nagkaykaysaandak dagiti bileg ti sipnget? Apay dagiti bpannupiat ken panangirurumen a timmaud a maibusor kaniak, a kurang la nga iti kinamaladagak?

Saan nga awaten dagiti sumagmamano a mangaskasaba ken sabsabali a propesor ti relihion ti Umuna a Parmata—Nagdadarison ti pannakairurumen ni Joseph Smith—Paneknekanna ti kinapudno ti parmata. (Bersikulo 21–26.)

21 Iti sumagmamano nga aldaw kalpasan daytoy a aparmatak, nairana a naikuyogak iti maysa kadagiti mangaskasaba a Metodista, nga aktibo unay iti nasao a makaparegta a pammati; ket, iti pannakisarsaritak kenkuana iti maipanggep iti pammati, naikkanak iti gundaway a mangibaga kenkuana iti pakabuklan ti parmatak. Nasdaawak unay iti aw-awidna; saan laeng a nalag-an ti panangawatna iti pannakisaok, ngem napnuan isusuppiat, a kinunana, a maipaay amin iti sairo, nga awan dagiti banag a kas iti bparmata wenno cpaltiing kadagitoy nga aldaw; a naikuyog dagita a banag iti panagpukaw dagiti apostol, ket awanton a pulos ti kas kadagitoy.

22 Nupay kasta, naduktalak iti saan a nabayag, nangparnuay ti panangisalaysayko iti estoria iti nalaus a gura kaniak dagiti sumagmamano a propesor ti pammati, a nakaipuonan ti nalabes a apannakairurumen, a nagtultuloy nga immadu, ket nupay bnakunengak a barito, nga agtawen laeng iti nagbaetan ti sangapulo-ket-uppat ken sangapulo-ket-lima, barito nga awan ti nasayaat a pagbanagan ti kasasaad ti biagna iti lubong, ngem nakatukay iti imatang dagiti nangato a tao nga umdas a mangriing iti publiko a bumusor kaniak, ken mangpataud iti napait a panangirurumen; ket gagangay daytoy iti amin a sekta—nagkaykaysada amin a mangidadanes kaniak.

23 Isu metten ti gapuna a napasnek ti panangpampanunotko, ken masansan idin, a karkarna unay iti di am-ammo a barito, nga agtawen laeng iti apaglabes a sangapulo-ket-uppat, ken maysa, pay, nga agrigrigat nga agsapul iti agpaay kenkuana iti inaldaw, ket rumbeng a mapanunot a maysa a tao a naan-anay ti kinapategna a mangawis iti imatang dagiti naindaklan kadagiti kalatakan a sekta ti panawen, ken ti kabaelan a mamataud kadakuada ti espiritu ti kapaitan a panangidadanes ken pananguyaw. Ngem nakaskasdaaw man wenno saan, ket kasta a pudno, ket masansan a mangipaay iti nakaro a leddaang kaniak.

24 Nupay kasta, pudno unay a nakakitaak iti parmata. Pinampanunotko manipud idin, mayarngi unay ti riknak ken ni aPablo, idi bikalakagna ti bagina iti sango ni Ari Agripa, ket insalaysayna ti napasamak iti parmatana idi makakita iti lawag, ken nakangngeg iti timek; ngem bassit-usit latta ti namati kenkuana; sumagmamano ti nagkuna a saan a napudno, sumagmamano ti nagkuna nga agmauyong; ket inumsi ken inuyawda. Ngem saan a nadadael dagitoy ti kinapudno ti parmatana. Nakakita iti parmata, ammona dayta, ket saan a mabarusngi ti amin a panangirurumen iti sirok ti langit; ket uray no gudasendanto pay, ammona latta, ket dinanto malipatan agingga iti maudi nga angesna, nga agpada a nakakita iti lawag ken nakangngeg iti timek a nakisao kenkuana, ket awan ti asino man iti lubong a makagutugot kenkuana a mangpanunot wenno mamati iti sabali.

25 Ket kasta met kaniak. Nakakitaak nga agpayso iti lawag, ket nakakitaak iti dua a aKinatao iti tengnga dayta a lawag, ket pudno a kinasaodak; ket nupay kinaguradak ken indadanesdak gapu iti panagkunak a nakakitaak iti parmata, pudno nga agpayso; ket bayat ti panangirurumenda kaniak, ken inuyawdak, ken nagisawangda iti amin a kita ti sinasairo a maibusor kaniak a di met pudno, a nakaigapuan ti panagkunak iti pusok: Apay nga irurumendak iti panagsaok iti pudno? Pudno a nakakitaak iti parmata; ket asinoak koma a makaparukma iti Dios, wenno apay a kayat ti lubong nga ilibakko ti pudno a nakitak? Ta nakakitaak iti parmata; ammok dayta, ken ammok nga ammo ti Dios dayta, ket diak bmapaglikudan, wenno mangpanggep iti kasta; ta ammok a no aramidek ti kasta agbasolak iti Dios, ket makednganakto.

26 Napnekkon ti panunotko no maipanggep kadagiti sekta ti lubong—a saankon a pagrebbengan ti tumipon iti ania man kadakuada, ngem ituloyko ketdi ti narugiak agingga a maiturongak manen. Napaneknekak a pudno ti apammaneknek ni Santiago—a mabalin ti tao nga agkurang iti kinasirib ti dumawat iti Dios, ket maikkanto, ken saan a mapaidaman.

Agparang ni Moroni ken ni Joseph Smith—Maammuanto kadagiti amin a pagilian ti nagan ni Joseph iti naimbag ken dakes—Ibaga kenkuana ni Moroni ti maipanggep iti Libro ni Mormon ken ti yaay ti panangukom ti Apo, ket adu a nasantuan a kasuratan ti inadawna—Maipalgak ti nakaidulinan dagiti balitok a pinanid—Ituloy ni Moroni nga iwanwan ti Propeta. (Bersikulo 27–54.)

27 Intuloyko nga inaramid dagiti gagangay a pagrebbengak iti biag agingga iti maika-duapulo-ket-maysa ti Septiembre, sangaribu-ket-walo-gasut-ken-duapulo-ket-tallo, iti amin a panawen a panagtutuok iti nalabes a pannakairurumen iti ima ti amin a kita ti tao, relihioso man wenno saan, agsipud ta intuloyko ti nangipaneknek a nakakitaak iti parmata.

28 Bayat ti panawen a nagbaetan ti pannakakitak iti parmata ken ti tawen a sangapulo-ket-walo-gasut-ken-duapulo-ket-tallo—gapu ta napawilanak a kumappon kadaydi nga aldaw iti ania man kadagiti sekta ti pammati, ken addaak pay la iti kaganus ti tawenko, ken inrurumen dagiti maibilang koma a gagayyemko ken nangiparikna kaniak iti kinaimbag, ken nangipagarup a naallilawak a manggun-od iti maikanatad ken mannakaawat a wagas a mangisalakan kaniak—nabatiak iti amin a kita ti apannulisog; ken, iti pannakipulapolko iti amin a kita ti gimong, masansan a maikursongak iti minamaag a biddut, ken makaipakita ti kinalupoy ti agtutubo, ken ti kinarasi ti kinatao; a, ladingitek a sawen, mangitunda kaniak iti nadumaduma a pannulisog, a basol iti imatang ti Dios. Iti panangipudnok iti daytoy, awan ti nasken a mangipagarup a nakaaramidak iti ania man a dakkel wenno nadagsen a basbasol. Awan iti kinataok ti panggep a mangaramid iti dayta iti kaano man. Ngem nagbasolak iti di panangikankano, ket no dadduma naisursurotak iti naragsak a grupo, kdpy., a saan a naipamaysa iti dayta a kinatao a nasken a taginayonen ti maysa a btinudingan ti Dios a kas kaniak. Ngem saan a karkarna unay daytoy iti asino man a makalagip iti kinaubingko, ken nairuam iti nakayanakak a kinaragsak.

29 Kas bunga dagitoy a banag, masansan a mariknak a nagbasolak gapu iti kinalupoyko ken dagiti pagkurangak; idi, iti sardam ti nasao a maika-dua-pulo-ket-maysa ti Septiembre, idi nakaiddaakon iti kamak iti dayta a rabii, inkagumaak ti anagkararag ken immararaw iti Mannakabalin a Dios iti pammakawanna kadagiti amin a basolko ken kinarasik, ken kasta met iti panangipakaammona kaniak, tapno maammuak ti kasasaadko ken pagsaadak kenkuana; ta addaanak iti naan-anay a panagtalek a mangtun-oy iti nailangitan a pakaammo, a kas naaramidkon.

30 Bayat ti yaawagko iti Dios, natakuatak ti lawag nga agan-anaraar iti siledko, a nagtultuloy a rimmaniag agingga a nalawlawagen ti siled ngem iti tengnga ti aldaw, sa kellaat a nagparang ti maysa a akinatao iti abay ti katrek, a nakatakder iti angin, gapu ta saan a nasagid dagiti dapanna ti basar.

31 Nagkawes iti nalawa a roba a naisangsangayan ti akinapurawna. Kinapuraw nga awan ti umartap iti nakitakon ditoy daga; wenno patiek koma nga adda naaramid iti daga a kas iti kinapuraw ken kinaraniagna. Awan ti abbong dagiti dakulapna, kasta met dagiti takiagna, a nangatngato ngem bassit iti pungupunguan, ket, kasta met nga awan abbong dagiti dapanna, a kas kadagiti sakana, iti ngatuen ti palaypalayna. Agpaparang met ti ulo ken ti tengngedna. Natakuatak nga awan ti sabali nga aruatenna malaksid ti roba, gapu ta silulukat, ket makitak ti barukongna.

32 Saan la a ti roba ti naisangsangayan ti kinapurawna, ngem anailangitan ti pakabuklan ti kinataona nga awan ti makailadawan, ket pudno a kasla iti bkimat ti langana. Nalabes ti kinalawag ti siled, ngem saan a kas iti nangbalkot iti kinataona. Iti umuna a panangkitak kenkuana, cnagbutengak; ngem in-inut a napukaw ti butengko.

33 Inawagannak iti anaganko, ket kinunana kaniak nga isu ti mensahero a naibaon kaniak manipud iti yan ti Dios, ket Moroni ti naganna; nga adda paaramid ti Dios kaniak; a masapul nga agpaay ti naganko kadagiti naimbag ken dakes iti amin a pagilian, kakabsat ken pagsasao, wenno agpadanto a naimbag ken dakes ti sawen ti amin a tao.

34 Kinunana nga adda alibro a naidulin, naisurat kadagiti bbalitok a pinanid, a mangted iti pakasaritaan dagiti immuna a nagindeg iti daytoy a kontinente, ken ti puon a naggapuanda. Kinunana pay a linaonna ti cpakabuklan ti agnanayon nga Ebanghelio, kas inyawat ti Mangisalakan kadagiti nagkauna a nagindeg.

35 Kasta met, nga adda dua a bato iti pirak a bai—ket dagitoy a bato, a naimuntar iti akalasag, ti mangbukel iti maaw-awagan iti bUrim ken Tumim—a nairaman kadagiti pinanid a naidulin; ket naited ken naaramat dagitoy a bato dagiti nabukel a “cmammadto” iti nagkauna wenno immuna a panawen; ken insagana ida ti Dios nga agpaay iti pannakaipatarus ti libro.

36 Kalpasan ti panangibagana kaniak kadagitoy a banag, inrugina ti nagadaw kadagiti padto iti aDaan a Tulag. Immuna nga inadawna ti paset ti maikatlo a kapitulo ti bMalakias; ken inadawna met ti maikapat wenno maudi a kapitulo ti isu met laeng a padto, nupay adda bassit pakaigidiatanna iti mabasa iti Bibliatayo. Idinto nga adawenna ti umuna a bersikulo a kas mabasa kadagiti librotayo, inadawna ketdi a kas iti daytoy:

37 Ta adtoy, dumtengto ti aaldaw a bmanguram a kas urno, ket amin dagiti napalangguad, wen, ken amin nga agaramid iti kinadangkes mauramto a kas cgarami; ta puoranto ida dagiti umay, kinuna ti Apo ti Pangen, nga awanto ti mabati kadakuada nga uray no ramut wenno sanga.

38 Ket manen, inadawna ti maikalima a bersikulo a kas iti daytoy: Adtoy, ipalgakkonto kadakayo ti aKinasaserdote, babaen ti ima ni bElias a propeta, sakbay ti idadateng ti naindaklan ken nakaal-alingget nga aldaw ti Apo.

39 Maigidiat met ti panangadawna iti sumaruno a bersikulo: Ket imulananto iti puso dagiti annak dagiti akari a naaramid kadagiti amma, ket bumasidegto ti puso dagiti annak kadagiti ammada. Ket no saanto a kasta, madadaelto a mamimpinsan ti daga iti yaayna.

40 Mainayon kadagitoy, inadawna ti maika-sangapulo-ket-maysa a kapitulo ti Isaias, a kinunana a dandanin maipatungpal daytoy. Inadawna met ti maikatlo a kapitulo ti Dagiti Aramid, ti maika-duapulo-ket-dua ken maika-duapulo-ket-tallo a bersikulo, a kas iti pakabuklanda iti Baro a Tulagtayo. Kinunana a ni Cristo dayta a apropeta; ngem saan pay a dimteng ti aldaw a “bmaipusingto kadagiti tao dagiti di dumngeg iti timekna,” ngem asidegen ti yaayna.

41 Inadawna met ti maikadua a kapitulo ti aJoel, manipud iti maika-duapulo-ket-walo a bersikulo agingga iti maudi. Kinunana met a saan pay a natungpal daytoy, ngem dandanin. Ket innayonna pay a dandanin ti kinaan-anay dagiti bGentil. Adu pay a sabali a binatog ti nasantuan a kasuratan ti inadawna, ket nangted iti adu a pammalawag a saan a mabalin nga agapaden ditoy.

42 Ket imbagana manen kaniak, nga inton maalak dagiti pinanid a nasaona—ta saan pay a dimteng ti panawen a pannakaalada—nasken a diakto ipakita dagitoy iti uray siasino; kasta met ti kalasag a kadua ti Urim ken Tumim, kadagitinto laeng maibilin kaniak a pangipakitaak; ket madadaelakto no diak agtungpal. Bayat ti pannakisasaona kaniak maipanggep kadagiti pinanid, nalukatan ti parmata iti apanunotko ket nakitak ti lugar a nakaidulinan dagiti pinanid, ket nakalawlawag ken naisalsalumina isu nga ammok manen ti lugar idi sarungkarak.

43 Kalpasan daytoy a pannakisao, nakitak ti lawag iti siled a napardas a nangbalkot iti tao a nakisao kaniak, ket nagtultuloy a kasta agingga a simmipnget manen ti siled, malaksid ti nangbalkot kenkuana; idi, kellaat a nakitak, arigna, a naglukat ti dana a kumamang iti langit, ket nagpangato agingga a namimpinsan a nagpukaw, ket nabati ti siled a kas met laeng iti sigud sakbay a nagparang daytoy nailangitan a lawag.

44 Nagiddaak a mangpampanunot iti naisalsalumina a buya, ken masmasdaaw iti imbaga kaniak daytoy karkarna a mensahero; idi iti kairut ti apanagpampanunotko, kellaat a naduktalak a mangrugi manen nga aglawag ti siledko, ket iti apagdarikmat, kasla ti sigud, adda manen ti isu met laeng a nailangitan a mensahero iti abay ti iddak.

45 Inrugina, ket inulitna manen dagiti imbagana iti immuna nga isasarungkarna, nga awan ti uray bassit a nagdumaanda; sa kalpasanna, imbagana kaniak ti naindaklan a panangukom a mapasamakto ditoy daga, ti nakaam-amak a panagsaknap ti bisin, ranget, ken angol; ket mapasamakto ditoy daga iti daytoy a kaputotan dagiti naladingit a pannakaukom. Kalpasan ti panangisalaysayna kadagitoy a banag, nagpangato manen a kas iti immuna.

46 Iti daytoy a kanito, nadagsen dagiti panangipapan nga immapay iti panunotko, ket awan ti umapay a turog kaniak, ket nagiddaak a masmasdaaw kadagiti agpadpada a nakita ken nangngegak. Ngem anian a siddaawko idi makitak ti sigud a mensahero iti abay ti iddak, ket nangngegko nga insawangna wenno inulitna manen kaniak dagiti isu met laeng a banag a kas kadagiti immuna; ket innayonna nga agannadak, ta padasennakto a asulisogen ni bSatanas (a gapu iti napanglaw a kasasaad ti kaamaan ti amak), a mangala kadagiti pinanid iti gagem a bumaknang. Imparitna kaniak daytoy, a kinunana a masapul nga awan ti sabali a gandatko iti panangalak kadagiti pinanid no di ti pakaidayawan ti Dios, ken masapul a saanak a maawis iti sabali a cgagem malaksid ti panangipasdek iti pagarianna; no saan diak ida maala.

47 Kalpasan daytoy maikatlo nga isasarungkar, nagpangato manen iti langit a kas idi, ket nabatiak manen a mangub-ubog iti kinakarkarna ti napadasak; idi kalpasan ti maikatlo a panagpangato ti nailangitan a mensahero manipud iti yanko, dandani naigiddan ti panagtaraok ti kawitan a nakaammuak a parbangonen, a kaipapananna a nagpatnagkami a nagsarsarita.

48 Di nagbayag, bimmangonak iti iddak, ket, kas iti nakairuamak, sinangok dagiti nasken nga aramidek iti dayta nga aldaw; ngem iti panangpadasko nga agtrabaho a kas iti napalpalabas, naduktalak a naugotanak iti pigsa ket saanak a makapagtrabaho. Nadlaw ti amak, a kaduak nga agtartrabaho, nga adda di nasayaat a mapaspasamak kaniak, ket pinagawidnak. Rinugiak ti nagna nga agawid; ngem, iti iruruarko iti alad ti talon a yanmi, napukaw a namimpinsan ti pigsak, ket nadalupoak iti daga, ket sumagmamano a kanito a naawananak iti puot.

49 Ti immuna a banag a nalagipko ket ti timek a nakisao kaniak, nga aw-awagannak iti naganko. Timmangadak, ket nakitak ti sigud a mensahero a nakatakder iti ngatuen ti ulok, a nalikmut iti lawag a kas idi damo. Inulitna manen kaniak ti amin nga imbagana iti napalabas a rabii, ket imbilinna a mapanak iti aamak ket ibagak kenkuana ti parmata ken dagiti bilin a naawatko.

50 Nagtungpalak; nagsubliak iti amak iti talon, ket inulitko kenkuana ti amin a banag. Imbagana kaniak a naggapu daytoy iti Dios, ket imbagana a mapanak ken aramidek ti imbilin kaniak ti mensahero. Pimmanawak iti talon, ket napanak iti lugar nga imbaga ti mensahero a nakaidulinan dagiti pinanid; ket gapu iti kinalawag ti parmata a naited kaniak maipapan iti daytoy, nailasinko a dagus ti lugar apaman a nakadanonak idiay.

51 Asideg iti purok ti Manchester, probinsia ti Ontario, Nueva York, ti yan ti aturod a kalalainganna iti kadakkel, ken katayagan iti aglawlaw. Iti akinlaud a paset daytoy a turod, iti saan nga adayo iti tuktok, iti pandag ti panakkelen a bato, adda dagiti pinanid, a naidulin iti kahon a bato. Napuskol daytoy a bato ken nagtimbukel a nagtimburog iti tengnga, ken naginduyas iti igidna, isu a makita ti akintengnga a pasetna a pimmissuol iti daga, ngem nagaburan iti daga ti aglawlaw nga igidna.

52 Idi naikkatkon ti daga, nagsapulak iti barreta, nga insengngatko iti sirok ti igid ti bato, ket binasuelko babaen ti bassit a pigsak. Kimmitaak iti uneg, ket nakitak sadiay dagiti apinanid, ti bUrim ken Tumim, ken ti ckalasag, a kas nasao ti mensahero. Naaramid ti kahon a nagyanan dagitoy iti napidipid a batbato a kasla semento. Adda iti lansad ti kahon ti dua a bato a naisunggangat iti kahon, ket naiparabaw kadagitoy a bato dagiti pinanid ken dadduma pay a banag.

53 Pinadasko nga iruar ida, ngem imparit ti mensahero, ket naibaga manen a di pay dimteng ti panawen a pannakairuarda, ket di pay mabalin, agingga a mapalabas ti uppat a tawen manipud iti dayta a panawen; ngem imbagana a rumbeng a mapanak iti dayta a lugar iti apagisu a makatawen manipud iti dayta a kanito, ket agkitakami, ket rumbeng nga itultuloyko ti umay agingga iti panawen a mabalinen nga iruar dagiti pinanid.

54 Ngarud, kas iti naibilin kaniak, napanak iti gibus ti tunggal tawen, ket nasarakak sadiay iti tunggal isasarungkarko ti isu met laeng a mensahero, ken immawatak iti panangiwanwan ken kinasaririt manipud kenkuana iti tunggal panagsaritami, a sidadayaw iti kayat ti Apo nga aramiden, ken no kasano ken no ania a wagas ti pannakaimaton ti apagarianna iti ud-udina nga aldaw.

Ikallaysa ni Joseph Smith ni Emma Hale—Awatenna dagiti balitok a pinanid manipud ken ni Moroni ket ipatarusna ti sumagmamano a kitikit—Ipakita ni Martin Harris ken ni Propesor Anthon dagiti kitikit ken patarus, nga agkuna: “Diak makabasa iti nakaserra a libro.” (Bersikulo 55–65.)

55 Gapu ta saan nga umdas ti nailubongan a kabaelan ti amak, nasken nga agtrabahokami a nasayaat, iti agmalmalem, no adda gundaway, wenno saankami nga agbiag. Addakami iti balay no dadduma, no dadduma iti sabali a lugar, ket babaen ti agtultuloy a panagagawa naaddaankami iti umdas a kasapulan.

56 Iti tawen 1823 nagsagrap ti kaamaan ti amak iti nakaro a rigat iti pannakatay ti inauna a kabsatko, a ni aAlvin. Iti Oktubre 1825, nagtrabahuak iti naanus a lakay nga agnagan iti Josiah Stoal, nga agnaed iti probinsia ti Chenango, Estado ti Nueva York. Nadamagna ti pananglukat dagiti Espaniol iti maysa a pagminasan iti pirak idiay Harmony, probinsia ti Susquehanna, Estado ti Pennsylvania; ket, sakbay ti panagtrabahok kenkuana, agkalkalin, tapno, bareng, makakali iti minas. Kalpasan ti pannakipagyanko kenkuana, innalanak, a kaduak dagiti katulonganna, a makipagkali iti pagminasan ti pirak, a nagtultuloyak a nagtrabahuan iti dandani makabulan, nga awan ti nagnaan ti aramidmi, ket nagballigiak idi agangay a nangisingasing iti lakay nga isardengmin ti agkali. Dita ti nanipudan ti nagwaras a damag maipanggep iti panagkalkalik iti kuarta.

57 Bayat ti panawen a panagtrabahok, nagkaseraak ken ni Mr. Isaac Hale, iti dayta a lugar; sadiay ti immuna a nakakitaak iti asawak (ti balasangna), ni aEmma Hale. Iti maika-18 ti Enero 1827, nagkallaysakami, idi agtartrabahoak pay laeng ken ni Mr. Stoal.

58 Gapu iti nagtultuloy a panangipapilitko a nakakitaak iti parmata, sinursurotnak pay laeng ti apannakairurumen, ket nalaus ti isusupiat ti kaamaan ti ama ti asawak iti panagassawami. Masapul unay, ngarud, nga ikamangko iti sabali a lugar; isu a napankami ken nagkallaysakami iti balay ni Squire Tarbill, iti South Bainbridge probinsia ti Chenango, Nueva York. Kalpasan la unay ti kallaysak, pinanawak ni Mr. Stoal, ket napanak iti amak, ket nakipagtalonak kenkuana iti dayta a panawen.

59 Dimteng ti panawen a pannakaala dagiti pinanid, ti Urim ken Tumim, ken ti kalasag. Iti maika-duapulo-ket-dua nga aldaw ti Septiembre, sangaribu-walo-gasut-ken-duapulo-ket-pito, nga ipapanko manen iti lugar a nakaidulinanda iti gibus ti sabali a tawen, inyawat ida ti sigud a nailangitan a mensahero babaen daytoy a paganetget: a siak ti rumbeng a mangaywan kadagitoy; a no baybay-ak ida, wenno gapu iti apannakaliwayko, nasken a maisinaak; ngem no aramatek ti amin a kabaelak a bmangitalimeng kadagitoy, agingga nga alaen ida ti mensahero, masapul a masalaknibanda.

60 Naammuak ti gapuna idi agangay no apay a naipaganetget ti panangitalimengko kadakuada, ken no apay a kinuna ti mensahero a no naaramidkon ti nasken nga aramidek alaennanto ida. Ta di pay nagbayag a naammuan nga addada kaniak, awan sardayna a pammilit ti inaramat tapno maagawda kaniak. Naaramat amin a mabalin nga aramiden a panglakagan para iti dayta a gagem. Nagbalin a napapait ken nakarkaro ngem idi ti panangirurumen, ket nagtultuloy ti adu a nagpanggep a mangala kadagitoy manipud kaniak agingga iti mabalin. Ngem babaen ti sirib ti Dios, nagtalinaedda a natalged kadagiti imak, agingga a natungpalko ti naikeddeng nga aramidek. Idi, babaen ti napagtulagan, alaen ida ti mensahero, inyawatko ida kenkuana; ket addada iti aywanna agingga ita, iti maikadua nga aldaw ti Mayo, sangaribu-walo-gasut-ken-tallopulo-ket-walo.

61 Nupay kasta, nagtultuloy pay laeng ti riribuk, ket insaknap ti saosao nga addaan iti rinibu a dila ti kinaulbod maipanggep iti kaamaan ti amak, ken maipanggep kaniak. No saritaek amin a rinibu a pasetda, adu a libro ti pakaisuratanda. Nupay kasta, nakaro unayen ti panangparparigatda kaniak ket kasapulanen a panawak ti Manchester, ket mapankami iti asawak iti probinsia ti Susquehanna iti estado ti Pennsylvania. Iti panagrubrubuatmi—kasla dimi kabaelan gapu iti kinapanglaw, ken iti pamarparigatda kadakami a kasla awanen ti mabalin a maaramid tapno makapagtuloy—iti baet ti panagtutuokmi nakasarakkami iti natakneng a gayyem a managan iti aMartin Harris, a simmarungkar kadakami ken nangted kaniak iti limapulo a doliar a katulonganmi nga agbiahe. Agnaed ni Mr. Harris iti ili ti Palmyra, probinsia ti Wayne, iti estado ti Nueva York, ken mabigbig a mannalon.

62 Babaen daytoy nairana a tulong nakadanonak iti lugar a naituding a papanak iti Pennsylvania; ket dagus a rinugiak a sinakar dagiti kitikit kadagiti pinanid apaman a nakasangpetak. Adu ti nasakarko kadagitoy, ket babaen ti aUrim ken Tumim naipatarusko ti sumagmamano kadakuada, nga inaramidko iti nagbaetan ti idadatengko iti balay ti katugangak a lalaki, iti Disiembre, ken iti sumuno a Pebrero.

63 Iti daytoy a bulan ti Pebrero, immay iti lugarmi ti nasao a Mr. Martin Harris, innalana dagiti kitikit nga inadawko kadagiti pinanid, ket intugotna ida iti siudad ti Nueva York. No ania man ti mapasamak kenkuana ken dagiti kitikit, ibasarko iti palawagna iti napasamak, kas iti panangisalaysayna kaniak kalpasan ti panagsublina, a kas iti sumaganad:

64 “Napanak iti siudad ti Nueva York, ket impakitak dagiti kitikit a naipatarusen, nakairamanan dagiti patarus, ken ni Propesor Charles Anthon, ti madaydayaw iti pannakabigbigna iti lubong ti literatura. Imbaga ni Propesor Anthon nga umno ti patarus, a nasaysaysaat pay ngem iti nakitanan a patarus manipud iti Egipto. Impakitak met kenkuana dagiti di pay naipatarus, ket imbagana nga Egipto, Caldiko, Asiriko, ken Arabiko dagitoy; ken imbagana a pudno dagitoy a kitikit. Inikkannak iti sertipiko, a mamasingked kadagiti tao iti Palmyra a pudno dagitoy a kitikit, ken kasta met nga umno ti pannakaipatarusda. Innalak ti sertipiko ket imbolsak, ket agpakadaak koman, idi pagsubliennak ni Mr. Anthon, ket dinamagna kaniak no kasano ti pannakasapul ti agtutubo a lalaki nga adda balitok a pinanid iti lugar a nakasarakanna kadagitoy. Insungbatko nga imbaga kenkuana ti anghel ti Dios.

65 “Ket kinunana kaniak, ‘Kitaek man dayta sertipiko.’ Inruarko iti bolsak ket intedko kenkuana, idin innala ken pinigispigisna, a kinunana nga awan itan ti masasao nga agserserbi nga aanghel, ken kasta met nga ipatarusna dagiti pinanid no itedko kenkuana. Imbagak kenkuana a bnakadulin dagiti dadduma a pinanid, ken kasta met a mapawilanak a mangitugot kadagitoy. Insungbatna, ‘Diak mabasa ti nakaserra a libro.’ Pinanawak ket napanak ken ni Dr. Mitchell, a nangpatalged iti kinuna ni Propesor Anthon maipapan kadagiti kitikit ken ti patarus.”

· · · · · · ·

Agserbi ni Oliver Cowdery a para surat iti pannakaipatarus ti Libro ni Mormon—Umawat da Joseph ken Oliver iti Kinasaserdote nga Aaron manipud ken ni Juan a Mammuniag—Mabuniaganda, maordenan ken umawatda ti espiritu ti panagipadto. (Bersikulo 66–75).

66 Iti maikalima nga aldaw ti Abril 1829, immay ni aOliver Cowdery iti balayko, agingga a diak nakitan a pulos. Imbagana kaniak a gapu ta mangisursuro iti asideg a pagadalan iti pagnaedan ti amak, ken gapu ta maysa ti amak kadagiti naibaon iti pagadalan, nagkasera iti maysa a panawen iti balayna, ket bayat ti kaaddana sadiay, naisaritada kenkuana ti maipanggep iti pannakaalak kadagiti pinanid, isu nga immay nagdamag kaniak.

67 Dua nga aldaw kalpasan ti isasangpet ni Mr. Cowdery (iti maikapito ti Abril) rinugiak nga impatarus ti Libro ni Mormon, ket rinugianna ti nangisurat para kaniak.

· · · · · · ·

68 Intultuloymi pay laeng ti agipatarus, idi, iti sumuno a bulan (Mayo 1829), napankami iti kakaywan iti maysa nga aldaw tapno agkararag ken agsaludsod iti Apo maipanggep iti apanagbuniag para iti bpannakaugas dagiti basol, a nasarakanmi a naagapad iti patarus dagiti pinanid. Idi ngarud ta ar-aramidenmin, agkarkararag ken umaw-awag iti Apo, bimmaba ti cmensahero manipud iti langit iti naraniag nga dulep, ket idi ipatayna dagiti edakulapna kadakami, finordenannakami, a kinunana:

69 Kadakayo padak a katulongan, iti nagan ti Mesias, italekko ti aKinasaserdote nga Aaron, a mangiggem kadagiti tulbek iti panagserbi dagiti anghel, ken ti ebanghelio ti panagbabawi, ken ti panagbuniag babaen ti pannakaipabatok iti danum para pannakaugas ti basbasol; ket daytoy saanton a mapukaw pay iti daga agingga a mangipaay manen dagiti lallaki nga annak ni bLevi iti daton iti Apo iti kinalinteg.

70 Kinunana nga awan ti bileg daytoy Kinasaserdote nga Aaron a mangipatay kadagiti dakulap para iti asagut ti Espiritu Santo, ngem maisagutto daytoy kadatayo kalpasanna; ket binilinnakami a mapan tapno mabuniagan, ken inikkannakami iti annuroten a nasken a buniagak ni Oliver Cowdery, ket buniagannak met kalpasanna.

71 Kas mayataday iti daytoy napankami ken nabuniagan. Immuna a binuniagak, sa insarunonak a binuniagan—kalpasanna impatayko dagiti dakulapko iti ulona ket inordenak iti Kinasaserdote nga Aaron, ket kalpasanna impatayna met dagiti dakulapna kaniak ket inordenannak iti umasping a Kinasaserdote—a kas naibilin kadakami.*

72 Imbaga ti mensahero a simmarungkar kadakami iti daytoy a pagteng ken nangipaay kadakami iti daytoy a Kinasaserdote, a Juan ti naganna, a kas iti awag ken ni aJuan a Mammuniag iti Baro a Tulag, ken inaramidna daytoy babaen ti panangiwardas da bPedro, cSantiago ken dJuan, nga agikut kadagiti etulbek ti Kinasaserdote a fMelchizedek, ti Kinasaserdote, kinunana, a maipaayto kadakami iti naituding nga aldaw, ket kasta met a maawaganakto iti umuna nga gElder ti Simbaan, ket isu (ni Oliver Cowdery) ti maikadua. Maika-sangapulo-ket-lima nga aldaw ti Mayo 1829 idi, a naordenankami iti ima daytoy a mensahero, ken nabuniagan.

73 Apagaonmi iti danum kalpasan ti pannakabuniagmi, nariknamin ti naindaklan ken nagloriaan a bendision manipud iti Nailangitan nga Ama. Apagbuniagko ken ni Oliver Cowdery, simrek a dagus ti aEspiritu Santo kenkuana, ket timmakder ken bnagipadto iti adu a banag a napasamak iti saan a nabayag. Ket manen, apagbuniagna kaniak, naaddaanak met iti espiritu ti panagipadto, idi iti panagtaktakderko, impadtok ti panagrangpaya daytoy a Simbaan, ken adu a banag a maipanggep iti Simbaan, ken daytoy a kaputotan dagiti annak ti tao. Napnokami iti Espiritu Santo, ket inrag-omi iti Dios ti pannakaisalakanmi.

74 Ita ta nalawlawaganen ti panunotmi, inrugimi nga ainadal dagiti nasantuan a kasuratan, ken ti bpudno a kaipapanan ken panggep dagiti ad-adda a nakaskasdaaw a binatog a naipakaammo kadakami iti wagas a dimi pulos nagun-od iti napalabas, wenno dimi man la napanunot daytoy idi. Kabayatanna napilitankami a nangilimed kadagiti pasamak iti panangawatmi iti Kinasaserdote ken ti pannakabuniagmi, gapu iti aramid a panangidadanes a mapaspasamaken iti sangakaarrubaan.

75 Naballaagankami a mabalin nga agtultuloy ti pannakaarangmi, ket daytoy, babaen pay, dagiti propesor ti pammati. Ket natubeng laeng ti panggepda a mangarang kadakami gapu iti kinalatak ti kaamaan ti ama ti asawak (babaen ti Nadiosan a pannarabay), a nagbalin a nadekket unay kaniak, ken mangsuppiat kadagiti bunggoy, ken situtulok a nangpalubos kaniak a mangituloy iti panagipatarusko nga awan ti lapped; ket ngarud nangidiaya ken nangikari kadakami iti salaknib iti amin a saan a nainkalintegan a mapasamak, no la ket maidatag kadakuada.

 • Kastoy ti panangiladawan ni Oliver Cowdery kadagitoy a pasamak: “Dagitoy ti aldaw a dinto malipatan—nga agtugaw a dumngeg iti aweng ti timek a naidikta babaen ti pammaregta ti langit, a nangriing iti kaunggan a panagyaman daytoy a sidong! Intultuloyko iti inaldaw, nga awan ressatna, nga insurat ti agtaud iti ngiwatna, bayat ti panagipatarusna babaen ti Urim ken Tumim, wenno, kas nasaon dagiti Nephite, ‘Dagiti Parayulog,’ iti pakasaritaan wenno kasuratan a maawagan iti ‘Ti Libro ni Mormon.’

  “Tapno maipakaammo, uray iti sumagmamano a balikas laeng, ti makaparegta a pakaammo nga inted ni Mormon ken ti napudno nga anakna, ni Moroni, maipanggep kadagiti tao a naayat ken naipangruna iti langit, mangsukat iti agdama a diseniok; baliwakto ngarud daytoy iti masungad a panawen, ket, kas nasaok iti pakauna, iwaras a mismo iti sumagmamano a pasamak a madagdagus a mainaig iti pannakabangon ti Simbaan, a mabalin a makaparegta iti sumagmamano a ribu a dimmur-asen, iti baet ti misugsog dagiti bulsek a pasurot ken ti pammarpardaya dagiti managinsisingpet, ket immawat iti Ebanghelio ni Cristo.

  “Awan dagiti tao, iti umno a panunotda, ti makaipatarus ken makaisurat iti panangiwardas a naited kadagiti Nephite manipud iti ngiwat ti Mangisalakan, iti awan kurangna a wagas a panangbangon dagiti tao iti Simbaanna, ken kangrunaanna no agwaras ti kinadakes iti pagtagtagiammuan iti amin a langa ken sistema nga aramid dagiti tao, nga awanan iti tarigagay a maaddaan iti gundaway a mangipamatmat iti kinabulanos ti rikna babaen ti pannakaitanem iti tanem a likido, a mangsungbat iti ‘nadalus a kananakem babaen ti panagungar ni Jesucristo.’

  “Kalpasan ti pannakaisurat iti pakaammo a naited maipanggep iti panagserbi ti Mangisalakan kadagiti nabati a bukel ni Jacob, iti daytoy a kontinente, nalaka a makita, a kas kinuna ti propeta, a sallukoban ti sipnget ti daga ken mangabbeng iti pampanunot dagiti tao. Iti panangam-amiris nalaka a kas iti makita nga iti baet ti nakaro a ringgor ken ariwawa maipanggep iti relihion, awan ti addaan iti turay manipud iti Dios a mangannong kadagiti ordinansa ti Ebanghelio. Ta mabalin a masaludsod, adda kadi turay ti tao a mangannong iti nagan ni Cristo, isu a di nangawat kadagiti paltiing, no ti pammaneknekna awan sabali no di ti espiritu ti panagipadto, ket ti relihionna, naibasar, nabangon, ken pinatalgedan dagiti kangrunaan a paltiing, iti amin a panawen ti lubong a kaadda dagiti taona iti lubong? No nalipatanen amin dagitoy a kinapudno, ket naannad nga impalgak dagiti tao a mabalin a nagpeggad koma ti kabaelanda no napalubosanda nga agrimat a dagus iti imatang dagiti tao, awandan kadatayo; ket agur-uraytayo lattan iti bilin a maited ‘Agriingkayo ket agpabuniagkayo.’

  “Saan a nagpaut daytoy a tarigagay sakbay a natungpal. Ti Apo, a nabaknang iti kaasi, ken siaayat a mangsungbat iti di marubsi a kararag ti napakumbaba, kalpasan ti panangawagmi Kenkuana iti naimpasnekan a wagas, iti laksid ti pagtaengan dagiti tao, nakipulapol a nangipakita kadakami iti pagayatanna. Giddato, a kasla nagtaud iti ngalay ti kinaagnanayon, nangted ti timek ti Mangisalakan iti kappia kadakami, bayat ti pannakawaknit ti balengbeng ket bimmaba ti anghel ti Dios a nagkawes iti kinadayag, ket winayawayaanna dagiti maganatan nga agur-uray iti mensahe, ken dagiti tulbek ti Ebanghelio ti panagbabawi. Anian a rag-o! anian a kinadatdatlag! anian a pannakasdaaw! Bayat ti pannakadayyeg ti lubong ken pannakasingana—idinto a riniwriw ti agkarkarawa a kasla bulsek iti pader, ken bayat ti panagin-inana dagiti amin a tao iti pagduaduaan a kasasaad, kas iti sapasap a misa, nakitami, nangngegmi, a kas iti ‘gil-ayab iti aldaw’; wen, ad-adu pay—iti laksid ti rimat ti sinamar ti init iti Mayo, a nangibuyat iti silnagna iti rupa ti nakaparsuaan! Kalpasanna, ti timekna, uray no nababa, naiduyok iti tengnga, ket dagiti balikasna, ‘Siak ti padayo a katulongan,’ sinebsebanna ti tunggal buteng. Dimngegkami, kimmitakami a di nagkirem, nagdaydayawkami! Timek daydi ti anghel a naggapu iti gloria, mensahe daydi manipud iti Kangatuan! Ket iti pannakangngegmi nagrag-okami, bayat ti isasagepsep ti ayatna kadagiti kararuami, ket nabungonkami iti parmata ti Nailangitan! Adda kadi pay duadua? Awan; timmayaben ti pagtagtagiammuan, limneden ti duadua ket saanton a bumangon pay, idinto a timmayaben a namimpinsan ti sarsarita ken panangallilaw!

  “Ngem, patpatgek a kabsat, agpanunotka, agpanunotka pay iti apagbiit, anian a rag-o ti nangpunno iti puspusomi, ken anian a pannakasdaaw ti intamedmi, (ta asino koma ti di agtamed iti kasta a bendision?) idi inawatmi kenkuana ti Nasantuan a Kinasaserdote a kas kinunana, ‘Kadakayo padak a katulongan, iti nagan ti Mesias, italekko kadakayo ti Kinasaserdote ken daytoy a turay, nga agtalinaedto iti daga, tapno mangipaay manen a sililinteg dagiti Annak ni Levi iti daton iti Apo!’

  “Diakto panggepen nga ipinta kadakayo ti rikna daytoy a puso, wenno ti nadaeg a kinapintas ken dayag a nanglawlaw kadakami iti daytoy a pasken; ngem mamatikayonto no kunak, a ti daga man, wenno tattao, babaen ti laingda nga agsao iti adu a panawen, dida makabukel iti balikas a makaay-ayo ken napnuan kaipapanan a kas iti daytoy nasantuan a kinatao. Saan; uray daytoy bileg ti daga dina kabaelan ti mangted iti rag-o, a mangipaay iti kappia, wenno mangawat iti sirib a linaon dagiti binatog a nayebkas babaen ti bileg ti Nasantuan nga Espiritu! Mabalin nga allilawen ti tao dagiti padana a tao, ti panangallilaw sarunuen ti sabali pay a panangallilaw, ket dagiti annak dagiti nadangkes mabalin nga adda bilegda a mangsulisog kadagiti mauyong ken dagmel, agingga a sarsarita laengen ti taraon dagiti adu, ket ti bunga ti kinaulbod iturong ti bilegna dagiti maul-ulaw iti tanem; ngem ti maysa laeng a pannagid ti ramay ti ayatna, wen, maysa a raya ti gloria manipud iti akinngato a lubong, wenno maysa a balikas manipud iti ngiwat ti Mangisalakan, manipud iti sidong ti kinaagnanayon, dalapusenna amin ket awan pagmamaayanna, ket mapunas a mamimpinsan iti panunot. Ti pammatalged nga addakami iti imatang ti maysa nga anghel, ti kinapudno a nangngegmi ti timek ni Jesus, ken ti kinapudno a di namulitan ta pimsuak manipud iti natarnaw a kinatao, a naidikta babaen ti pagayatan ti Dios, para kaniak di mailadawan, ket agnanayonto a bigbigek daytoy a panangipeksa ti Mangisalakan iti kinaimbagna a nakaskasdaaw ken panagyaman bayat ti pannakapalubosko nga agbati; ket kadagidiay mansion a pagtaengan ti kinaan-anay ken saanen a pakastrekan ti basol, namnamaek a pagrukbaban iti dayta aldaw a dinto pulos aginana.”—Messenger and Advocate, vol. 1 (October 1834), pp. 14–16.