Skriftene
Mosiah 3


Kapittel 3

Kong Benjamin fortsetter sin tale – Herren Den Allmektige vil virke blant menneskene i et jordisk tabernakel – Blod vil komme fra hver pore når han soner for verdens synder – Hans navn er det eneste hvorved frelse kommer – Menneskene kan avlegge det naturlige menneske og gjennom forsoningen bli en hellig – De ugudeliges pine vil være som en sjø av ild og svovel. Ca. 124 f.Kr.

1 Og igjen ber jeg om deres oppmerksomhet, mine brødre, for jeg har noe mer å tale til dere om, for se, jeg har noe å fortelle dere om det som skal komme.

2 Og de ting som jeg skal fortelle dere, er gjort kjent for meg av en aengel fra Gud. Og han sa til meg: Våkn opp! Og jeg våknet, og se, han sto foran meg.

3 Og han sa til meg: Våkn opp, og hør de ord som jeg skal si deg. For se, jeg er kommet for å fortelle deg det store og agledelige budskap.

4 For Herren har hørt dine bønner og har bedømt din rettferdighet og har sendt meg for å fortelle deg at du kan fryde deg, og at du kan fortelle ditt folk at de også kan fylles med glede.

5 For se, tiden kommer og er ikke langt borte da aHerren Den Allmektige, som regjerer, som var og er fra all evighet til all evighet, med kraft skal komme ned fra himmelen blant menneskenes barn og skal bo i et bjordisk tabernakel og skal gå ut blant menneskene og utføre mektige cmirakler, som å helbrede de syke, oppreise de døde, få de lamme til å gå, de blinde til å se og de døve til å høre og helbrede alle slags sykdommer.

6 Og han skal drive ut adjevler, eller de onde ånder som bor i menneskenes barns hjerter.

7 Og se, han skal bli utsatt for afristelser og legemlig smerte, bsult, tørst og utmattelse, endog mer enn et menneske kan ctåle, uten at det forvolder døden. For se, det kommer dblod fra hver pore, så store skal hans ekvaler være for hans folks ugudelighet og avskyeligheter.

8 Og han skal kalles aJesus Kristus, bGuds Sønn, himmelens og jordens cFader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av. Og hans dmor skal kalles eMaria.

9 Og se, han kommer til sine egne for at afrelse kan komme til menneskenes barn ved btro på hans navn. Og selv etter alt dette skal de betrakte ham som et menneske og si at han er besatt av en cdjevel, og skal dpiske ham og skal ekorsfeste ham.

10 Og han skal astå opp fra de døde den btredje dag. Og se, han står for å cdømme verden, og se, alt dette gjøres for at en rettferdig dom skal komme over menneskenes barn.

11 For se, hans ablod bsoner også for deres synder som har cfalt ved Adams overtredelse, som er døde uten kunnskap om Guds vilje med dem, eller som har syndet di uvitenhet.

12 Men ve, ve den som vet at han asetter seg opp mot Gud! For frelse kommer ikke til noen slike uten ved omvendelse og tro på bHerren, Jesus Kristus.

13 Og Gud Herren har sendt sine hellige profeter blant alle menneskenes barn for å forkynne dette for alle slekter, nasjoner og tungemål, for at hver den som vil tro at Kristus skal komme, derved kan få aforlatelse for sine synder og fryde seg med overmåte stor glede, bsom om han allerede var kommet blant dem.

14 Men Gud Herren så at hans folk var et stivnakket folk, og han ga dem en lov, nemlig aMoseloven.

15 Og mange tegn og undere og aforbilder og symboler viste han dem om sitt komme, og hellige profeter talte også til dem om hans komme, og likevel forherdet de sine hjerter og forsto ikke at bMoseloven er til ingen nytte uten gjennom forsoningen ved hans blod.

16 Og selv om det var mulig for små abarn å synde, kunne de ikke bli frelst. Men jeg sier dere at de er bvelsignet, for se, likesom de faller på grunn av Adam eller av naturen, så soner også Kristi blod for deres synder.

17 Og videre sier jeg dere at det ikke skal gis anoe annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel hvorved bfrelse kan komme til menneskenes barn, enn i og gjennom Den Allmektige Herre cKristi navn.

18 For se, han dømmer, og hans dom er rettferdig. Og spebarnet som dør som spebarn, går ikke til grunne, men menneskene bringer fordømmelse over sin egen sjel hvis de ikke ydmyker seg og ablir som små barn og tror at frelse var og er og skal komme i og ved Den Allmektige Herre Kristi bforsonende blod.

19 For det anaturlige menneske er en fiende av Gud og har vært det fra Adams bfall og vil evindelig og alltid være det, med mindre det cføyer seg etter Den dhellige ånds tilskyndelser og avlegger det naturlige menneske og blir en ehellig gjennom den Herre Kristi forsoning og blir som et fbarn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet, villig til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge det, likesom et barn bøyer seg for sin far.

20 Og videre sier jeg dere at den tid skal komme da akunnskapen om en Frelser skal utbres blant balle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

21 Og se, når den tid kommer, skal ingen andre enn små barn finnes aulastelige for Gud uten at det skjer gjennom omvendelse og tro på Den Allmektige Gud Herrens navn.

22 Og selv når du nå skal ha undervist ditt folk om de ting som Herren din Gud har befalt deg, selv da vil de bare være ulastelige i Guds øyne når de følger de ord jeg har talt til deg.

23 Og nå har jeg talt de ord som Gud Herren har befalt meg.

24 Og så sier Herren: De skal stå som et klart vitnesbyrd mot dette folk på dommens dag, og ifølge dem skal de dømmes, enhver ifølge sine gjerninger, enten de er gode eller onde.

25 Og hvis de er onde, overlates de til en fryktelig abeskuelse av sin egen skyld og avskyelighet, som får dem til å trekke seg tilbake fra Guds nærhet til en tilstand av belendighet og uendelig pine, hvorfra de aldri mer kan vende tilbake. Derfor har de bragt fordømmelse over sin egen sjel.

26 Derfor har de drukket av Guds vredes beger, noe rettferdigheten ikke kunne forhindre dem mer enn den kunne forhindre at aAdam falt da han spiste av den forbudte bfrukt. Derfor kunne cbarmhjertigheten aldri mer ha noe krav på dem i all evighet.

27 Og deres apine er som en bsjø av ild og svovel hvis flammer er uslukkelige, og hvis røk stiger opp evindelig og alltid. Slik har Herren befalt meg. Amen.