Mosiah 15


Kapittel 15

Hvordan Kristus er både Faderen og Sønnen – Han vil gå i forbønn og bære sitt folks overtredelser – De og alle de hellige profeter er hans ætt – Han tilveiebringer oppstandelsen – Små barn har evig liv. Ca. 148 f.Kr.

1 Og nå sa Abinadi til dem: Jeg vil dere skal forstå at aGud selv skal komme ned blant menneskenes barn og skal bforløse sitt folk.

2 Og fordi han abor i kjød, skal han kalles Guds Sønn, og fordi han har underkastet kjødet bFaderens vilje, er han Faderen og Sønnen –

3 Faderen afordi han ble bunnfanget ved Guds kraft, og Sønnen på grunn av kjødet. Slik blir han Faderen og Sønnen.

4 Og de er aén Gud, ja, selve himmelens og jordens bevige cFader.

5 Og slik blir kjødet underkastet Ånden – eller Sønnen Faderen, som er én Gud – autholder fristelse og gir ikke etter for fristelsen, men han lar seg spotte og bpiske og bli utstøtt og cvraket av sitt folk.

6 Og etter alt dette, og etter å ha utført mange mektige mirakler blant menneskenes barn, skal han føres bort, ja, akkurat asom Jesaja sa: Og lik et får som tier når de klipper det, så bopplot han ikke sin munn.

7 Ja, akkurat slik skal han føres bort, akorsfestes og drepes, så kjødet blir underkastet døden, og bSønnens vilje blir oppslukt av Faderens vilje.

8 Og slik bryter Gud adødens bånd, da han har bseiret over døden og gir Sønnen makt til å gå i cforbønn for menneskenes barn –

9 og har fart opp til himmelen og har inderlig barmhjertighet, er fylt av medlidenhet mot menneskenes barn, står mellom dem og rettferdigheten, har brutt dødens bånd, påtatt aseg deres synder og deres overtredelser, har forløst dem og btilfredsstilt rettferdighetens krav.

10 Og nå sier jeg til dere: Hvem skal fortelle om hans slekt? Se, jeg sier til dere at når hans sjel er gjort til et offer for synd, skal han se sin aætt. Og hva sier dere nå? Og hvem skal bli hans ætt?

11 Se, jeg sier dere at alle som har hørt aprofetenes ord, ja, alle de hellige profeter som har profetert om Herrens komme, jeg sier til dere at alle de som har lyttet til deres ord og trodd at Herren ville forløse sitt folk, og har sett frem til den dag for å få forlatelse for sine synder, jeg sier dere at disse er hans ætt, eller de er arvinger til bGuds rike.

12 For disse er de hvis synder ahan har båret, disse er de for hvem han døde for å forløse dem fra deres overtredelser. Og nå, er ikke de hans ætt?

13 Jo, og er ikke profetene enhver som har åpnet sin munn for å profetere som ikke har falt i overtredelse, jeg mener alle de hellige profeter helt siden verdens begynnelse? Jeg sier dere at de er hans ætt.

14 Og det er disse som har aforkynt fred, som har bragt godt budskap om det gode, som har forkynt frelse og sagt til Sion: Din Gud regjerer!

15 Og hvor fagre var ikke deres føtter på fjellene!

16 Og videre, hvor fagre er ikke deres føtter på fjellene som fremdeles forkynner fred!

17 Og videre, hvor fagre er ikke deres føtter på fjellene som heretter skal forkynne fred, ja, fra nå av og for evig!

18 Og se, jeg sier dere at dette er ikke alt. For, hvor fagre er ikke hans aføtter på fjellene som kommer med gledesbud, som oppretter bfred, ja, Herren selv som har forløst sitt folk, ja, han som har skjenket frelse til sitt folk.

19 For hadde det ikke vært for forløsningen som han har utført for sitt folk, og som ble beredt fra verdens agrunnvoll ble lagt, jeg sier dere, at om det ikke hadde vært for dette, måtte hele menneskeheten ha gått til bgrunne.

20 Men se, dødens bånd skal brytes, og Sønnen regjerer og har makt over de døde. Derfor tilveiebringer han de dødes oppstandelse.

21 Og det kommer en oppstandelse, endog en aførste oppstandelse, ja, endog en oppstandelse for dem som har levet og som lever og som skal leve like frem til Kristi oppstandelse, for Kristus skal han kalles.

22 Og alle profetene, alle som har trodd på deres ord, og alle som har holdt Guds bud, skal oppstå og komme frem i den første oppstandelse. Derfor er de den første oppstandelse.

23 De oppreises for å abo hos Gud som har forløst dem, og slik får de evig liv gjennom Kristus, som har bbrutt dødens bånd.

24 Og disse er de som har del i den første oppstandelse, og disse er de som døde i uvitenhet før Kristus kom, uten at afrelsen ble forkynt for dem. Og slik tilveiebringer Herren gjenopprettelse for dem, og de har del i den første oppstandelse eller har evig liv, for de er forløst av Herren.

25 Og små abarn har også evig liv.

26 Men se og afrykt og bev for Gud. For dere burde skjelve, for Herren forløser ingen slike som gjør bopprør mot ham og cdør i sine synder, ja, alle dem som har omkommet i sine synder helt siden verdens begynnelse, som bevisst har gjort opprør mot Gud, som har kjent Guds bud og ikke har villet holde dem, ddisse er de som eikke har noen del i den første oppstandelse.

27 Derfor, burde dere ikke skjelve? For frelse kommer ikke til noen slike, for Herren har ikke forløst noen slike, heller ikke kan han forløse slike, for han kan ikke motsi seg selv, for han kan ikke avvise arettferdigheten når den gjør sitt krav gjeldende.

28 Og nå sier jeg til dere at den tid skal komme da Herrens frelse skal bli aforkynt for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

29 Ja, Herre, dine avektere skal heve røsten, de jubler alle sammen. For like for sine øyne ser de at Herren skal bringe Sion tilbake.

30 Bryt ut i jubel, syng, Jerusalems ruiner! For Herren har trøstet sitt folk, han har forløst Jerusalem.

31 Herren har blottet sin hellige arm for alle nasjoners øyne, og alle jordens ender skal se vår Guds frelse.