Mosiah 16


Kapittel 16

Gud forløser menneskene fra deres fortapte og falne tilstand – De som er kjødelige, forblir som om ingen forløsning var utført – Kristus tilveiebringer en oppstandelse til uendelig liv eller til uendelig fordømmelse. Ca. 148 f.Kr.

1 Og nå skjedde det at etter at Abinadi hadde talt disse ord, rakte han ut sin hånd og sa: Den tid skal komme da alle skal se Herrens afrelse, da alle nasjoner, slekter, tungemål og folk skal se øye til øye og skal bbekjenne for Gud at hans straffedommer er rettferdige.

2 Og da skal de ugudelige bli autstøtt, og de skal ha grunn til å hyle og bgråte og jamre seg og skjære tenner, og dette fordi de ikke ville lytte til Herrens røst. Derfor, Herren forløser dem ikke.

3 For de er akjødelige og bdjevelske, og djevelen har makt over dem, ja, den gamle slange som cdåret våre første foreldre, og dette forårsaket deres dfall og var årsak til at hele menneskeheten ble kjødelig, sanselig og djevelsk, istand til å eskjelne mellom godt og ondt og underkaste seg djevelen.

4 Slik ble hele menneskeheten afortapt, og se, de ville for alltid ha vært fortapt hvis ikke Gud hadde forløst sitt folk fra deres fortapte og falne tilstand.

5 Men husk at den som holder fast ved sin egen akjødelige natur og fortsetter på syndens veier og gjør opprør mot Gud, forblir i sin falne tilstand, og djevelen har all makt over ham. Derfor er det for ham som om ingen bforløsning var utført, da han er en fiende av Gud, og djevelen er også en fiende av Gud.

6 Og videre, hvis Kristus ikke hadde kommet til verden – jeg taler nå om det som skal skje asom om det allerede hadde skjedd – kunne det ikke ha vært noen forløsning.

7 Og hvis Kristus ikke hadde oppstått fra de døde eller hadde brutt dødens bånd, så graven ikke skulle ha noen seier og døden ikke skulle ha noen abrodd, kunne det ikke ha vært noen oppstandelse.

8 Men det er en aoppstandelse, derfor har ikke graven noen seier, og bdødens brodd er oppslukt i Kristus.

9 Han er verdens alys og liv, ja, et lys som er uendelig som aldri kan fordunkles, ja, og også et liv som er uendelig, så det aldri mer kan bli noen død.

10 For dette dødelige skal bli ikledd audødelighet, og denne forkrenkelighet skal bli ikledd uforkrenkelighet og skal bføres frem for Guds domstol for å bli cdømt av ham ifølge sine gjerninger, enten de er gode eller onde –

11 hvis de er gode, oppstår de til auendelig liv og lykke, og hvis de er onde, oppstår de til buendelig fordømmelse, idet de blir overlatt til djevelen, som har overmannet dem, og det er fordømmelse –

12 for de har vandret etter sin egen kjødelige vilje og attrå, og påkalte aldri Herren mens barmhjertighetens armer var utrakt mot dem. For abarmhjertighetens armer var utrakt mot dem, og de ville ikke. De ble advart mot sine synder, og likevel ville de ikke forlate dem. Og de ble befalt å omvende seg, og likevel ville de ikke omvende seg.

13 Og nå, burde dere så ikke skjelve, omvende dere fra deres synder og huske at det bare er i og gjennom Kristus dere kan bli frelst?

14 Derfor, hvis dere underviser i aMoseloven, så undervis også om at den er en skygge av de ting som skal komme.

15 Lær dem at forløsning kommer gjennom Kristus, Herren, som i sannhet er Den aEvige Fader. Amen.