Mozya 18
  Footnotes

  Chapit 18

  Alma ansenye an kachèt—Li pale de alyans batèm nan e li batize moun nan dlo Mòmon yo an—Li òganize Legliz Kris la e li òdone prèt—Yo pran swen tèt yo e yo ansenye pèp la—Alma ak pèp li a sove kite wa Noe pou yo ale nan dezè a. Anviwon 147–145 ANVAN JEZIKRI.

  1 E kounyeya, se te konsa, Alma ki te sove kite sèvitè wa Noe yo, te arepanti nan peche l yo ak inikite l yo e li te ale an kachèt nan pami pèp la e li te kòmanse ansenye pawòl Abinadi yo—

  2 Wi, li te pale de sa ki te gen pou fèt, epi tou de rezirèksyon mò yo ak aredanmsyon pèp la ki dwe reyalize pa mwayen bpouvwa ak soufrans ak lanmò Kris la, ak rezirèksyon l, epi ak monte l nan syèl la.

  3 Epi li te ansenye tout moun ki te vle tande pawòl li. Epi li te anseye yo an kachèt, pou wa a pa t konnen. Epi anpil moun te kwè nan pawòl li yo.

  4 Epi, se te konsa, tout moun ki te kwè l, yo te ale yon akote ki te rele Mòmon, dapre non wa a te ba li a, e ki te nan fontyè peyi ke bèt sovaj te anvayi nan, kèk moman oubyen nan kèk sezon an.

  5 Te gen yon fontèn bon dlo nan Mòmon an, se la Alma te ale, paske tou prè dlo a te gen yon touf ti pyebwa, kote li te kache kò l lajounen poutèt wa a t ap chèche l.

  6 Epi, se te konsa, tout moun ki te kwè l, yo te ale pou koute pawòl li yo.

  7 Epi, se te konsa, apre anpil jou te gen yon bon kantite moun ki te rasanble ansanm nan kote ki te rele Mòmon an, pou yo tande pawòl Alma yo. Wi, tout moun ki te kwè nan pawòl li yo te rasanble ansanm pou yo tande l. Epi li te ansenye yo, epi li te apreche yo repantans, ak redanmsyon ak lafwa nan Senyè a.

  8 Epi, se te konsa, li te di yo: Gade, men dlo Mòmon an (paske se konsa li te rele), kounyeya etandone nou avle antre nan btwoupo Bondye a, pou nou pote non pèp li a, e nou cvle youn pote chay lòt, pou yo kapab vin lejè;

  9 Wi, nou vle kriye ak moun k ap kriye yo; wi, konsole moun ki bezwen konsolasyon, e pou nou sèvi kòm atemwen Bondye tout tan, nan tout bagay, e tout kote nou ta kapab ye, menm jistan lè nou mouri, pou Bondye kapab rachte nou, e pou nou kapab nan pami moun bpremye rezirèksyon yo, pou nou kapab gen clavi etènèl—

  10 Kounyeya, m ap di nou konsa, si se dezi kè nou, kisa ki anpeche nou abatize nan non Senyè a, kòm yon temwayaj devan l pou nou montre l nou te fè balyans avèk li, n ap sèvi l e n ap respekte kòmandman l yo, pou l kapab vide Lespri l sou nou avèk plis abondans?

  11 Epi kounyeya lè pèp la te tande pawòl sa yo, yo te bat men yo ak lajwa e yo te di konsa: Se dezi kè nou.

  12 Epi kounyeya, Alma te pran Elam, ki te youn nan premye yo, li t al kanpe nan dlo a, e li te pale byen fò, li te di: O, Senyè, vide Lespri w sou sèvitè ou la, pou l kapab fè travay sa a yon kè ki sen.

  13 Epi, lè l te fin di pawòl sa yo, aLespri Senyè a te sou li, e li te di konsa: Elam, paske m te resevwa botorite nan men Bondye, m cbatize w, kòm yon temwayaj, pou montre w fè alyans pou sèvi l jistan ou mouri nan kò mòtèl la; e se pou Lespri Senyè a vide sou ou; e se pou l ba ou lavi etènèl, nan dredanmsyon Kris la, li te prepare depi nan efondasyon mond lan.

  14 Epi apre Alma te fin di pawòl sa yo, ni Alma, ni Elam te aplonje anba dlo a; yo te leve e yo te sòti nan dlo a avèk rejwisans, paske yo te chaje avèk Lespri a.

  15 Epi apre sa, Alma te pran yon lòt, e li t al nan dlo a yon dezyèm fwa, epi li te batize l tankou premye a, sèlman, li pa t plonje kò pa l ankò anba dlo a.

  16 Epi se konsa li te batize chak moun ki te vini kote ki te rele Mòmon an; e yo te yon kantite desan kat nanm apeprè; wi e yo te abatize nan dlo Mòmon an, e yo te chaje avèk bgras Bondye.

  17 Epi, se te konsa, yo te rele yo Legliz Bondye a oubyen aLegliz Kris la, depi lè sa a. E nenpòt moun ki te batize avèk pouvwa epi avèk otorite Bondye li a, te ajoute nan Legliz li a.

  18 Epi, se te konsa, Alma ki te resevwa aotorite nan men Bondye, te òdone prèt; li te òdone yon prèt pou chak gwoup senkant moun, pou bpreche yo konsènan wayòm Bondye a.

  19 Epi li te kòmande yo pou yo pa t ansenye anyen eksepte bagay li te ansenye, e avèk sa bouch pwofèt sen yo te pale.

  20 Wi, li te kòmande yo menm pou yo pa t apreche anyen eksepte repantans ak lafwa nan Senyè ki te rachte pèp li a.

  21 Epi li te kòmande yo pou pa t gen achirepit youn kont lòt, men okontrè, pou yo gade nan byon sèl direksyon, pou yo gen yon sèl lafwa, ak yon sèl batèm, pou yo gen kè yo makonnen ansanm nan cinite ak lanmou youn pou lòt.

  22 Epi se konsa li te kòmande yo pou yo ansenye. Epi konsa yo te vin tounen apitit Bondye.

  23 Epi li te kòmande yo pou yo obsève ajou saba a, pou yo kenbe l sen, epi tou chak jou pou yo bay Senyè Bondye yo a remèsiman.

  24 Epi li te kòmande tou pou prèt li te òdone yo atravay avèk men pa yo pou okipe tèt pa yo.

  25 Epi te gen yon jou ki te chwazi nan semèn nan pou yo te rasanble ansanm pou yo ansenye pèp la, e pou yo aadore Senyè Bondye yo a, epi tou, nenpòt lè yo ta kapab pou yo rasanble ansanm.

  26 Epi prèt yo pa t dwe konte sou pèp la pou pran swen yo; men poutèt travay yo, yo te dwe resevwa la agras Bondye pou yo te kapab vin fò nan Lespri a, pou yo te gen bkonesans nan Bondye pou yo te kapab ansenye avèk pouvwa e avèk otorite ki sòti nan Bondye.

  27 Epi anplis ankò Alma te kòmande pou pèp legliz la pataje nan byen yo, pou achak moun bay dapre kantite li genyen; si yon moun te gen pi an abondans pou l te pataje avèk plis abondans; epi moun ki te gen yon ti kras, pou l te bay ti kras; e moun ki pa t genyen, pou yo te ba li.

  28 Epi se konsa yo te dwe pataje nan byen yo jan yo vle e avèk bon volonte devan Bondye, pou bay prèt ki te nan bezwen yo, wi, ak chak nanm ki nan bezwen, ak moun ki toutouni.

  29 Epi se sa li te di yo, paske li te resevwa kòmandman nan men Bondye; e yo te amache dwat devan Bondye, byo te pataje, youn bay lòt ni materyèl ni espirityèl selon sa yo te bezwen ak sa yo te vle.

  30 Epi kounyeya, se te konsa, sa te pase nan kote ki te rele Mòmon an, wi bò kote adlo Mòmon an, nan forè ki te prè dlo ki te rele dlo Mòmon an; wi, kote ki rele Mòmon an, dlo Mòmon an, forè Mòmon an, wi yo te bèl anpil devan je moun sa yo ki te vini nan konesans Redanmtè yo a; wi e yo te beni anpil, paske yo pral chante louwanj li pou tout tan.

  31 Epi bagay sa yo te pase nan afontyè peyi a, pou wa a pa t konn sa.

  32 Men gade, se te konsa, apre kèk tan, wa a ki te dekouvri aktivite nan pami pèp la, te voye sèvitè l yo pou siveye yo. Se poutèt sa, pandan yo te rasanble ansanm yon jou pou koute pawòl Senyè a, wa a resevwa rapò kont yo.

  33 Epi kounyeya, wa a te di konsa Alma t ap soulve pèp la nan rebelyon kont li; se poutèt sa li te voye lame l pou detwi yo.

  34 Epi, se te konsa, Alma ak pèp Senyè a te agen nouvèl konsènan lame wa a ki t ap vini nan dezè a; se poutèt sa yo te pran tant yo e yo pati nan dezè a.

  35 Epi yo te yon kantite kat- san senkant nanm apeprè.